01.- Què entenem per COOPERACIÓ EDUCATIVA?

A.- Primer entenem i vivim els valors de l’educació com manifesta la declaració universal dels Drets Humans http://www.xtec.es/~lvallmaj/passeig/dudh.htm.

I en la pàgina oficial:

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml

Tots els Drets, amb perspectiva DR (Drets+Responsabilitat, ecosistema equilibrat entre Drets i deures dins de la convivència democràtica activa). En especial l’article 26 punt 02.

Article 26
1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L’ensenyament elemental és obligatori. Cal que l’ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s’obri a tothom l’accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.
2. L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d’afavorir la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d’educació de llurs fills.

B.- Així també en l’orientació també dels Drets Humans Emergents en tots els seus aspectes:

http://www.idhc.org/cat/documents/CDHE/DDHE.pdf

C.- L’educació per a ser sana, efectiva, justa i sostenible precisa de la cooperació.-

I la cooperació l’entenem com un dels Drets Humans Emergents clau per a la supervivència del planeta.

Cooperació

De Viquipèdia

La cooperació és la posada en comú de mètodes per assolir uns objectius que satisfacin les necessitats del col·lectiu. En la cooperació l’èxit d’un depèn sempre i en tota manera de l’èxit dels altres, es treballa unint esforços i aprofitant els diferents talents de cada integrant del grup, i es diferencia de la competència en el fet que en aquesta es treballa de forma independent i isolada per tal d’assolir un objectiu abans que ho faci un altre individu.

Tanmateix, la cooperació pot ser forçada o voluntària, i en conseqüència els individus o els grups poden acabar cooperant encara que no tinguin res en comú.

Exemples d’això els podem trobar en el comerç, en les batalles militars, en els llocs de treball, a les escoles, a les presons i en general en totes aquelles institucions de les que els individus, de forma voluntària o obligada, formen part.

Cooperació vs. Competència

Si bé la cooperació suposa l’antítesi de la competència, la necessitat o el desig de competir pot acabar portant els diferents individus a cooperar entre ells per tal de formar una força competitiva de majors dimensions i possibilitats d’èxit.

Algunes formes de cooperació són considerades il·legals en algunes jurisdiccions perquè limiten la possibilitat de creixement i de desenvolupament d’un grup o de la societat en general. A aquest tipus de cooperació se la considera èticament reprovable i econòmicament ineficient, i així, la cooperació per formar càrtels, monopolis o per fixar preus pot ser il·legal.´

El Dilema del Presoner

En molts casos tot i que tots els membres d’un grup es beneficiarien de la cooperació entre ells, l’interès particular pot desafavorir la cooperació. El dilema del presoner estudia i analitza aquest problema, i ha donat lloc a extensos estudis sobre la matèria del comportament humà. Els resultats de força experiments econòmics mostren que sovint els humans actuen de forma més cooperativa del que la lògica de l’estricte interès particular faria pensar.

Una raó per explicar això es trobaria en la necessitat de repetir el joc, o una situació concreta del joc de cooperació-competició, en el que dos individus interactuen. La repetició d’una mateixa situació en la que s’ha d’escollir entre cooperar o competir fa que la competència sigui més castigada i la cooperació més recompensada.

Hi ha científics que consideren que aquesta podria ser una de les raons pel desenvolupament de comportaments socials i emocionals complexos en els animals superiors. Una altra raó podria ser que els éssers humans són éssers cooperatius per naturalesa, que almenys d’infants i normalment de grans no poden viure sense cooperar entre ells. Si bé també és cert que amb el creixement van guanyant graus d’independència i amb ells opcions d’escollir les diferents formes de cooperació.

Hi ha quatre condicions que acostumen a ser necessàries per tal que es desenvolupi el comportament cooperatiu entre dos individus:

  • L’existència de desitjos o necessitats compartides.
  • La possibilitat de futurs encontres amb el mateix individu.
  • El record d’encontres passats amb aquell individu.
  • Un valor associat a futurs resultats.

D.- Acabes de connectar amb nosaltres, una iniciativa ciutadana oberta per a fomentar la cooperació educativa.

Amb l’estudi i els suports al nostre aprenentatge autònom en tots els camps i col.lectius per a dur a terme els coneixements, la preparació, l’assaig i l’entrenament, així com la trobada entre equips el més competents possibles, per al seu desenvolupament personal i col.lectiu de la ciutadania.-

Publicat dins de General | Deixa un comentari

02.- EL NOSTRE MÀSTER ÉS LA GARANTIA DE L’APRENENTATGE SERVEI DE COOPERIS.-

A.- APS diu:  http://www.aprenentatgeservei.org/index.php?cm=02

Què és l’APS?

Tot i la pluralitat d’experiències d’APS, amb accents i sensibilitats diferents, hi ha un cert grau d’unanimitat en definir-lo com una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. En l’APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta innovadora que parteix d’elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l’adquisició d’aprenentatges.

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

B.- Per tant el nostre Màster COOPERIS és la garantia de l’aprenentatge servei, on la ciutadania exercint l’aprenentatge servei pot anar creixent dins dels diversos nivells de competències necessàries per a dur a terme COOPERIS i la cooperació, en el desenvolupament de l’estratègia EDU.Curts i en els aprennetatges dels jocs comunicatius, creatius i cooperatius EDU.Curts

C.- Manifestem que CERADAI de Catalunya, COOPERIS i EDU.Curts són iniciatives catalanes d’utilitat social i d’interès públic.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

03.- APRENDRE és a més d’aprendre sol, aprendre amb ajuda dels demés i també….

el més difícil dels nostres temps, arribar a aprendre en

COOPERACIÓ

AQUI T’EXPOSEM LA NOSTRA ALTERNATIVA

Publicat dins de General | Deixa un comentari

04.- Màster propi per a la Cooperació Educativa

En aquest bloc s’exposarà tota la planificació i execució del màster propi per a la Cooperació Educativa, el Màster COOPERIS de CERADAI de Catalunya.


El Màster COOPERIS és el currículum basat per competències de les persones capacitades, qualificades i autoritzades per a la planificació, execució i avaluació de l’organització dels EDU.Curts des de l’aprenentatge servei en les diverses situacions, col.lectius (parelles, matrimonis, famílies, professorat, etc…)  i camps socials (entorn familiar, escoles i instituts, associacions, empreses, món del treball, sindicats, etc.)  per a fomentar la comunicació oral, digital i radiofònica, la creativitat personal i col.lectiva i la cooperació científica i cultural en educació.

El Màster COOPERIS té la finalitat d’orientar per competències i qualificacions la completa organització de les situacions d’aprenentatge servei de forma cohesionada per a facilitar l’accès a la participació de la ciutadania en la vida social, cívica, cultural, política….a la fi en totes les dimensions de la vida, tot considerant els Drets Humans.

Els nou nivells competencials i de qualificació per al títol no reglat, de moment, del Màster, estan especificats tot seguit. La construcció del Màster es fa de forma participativa i col.lectiva:

http://blocs.xtec.cat/cooperisremeis/16-el-disseny-col-lectiu-del-master-cooperis/

Publicat dins de General | 1 comentari