CONCURS LOGOTIP

JA TENIM LOGOTIP!!!
Durant aquesta última setmana, les famílies de l’escola, les mestres i el personal que hi treballa hem pogut escollir la proposta que ens agradava  més de les tres finalistes que hi havia.
proposta.1.color       logocamins_0003 (1)        logocamins_0004 (1)
Aquesta tarda hem conegut el resultat de les votacions. El logotip guanyador del concurs ha estat aquest:
 
logocamins_0003 (1)
Felicitem a en David Díaz, creador del logotip. A partir d’ara el seu disseny representarà l’Escola Camins.
 
  Volem agrair la participació a tots/es els /les participants. 
Moltíssimes gràcies!

        

     

  BASES DEL CONCURS OBERT A TOTHOM

PER ESCOLLIR EL LOGOTIP ESCOLA CAMINS

1.Objectiu:
L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de l’Escola Camins de Banyoles.

2. Procediment:
Per al present concurs s’estableix un procediment obert de participació. Per a la selecció del logotip guanyador s’utilitzarà la fórmula de concurs.
Les propostes es recolliran dins del termini establert en les presents bases, i l’opció guanyadora es decidirà entre tres finalistes per mitjà de votació democràtica per part de la comunitat educativa de l’Escola Camins, el proper mes de maig. Prèviament, un jurat format per la Comissió promotora del projecte farà la selecció per tal de deixar tan sols tres opcions finalistes. Aquesta selecció comptarà amb el vist-i-plau del Consell Escolar del centre.

3. Participants:
Podran participar en el concurs qualsevol persona presentant idees pròpies, inèdites i originals que compleixin els objectius del concurs.
En cas de ser menor de 18 anys cal aportar una autorització del pare, mare, tutor/a legal (veure Annex 1).

4. Propostes:
Cada participant podrà presentar un màxim de tres propostes. Les propostes hauran de contenir els següents elements:
– Han de contemplar algunes de les reflexions i desitjos expressats per la comunitat educativa de l’escola, i detallats a l’Annex 2.
– Es podran utilitzar com a màxim 4 tintes. Es valorarà l’ús de colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per tal d’utilitzar el logotip tant en color com en blanc i negre.
– Han d’incloure el text: Escola Camins

4. Presentació de les propostes:
Les propostes s’hauran de presentar en els següents suports:
·Paper: es presentarà el logotip aïllat en versió color i en versió escala de grisos (blanc i negre). S’’ha d’entregar el logotip imprès, en color, en un DINA4 sobre una base de cartró marró de la mateixa mida.
·Suport digital: es presentarà el logotip aïllat en versió color i aïllat en versió monocromàtica gravat en un CD. Els formats acceptats seran TIFF, JPG, PDF i vectorial, amb una resolució mínima de 300 dpi.
Caldrà presentar les propostes dins un sobre tancat, on hi constarà el pseudònim de l’autor. En un altre sobre, també tancat, s’adjuntaran les dades de l’autor: nom i cognoms, adreça, adreça electrònica i telèfon.
Dins el primer sobre, també caldrà adjuntar-hi:
-Un arxiu de text (en el CD) amb un escrit explicatiu del logotip detallant el seu procés de creació, el que vol transmetre i la seva relació amb els punts de l’Annex 2.
En el cas dels concursants menors de 18 anys, també caldrà incloure l’autorització dels tutors legals degudament signada.
Les propostes es faran arribar a l’adreça següent:
Escola Camins
C/Condòrdia de les aigües de l’estany, s/n
17820 Banyoles – Girona

5. Termini de presentació:
El termini de presentació de les propostes és de l’1 al 23 d’abril (ambdós inclosos).

6. Jurat i veredicte:
El jurat que farà la primera selecció de les idees finalistes estarà integrat pels membres de la Comissió Promotora del Projecte, formada per: pares i mares d’alumnes de l’Escola Camins, una representant del Claustre i una representant de l’Equip Directiu.
El jurat seleccionarà les tres propostes finalistes, i un cop n’hagi obtingut el vist-i-plau del Consell Escolar del centre, s’exposaran durant un període de 15 dies del mes de maig a l’Escola Camins. Els membres de la comunitat educativa del centre votaran l’opció guanyadora.
Es comunicarà el veredicte via correu electrònic o per telèfon a tots els participants durant el mes de maig. També es farà públic en el plafó de l’escola.
Els representants de la comunitat educativa podran sol·licitar al guanyador la realització d’alguns canvis a la proposta seleccionada per raons d’adequació a les necessitats del projecte.
Si algun membre de la comissió es presenta al concurs, no podrà estar present en la deliveració per a la sel.lecció de la primera fase.

8. Premi:

– 2 entrades per la programació estable de teatre o música programats del segon semestre de l’any a la ciutat de Banyoles.

– 2 entrades per la zona VIP de la Copa d’Europa de Triatló que tindrà lloc el juliol a Banyoles.

– un lot de llibres.

– obsequis de diferents patrocinadors.

9. Propietat intel·lectual: 

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’Escola Camins, que tindrà completa llibertat per utilitzar-lo. Així mateix, l’autor/a del logotip cedirà la seva autorització per tal que l’Escola Camins pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora.

L’Escola Camins també es reserva el dret d’utilitzar qualsevol dels dissenys presentats en un futur. Podent realitzar qualsevol publicació, en qualsevol mitjà, material i suport present i futur i/o exposar tots o part dels treballs presentats als concurs, segons es cregui oportú, sense que això obligui a cap contraprestació, i citant en tot moment la seva procedència i autoria excepte aquells en el que els seus autors hagin expressat el seu desig de seguir a l’anonimat en el moment de no haver guanyat.

10. Acceptació de les bases:

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació total d’aquestes bases.

Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la que hi puguin incórrer els participants.

Les propostes no premiades es podran recollir quan la organització ho comuniqui.

Si hi ha despeses de reenviament de les obres aniran a càrrec de l’autor concursant.

Annex 1: Autorització a menors, per a la participació en el concurs

Annex 2: Trobareu les idees que recollides en un llistat que hem agrupat per categories ( Idees de les famílies de l’Escola Camins) i també en la presentació següent:

Per qualsevol dubte o més informació: escolacamins@xtec.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *