GUIA DIDÀCTICA

MATEMATICANT

 

Nivell al qual s’adreça:

Aquest bloc està destinat als alumnes de cicle superior, sobretot als alumnes de 6è. També està adreçat als docents i a les famílies que busquin recursos i activitats entretingudes per motivar i desenvolupar la curiositat dels nens i nenes d’aquestes edats.

 

Objectis didàctics, competències i relació amb el currículum:

L’objectiu d’aquest bloc és promoure el raonament matemàtic i la interpretació d’enunciats. A més d’estimular l’agilitat en el raonament i càlcul en diferents àmbits matemàtics.

Les competències que treballem són:

Competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital

Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals.

4. Competència matemàtica

Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.

Criteris i sistemes d’avaluació.

Observació directa del mestre/-a a l’aula en el moment de realitzar les activitats a la PDI. S’avaluarà tant l’assimilació dels continguts matemàtics treballats, com l’actitud i la implicació dels alumnes durant el procés d’aprenentatge. Es tindrà en compte actituds com el respecte davant les respostes dels companys, el respecte del torn a l’hora de sortir i la reflexió abans de les respostes.

Al finalitzar cada sessió farem una avaluació grupal valorant les activitats, i reflexionant sobre les dificultats que han tingut i què han après. Es tindran en compte propostes de millora i d’ampliació.

 

Seqüència d’activitats proposades.

Activitat 1.- FIGURES PLANES I COSSOS GEOMÈTRICS.

Mitjançant una imatge-esquema podem fer un recordatori de les figures planes segons el nombre de costats i la seva relació amb els cossos geomètrics. Com a  activitat d’ampliació els alumnes poden dibuixar aquestes figures a la llibreta o full.

Activitat 2.- ELS NOMBRES ROMANS.

A través d’un vídeo explicatiu dels nombres romans i de la seva col·locació per tal de sumar o restar, proposem una sèrie d’activitats que poden realitzar per assimilar millor l’escriptura i lectura d’aquests números.

Activitat 3.-  PRIMER O COMPOST?

Activitat autocorrectiva on els alumnes han de dir si els números que es mostren són primers o compostos, conceptes bàsics per començar a treballar els múltiples i els divisors.

Activitat 4.-  DIVISIONS AMB DECIMALS.

Vídeo tutorial on s’explica la mecànica i el procés que s’ha de seguir per a realitzar les divisions amb decimals. A continuació els nens i nenes hauran de practicar divisions en la llibreta o full.

Activitat 5.-  DICTAT DE NOMBRES.

Aquesta activitat està pensada sobretot per a aquells alumnes nouvinguts i que tenen dificultats amb la llengua. Tot i així, la poden realitzar tot ja que és una manera oral de treballar la numeració.

Activitat 6.-  DESCOMPOSEM.

La descomposició d’un nombre es pot fer de diverses maneres i serveix per reafirmar la numeració. A més a més, són exercicis que poden tenir més d’una solució, i segur que suposa un repte per l’alumnat.

Activitat 7.-  QUI ESTÀ MÉS A PROP?

L’aproximació o estimació forma part de problemes amb els que ens trobem a la vida quotidiana i és un estímul per a desenvolupar el raonament.

Activitat 8.-  VOLS APRENDRE MATEMÀTIQUES JUGANT?

Activitats del Jclic on podem treballar i repassar activitats matemàtiques de sisè. Es tracten d’exercicis variats per practicar tots els apartats de les matemàtiques.

Activitat 9.- ACTIVITATS SOBRE LES UNITATS DE SUPERFÍCIE.

Es tracta d’un seguit d’activitats relacionades amb la mesura de les superfícies i el canvi d’unitats.

Activitat 10.-  COMPREM A LA BOTIGA.

Joc simbòlic de compra – venda on s’ha de calcular quant costarà uns productes i quin canvi ens donaran.

Activitat 11.-  GEOMETRIA EN 2 DIMENSIONS.

A partir de les imatges els alumnes han d’aplicar les fòrmules i calcular la longitud i la superfície d’unes circumferències.

Educació inclusiva:

Aquells alumnes que tinguin dificultats per poder entendre i resoldre alguna activitat tindran el recolzament d’un company tutor, és a dir, un company que li ajuda a entendre el problema o activitat i que l’orienta sobre el plantejament i la seva resolució. Tothom podrà participar tant de manera individual com per parelles (metodologia aprenentatge – servei). També proposem una activitat per a treballar la numeració amb alumnes nouvinguts i/o amb dificultats amb la llengua.

 

 

 

 

ACTIVITATS

COMPREM A LA BOTIGA

La caixa registradora.

Es tracta d’una activitat de resolució de problemes amb euros. Pensem que és molt important apropar als alumnes a situacions que es poden trobar a la vida quotidiana, i d’aquesta manera, desenvolupar les seves competències.

També cal destacar un factor molt important a l’hora de que els alumnes interactuïn en el seu procés d’aprenentatge: la motivació.

caja-registradora

Els objectius plantejats en aquesta activitat són els següents:

– Utilitzar el coneixement matemàtic per comprendre, valorar i produir informacions i missatges orals i escrits sobre fets i situacions de la vida quotidiana i reconèixer-ne el caràcter instrumental per a    altres àmbits de coneixement.

Expressar-se i comunicar-se en el llenguatge matemàtic oralment i per escrit, incorporar-lo a expressió habitual i fer-ne un ús precís.

Valorar el paper de les matemàtiques en la vida quotidiana, gaudir-ne amb l’ús i reconèixer el valor d’actituds com l’exploració de diferents alternatives, la conveniència de la precisió o la perseverança en la recerca de solucions, l’esforç i d’interès pel seu aprenentatge.

Comprendre el sistema de numeració decimal i el significat de les operacions.

– Conèixer, valorar i adquirir seguretat en les pròpies habilitats matemàtiques (acceptant l’error com

a estímul d’aprenentatge).

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *