Guia Didàctica

guia

Títol: L’ Edat Mitjana

Nivell educatiu: 5è de Primària

– Objectius didàctics :

-Saber situar l´Edad mitjana en un eix cronològic.

-Conèixer les causes que van provocar la caiguda de l’Imperi romà.

-Conèixer l’organització social del món medieval, els estaments i els privilegis i deures que tenien cadacun d’aquests estaments: La Piràmide Feudal

-Identificar els trets característics de la religió cristiana i musulmana, valorant les aportacions dels àrabs a la nostra cultura.

-Conèixer la marca Hispànica que separava Catalunya Nova/Vella.

-Identificar i representar en un mapa els regnes cristians i Al·landalus.

-Explicar el procés de la Reconquesta Cristiana.

-Despertar l’ interès i conèixer els invents realitzats a l’ Edat Mitjana.

-Adquirir vocabulari bàsic relacionat amb l’Edat Mijana.

Competències i relació amb el currículum:

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

El treball de la llengua i la comunicació mitjançant l’ observació i estudi de la història medieval.

Possibles activitats: Lectura de texts, visionat de vídeos, treballs sobre biografies, debats a classe, anàlisi de la forma de vida…

2. Competència artística i cultural.

L’ estudi i anàlisi d’ altres cultures diferents, tant en l’ aspecte geogràfic com històric. Treball sobre els monuments i infraestructures clàssiques de l’ Edat Mitjana.

Possibles activitats: Visionat de una pel·lícula-documental per entendre la forma de vida de l ‘època, estudi de les parts d’ un castell o monestir, presentació per part d’ un grup de la classe (potser marroquins) dels trets característics de la cultura àrab (Al·andalus)…

3. Tractament de la informació i competència digital.

– Les TIC/TAC com a eina per aprofundir en l’ aprenentatge de la història.

-Possibles activitats: Treball de l’ Edat mitjana mitjançant un bloc, realització d’ una web quest, cerca a google maps, activitats interactives amb la PDI…

4. Competència matemàtica.

-Aplicació de la ciència matemàtica per representar i/o calcular dades sobre la història.

Possibles activitats: Confecció d’ un gràfic representatiu de població, com una piràmide de població; càlcul de dades a partir d’ anys, esbrinar l’ edat d’ un personatge o l’ any d’ un descobriment…

5. Competència d’aprendre a aprendre i 6.Competència d’autonomia i iniciativa personal.

-Desenvolupar en l’ alumne l’ interès per la investigació històrica, per tal que mostri una actitud per descobrir i aprendre els continguts de la unitat.

Possibles activitats: Cerca d’ informació sobre un personatge, cerca i explicació d’ algun invent de l’ Edat mitjana, exposar a classe un PPT sobre algun aspecte de la unitat, visitar la biblioteca del poble per a trobar informació adicional…

7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.-Estudiar i entendre el passat per poder entendre el present. Relacionar el món actual amb la història.

Possibles activitats: treballs amb mapes, activitats interactives, aplicacions com Googlemaps…

8.Competència social i ciutadana.

– Desenvolupar en l’ alumne una actitud de respecte i tolerància cap a altres cultures, a més d’ entendre i comprendre els comportaments i ideologies dels diferents llocs del món.

-Possibles activitats: debats a classe, lectures, representacions teatrals..

Criteris i sistema d’avaluació

L’ alumne:

-Ha aconseguit els objectius proposats en la unitat didàctica

-Es capaç de situar l’ Edat Mitjana en un eix cronològic

-Coneix l’organització social del món medieval

-Identifica trets de la cultura musulmana i cristiana

-Coneix l’orígen de la marca Hispànica i de Catalunya

-Identifica en un mapa els regnes cristians i explica el procés de la reconquesta.

-Reconeix les característiques de l’art romànic tant pel que fa a les esglésies com a la pintura i l’escultura?

-Ha augmentat el seu vocabulari expressiu i comprensiu.

-Anomena invents de l’ Edat Mitjana i explica la seva utilitat.

Educació en valors:

-Educació de la diversitat intercultural: valoració del que ens han aportat els pobles que han viscut en el territori català.

-No discriminació per raons de sexse: coscienciació que la discriminació entre homes i dones ha estat un tema present en la majoria de cultures i que, actualment, encara no hi ha una igualtat plena.

– Atenció a la diversitat/reforç:

-Fer la piràmide de la societat medieval en grups.

-Per parelles fer una línia dels temps indicant els fets més importants de l’edat mitjana i també els que van marcar l’inici i el final de l’ E.M.

-Fer un mapa amb la marca hispànica separant Catalunya vella i nova.

-Relaciona imatges d’ invents i monuments amb el concepte corresponent.

 –Seqüència d’ activitats

-Presentar Google Maps mitjançant la PDI per tenir una visió més real i propera de la geografia del mon. Fer un seguiment del primer viatge de Cristòfol Colom des de Espanya fins Amèrica; després de la volta al món de Magallanes i Elcano.

-Cercarem i copiarem a “Smart Notebook” (el software de la PDI) una imatge d’ un mapamundi. Després traçarem sobre la PDI la ruta de Colom i de Magallanes.

-Fer un eix cronològic situant l’ Edat Mitjana i les altres grans etapes de la humanitat. Observar un eix cronològic digital.

-Crear mapes de la Espanya Musulmana i Cristiana.

-Ver un vídeo sobre les ciutats i castels medievals.

-Elaborar una piràmide feudal a classe amb els estament de l’ E.M.

-Confecció d’ un Din-A3 enganxant i explicant els invents de l’ EM.

-Fer una repressentació a classe sobre l’ EM.

-Crear amb Mindomo un mapa conceptual que contingui els trets més importants de l’ EM per poder estudiar.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *