01.- Resum.-

A partir dels projectes actuals i vigents del centre, es tracta d’iniciar noves estratègies i de consolidar  les posades en marxa.

En el curs 2012-13 es va crear el bloc http://blocs.xtec.cat/patmf/ i amb la finalitat de ser una eina de consulta i de suport, ja en el present curs 2013-14 hem iniciat una sèrie d’estratègies que les denominem ” Recull de les Estratègies Corresponsals” (R.E.C.S.).-

Foto: Les estratègies de sumar l’aportació de l’escola/institut en les visites externes a l’hora de tutoria per a fomentar la comunicació, la cooperació i la creativitat en la convivència i en els aprenentatges personals i col·lectius autònoms i el paper dels espais OASIS en el suport a les famílies de l’alumnat. Dos recs: l’institut i les famílies de l’alumnat.  Foto: La font natural de la Foia de Cabacés (El Priorat)

Aquestes tenen com a marc els projectes vigents i desenvolupen actuacions educatives organitzatives i funcionals en el repte de l’ensenyament.

 

02.- Temporalització.-

Curs 2011-12. Diagnòstic de necessitats

Curs 2012-13. Elaboració d’un bloc de suport al Pla d’Acció Tutorial

Curs 2013-14. Posta en marxa d’un pla obert i flexible de les “Estratègies Corresponsals”

Curs 2014-15. Avaluació, revisió i reorientació del pla

03.- Objectius de les Estratègies Corresponsals.-

Són tres:

1.- Fomentar al màxim la comunicació oral, digital i escrita en format paper en tots els sentits.

2.- Potenciar de forma òptima la convivència al centre.

3.- Afavorir a l’excel.lència els aprenentatges de tot l’alumnat i la seva autonomia personal i interpersonal.

 

0.- Aquest bloc és un resum del Recull d’Estratègies Corresponsals (R.E.C.S.)

Si voleu el recull complet amb fotografies i més detallat. Després de l’atorgament dels premis en el mes de maig. Us atendrem de qualsevol més informació, consulta, suggeriment o consideració.

El que pretenem és donar a conèixer i a compartir idees, iniciatives i noves alternatives educatives. I sumar amb les teves o les vostres. A la fi la millora de pràctica educativa.

Més informació:  jferran3@gmail.com 

04.- Descripció de les actuacions dutes a terme.-

Són de tres tipus:

– Hora de tutoria. Fomentar el joc de corresponsals en les visites externes i les tècniques d’estudi.-

– Activitats extraescolars: servei de biblioteca i el taller de tècniques d’estudis i el foment del suport a les famílies per a la seva participació i complicitat en l’ensenyament.

– Plantejament d’estratègies de pràctiques reflexives sobre les competències bàsiques de tot l’alumnat.

4.1.- Dades de partida: Centre de quatre grups a 1r, 2n i 3r ESO i cinc grups de 4t ESO.

Al voltant de les iniciatives

http://blocs.xtec.cat/patmf/19-la-finestra-a-la-participacio-dins-de-linstitut-i-dins-de-la-nostra-web-oficial/

 

4.2.- Les actuacions són de tres tipus:

 

I.- Juguem a periodistes. Hora de tutoria. Fomentar el joc de corresponsals de notícies i de comunicats en les visites externes aplicant les tècniques d’estudi i mnemotècniques.-

http://blocs.xtec.cat/patmf

Es tracta d’animar a l’elaboració de notícies, articles…per part de l’alumnat a l’hora de tutoria i supervisar-les pel mateix personal tutor, o bé pel personal docent de les àrees de llengües o pel professor de suport a la inclusió.

Es pot fer en les visites externes o sobre els temes de l’hora de tutoria o fora d’ella sobre excursions, aprendre a aprendre, convivència, valors, etc. del nostre Projecte Educatiu de Centre P.E.C.

 

II.- Juguem a l’agenda i a entrenar-nos pel dia següent. Activitats extraescolars: servei de biblioteca i el taller de tècniques d’estudis i el foment del suport a les famílies per a la seva participació i complicitat en l’ensenyament.

http://blocs.xtec.cat/oasis/    www.cooppel.org

1r.- Es tracta d’invitar a tots els pares i a les mares que existeix el Cooppel que es juga amb agrupacions de tres persones (alumnes) de forma heterogènia seguint criteris de més i menys bones notes i per les característiques pròpies i la sincronia interpersonal. Tot l’alumnat aprèn jugant al Cooppel.

2n.- Es tracta d’orientar als pares i a les mares a l’alumnat que suspèn i que es detecten problemes d’agenda i de planificació de les tasques d’estudi i escolars de casa. En aquests casos s’invita a assistir a l’espai OASIS de suport de les famílies dels dimecres de 18 a 19,30 al pare/mare amb els seus fills/es per a concretar. L’objectiu és la comunicació i l’agenda a la fi de fer el seguiment de les tasques escolars des de casa. Es concreta els procediments per a fer el pare/mare la supervisió de les tasques a casa i el reforç de les mateixes. A més se’ls ensenya als fills/es i als pares/mares com es juga al Cooppel, amb la finalitat que cada dia es fomenti unes jugades amb ells fins que juguin com a forma habitual per exemple abans d’anar a dormir pare/mare/fills/es o al solitari o amb altres companys/es de la classe per internet o per que es troben en colla.

3r Quan es sap amb autonomia dur a terme les tasques escolars a casa i a jugar al Cooppel l’alumnat pot assistir sol els dimecres i els dijous de 18 a 19,30 a l’espai Orientació i Biblioteca del nostre institut.

 

III.- Juguem a aprendre a aprendre. Plantejament d’estratègies de pràctiques reflexives sobre les competències bàsiques de tot l’alumnat a l’hora de tutoria, amb invitació a totes les matèries..    http://blocs.xtec.cat/aprens    A partir d’anar coneixent les tècniques d’estudi i mnemotècnia es van aplicant en la fabricació de materials del Cooppel i es fomenta en l’aplicació a iniciativa de l’alumnat en totes les matèries i en les tasques escolars a casa i a l’estudi.

 

05.- Recursos humans i materials utilitzats.-

De les estratègies internes al centre estem coordinats a les externes: Tarragona, la nostra ciutat educadora. Tot considerant el nostre Comitè Ambiental

http://www.institutmartifranques.com/public/userfiles/file/Comite_ambiental/comiteambiental_index.htm

5.1.- Materials d’acord a l’educació ambiental i ecològica.-

–    Material bàsic: folis blanc o fulls de paper quadriculat, que aporta l’alumne/a.

–    Materials de reutilització de llibres i de jocs de taula i de tauler, que aporta l’alumnat

–    Recursos digitals i internet que aporten el professorat, el personal visitant i l’alumnat.

5.2.- Recursos humans.-

– Els recursos humans del centre: tutories i equips docents

– Com a més extraordinaris són els visitants externs i l’espai OASIS:

I.- Els visitants externs.-

1.- Dos professional de la Marató de TV3 per a tots els grups i nivells de l’ESO

2.- Alcohòlics Anònims a 4t ESO

3.- Creu Roja. Taller sobre la SIDA a 3r ESO

4.- Taller de sexualitat de Salut   3r i 4t ESO

5.- Sinergia: Igualtat d’Oportunitats. 1r ESO

6.- Classe Sense Fum. 1r i 2n ESO

7.- Educació viària . Guàrdia Urbana 1r ESO

8.- Suport Vital Bàsic a 2n ESO. Des del departament de l’Educació Física. Part informativa per part dels tutors/es a l’hora de tutoria i part pràctica a l’hora d’Educació Física amb el suport de professional de prevenció i salut de l’Ajuntament de Tarragona   2n ESO

9.- Taller de Prevenció Sexual Joves. Salut Generalitat de Catalunya.

10.- Educació viària. Bicicletes. Consell Comarcal del Tarragonès 1r ESO

11.- Maria del Carme Gené sobre el centenari del naixement del seu pare, l’escultor Modest Gené  1r i 2n ESO

12.- Òscar Romero. Han impartit les xerrades sobre la cultura de l’aigua i el consum responsable a 1r ESO, l’Experiència de viatges, què hi ha darrera de els guerres actuals i la cultura de l’aigua a 2n ESO. Un altre món és possible i la violació dels drets humans a 3r ESO. Atenció a 1r, 2n i 3r ESO.

13.- El RACC Educació viària i seguretat a 3r ESO

14. Jordi Català. Una experiència d’emprenedoria d’un cantant , en Jordi Freixa , ara fa 30 anys  de rock en català, traduint cançons de l’anglès i del castellà.  4t ESO

A continuació fotografies més destacades de les persones visitants:

Fotos inferiors visitants externs sobre l’escultor Modest Gené  per animar a l’expressió artística de la campanya Classe Sense Fum. El RACC per a la llibertat i la responsabilitat viària

En la pàgina següent trobem un tauler de fotos Cooppel sobre activitats amb suport extern o de docència compartida. Per a jugar amb el tauler es comença per la foto de dalt esquerra i segons un dau, es mou una fitxa de color diferent entre tres jugadors. Quan es cau a una casella foto s’ha de dir quin es el centre d’interès treballat i qui són els visitants.

 

II:- El personal bastida de l’espai OASIS i del taller tècniques d’estudi

Està format per:

–    Sis alumnes de batxillerat d’estada a l’empresa: Orientació i Biblioteca

–    Una pràcticum d’estudiant de psicopedagogia de la UOC

–    Més un professor especialista d’orientació educativa del centre

–    Més de deu mares, una àvia (tutelar)  i dos pares (un total d’onze famílies)

– I dotze alumnes: una de 4t d’educació primària germana d’un dels alumnes de 1r ESO que assisteix a l’OASIS amb la seva mare. La resta són de 1r, 2n i 3r ESO

Exposició sobre que és l’OASIS i aprendre a jugar al Cooppel. Moviments de les cartes o targetes entre tres jugadors/es

Les dues fotos superiors. Projecció en l’entorn de la ciutat i del territori: comunicació en el congrés d’educació de la URV el juliol de 2013 sobre les intencions del present recull i de els experiències prèvies. Primera trobada de clubs Cooppel a l’Ateneu

 

A dalt fotos sobre les aplicacions a l’aula per exemple en la matèria d’anglès del Cooppel i a sota una instantània de l’espai OASIS del present curs 2013-14

Primer es tracta de dur a terme les tasques escolars a casa, segon aprendre a jugar al Cooppel i tercer animar a jugar al solitari, a jugar amb ajuda i al final en cooperació entre tres jugadors/es.

 

 

 

06.- Valoració dels resultats i de les conclusions.-

 

6.1.- Ús de recursos ecològics i econòmics amb el suport de recursos digitals: Principals recursos emprats: folis i fulls, materials de l’alumnat i del seu propi estoig

6.2.- Valoració positiva per part de tots els implicats: professorat, alumnat, visitants externs, altres persones cooperants

6.3.- Renovació funcional de la biblioteca dins d’un pla més general d’Orientació i Biblioteca.-La funció de la biblioteca del centre entra en un projecte més ampli. Orientació i Biblioteca ja que si tenim una visió des de l’autonomia de l’alumnat i de les seves iniciatives. S’ofereix els serveis i els espais d’atenció a les famílies ( que denominem OASIS quan estan els pares i les mares i sobre tot a 1r ESO i 2n ESO) amb servei d’orientació a consultes des de l’aprenentatge dialògic i comunitari a estudiants de batxillerat en situació d’estada, aprenentatge servei i/o voluntariat. I una oportunitat a obrir a estudiants en pràcticum sobre el camp educatiu i a treballs de recerca de batxillerat i de final de grau en cicles de formació professional i  d’estudis universitaris.

6.4.- Es generar recursos a favor de l’autonomia que es poden tenir a casa: ordinador, accés a internet, consulta a bibliografia, etc. però el servei OASIS a les famílies o els serveis i espais de socialització facilita l’autonomia social de l’aprenentatge, l’aprenentatge dialògic i les formes d’aprenentatge comunitari

6.5.- Gràcies a la col·laboració del professorat hem aconseguit la placa i tenim el protocol del Suport Vital Bàsic en el present curs. A més de la campanya vida neta.

6..6.- En el procés hem vist la necessitat de crear una eina de difusió de la iniciativa i de l’autonomia en les competències bàsiques, que té el nom de “”PuC?… i després canviat a “””PuC+?… (vegeu documentació de l’apartat 07 d’aquest recull

6.7.- A més de l’aplicació sistemàtica de xerrades sobre la Marató de TV3 cada any. Enguany el tercer curs dins un pla de sensibilització general per a la solidaritat a l’alumnat i tota la comunitat educativa.

 

07.- Documentació complementària que s’adjunta.-

 

07.- Documentació complementària que s’adjunta.-

Les actuacions més importants, activitats i tasques són:

La fulleta PuC+.?…. Amb les tres preguntes mentals clau per a la llibertat i per a la responsabilitat:

Què puc fer? Què aprenc en el fer?  Què i com responc en el que fai i en el que puc i no fai?

En principi vàrem proposar una fulleta, PuC?… a nivell oficial de centre, però l’equip directiu va considerar millor, ja que a nivell de centre ja tenim el full trimestral FULL RAS. I que com el que cal potenciar les iniciatives de l’alumnat cap a fora del centre en el seu entorn social i cultural en relació amb les entitats de Tarragona ciutata educadora i els seus recursos com biblioteques, museus, sales d’exposicions, el vàrem canviar a PuC+?…

En l’annex presenten els PuC+?… editats i la panificació general del centre durant aquest curs i de cara al proper 2014-15.-

Fotos superior: la cartellera de l’institut

 

08.- Altres aspectes a destacar.-

8.1.- Com a conclusions i aspectes a destacar de les tres principals estratègies de jocs que es poden incloure dins del projecte Cooppel Federal.

8.2.- Es va posar en marxa la iniciativa de la fulleta PuC?… per després convertir-la en PuC+?… per les raons exposades en l’apartat anterior:

8.3.- L’experiència de posar en marxa l’espai OASIS dins de l’institut, la’ny passat dins de la Federació Cooppel ja el vàrem posar en marxa a l’Ateneu de Tarragona, donant òptims resultats valorats pels pares i les mares i pel professorat, segons resultats del treball de recerca de final de grau de dues estudiants de la URV, una de pedagogia i l’altra de psicologia.

09.- Finalitat pública

Els principals objectius són tres:

9.1.- Posar en domini públic del Cooppel i aquest Recull d’Estratègies Corresponsals (R.E.C.S.)és una forma d’implantar-se de forma gradual dins d’un institut en horari extraescolar que té el règim de batxillerat diürn i nocturn. En el cas de voler-se implantar els espais OASIS en altres escoles i/o instituts s’hauria de posar en marxa dins de la planificació de l’AMPA i en el marc d  l’aprenentatge servei i/o de la gestió d’activitats de les AMPES

9.2.- Per implantar el Cooppel a les aules es precisa un acompanyament ja que el professorat que li agrada treballar en docència compartida aprèn i aplica el Cooppel en tasques puntuals. De totes formes en el mes d’octubre de 2014 oferirem formació en el Cooppel en un curs presencial de 30 hores en el territori i de 100 hores a distància, reconegut a efectes de formació permanent a l’associació Ceradai pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

9.3.- Impulsar les pràctiques de competències bàsiques dins dels jocs estratègics “Corresponsals” de forma lliure en horari extraescolar i de forma opcional i motivadora a l’hora de tutoria.