LA CASTANYERA

LA SORTIDA

Organització de l’activitat: Es tracta d’una excursió per veure el bosc a la tardor i trobar-nos a la Maria Castanyera amb un grup de P-4 a l’inici de curs. En aquesta ocasió, el bloc servirà per que les famílies puguin veure les fotos de la sortida juntament amb els infants, que amb el suport visual podran explicar moltes més coses del que han vist i fet. Fomentem així l’expressió oral, a la que donem una importància primordial en aquesta etapa. Amb aquest objectiu present, haurem avisat prèviament les famílies que les fotos quedaran penjades la mateixa tarda de la sortida, perquè les puguin veure amb els seus fills/es i fomentar l’expressió oral i els lligams escola-família dels petits.
Els reporters: Tenint en compte l’edat de l’alumnat (3-4 anys), no tindrem reporters que facin fotos.

Tria de les fotos: Com totes les famílies han autoritzar el dret d’ús de la imatge dels seus fills/es, la selecció de fotos la faré tenint en compte que surtin tots els infants com a mínim un cop i que quedi reflectida una mostra de tot el que s’ha fet i vist durant la sortida.

Construcció del bloc: Serà responsabilitat de la tutora de P-4 crear-lo i gestionar-lo, i seria interessant que cada nivell pogués disposar del seu bloc. Si tot l’equip està motivat per engegar un bloc, es podrien consensuar les activitats que es pengen i la participació de les famílies. En aquest cas, alguna mestra de suport podria col•laborar amb les tutores per alleugerar la feina.

Dinamització del bloc i possibles activitats: Als alumnes i les seves famílies els proposarem penjar una foto relacionada amb la tardor. A l’escola les mirarem i cada nen-a haurà d’explicar de què es tracta, on és, on ho han trobat, etc. Continuarem així fomentant l’expressió oral i la relació família escola.