Noies i alimentació

Un vídeo per treballar l’anorexia a l’aula:

http://www.filmin.es/corto_46011_contracuerpo.html

Contracuerpo d’Eduardo Chapero-Jackson

El curt és impactant i útil per treballar l’anorèxia a l’escola. Permet treballar el paral·lelisme entre la noia que aconsegueix identificar-se tant amb l’estereotip femení que s’adapta a un cos de “maniquí”, un model de cosificació total dels cossos femenins. La maniquí que només pot mirar i és un model autodestructiu que acaba a les escombraries, permet fer el paral·lelisme amb la noia que mort a l’hospital incapaç de menjar i de fruir de la vida. Les imatges del curt transmeten tristesa, incapacitat i bellesa al mateix temps. Llàstima que el final del curt sigui victimista, ja que no dóna sortida a la situació. Per compensar aquest mancança, es pot treballar a l’aula, demanant a l’alumnat que escrigui la història amb un final diferent.

Dies per celebrar

Al llarg del curs, el calendari ofereix la possibilitat de treballar en profunditat alguns dels temes que també s’incorporen de manera transversal en els estudis de la formació professional sanitària.

– 25 de novembre: dia contra la violència sobre les dones
– 8 de març: dia internacional de les dones
– 28 de maig: dia de la salut de les dones

A banda d’incorporar la perspectiva de gènere en els estudis, celebrar aquestes diades amb la col·laboració i el treball de l’alumnat reforça el missatge que de manera transversal els va arribant durant el curs.

La pàgina web d’xtec ofereix una bona quantitat de recursos per treballar aquestes diades, així com vincles a altres organitzacions que també n’ofereixen.

Una bona manera d’emprar aquests recursos didàctics és organitzant activitats col·lectives al centre, reflexions a les aules, o informant de les activitats que es realitzen a l’entorn més proper a l’alumnat en relació a la diada.

Llenguatge inclusiu

«Peris tenia un germà.
El germà de Peris va morir.
Però l’home que va morir no va tenir mai un germà»

Només una de cada sis dones i un de cada vuit homes s’adonen que és un fals enigma; que, simplement, Peris és una dona. Que se n’adonin més dones que homes vol dir que, malgrat que un dels paràmetres generals del nostre pensament sigui l’androcentrisme, les dones estan més a prop de visibilitzar i percebre la presència femenina; que només una de cada sis ho faci, parla de la necessitat d’inscriure la presència femenina en la llengua.

La filòloga Eulàlia Lledó ens facilita unes receptes per a no errar… feu-li una ullada, us agradarà!

Escollint els Llibres de Text

La teoria
La Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre (Montserrat Roset Fàbrega i col, 2008:71-72) explica:

(…) Els materials curriculars són un instrument pedagògic essencial en el procés d’ensenyament-aprenentatge. L’aparició de nous formats tecnològics ha multiplicat l’oferta de recursos educatius en funció dels suports utilitzats i n’ha facilitat la difusió.

Malgrat la importància creixent dels nous recursos, els llibres de text constitueixen, de bon tros, el recurs més utilitzat en la majoria dels centres docents per desenvolupar els continguts de les diferents matèries. Els llibres de text acostumen a desenvolupar els continguts prescrits en el currículum a través de les explicacions i els models científics que han assolit una acceptació social estesa i consolidada. Per aquest motiu presenten, en general, grans similituds entre ells i incorporen amb lentitud els canvis que es van donant en els diversos camps disciplinaris.

Des que la UNESCO va posar en marxa, a partir de 1981, un programa de sensibilització sobre la presència de trets sexistes en els materials curriculars i els llibres de text, s’han realitzat una gran quantitat d’investigacions sobre aquesta qüestió. Els resultats conclouen que hi ha sexisme si els materials pedagògics ofereixen representacions de la situació de les dones d’una manera empobrida i reduccionista en relació amb la realitat social que volen reflectir. Un exemple prou clar seria la subrepresentació de les dones en els materials pedagògics. També consideren sexistes aquells llibres que reflecteixen situacions de desigualtat o visions convencionals dels models de gènere sense donar una visió crítica d’aquesta realitat (…)

Un material que no contempla la perspectiva de gènere dificulta la tasca del professorat per desvetllar els biaixos i els estereotips que transmeten els models socials dominants.

Continue reading

Coeducació

“Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre, incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències pròpies de cada gènere.La distància entre coeducació i escola mixta és clara: l’escola mixta es limita a agrupar en una mateixa aula nens i nenes i deixa fora del món acadèmic tot el que té a veure amb el món i el saber de les dones. L’escola coeducativa emfatitza el reconeixement de les dones en tot allò que fa referència a l’organització i la gestió del sistema educatiu i dels centres escolars, la relació i la interacció entre l’alumnat i el professorat, els currículums, el llenguatge, les unitats d’aprenentatge, els materials, els llibres, etc.”

Roset Fabrega, Montserrat (2008). Guia de coeducació per als centres educatius : pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre. Barcelona: Generalitat de Catalunya

Aquest magnífic bloc recull experiències molt interessants sobre coeducació.

FOL i gènere

millor sense cap risc

Imatge del tríptic editat pel Govern Navarrès

A l’assignatura de Formació i Orientació Laboral es pot treballar el tríptic El Treball i la Maternitat del Instituto Navarrés de la Mujer i del Instituto Navarrés de Salud Laboral. En aquest cas, el professorat pot proposar la confecció d’un pòster a l’alumnat de grau mig, i la recerca de la legislació relativa a la maternitat en el treball a l’alumnat dels cicles de grau superior.

El mateix crèdit permet mostrar a l’alumnat els aspectes de la vida laboral de les dones com és l’assetjament sexual, la doble presència ila perspectiva de gènere en les lesions musculo-esquelètiques que,entre d’altres temes d’interès es troben en la publicació Salud, Mujeres y Trabajos  de Susana Brunel i Neus Moreno editat per Comissions Obreres l’any 2004.