Jocs cooperatius

Malauradament, la forma de viure la vida de la nostra societat  es caracteritza pel predomini d’allò individual per damunt d’allò col·lectiu.

A la nostra cultura es transmeten valors que ens diuen que per tal de triomfar la persona ha de ser millor que els altres.

Des de l’escola les activitats i els jocs cooperatius ben utilitzats, poden esdevenir un bon recurs didàctic per tal de generar en els alumnes actituds solidàries, per a fomentar les relacions interpersonals dins del grup, per a promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de forma col·lectiva, etc.

Els jocs cooperatius incrementen la comunicació intra grupal, millorant l’ambient de grup. Com senyala Parlebas, l’èxit del joc cooperatiu depèn de les comunicacions pràxiques que s’estableixen entre els participants.

Els dos primers anys de l’Educació Primària representen en gran mesura un moment de canvis en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social i de grans avenços en l’àmbit motriu.

La participació en activitats cooperatives durant el cicle 6-8 anys proporciona mitjans per a superar l’egocentrisme i brinda l’oportunitat per a prendre consciència en relació amb la possibilitat de que els companys i les companyes d’activitat tinguin perspectives diferents a la pròpia.

Tot seguit us deixem que feu cop d’ull al treball cooperatiu que hem iniciat.