Bibliografia: Atenció educativa per a l’alumnat amb NEE associades a TC.

 

  Idees i reflexions de la lectura de:

 • Gallardo, A. Atenció educativa per a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) associades a trastorns de la personalitat i / o conducta. (2004) Barcelona. Llicència d’estudis. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

 

El llibre situa:

 

Previ:

Moltes de les idees que sorgeixen en aquest dossier es repetixen en altres materials llegits, sobretot en el dossier del treball de diferents EAPs, que utilitza aquesta llicència d’estudis com base bibliogràfica. És per això que prenc algunes idees i deixo de repetir les que ja han anat sorgint en les anteriors.

El dossier està dissenyat segons tres blocs: un primer sobre aportacions teòriques. Un segon bloc centrat en la pràctica a partir d’un qüestionari i de l’anàlisi de dos casos i un tercer bloc, que treballo en aquesta anàlisi, que es centra en elaborar propostes per a l’assessorament psicopedagògic i l’acció educativa.

Parteix de la hipòtesi de treball que l’educació pot promoure el desenvolupament integral de l’alumnat amb necessitats educatives específiques associades a trastorns de comportament sempre que es donin unes determinades condicions personal, educatives i de l’entorn.

Idees i punts de partida:

En la introducció destaca la importància de comprendre de quines maneres tots plegats hem d’adaptar-nos i elaborar noves maneres de percebre, rebre i processar informacions, nous valors en les relacions interpersonals o noves expectatives professionals.

Així mateix, destaca com les expectatives mútues de professorat i famílies sovint no evolucionen al mateix ritme davant els canvis, mentre el professorat manté el referent o la idealització del que havia de ser la família del segle passat, les famílies dels seus alumnes s’allunyen cada cop més d’aquest model.

Per poder avançar amb una mirada global envers aquest alumnat i les seves necessitats, es considera:

 • Les expectatives docents i de la família respecte el nen/a així com les actituds i valors respecta la tasca educativa.

 • Les representacions mútues i les relacions escola-familia.

 • Les NEE d’aquest alumnat per comprendre com el seu pensament rígid, inflexible, l’angoixa i el sentiment de fracàs en la vida els porta a la realització d’accions destructives per no sentir el seu propi patiment, i com el seu comportament s’ha anat estructurant com una resposta a un medi de relacions viscut com hostil.

 • El significat del seu comportament en funció del malestar.

El grau de conflicte de l’alumnat amb ell mateix o amb els altres fa que el malestar es faci present i palès a l’escola. Per tal de reconduir-lo cal tenir present algunes consideracions prèvies:

 • Les receptes en educació sovint no són útils per aplicar-les al peu de la lletra. Pot ajudar dur les tasques preparades i planificades, i segons la situació poder fer algun canvi en el contingut, metodologia, etc, segons l’anàlisi intuïtiu del que està passant a classe.

 • Reflexionar sobre si hem pogut generar o mantenir un bon clima d’acceptació i respecte. Les reflexions sobrer la pròpia pràctica aportaran els elements que enriquiran i ajustaran novament la seqüència educativa. Reflexió abans (en la planificació), durant (en la praxis) i després (en la valoració del moment educatiu).

 

Algunes propostes per generar una vinculació educativa/emocional sana amb aquest alumnat en contextos educatius:

Abans de tot convé definir en quin punt es troba el propi centre respecte d’alguns aspectes:

 • On som en el nostre centre, quines actuacions hem pogut dur a terme.

 • Com es posiciona la institució escolar i el professorat respecte l’alumnat amb NEEATPC.

 • Què es valora d’aquests alumnes.

 • Quin lloc simbòlic i real se’ls atorga.

 • S’inclou o s’exclou de la dinàmica de funcionament escolar a aquest alumnat que amb les seves contradiccions qüestionen sovint l’autoritat educativa.

Algunes prioritats que cal incorporar progressivament als objectius del centre, explicitant-les i definint-les:

 • Acollir el malestar de l’alumnat amb les pròpies contradiccions, possibilitats i limitacions.

 • Acompanyar aquest malestar, generant en l’alumne la capacitat de desitjar, tenir il·lusions, projectes, etc fins a assolir-los o a reajustar les expectatives a les possibilitats reals.

 • Ajudar a confiar en els docents, demanat ajut, compartint coneixements i afectes.

 • Acompanyar a l’alumne a donar significat al seu malestar, no atribuint només significat a la seva conducta, sino al que li passa de fons.

 • Comptar amb el consentiment de l’alumne i de la família.

  Per a cercar maneres d’incloure aquest alumnat pot ser útil:

 • Dedicar un espai/temps per a la pròpia reflexió de la pràctica.

 • Generar petits projectes que es puguin realitzar i que conflueixin en el desig de millora del professorat.

 • Donar rellevància al contingut de les reunions de treball. Per no dedicar massa espai a les reunions “burocràtiques” que poden ser resoltes de formes més àgils.

  Si l’equip educatiu pot partir d’una concepció educativa integradora i d’una actitut activa i es planteja la seva tasca des de la posició d’aprendre ell mateix i com equip de professionals, llavors pot:

 • Entendre l’alumne i el seu malestar i la seva necessitat d’actuar per a no pensar.

 • Procurar la versatilitat de les actuacions professionals, fent-se càrrec d’allò que passi en la línia d’intervenció acordada.

 • Treballar estratègies d’equip per vetllar en la relació professorat respecte de l’alumne i la família.

En les situacions educatives amb aquest tipus d’alumnat poden fer-se presents sentiments d’acceptació, refús, por, desvalorització… És important no perdre la consciència que no es pot arribar a tot ni solucionar-ho tot, però si que podem pensar en petites actuacions o mirar i reflexionar des de nous punts de vista.

L’actitud de cadascun respecte a la situació educativa influirà significativament en la relació. Entre d’altres, el professor pot tenir present les següents actituds:

 • Treure les idees preconcebudes

 • Renovar el punt de partida en cada nova sessió: recollir aspectes nous que permetin el canvi i el desenvolupament.

 • Ser una figura d’acolliment, contenció i estimació per l’alumne.

 • Elaborar les pròpies ansietats per poder fer-ser càrrec de la dels alumnes.

 • Ser tolerant, reconèixer i contenir els sentiments de l’alumne (diferent de ser condescendent) i reconèixer les dificultats.

 • Comprendre l’alumnat també des dels diferents coneixements teòrics que aporten llum per entendre a les persones.

 

Els temors del docent dependran de la seva personalitat, de la seva experiència i de la naturalesa del problema que afronta. Sovint podem reflexionar sobre possibles pors:

 • Por de la crítica a les seves capacitats per ensenyar, el comportament, etc…és important que es tingui consciència i acceptació de les pròpies característiques i imperfeccions.

 • Por de l’hostilitat en les situacions d’ensenyament/aprenentatge. Per elaborar les frustracions cal entomar i entendre aquest sentiments.

 • Por de perdre el control.

La inseguretat personal, per manca d’experiència o perquè se sent poc preparat dificultaran el contenir i acompanyar a l’alumne en el seu malestar. La capacitat per suportar, contenir el dolor emocional i ser tolerant facilitarà el vincle amb l’alumne. Pot ajudar entendre que davant dels comportament agressius o desafiants trobem nens o adolescents espantats, desorganitzats, malalts, etc.

Els temors de l’alumnat, en canvi, poden ser:

 • Ser criticat, inculpat per no aprendre o no fer bé les coses.

 • Ser abandonat, un cop ha confiat en el mestre fins al punt de parlar de si mateix, es pot sentir molt vulnerable. Si ha començat a tenir esperances, pot tenir por a que el mestre l’abandoni abans de superar el problema.

 

  Idees i reflexions de la lectura de:

 • Gallardo, A. Atenció educativa per a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) associades a trastorns de la personalitat i / o conducta. (2004) Barcelona. Llicència d’estudis. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

 

El llibre situa:

 

Previ:

He anat treballant aquest dossier en diferents moments i per un motiu o altre ha quedat el seu anàlisi pel final. Moltes de les idees que sorgeixen es repetixen en altres materials llegits, sobretot en el dossier del treball de diferents EAPs, que utilitza aquesta llicència d’estudis com base bibliogràfica.

És per això que prenc algunes idees i deixo de repetir les que ja han anat sorgint en les anteriors.

 

El dossier està dissenyat segons tres blocs: un primer sobre aportacions teòriques, que vaig utilitzar pel preprojecte i que em servirà per a la memòria. Un segon bloc centrat en la pràctica a partir d’un qüestionari i de l’anàlisi de dos casos que he llegit més per sobre i un tercer bloc, que treballo en aquesta anàlisi, que es centra en elaborar propostes per a l’assessorament psicopedagògic i l’acció educativa.

 

Parteix de la hipòtesi de treball que l’educació pot promoure el desenvolupament integral de l’alumnat amb necessitats educatives específiques associades a trastorns de comportament sempre que es donin unes determinades condicions personal, educatives i de l’entorn.

 

Idees i punts de partida:

 

En la introducció destaca la importància de comprendre de quines maneres tots plegats hem d’adaptar-nos i elaborar noves maneres de percebre, rebre i processar informacions, nous valors en les relacions interpersonals o noves expectatives professionals.

Així mateix, destaca com les expectatives mútues de professorat i famílies sovint no evolucionen al mateix ritme davant els canvis, mentre el professorat manté el referent o la idealització del que havia de ser la família del segle passat, les famílies dels seus alumnes s’allunyen cada cop més d’aquest model.

 

Per poder avançar amb una mirada global envers aquest alumnat i les seves necessitats, es considera:

 • Les expectatives docents i de la família respecte el nen/a així com les actituds i valors respecta la tasca educativa.

 • Les representacions mútues i les relacions escola-familia.

 • Les NEE d’aquest alumnat per comprendre com el seu pensament rígid, inflexible, l’angoixa i el sentiment de fracàs en la vida els porta a la realització d’accions destructives per no sentir el seu propi patiment, i com el seu comportament s’ha anat estructurant com una resposta a un medi de relacions viscut com hostil.

 • El significat del seu comportament en funció del malestar.

 

El grau de conflicte de l’alumnat amb ell mateix o amb els altres fa que el malestar es faci present i palès a l’escola. Per tal de reconduir-lo cal tenir present algunes consideracions prèvies:

 • Les receptes en educació sovint no són útils per aplicar-les al peu de la lletra. Pot ajudar dur les tasques preparades i planificades, i segons la situació poder fer algun canvi en el contingut, metodologia, etc, segons l’anàlisi intuïtiu del que està passant a classe.

 • Reflexionar sobre si hem pogut generar o mantenir un bon clima d’acceptació i respecte. Les reflexions sobrer la pròpia pràctica aportaran els elements que enriquiran i ajustaran novament la seqüència educativa. Reflexió abans (en la planificació), durant (en la praxis) i després (en la valoració del moment educatiu).

 

Algunes propostes per generar una vinculació educativa/emocional sana amb aquest alumnat en contextos educatius:

 

Abans de tot convé definir en quin punt es troba el propi centre respecte d’alguns aspectes:

 • On som en el nostre centre, quines actuacions hem pogut dur a terme.

 • Com es posiciona la institució escolar i el professorat respecte l’alumnat amb NEEATPC.

 • Què es valora d’aquests alumnes.

 • Quin lloc simbòlic i real se’ls atorga.

 • S’inclou o s’exclou de la dinàmica de funcionament escolar a aquest alumnat que amb les seves contradiccions qüestionen sovint l’autoritat educativa.

 

Algunes prioritats que cal incorporar progressivament als objectius del centre, explicitant-les i definint-les:

 • Acollir el malestar de l’alumnat amb les pròpies contradiccions, possibilitats i limitacions.

 • Acompanyar aquest malestar, generant en l’alumne la capacitat de desitjar, tenir il·lusions, projectes, etc fins a assolir-los o a reajustar les expectatives a les possibilitats reals.

 • Ajudar a confiar en els docents, demanat ajut, compartint coneixements i afectes.

 • Acompanyar a l’alumne a donar significat al seu malestar, no atribuint només significat a la seva conducta, sino al que li passa de fons.

 • Comptar amb el consentiment de l’alumne i de la família.

  Per a cercar maneres d’incloure aquest alumnat pot ser útil:

 • Dedicar un espai/temps per a la pròpia reflexió de la pràctica.

 • Generar petits projectes que es puguin realitzar i que conflueixin en el desig de millora del professorat.

 • Donar rellevància al contingut de les reunions de treball. Per no dedicar massa espai a les reunions “burocràtiques” que poden ser resoltes de formes més àgils.

  Si l’equip educatiu pot partir d’una concepció educativa integradora i d’una actitut activa i es planteja la seva tasca des de la posició d’aprendre ell mateix i com equip de professionals, llavors pot:

 • Entendre l’alumne i el seu malestar i la seva necessitat d’actuar per a no pensar.

 • Procurar la versatilitat de les actuacions professionals, fent-se càrrec d’allò que passi en la línia d’intervenció acordada.

 • Treballar estratègies d’equip per vetllar en la relació professorat respecte de l’alumne i la família.

En les situacions educatives amb aquest tipus d’alumnat poden fer-se presents sentiments d’acceptació, refús, por, desvalorització… És important no perdre la consciència que no es pot arribar a tot ni solucionar-ho tot, però si que podem pensar en petites actuacions o mirar i reflexionar des de nous punts de vista.

 

L’actitud de cadascun respecte a la situació educativa influirà significativament en la relació. Entre d’altres, el professor pot tenir present les següents actituds:

 • Treure les idees preconcebudes

 • Renovar el punt de partida en cada nova sessió: recollir aspectes nous que permetin el canvi i el desenvolupament.

 • Ser una figura d’acolliment, contenció i estimació per l’alumne.

 • Elaborar les pròpies ansietats per poder fer-ser càrrec de la dels alumnes.

 • Ser tolerant, reconèixer i contenir els sentiments de l’alumne (diferent de ser condescendent) i reconèixer les dificultats.

 • Comprendre l’alumnat també des dels diferents coneixements teòrics que aporten llum per entendre a les persones.

 

Els temors del docent dependran de la seva personalitat, de la seva experiència i de la naturalesa del problema que afronta. Sovint podem reflexionar sobre possibles pors:

 • Por de la crítica a les seves capacitats per ensenyar, el comportament, etc…és important que es tingui consciència i acceptació de les pròpies característiques i imperfeccions.

 • Por de l’hostilitat en les situacions d’ensenyament/aprenentatge. Per elaborar les frustracions cal entomar i entendre aquest sentiments.

 • Por de perdre el control.

La inseguretat personal, per manca d’experiència o perquè se sent poc preparat dificultaran el contenir i acompanyar a l’alumne en el seu malestar. La capacitat per suportar, contenir el dolor emocional i ser tolerant facilitarà el vincle amb l’alumne. Pot ajudar entendre que davant dels comportament agressius o desafiants trobem nens o adolescents espantats, desorganitzats, malalts, etc.

 

Els temors de l’alumnat, en canvi, poden ser:

 • Ser criticat, inculpat per no aprendre o no fer bé les coses.

 • Ser abandonat, un cop ha confiat en el mestre fins al punt de parlar de si mateix, es pot sentir molt vulnerable. Si ha començat a tenir esperances, pot tenir por a que el mestre l’abandoni abans de superar el problema.

M’ha semblat especialment interessant:

 • Una cita: “cuando un niño no sabe leer, le enseñamos; cuando un niño no sabe matemàticas, le enseñamos; cuando un niño no nsabe dibujar, le enseñamos; cuando un niño se porta mal, le castigamos” (Maestro anónimo).

 • La importància d’un professor referent.

 • L’error” de raonar fins a la saturació.

 • El fet d’endreçar els aspectes als que arribar a acords amb els docents m’ha semblat molt útil. Penso que pot ser útil també per a reflexionar individualment (i més quan pugui ser difícil arribar a acords amb la resta de docents).

 

Idees per les pràctiques:

En programa, tot situant el treball més complert que ofereix.

 

 

Intro: millor no receptes, millor entendre la base de tot plegat, però els docents no tothom pot llegir o formar-se o … i algunes idees poden ser útils.

És impossible pensar en tots els alumnes, docents, contextos.. .tot i aixó he fet recull del que crec que pot funcionar, allò que, a través de l’experiència (i test) es perceb com útil i eficaç per alguns docents.

La vida canvia i els canvis en la professió docent fan imprescindible que els centres educatius reinventin la funció docent.

No volen ser receptes sino estratègies educatives que poden ajudar-nos a afrontar les situacions cutidianes i a crear un estil propi d’intervenció.

 

 

Test: Equip directiu treballa de manera cooperativa i poa en relleu la imporaància d ela colaboració?

Quin itpus de relació mantinc amb l’alumne: pasiva, negativa o aservita?

Sento que els meus companys participen activament iem recolcen?

Em sembla que com a docent desenvolupo bé en la relació amb l’alumne?

És l’ambient físic de l’escola càlid, positiu i acollidor?

 

Per a fitxa de tutoria: registre:

Data/hora Descripció del conflicte motiu aparent intervenció evolució

 

Idea mig meva: docent de referència, encara que no sigui el tutor /a (potser d’una matèria que li sigui més fàcil i millora autoestima, per sexe, per tarannà, ….)

 

 

 

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Bibliografia: Libertat y límites. Amor y respeto.

  Idees i reflexions de la lectura de:

 • Wild, Rebeca. Libertad y límites. Amor y respeto. Lo que los niños necesitan de nosotros. Barcelona 2006. Editorial Herder.

El llibre situa:

Previ:

No tenia previst fer la lectura ni l’anàlisi documental d’aquest llibre, però va coincidir que vaig sentir la necessitat de llegir algun llibre pensat més per a “docents” que per a psicopedagogs, ja que els consells que per ara estic recollint van sovint adreçats en aquests segons i no tant als primers. Així que vaig anar preguntant fins que algú (un professor amb experiència i una manera de fer que em sembla prou coherent) me’l va recomanar i deixar. Preciós…. us el recomano plenament. Està enfocat per a pares i docents i es basa en les experiències en una escola lliure (rés més allunyat del centre en el que faig les pràctiques, o en els que la majoria treballem). Tot i això proposa una sèrie de preguntes i reflexions que ajuden a anar trobant la necessitat de posar límits i a desfer-nos de l’associació d’idees de que posar límits és “amputar” les llibertats dels altres. No hi han “receptes màgiques”, però sí eines per a reflexionar sobre els límits. Posar-los per ajudar-los a créixer, sempre que respectem els seus processos vitals.

En el llibre parla de “nens/es” i jo extrapolo a adolescents en algun moment.

Separo en punts la lectura del llibre:

 • Entendre la necessitat dels límits.
 • El que no haurien de ser els límits.
 • Què haurien de ser els límits.
 • Com posar-los
  • Límits amb amor.
  • Límits amb respecte.
 • Petits inconvenients que hauríem de superar.

 

Entendre la necessitat dels límits.

Quan hem estat educats en els límits i restringits en ells, no valorem que aquests poden definir un espai que pot donar un vertader desenvolupament humà.

Els nens que no han tingut suficients oportunitats per a estructurar la seva interacció personal amb el medi ambient se sentiran perduts en certs contextos (pot ser amb relacions de dependència, resistència…) Per altre costat, nens amb “tanta llibertat” poden perjudicar la llibertat dels altres, traspassant els límits aliens o desatenent els seus propis.

Si no es comprenen la importància dels límits, només queden dues opcions: imposar l’obediència o la vida amb els nens es converteix en un estrès insuportable. Es tracta de trobar una via, entre els mètodes autoritaris i els antiautoritaris, per estalviar un malbaratament d’energia i uns nervis destrossats.

Els límits i el respecte no impliquen actituds inflexibles, sinó que són ingredients d’una interacció dinàmica, una acció conjunta que pot ser viscuda des de diferents punts de vista: els adults desitgen cooperar amb el procés vital del nen i van guanyant experiències en com posar límits de manera que cadascun pugi seguir la seva via de desenvolupament. És important anar reflexionant sobre els límits i percebre les nostres pròpies dificultats. Entendre també que, saber que hem fet “alguna cosa malament” no comporta el dret a deixar-se perdre el respecte1.

Amb densitat suficient d’experiències amb límits, és possible concebre les regles com a tals. La xarxa interna dels nens, en la que els límits s’han convertit en regles, presenta necessàriament més malles; això li permet captar més situacions i més variades.

Aquells amb un passat sense límits necessiten dels adults per a que els hi posin. Els qui presenten gran resistència als límits es queden estancats, el seu desenvolupament no avança, ni en l’àmbit emocional, ni en el social i cognitiu. Quan els nens tenen problemes amb els límits i amb les regles, viuen aparentment un estat d’inseguretat personal. Els seus actes poden no tenir una finalitat clara i no tenen una bona relació ni amb sí mateixos.

Els nens, en el creixement es topen amb els límits del seu propi cos, els de la condició física del món i amb els límits socials: el que es pot esperar que tolerin altres persones, els costums i el que concorda o no en cada circumstància. Els límits formen part de la vida.

El què no haurien de ser els límits

Si els límits no són realment necessaris si s’erigeixen per obtenir uns determinats resultats o per inculcar obediència; deixen de ser límits vertaders.Tot comportament amb un objectiu, amb la intenció d’obtenir resultats definits d’altre persona, té efectes demolidors, ja que no respecta els autèntics processos vitals. Els nens són especialment sensibles si els tractem com a objectes, enlloc de com a subjectes, i possiblement tinguin força per a defensa-se de tals ofenses i donar-nos un senyal quan quelcom no funciona.

Cal no determinar d’antuvi el creixement i el desenvolupament. Es pot permetre, mitjançant relacions no directives, deixar que el creixement i desenvolupament segueixin el seu procés i el nen desenvolupi la seva pròpia interacció, motivada i controlada des de l’interior.

No es tracta només de posar límits quan l’adult arriba a perdre la paciència i el posa aleshores amb enfado i retret. Tampoc hauríem privar d’amor, com a una forma de càstig, si fan els que no ens agrada.

 

Què haurien de ser els límits

Tots els límits tenen diferències i umbrals. Alguns es permeten a casa però no en altres circumstàncies. Els límits han de ser coherents en cada situació. I no trencar-los davant la insistència.

Es poden comparar la necessitats de normes amb el joc de parxís o altre joc: sense elles no es pot jugar. Sense límits adequats no podem conviure en pau, per a oferir seguretat.

Els límits adequats no han de complir la funció d’adquirir determinats objectius (adaptació de l’entorn); han de servir per a mantenir un entorn relaxat.

Els nens han de poder experimentar que perdran llibertat si no assumeixen les seves responsabilitats.

Lo positiu seria que en aquest prendre responsabilitats trobin plaer per a que els límits es tornin innecessaris. Que comencin a valorar-ho com a positiu.

Com posar els límits.

Els límits s’han de posar amb presència, de forma respectuosa, però també amb fermesa i fins i tot pot haver moments per l’humor. Posar límits amb presència i amb consciència pot ajudar a que el nen vegi davant seu algú que no el deixarà fer allò que vol, però que no el rebutja com a persona. Aquesta pot ser la clau per a diferenciar el límit de la prohibició.

Apropant-nos a l’altre fins que nota la nostra presència, establint contacte visual, o corporal i,només aleshores, pronunciar el límit (excepte en casos que es pugui trencar res o pugui haver un perill).

Pronunciem el límit donant a entendre que realment penso el que estic dient, i que estic disposat a respondre del límit que he pronunciat. D’aquesta manera es poden sentir també recolzats i respectats.

Com podem guanyar la seva confiança? Si no invadim la seva percepció, no el manipulem com un objecte, no estem a mitges amb ell i a mitges amb altra cosa, si no intentem convèncer-lo, interrogar-lo, ni solucionem els problemes que formen part de la seva pròpia tasca dins el seu desenvolupament.

Pot ser útil cercar un espai per a discutir els motius, no per a eliminar els límits, sinó per a que puguin comprendre millor la nostra manera de pensar.

 

Límits amb amor.

L’amor, com a primera energia vital, hauria de poder estar a disposició de forma natural, però al mateix temps hauria de poder experimentar-se com un amor sense condicions. Fins i tot quan el nen no posseïx les característiques que ens hagueren agradat. Fins i tot quan té el seu propi ritme en les seves maneres d’actuar i de pensar. Quan per motius que no ens podem explicar fa coses que van contra les nostres costums i en contra dels nostres valors.

Quan falta amor i atenció, el significat i l’umbral de totes les altres necessitats canvien, entès l’amor també com a reconeixement i acceptació de l’altre.

Límits amb respecte.

És més fàcil parlar de respectar els processos vitals que de respecte al nen.

Podem partir de dos principis culturals diferents: per un costat la cultura en que la possessió i el control, la competència, la lluita contra tot allò que és diferent, la manca de confiança en la vida i la inclinació per la dominància són preponderants. Per altre, una cultura en que l’acceptació de l’altre, la confiança en els processos vitals i la cooperació caracteritzen les relacions entre les persones.2

Podem partir de la base que ells donen la “millor” resposta al seu entorn. Potser no és la millor resposta pel seu desenvolupament, però si per a la supervivència en un medi com el que viu. Si els adults aprenem a advertir les interaccions dirigides des de l’interior, a respectar-les i a cooperar amb elles enlloc de dirigir-les, bloquejar-les o oposar-se a elles, serem recompensats estalviant energia innecessària en imposar la nostra voluntat a la del nen. Cuidem que amb les nostres expectatives no passem al control.

Potser ens cal confiar més en el ritme i la intuïció de bona part dels processos. Cal primer que ells puguin analitzar i comprendre (amb l’inconvenient que sovint els nostres entorns no estan preparats pels nens). Tot moviment autònom, des de dins, es guarda i s’interconnecta, permetent la maduració de judici personal. El desenvolupament ha d’anar de dins a fora.

Serà més fàcil que l’adolescent estigui disposat a abandonar velles seguretats per a donar un pas més si se sent acceptat i “a salvo”.

Petits inconvenients que haurem se superar.

Els límits poden no semblar agradables, poden doldre, encara que tinguin una lògica obvia. En aquests moments possiblement necessiti un adult que accepti el seu dolor, que no vulgui desviar la seva atenció o ensenyar-li, que el deixi plorar o protestar sense dissuadir-lo dels seus sentiments (es poden defensar els límits sense justificar-se, sense acudir a la comprensió de l’altre). Aquí no hauríem d’utilitzar aquestes situacions per a aclarir al nen (en aquest moment, potser en altre) els bons motius que hem tingut per a posar el límit. No vulguem, distreure al nen del seu dolor amb un llarg explicar i discutir.

Han de poder experimentar que els límits són ferms i no van a desaparèixer amb protestes ni plors. Davant el límit pot produir-se una descàrrega, però també un alleugeriment. Pot ser útil aprendre a distingir els plors i les “pataletes” com a causa del dolor de les manipulatives. En tot cas, un esclat no ens ha de pressionar per aixecar el límit, al mateix temps que acceptem els sentiments del nen sense arguments contraris ni persuasions.

Alguns cops ens pot fer por posar límits per a no semblar menys carinyosos o ser menys estimats. Tampoc això hauria de ser un impediment.

El sentiment de compassió, davant nens amb situacions difícils, ens pot dificultar el fet de posar límits. Però viure significa estar limitat.

 

 

 

 

1. Algunes famílies volen o han de treballar tots dos (per motius econòmics, o perquè no volen deixar passar les seves oportunitats). Però alguns pares es queden amb cert remordiment de que no passen suficient temps amb els seus fills, i emplenen aquest buit, sovint de forma inadvertida, consolant els fills amb regals, deixant aixecats els fills fins tard, o…En aquestes situacions els resulta especialment difícil als pares posar límits als nens, negar-lis res per por a que els fills dubtin del nostre amor.

2Per a entendre més aquesta diferència, l’autora recomana el llibre Amor y juego, de Maturana.

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Bibliografia: Guia per a famílies d’infants i joves amb alteracions greus de conducta.

Idees i reflexions de la lectura de:

Generalitat de Catalunya. Departament d’educació (2010). Guia per a famílies d’infants i joves amb alteracions greus de conducta.

La guia situa:

Alguns aspectes en els que incidir: En funció de com funcionin les converses i les relacions amb la família, valorarem la possibilitat d’anar recomanant o incidint en diferents aspectes:

 • És important que escoltin i dialoguin amb el fill, que li dediquin temps per estar al seu costat i l’ajudin a afrontar els seus neguits, encara que alguns cops sembli que rebutgi l’ajut, i que entenguin que el seu comportament és conseqüència del seu malestar. El fet de mostrar la seva disponibilitat facilitarà que el fill conversi.
 • Estarà bé conèixer quines són les expectatives sobre el seu fill i mirar de fer-los veure la importància que aquestes poden tenir en el seu creixement com a persona. Mantenir l’optimisme l’ajudarà a creure en les pròpies possibilitats.
 • Mantenir equilibri entre límit, estimació i autoritat. Entendre la contradicció que no vol normes però les necessita.
 • En l’àmbit personal: que tingui hàbits de vida saludable, faci esport o alguna activitat artística.
 • Que facilitin la capacitat d’expressar les pròpies experiències vitals; que treballin l’assumpció de la responsabilitats dels actes i la capacitat de resposta en situacions conflictives.
 • En l’àmbit familiar són molt importants els sentiments positius d’afecte i estimació i els estil de comunicació de confiança. Les rutines faciliten la sensació de seguretat i faciliten el desenvolupament emocional. Compartir temps de lleure. És convenient donar-los algunes responsabilitats.
 • Potenciar aquells aspectes en els que l’alumne és hàbil per ajudar-lo a enfortir l’autoestima.
 • Estaria bé poder situar alguna activitat de lleure (algun esport d’equip) que també l’ajudi a fomentar la col·laboració amb altres adolescents i que l’ajudaria a respectar normes i límits.
 • Que entenguin que un cop establertes les condicions prèvies, els efectes requereixen un temps, que possiblement no serà el mateix el que es desitja per una part i el que necessita per l’altre.
 • Potenciar l’autoritat positiva, tot evitant l’excés de càstigs i recriminacions i potenciant el reforç positiu dels bons resultats i el reconeixement de l’esforç quan el posi.
 • Si és possible els ajudarem a reconstruir el propi relat, mirant d’adonar-se quan començaren a aparèixer els primers problemes, les primeres dificultats per a posar límits.
Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Bibliografia: Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento.

  Idees i reflexions de la lectura de:  

 • Saumell, C, Alsina, G, Arroyo, A. Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (Vol. I) Infantil i primària. Barcelona 2011. Editorial Graó.

El llibre situa:

Previ:

Fins a la data m’ha resultat impossible localtizar (ni reservant) el segon volum d’aquest llibre que fa referència a secundària (està editat, però encara no ha sortit al mercat), així que faig la lectura d’aquest mirant d’extrapolar a secundària el que considero possible.

Tot i que el llibre conté diversos capítols em centraré en el d’intervenció educativa i el treballaré donant un èmfasi especial al fet d’endreçar la informació segons una graella de treball proposada per tal de preparar un procediment d’intervenció adaptat (no segueixo l’ordre del llibre)

Idees de partida del llibre:

Proposa replantejar-se alguns plantejaments, com per exemple el de creure que ensenyar és instruir i que és indicar què fer i com (“jo ho dic i tu ho fas”), o el cas oposat, pensant que la solució consisteix en raonar, fins a la saturació, perquè un ha de comportar-se d’una manera determinada.

Algunes idees que poden ser un punt de reflexió i de partida de la nostra intervenció educativa:

 • Hi ha moments en què l’escola posa més èmfasi en detectar els problemes i els dèficits que en desenvolupar virtuts i fortaleses.
 • Important transmetre que volem ajudar l’alumne, que creiem en les seves possibilitats. Que el reconeixem com a persona des de la cooperació i la responsabilitat, tenint present els seus propis recursos.
 • Alguns cops, quan les coses no funcionen, propiciar el sentit de l’humor permet un estalvi de sentiments negatius. Trobar la part còmica d’una situació (sense ridiculitzar, ni ironitzar) pot ser que ajudi a crear complicitats positives.
 • Alumnes que ja han superat certes actituds poden ajudar altres.
 • Si els alumnes saben que s’espera d’ells, els permet preveure les conseqüències. Millor una gestió ben planificada que una intervenció reiterativa i esgotadora per part del docent.

Destaco dos aspectes que poden ajudar:

 • un procediment d’intervenció consensuat i
 • algunes idees per als tutors/es.

Com preparar un procediment d’intervenció:

Per a poder oferir una intervenció coherent serà necessari arribar a acords sobre accions educatives comuns segons diferents punts o aspectes. Parteixo d’una graella de treball per tal de recollir els diferents aspectes endreçadament.

La idea és elaborar protocols d’actuació conjunta els primers dies de classe per a poder revisar-los al llarg del curs. L’objectiu? Crear entorns favorables, establir normes a l’aula i ens els espais comuns del centre, consensuar decisions i seguir procediments i rutines, donar a conèixer unes expectatives acadèmiques i conductuals clares, adequades a les capacitats i característiques dels alumnes.

Es pot utilitzar part de la graella o tota ella. Les autores fan una proposta diferent a la que presento, ja que he adaptat segons el nivell i el que em pot resultar útil per a les pràctiques.

Algunes idees més concretes pels tutors/es

Abans de la conversar, pot ajudar crear un entorn favorable pel nen, que generi benestar, seguretat i serenitat. Pot ajudar a reduir el nivell de tensió i hostilitat, i doncs, fer possible el diàleg:

 • Ser realista respecte les frustracions que pot tolerar l’alumne.
 • Ser sensibles a les situacions que causin frustració.
 • Allunyar-se de la relació de confrontació
 • No prendre’s els episodis de trifurca com una qüestió personal.
  Una bona relació de confiança permet apropar-se a les necessitats de l’alumne, i per això, pot ser útil:
 • Els alumnes han de percebre que els adults són referències fiables, que es pot confiar en ells, que no els van a deixar “tirats”.
 • S’ha d’acceptar l’alumne com és, mirar de canalitzar el seu comportament cap a formes de relació amb l’entorn menys conflictives i socialment més eficaces.
 • Algunes disposicions personals poden ajudar:
  • Estar disponible
  • Estar atent i obert a les aportacions de l’alumne
  • Escoltar
  • Tenir-lo present
  • Ser sensible a l’esforç que pot fer l’alumne per a establir relacions millor amb les persones del seu entorn.

Com acompanyar i orientar l’alumne: la tutoria individual.

Requereix una certa disposició i una bona formació per tal de posar límit a les seves desventures, tot acompanyat-lo. Com?

 • Ha de ser acceptat per l’alumne, percebut “com algú a qui importo”.
 • Ha d’acceptar i conèixer l’alumne.
 • Ha de conversar amb l’alumne i mantenir contacte visual amb ell.

Després d’una situació especialment conflictiva es pot mirar de proporcionar un moment de assossec i serenitat . Ajudar-lo a incrementar el coneixement de la realitat existent, els valors ocults… per tal de restaurar relacions deteriorades, reforçar límits conductuals i socials…Algunes idees per això últim:

 • Si el nen no té control sobre les seves pròpies emocions, millor no iniciar conversa.
 • Ajudar-lo a mantenir la calma i a modelar la seva ira.
 • Conèixer abans com a està la situació conflictiva.
 • Escoltar l’alumne i tractar d’entendre la seva percepció
 • Animar l’alumne a fer-se preguntes.
 • Facilitar els esforços de l’alumne per a comunicar allò que vol dir.
 • Tractar de reduir i minimitzar els sentiments de vergonya o culpabilitat.
 • Permetre que recuperi la compostura abans d’incorporar-se de nou a la rutina escolar.Quan recupera la calma és recomanable posar paraules al que ha passat, segons algunes recomanacions:
 • Evitar els sermons, la verborrea, les recriminacions, la despreocupació.
 • Explicar al nen que ha passat i proposar-li activitats posteriors. Cal un temps de reequilibri.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Bibliografia: Els trastorns de conducta a l’escola.

  Idees i reflexions de la lectura de:  

 • Prieto, A, Castejón, E. Coordinadores. Els trastorns de conducta a l’escola. (2007) Treball de diferents EAPS.

El llibre situa:

0. Introducció:

Els processos de millora terapèutica del malestar (subjetivació) i els processos d’aprenentatge no són independents entre sí.

 1. Referents i punts de partida. Factors de risc/factors protectors.
 2. Principis d’actuació i possibles orientacions
 • Introducció
 • Algunes tensions possibles
 • Conversa
 • Construcció del cas
 • Orientacions Àmbit escolar
 • Orientacions Equip directiu
 • Orientacions Psicopedagogs/ges
 • Orientacions Tutor/a
 • Orientacions Equip docent

 

  1. Referents i punts de partida. 

  Situa la importància de no posar en el mateix sac les problemàtiques dels alumnes amb TC i les bretolades de l’adolescència.

  Així mateix, cal també diferenciar els TC d’entitats clíniques on el quadre semiològic inclou trastorns de l’acció i la motilitat (patologies autístiques, psicòtics, desenvolupaments disharmònics…) que presenten TC de forma secundària però que tenen els seus problemes principals centrats en altres esferes.

  Proposa agrupar a la població diana presentant-la com afectada de: “un conjunt de comportaments, de formes d’actuació diverses, amb els elements comuns de molestar als altres i trencar les normes socials. L’alumne ofereix la seva conducta trastornada als adults per a que aquests l’ajudin a posar llum en el seu conflicte. Demana, pel medi del trastorn, que els adults col·laborin a donar sentit a la seva desorientació personal.

Qualsevol rectificació passa pel treball que fa l’alumne per entendre la lògica dels seus actes impulsius i de fugida d’una realitat personal i relacional desagradable.

A tot això, els TC no només es manifesten amb conductes excedides, també es poden constatar conductes inhibides, deficitàries o impedides.

El fet de resumir les característiques de l’alumnat TC no ens ha de portar a una interpretació estàtica i mecànica dels diferents àmbits de desenvolupament. Aquests nois/es poden veure afectat el seu desenvolupament en diferents aspectes o àmbits: àmbit del cos i salut, de l’ànim i les emocions, del pensament i àmbit del comportament.

Es tracta, però, de no traslladar la responsabilitat als factors socioambientals, i centrar l’atenció en les possibilitats (modulades per les limitacions) de l’alumne i en el tipus d’ajust (en termes d’acompanyament) que li pot proporcionar un entorn protector.

  • Factors de risc/factors protectors. 

   Existeixen factors biològics, psicològics i socials que formen un conjunt de factors que incideixen en el desenvolupament dels alumnes. Alguns d’ells tendeixen a ser adaptatius (factors protectors), i altres que potencien el malestar emocional i el desenvolupament dels trastorns de conducta (factors de risc).

   Concretant alguns dels possibles factors de l’entorn educatiu, tenim:

Entorn educatiu
Factors de vulnerabilitat Factors protectors
· Manca de suports o suports superprotectors. 

· Conviccions deterministes envers el fracàs de l’alumne.

· Mètodes autoritaris (expulsions reiterades) o indisciplinats (manca de límits clars i permissivitat).

· Sentiments i actituds de rebuig, no estimació…

· Mètodes d’ensenyament amb nivells d’exigència desajustats (alt o baix).

· Adaptacions curriculars significatives amb activitats motivadores. 

· Elaboració per l’equip docent d’un PI en el que participi l’alumne per la previsió de mesures d’atenció immediata, els límits i afavorir l’autocontrol, en el qual:

· Es tenen en compte els estats d’ànim de l’alumne.

· S’expliciten els procediments de contenció en els moments conflictius.

· Es preveuen pactes personals i compromisos.

· Es planifica el treball diari, anticipant activitats, prioritzant el petit grup i els moments pedagògics individuals

· Mètodes protectors: que promouen la responsabilitat, la disciplina raonada i els límits clars (es pot preveure un espai específic per a la reflexió i l’assumpció de responsabilitats en conseqüència als seus actes i la reparació d’allò malmès si es dona el cas.

 

  2. Principis d’actuació i possibles orientacions. 

  Les actuacions pedagògiques són experiències en les que, si s’està intencionalment i activa involucrats, flueix una influència especial de l’adult cap al nen o jove. Considerar el vincle pedagògic com a vincle afectiu és un pas en ferm cap al consentiment de la relació i la confiança mútua.

  Confiar en el fet de tenir expectatives, esperances i desitjos dipositats en l’alumnat és el que proporciona al professorat la paciència, tolerància i confiança en les possibilitats dels nens.

  • Algunes tensions possibles 

   Algunes de les tensions que sorgeixen en el treball d’assessorament psicopedagògic amb l’alumnat amb TC, les seves famílies i els centres.

   Malestar de l’alumnat amb TC

   El fet de no poder acollir el malestar de l’alumnat en una ZDP pot fer que l’alumne senti enuig ràbia i desencís, establint una actitud negativa i conductes disruptives i provocadores.

   Malestar del professorat

   Un exemple d’aquest malestar pot donar-se quan es fan propostes d’actuació o intervencions que, almenys a curt termini, no l’alliberen de la pressió del comportament disruptiu de l’alumne.

   Malestar de la institució educativa

   Algunes de les tasques que es poden demanar a l’equip de professionals poden augmentar el nivell d’exigència interna i generar noves expectatives io temors sobre les capacitats personals i professionals.

   Malestar del contacte amb les dificultats familiars

   Quan la família no pot entendre ni afrontar les dificultats del fill/a i necessita sentir propostes que l’alliberin de la tensió emocional que li produeix veure les dificultats i no poder elaborar-les i reconeix-les, situant el problema fora i “culpabilitzant” al centre, a l’assessor o els companys.

   Conversa i acompanyament

   L’acompanyament és una forma d’entendre i de desplegar la funció de protecció de l’Educació. És un principi d’actuació i també una estratègia d’ajut. Constitueix una fórmula adequada per a encaixar aprenentatge i convivència. És una forma d’articular els processos de millora terapèutica del malestar i els processos educatius (convivència i aprenentatge).

   Es passa d’una actuació professional que entén l’ajuda com un oferiment d’allò que se suposa és el bé pel noi TC a una intervenció que concep l’ajuda com un acompanyament des de la responsabilitat del propi noi, en un lloc on ha d’escollir, un lloc on pren una posició més activa en el camí d’anar-se’n transformant.

   Comporta algunes característiques:

 • Només és possible si es dóna acollida i hospitalitat a l’altre.
 • És un vincle mútuament acceptat i consentit.
 • És una manera d’entendre la pràctica professional.
 • És indissociable de la conversa i de l’escolta.
   La conversa posseeix una força transformadora. ÉS uns intrument privilegiat en el procés d’acompanyament de l’alumne, de la família i del centre. Té la funció prioritària de fer emergir en els que hi parlen allò que pensen, creuen, preocupa, temen, en relació que els convoca a parlar entre ells: les conductes disruptives, la convivència, l’aprenentatge, el malestar… però també els interessos, el fer-se gran, els avenços, etc. 

   Per a construir una base contextual comú els participants en una conversa han d’acceptar un cert nombre de regles que facin possible l’intercanvi. Cal un acord sobre que s’espera per part de cadascun dels interlocutors.

   Tot i això, en el cas dels nois que presenten TC la conversa no és fàcil, més aviat

   ens ofereixen la seva desconfiança i el seu rebuig a la nostra acció de conversar.

   Algunes característiques i eixos de reflexió:

 • Suposa igualtat i correspondència.
 • Promou el vincle entre les persones.
 • Promou l’acolliment.
 • Pot permetre conèixer quin lligam hi ha entre el malestar i trobar alternatives de millora i aconseguir la vinculació necessària per a generar la confiança necessària.
 • Donar lloc als participants de la conversa: hem de fer explícit que comptem amb el seu saber, que volem que ens transmetin el seu saber sobre el noi.
 • Cercar el consentiment del noi/família. Aquest només és possible donant lloc a un acord (mai garantit i sempre renovable) en relació allò que es pot fer o no, dir o no, com fer-ho…. situant una estructura de participació social.
 • Cal mostrar la renúncia al poder unilateral del professor i crear les condicions necessàries per a que l’altre pugui sentir que té la capacitat d’influir en la conversa.
 • Tractar la conversa amb tacte. Escoltar de manera empàtica i activa, sense jutgar ni interrompre, sense moralitzar.
 • Fer un bon enquadrament de la conversa, definint la situació i què pretenem. També podem expressar-los les nostres limitacions i la voluntat d’ajuda.
 • Convindrà treballar “què ha entès del per què parlen amb nosaltres”.
 • Durant la conversa: recapitular, repetir, cooperar per fer fluir la conversa. Evitar les “solucions” i donar lloc a les seves propostes.
 • Posar èmfasi en les possibilitats del noi i en tot allò que fa prou bé i no centrar-se en els seus límits i en allò que potser no pot assolir.
 • Algunes dels aspectes claus per a que es doni la conversa:
 • Cal entendre que la conducta que presenten precisa ser entesa abans que corregida o eliminada.
 • La sensibilització amb aquest tipus de patiment que provoca el TC és l’única manera de poder comprendre la vivència de l’alumne que n’està afectat.
  • Construcció del cas 

   La construcció del Cas és una experiència d’intervenció interdisciplinar que facilita entendre la naturalesa i l’abast de la problemàtica emocional de l’alumne TC i la relació d’aquest malestar amb els processos d’E-A. És una obra oberta que es reescriu a mida que avança l’explicació del conflicte. Precisa d’un temps i té les següents finalitats:

 • Promoure la conversa i donar lloc a l’alumne en aquest procés.
 • Compartir els coneixements obtinguts entre els professionals.
 • Entendre i interpretar la naturalesa del malestar i la seva possible transformació o sortida.
 • Fer les pertinents hipòtesis a confirmar.
 • Proposar els tipus d’intervencions adequades.
 • Documentar el procés.
 • Convenir un referent que impulsi i dinamitzi el procés de construcció del cas.

Àmbit escolar

 • Algunes idees per a que l’alumne pugui fer seus el centre i l’entorn com a espau educatiu. Algunes orientacions:
 • Funcionar de manera coordinada i coherent possible entre tot el professorat que intervé.
 • Alimentar la idea que es poden aconseguir canvis (per petits que siguin).
 • Mantenir una relació positiva amb la família.
 • Procurar que les normes i regles de funcionament siguin clares.
 • Tenir cura de les informacions que fer circular en relació a aquest alumnat.
 • Tenir cura de la manera i del lloc en el que parlem dels alumnes.
  • Equip directiu 

   Algunes orientacions sobre algunes propostes d’actuació:

 • Afavorir les tutories de forma estratègica.
 • Preveure menys diversificació en el professorat de l’ESO, sobretot en els dos primers cursos.
 • Preveure un bon control dels espais buit (lavabos, passadissos, entrades i sortides…).
 • Preveure una oferta de crèdits variables que contempli desenvolupar habilitats socials.
 • Dinamitzar accions de mediació.
 • Establir pautes d’actuació a seguir en els moments d’incidència.
 • Establir un referent del cas (director, cap d’estudis o coordinador).
 • Preveure i garantir la participació dels tutors dels alumnes implicats en les moments de seguiment i de presa de decisions que els pugui afectar.
  • Psicopedagogs/ges 

   S’entén la funció d’assessorament com un procés de col·laboració i ajuda per la millora educativa. Requereix la demanda a partir d’una necessitat explicitada o sentida i la disposició favorable per part dels professionals assessorats, tot desenvolupant els processos de col·laboració en el centre a partir de la ZDP institucional.

   Cal partir de la situació en la que es troba l’alumne: el seu malestar i les possibilitats o no de pensar, elaborar i expressar per a poder transformar-ho, que seran només possibles en situacions d’acollida i vinculació educativa-afectiva.

   Mostrar-se receptiu a allò que aporta l’alumne es poden generar zones de desenvolupament properes de construcció de la situació personal.

   Com a especialistes tenen la doble vessant de col·laborar amb el professorat i a la vegada poder fer intervenció directa amb els alumnes. Algunes orientacions sobre algunes propostes d’actuació:

   A nivell de professorat:

 • Donar pautes als docents de com han de fer les entrevistes familiars.
 • Ajudar a consensuar acords d’intervenció.
 • Ajudar a comprendre els aspectes evolutius en relació a diferents factors.
 • A nivell individual amb l’alumne
 • Acompanyar l’alumne
 • Respectar la necessitat de silenci o de no parlar, deixant clar que quan ho necessiti es trobarà un espai per a fer-ho.
 • Modificar els materials i estris didàctics.
 • Ajudar a diferenciar i tractar les faltes de conducta.
  • Tutor/a 

   Cal tenir present la naturalesa dels sentiments que transferim en les situacions educatives per tal que el professorat o el psicopedagog, no actuï com un còmplice ni es deixi manipular per l’alumnat per adequar-se a les seves expectatives irreals, idealitzades o desajustades. Algunes idees que es poden tenir presents:

 • treure les idees preconcebudes
 • Renovar el punt de partida en cada nova sessió: recollir aspectes nous que permetin el canvi i el desenvolupament.
 • Se útil, rol de figura d’acolliment, cura, contenció i estimació.
 • Elaborar les pròpies ansietats per poder fer-se càrrec de la dels alumnes.
 • Reconèixer i contenir els sentiments de l’alumne (diferent de condescendència i/o complicitat).
 • Comprendre l’alumnat també des dels coneixements teòrics, que poden ajudar a entendre una mica més.

És el professional que rep les pressions i angoixes del centre en relació al que signifiquen aquests alumnes: cal que se senti recolzat per l’equip docent i per l’equip directiu.

 • Ha de diferenciar entre la persona i l’acte conflictiu.
 • Ha de mostrar una actitud de serenitat davant el conflicte.

 

En la tutorització personalitzada, compartida per l’equip docent, establirà pactes personals i contractes pedagògics. Tot això, contemplant:

 • Acollir i acompanyar l’alumne en el seu malestar i ajudant-lo a vincular-se a les activitats educatives.
 • Avançar en la comprensió de les actuacions de l’alumne.
 • Possibilitar les actituds positives envers l’alumne per part del professorat, dels companys i de la família.
 • Establir comunicació periòdica amb les famílies, arribant a acords de col·laboració i d’actuació conjunta família-escola, amb l’orientació i suport dels professionals que s’acordi.

 

En les tutories individualitzades:

 • Acompanyar” aquest alumnat i a les seves famílies.
 • Marcar límits molt concrets i justificats. Han de ser límits fàcilment avaluables.
 • Establir un espai setmanal de tutoria que ajudi a avaluar els compromisos.
 • Valorar els aspectes positius individuals (petites coses)
 • Intentar crear un “reconeixement” envers l’alumne respecte a una àrea en la qual sigui hàbil.
 • Ajudar a percebre, prendre consciència de les conseqüències de la pròpia conducta.
 • Avançar tema orientació professional, per donar sentit als estudis.

 

Des de la tutoria de grup:

 • Treballar el sentiment de pertinença al grup i l’autoestima.
 • Planejar activitats per tal d’afavorir un bon clima a la classe i bones relacions de grup.
 • Procurar que les normes i regles de comunicació dins del grup siguin clares.
 • Emprar activitats de treball cooperatiu.
  • Equip docent 

   Confiar en el fet de tenir expectatives, esperances i desitjos dipositats en l’alumnat és el que proporciona al professorat la paciència, tolerància i confiança en les possibilitats dels nens.(repetit d’intro)

   Els professionals de l’ensenyament posem en joc més aspectes personals del que en general pensem. Les emocions i sentiments que es viuen associats a les situacions d’ensenyament aprenentatge tenen a veure amb la nostra pròpia història personal, la concepció que tenim de nosaltres com professionals, el particular estil de treball, el significat que atribuïm a la nostra feina, etc. (p38) Els nostres temors i expectatives poden ser posades en joc en les nostres actuacions, i també poden ser observades per l’alumne. És per això que reflexionar sobre això ens pot ajudar a contextualitzar les relacions mestre/alumne, ja que influeixen en la manera:

 • De percebre les situacions noves o les del dia a dia en l’escola.
 • De com interpretem les situacions viscudes en el context d’E-A
 • De com actuem respecte a elles.
       • La nostra capacitat per a contenir el dolor emocional i ser tolerants, facilitarà l’alumne la possibilitat d’identificar-se i poder ser, així, més tolerant també amb si mateix i amb els altres.
  • Cal la confiança que els participants han de tenir en si mateixos i la que cadascun dels participants ha de tenir cap a l’altre.(repetit, reformular).

 

L’equip docent és el marc on s’han de consensuar totes les actuacions a portar a terme per tal de poder fer una actuació coordinada. Algunes possibles orientacions:

 • Consensuar pautes d’actuació davant el conflicte.
 • Plantejar-se uns objectius mínims i assumir tots els compromisos.
 • Disposar d’explicacions compartides sobre el que li passa al noi/a.
 • Clarificar els canals de comunicació i d’intervenció davant certs comportaments o conflictes.
 • Oferir “vàlvules d’escapament”, algun tipus de flexibilització (poden ser una sortida al passadís, lavabo, pati, aula UAC, espai alternatiu acollidor, professional de referència… possible flexibilitat de la norma.
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Bibliografia: Els transtorns de conducta.

Idees i reflexions de la lectura de:

 • Giné, C coordinador. Intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament. Mòdul: Els trastorns de conducta. Barcelona (2004) Universitat Oberta de Catalunya.

El capítol sobre TC situa:

Aquest és un llibre que conté diversos capítols. Situo el que considero les idees més importants del capítol que fa referència als alumnes amb trastorns de conducta.

Ens proposa partir de la idea que la conducta és una acció impulsada per la personalitat i que sorgeix de les relacions de la persona amb el cos, les emocions, el pensament i el comportament. Que la conducta antisocial és lexpressió duna reivindicació, de fet, duna condició de patiment i de malestar, i és des daquí que cal establir una base per a ajudar a alumne a sobreposar-se daquest sentiment dolorós, partint de la base que si saconsegueix que en prengui consciència de la seva realitat, serà més fàcil dissoldre el TC. Serà també a partir de reconèixer el seu patiment que serà més fàcil aconseguir el seu consentiment a apropar-se a ell.

 

Recullo els aspectes que m’han semblat interessants, ordenats segons:

 • Identificar necessitats i establir prioritats.
 • Adaptacions dels continguts educatius, formatius, metodologia, organització i avaluació.
 • Adaptació a les estratègies dinteracció i comunicació.
 • Flexibilització de la normativa i la disciplina del centre.
 • Organització dels professionals.
 • Informació i assessorament a la família

 

Identificar les necessitats i establir prioritats.

El primer que caldria fer és identificar les necessitats, i que poden tenir a veure amb diferents àmbits: d’emocions, pensament, comportament, etc. Cal conèixer un mínim de l’entorn familiar de l’alumne en qüestió, identificar quines són les conductes actuadores i com ha anat l’evolució d’aquestes.

Les prioritats poden ser: atorgar prioritats per tal de promoure el consentiment, la conversa, la subjectivació del malestar, la transformació de les conductes, l’assumpció de la responsabilitat i linterès per aprendre. Atorgar prioritats als continguts i metodològics que millor articulin el pensament de lalumne, tot tenint en compte les dimensions educatives i terapèutiques alhora.

 

Adaptacions dels continguts educatius, formatius, metodologia, organització i avaluació.

Cal evitar la discriminació i etiquetar-lo. Potenciar les expectatives positives en ell i el seu procés.

Cercarem millorar el seu benestar i la socialització.

Cal incidir per tal que els professionals provin de comprendre millor les respostes conductuals de l’alumne i el seu malestar.

Metodològicament, ajudarien les activitats en les que existeixi la possibilitat descollir fer o voler fer alguna cosa, aquelles que ajudin a potenciar el vincle social amb laltre i les de comunicació dels propis sentiments.

La metodologia ha de facilitar la transformació de les conductes dactuació en conductes de pensament.

Cal que els professionals entenguin que els efectes requereixen un temps possiblement més dilatat del que seria còmode.

 

Adaptació a les estratègies dinteracció i comunicació.

Mostrarem interès pel seu patiment, tot provant dentendre que li passa i cercant un tipus de conversa que estableixi vincle i confiança per tal que ens doni el seu consentiment per a treballar i com a via per a transformar les seves conductes (i no tant eliminar-les). Consentiment que implica certa renúncia a la seva conducta actuadora i que es donarà més fàcilment si constata que les accions dels professionals no posen en perill les seves defenses davant langoixa.

Cercarem les condicions que el duran a elaborar un coneixement del seu propi malestar i patiment per tal que es responsabilitzi del seu propi destí.

Deslligar la conducta disocial de les habilitats que l’alumne en altres àrees, per a generar-li confiança en que no tot és igual.

Cal també el consentiment dels professionals. Aquest consentiment implica també renúncia a exercir la seva funció con un acte de domini i imposició de la seva voluntat. Davant un possible retrocés en el procés, cal una posició despera i acompanyament.

 

Flexibilització de la normativa i la disciplina del centre.

Seguirem el projecte de centre (podem treballar per a que aquest sadapti cada cop més a tot el tipus dalumnat).

El reglament de règim intern ha de ser un instrument regulador que defineix les regles i normes de conducta per tal de facilitar la convivència. Caldrà flexibilitzar la normativa sense deixar de posar, però, límits.

Davant de les normes de convivència (que cal que existeixin), lalumne pot no acceptar-les. Per fer acomplir la norma podem partir de mesures coercitives o donar un sentit a la seva actuació per tal de facilitar el seu consentiment.

Procurar que el malestar que es crea entre els professionals no provoqui una precipitació en la resposta (expulsions, sancions, derivacions a experts, etc.) que no fa més que incrementar la conducta que es pretenia evitar.

 

Organització dels professionals.

Cal que hi hagi un treball coordinat i en xarxa dels diferents professionals (EAP, CSMIJ, CEE…) amb una visió integral de l’alumne. És important no diversificar massa els professionals per tal que pugui establir-se un clima de confiança i no se senti constantment observat o exposat a diferents valoracions.

Cercarem implicar la família i l’equip en un treball conjunt. El tutor/a ha de ser una figura de confiança.

Entre professionals caldrà construir una representació compartida de la problemàtica i compartir criteris d’intervenció.

Algunes de les tasques del psicopedagog/a, per tal d’articular el treball, podrien ser:

 • Oferir suport emocional, orientació, assessorament i informació dels recursos educatius, sanitaris i socials.
 • Si aquest és una figura de confiança, pot fer de mitjancer entre la família i lescola. Si el vincle no està encara fonamentat sobre la base de la confiança, buscarem la col·laboració daltre professional que la tingui.
 • Cercarem també fer-nos una idea de quins dels factors familiars poden incidir en la conducta de l’alumne.

 

Informació i assessorament a la família

El treball amb la família és molt important. Cal que aquesta estigui implicada i ens doni el consentiment per a treballar amb el seu fil a partir duna conversa edificant.

 • Buscarem la seva implicació, el consentiment i la confiança.
 • Els mostrarem que ens interessem pel seu patiment i provarem que la conversa no giri només al voltant del que és normatiu i acadèmic. Buscarem una posició de no-rivalitat, fugint dels retrets.
 • Els demanarem que ens transmetin el que saben del noi, per tal que ens serveixi en el nostre coneixement sobre l’alumne i per tal de fer-los, també, un lloc com a pares en tot el procés.
 • És important responsabilitzar-los en en procés educatiu del seu fill.

Alguns aspectes en els que incidir: En funció de com funcionin les converses i les relacions amb la família, valorarem la possibilitat danar recomanant o incidint en diferents aspectes:

 • És important que escoltin i dialoguin amb el fill, que li dediquin temps per estar al seu costat i lajudin a afrontar els seus neguits, encara que alguns cops sembli que rebutgi lajut, i que entenguin que el seu comportament és conseqüència del seu malestar. El fet de mostrar la seva disponibilitat facilitarà que el fill conversi.
 • Estarà conèixer quines són les expectatives sobre el seu fill i mirar de fer-los veure la importància que aquestes poden tenir en el seu creixement com a persona. Mantenir loptimisme lajudarà a creure en les pròpies possibilitats.
 • Mantenir equilibri entre límit, estimació i autoritat. Entendre la contradicció que no vol normes però les necessita.
 • En làmbit personal: que tingui hàbits de vida saludable, faci esport o alguna activitat artística.
 • Que facilitin la capacitat dexpressar les pròpies experiències vitals; que treballin l’assumpció de la responsabilitats dels actes i la capacitat de resposta en situacions conflictives.
 • En làmbit familiar són molt importants els sentiments positius dafecte i estimació i els estil de comunicació de confiança. Les rutines faciliten la sensació de seguretat i faciliten el desenvolupament emocional. Compartir temps de lleure. És convenient donar-los algunes responsabilitats.
 • Potenciar aquells aspectes en els que l’alumne és hàbil per ajudar-lo a enfortir lautoestima.
 • Estaria poder situar alguna activitat de lleure (algun esport dequip) que també lajudi a fomentar la col·laboració amb altres adolescents i que lajudaria a respectar normes i límits.
 • Que entenguin que un cop establertes les condicions prèvies, els efectes requereixen un temps, que possiblement no serà el mateix el que es desitja per una part i el que necessita per laltre.
 • Potenciar lautoritat positiva, tot evitant lexcés de càstigs i recriminacions i potenciant el reforç positiu dels bons resultats i el reconeixement de lesforç quan el posi.
 • Si és possible els ajudarem a reconstruir el propi relat, mirant dadonar-se quan començaren a aparèixer els primers problemes, les primeres dificultats per a posar límits.

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Bibliografia: Un programa de competència social.

L’article situa:

L’article ens presenta un programa que vol facilitar el treball de les relacions interpersonals i la convivència de l’alumnat a les aules des de quatre vertents educatives: aprendre a aprendre, habilitats socials, educació emocional i educació en valors.

Aquest programa està elaborat per a primària amb el títol “Relacionarnos bién” de l’editorial Narcea i a secundària, també de la mateixa editorial, en un conjunt de tres quaderns, amb el títol “Ser persona i relacionar-se”.

El programa està pensat per a treballar-lo sistemàticament un cop per setmana durant un curs escolar sencer i a secundària consta de quatre parts:

 • Una primera, cognitiva per a exercitar el pensament casual, alternatiu, consequencial, de perspectiva i de mitjans-fi.
 • Una segona, orientada a afavorir el creixement moral.
 • Una tercera i última que selecciona les habilitats socials bàsiques com saber escoltar, demanar un favor, rebre una queixa, saber dir no, negociar, etc. També vol ensenyar els alumnes a enfrontar-se a la ira, l’angoixa i a la depressió.

 

M’ha semblat especialment interessant:

La idea que el treball de diferents programes (educació emocional, d’assertivitat, valors, mediació, etc) proporcionen un treball incomplert.

Segons l’article, i com a exemple, en el treball d’habilitats socials es pot descuidar el creixement moral, i amb això, obtenir “delinqüents hàbils”, o alumnes que poden fer servir les habilitats socials per a manipular altres persones. És per això que destaca la importància de treballar al mateix temps el cognitiu, l’emocional, les habilitats socials i el creixement moral.

En alguns instituts ofereixen aquest programa com a crèdit variable.

Recull de programes:

He trobat, de la Junta d’Andalusia, un programa amb el mateix nom i del mateix autor.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/convivencia/contenidos/Materiales/BibliografiayMaterialesdeInteres/HabilidadesSociales/SerPersonayRelacionarse/1195209287195_ser_persona_y_relacionarse_primer_ciclo_eso.pdf

Tot i que l’article no fa referència explícita d’aquests programes, he volgut recollir alguns d’aquests “programes parcials”.

 

Com treballar el programa.

Aquest programa està elaborat per a secundària amb el títol “Ser persona i relacionar-se” (encara que a classe es pot presentar amb qualsevol altre títol) de l’editorial Narcea, en un conjunt de tres quaderns o en l’enllaç que fa unes línies facilito.

El programa aconsella treballar el volum destinat a primer cicle a primer d’ESO, el de segon cicle a tercer i a segon i quart fer un manteniment del programa utilitzant historietes, pel·lícules i continuar amb l’entrenament d’habilitats cognitives.

Està pensat per a treballar-lo sistemàticament un cop per setmana durant un curs escolar sencer. Davant la dificultat de proposar una matèria optativa a primer per a treballar aquest programa, es pot valorar la possibilitat de treballar-ho dins l’alternativa a la religió, que encara que no el podran fer tots els alumnes, si recollirà bona part d’ells.

Una possibilitat, per a facilitar la tasca als docents, seria preparar-se una de les tres parts i impartir-la durant un trimestre, acabat el qual els alumnes roten. De les tres parts del programa, les dos últimes requereixen una certa mà esquerra per a treballar-la, ja que precisa de més discussió i debat. Es pot distribuir el programa segons les preferències, experiència o tarannà del professorat.

Altre possibilitat, una mica més dura pels tutors, seria que fossin ells que impartissin l’alternativa i que ho fessin durant tot el curs, per tal de poder fer un seguiment més acurat dels seus alumnes.

Com treballar cadascuna de les diferents parts del programa:

 • Entrenament cognitiu.

Proposa treballar a partir d’historietes còmiques o pel·lícules que plantegen un problema. Es facilita nomes una part de la història i es pregunta quin problema hi ha, qui el té i quines possibles sortides té el protagonista. Entre les possibles sortides més eficaces, pensem les possibles conseqüències.

Lliurem la resta de la història i es demana que alguns l’expliquin des del punt de vista de cadascun dels diferents personatges.

Segons el grup i el dia, es pot discutir el tema (primer en petit grup i després en el grup classe), proposar preguntes o fins i tot cercar una frase i fer un dibuix per a la història.

 

 • Creixement moral.

Es proposa un dilema moral que els obligui a escollir què farien en el lloc del protagonista. Es formen grups segons les opinions i se’ls deixa una estona per a que anotin els motius que els han fet decantar-se per una o altre solució. Posteriorment es debat, compartint les opinions, i el docent pot fer alguna reflexió al respecte mirant de no imposar la seva opinió. No es tracta d’inculcar valors, sinó de contribuir al creixement moral.

Segons el grup, podem provar d’identificar els valors que hi havien en joc.

 • Educació emocional.
 • Les habilitats socials faciliten la relació interpersonal de manera assertiva (ni agressiva, ni inhibida). Aquesta part del programa està pensada per a realitzar preferiblement al final d’aquest, ja que funciona millor si els alumnes tenen ja certes capacitats cognitives.
 • Si el grup és molt superior a 12 alumnes, segons les característiques d’aquest i per tal que no sigui molt difícil gestionar-los, es proposa dividir-los en dos grups: un d’ells no treballa un dels dies i actua com a espectador, participant únicament de la crítica final.

  Es proposa partir d’una situació concreta que presenta una dificultat o un conflicte (real o imaginari, fins i tot extret d’una pel·lícula). Es demana quina seria una reacció inhibida, una agressiva i una reacció assertiva davant la situació. Mirar de fer veure que ni l’agressiva ni la inhibida solucionen, sinó que agraven el problema.

  Posteriorment es demana que algú faci un “role-playing” de la solució assertiva. Entre els companys i el professor valoren si realment ha estat assertiva: com ha utilitzat els ulls, les mans, el to de veu, etc.

Com avaluar el treball? A més de l’actitud, es pot demanar que anotin les idees que han tingut en la seva reflexió individual i les que els han semblat més interessants en la posta en comú. També es pot emprar un qüestionari que el programa inclou, per a avaluar la seva evolució.

Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari