Featured post

01.- Societat Internacional del Cobol és la Secció d’Investigació psicosocial de CERADAI. “””Cobol.Sí)))….-

“””cObOl)))…             Logo mecanografiat  “””cObOl.Sí)))…

Secció de CERADAI de Catalunya.-

 Les barres de color roig signifiquen el sacrifici i les grogues la felicitat. A la dreta hi ha el SI inclusiu dels colors racials, olímpics i ecològics, afirmació filantròpica i cosmopolita per la iniciativa personal i col.lectiva a favor de la convivència democràtica activa i la conservació i millora del nostre patrimoni. El Cobol és l’esquema i la competència mental de les persones d’adequar i sincronitzar la conversa en un marc singular, esquema mental com a llavor per la cooperació, per la creativitat i per la comunicació oral, radiofònica i digital.

La Societat Internacional del Cobol tindrà la finalitat de vetllar arreu del món per la correcta aplicació de les regles del joc Cobol, fomentar l’estudi i la investigació psicosocial del joc, organitzar la docència i l’aprenentatge servei per a qualificar, autoritzar i acreditar competències en la seva promoció i direcció de projectes COOPERIS.

 

Featured post

02.- El Cobol.-

El Cobol és el joc de la cooperació universal.

El seu logotip maquinografiat és “””cObOl)))…

                 Significa dos boles que és el món vist per dos ulls i/o unes ulleres que ens ajuden a veure el món des de la cooperació, els “”” signifiquen els núvols i la pluja, i )))… les arrels de les plantes. El Cobol és el joc que fa que els ajuts del nostre mòn arribin a les seves arrels, a les persones, a les seves ments i al seus cors per a créixer junts en la pau, en el diàleg i en la cooperació.

El Cobol és el joc escènic social i espectacular, a la vegada és també esport mental, entès com assaig i entrenament com de joc, adaptable a totes les situacions humanes, després de fet un procés d’aprenentatge dels jocs EDU.Curts. El Cobol és el joc que servei per a presentar com a exemple en unes circumstàncies concretes els jocs EDU.Curts o altres continguts culturals que siguin d’interès cultural i/o científic.

Un exemple serà demà dia 04 de desembre a les 16 hores a Cabacés, dins de la jornada única de la fira de l’oli Baronia. Serà a la sala del Cafè. Aquí presentarem el Cobol fent una partida, presentant el llibre de l’autora més jove de Catalunya. Maria Montserrat Roman i Sastre, rebrà l’EDU.cert 2011.

Amb el Cobol s’apren i s’aplica les tècniques de treball en equip, de la cooperació i de l’aprenentatge cooperatiu.

És pot aplicar en tota situació social, més d’una persona. A nivell personal també és pot aplicar intrapersonalment amb la meditació i la relaxació, a més de la preparació personal per al joc interpersonal posterior.

El Cobol és fonamenta en els principis convergents de tots els models psicopedagògics actuals basats en la construcció i la gestió del coneixement, en la contextualització dels aprenenattges i en la col.laboració col.lectiva. Els principis els denominem PaRED, principis d’aprenentatge pel reenriquiment d’esquemes decisoris. Tothom tenim esquemes per a prendre decisions i l’aprenentage entés com l’entenem nosaltres, és reenriquiment dels esquemes previs. Aquests principis estan d’acord tal com diu Cèsar Coll, 1986 en els principis comuns de la diversitat de models constructivistes actuals.

PaRED són les lletres de Pràctica reflexiva, aprenentage per decisions, Recerca acció, Equipació o acció de construir equips de gestió del coneixement i Desenvolupament cognitiu (PASS).

El Cobol també es practica en el Màster COOPERIS i es vetlla tan en els seus aprenentatges, estudi, evolució, joc i competició des de l’associació CERADAI. També és aplicat i difós des de COOPERIS. www.cooperis.cat . El Màster COOPERIS té com a màxim 100.000 bols. El bol és la unitat de puntuació d’èxit en una partida. 10 bols és un partit. I punts es denomina a les unitats d’èxit dins de les jugades. En una partida com a màxim té deu jugades, és a dir es pot aconseguir com a màxim 10 punts. La unitat de participació de no èxit és el cobol. En el joc es comptabilitza els punts, els bols i els cobols que guanya cada jugador/a i cada equip. En la gestió del coneixement s’elaboren billets d’intercanvi. Es pot fins i tot posar nom al billet i moneda pròpia per la mateixa comunitat que juga. En Sp2, Tarragona, 2007, la moneda del planeta era el Fèlix.

El nom Cobol, és unir co + bol. Per tant co- vol dir en comú   i   bol en anglès vol dir pilota, en català és polisèmica:

Bol alimentari, massa que formen els aliments després de mastegats i insalivats.

Bol com a vas hemisfèric sense anses per a contenir aliments, rentar-se els dits…

Bol acció de tirar el filat per a pescar i/o pesca que se’n treu.

En resum Cobol significa el joc de la cooperació entre dos o tres persones com a unitat bàsica, que a més del treball personal fant un treball en comú, amb beneficis comuns. El valor està en el procés i en els resultats, però es dona més importància en el procés i en la seva consciència personal i col.leciva de la presa de decisions. El coneixement com a unitat és diu en majúscules Bolco, unitat de gestió de coneixement. El grup esdevé equip i creixent de forma conjunta en autonomia dels propis aprenentatges. El Bolco en majúscula per tant és el coneixement mental i la seva gestió (rol de dinamització), amb la capacitat de recordar i la forma de fer-ho, de cadascun dels membres, els continguts principals es troben en l’acta final (postafolis personals i col.lectiu) (rol d’Actes) i/o els recursos CRD generats: cartes, representacions i dòminos (rol d’Intendència).

EDUCurts és la estratègia per a la difusió i l’aprenentatge del Cobol, en la seva diversitat de modalitats d’aplicacions en la vida de cada dia per a treure més profit de les relacions humanes, millorar el diàleg, la conversa i la creativitat com la comunicació tant personal com col.lectiva.

El Cobol com EDUCurts han estat ideats per © Josep Maria Ferran i Torrent. L’autor és professor especialista d’orientació educativa, de formació psicopedagog terapeuta, audició i llenguatge, exerceix el voluntariat social com a investigador psicosocial i és radiofonista d’emissores municipals i/o locals. Això ha estat el resultat de la seva investigació psicosocial amb la col.laboració de sols registrats en el llibre social de CERADAI de quasi 1.400 persones durant quasi els darrers 25 anys.

CERADAI de Catalunya i COOPERIS vetllaran per la sensibilització social dels valors de la cooperació pràctica, així també dels drets d’autor, com també per la formació i per la correcta aplicació i la màxima difusió del Cobol i dels seus jocs EDUCurts.

CERADAI de Catalunya s’organitzarà per acomplir aquests objectius amb seccions diverses de defensa jurídica de les persones (SADUC), institut de formació i desenvolupament del Màster COOPERIS(CERADAI-Institut), societat internacional de jugadors i jugadores (CERADAI Cobol.SI), entre altres iniciatives ciutadanes COOPERIS www.cooperis.cat.

La primera iniciativa ciutadana de Cobol és catalana i l’any 2012 pensem presentar-la a Euskadi. La segona iniciativa des de 2012 serà hispanoamericana per un costat i anglesa per l’altra.

En el fons jugant al Cobol, sembrem per la cooperació en tots els àmbits i en més concret en la cooperació internacional i per la pau.

04.- Definició del Cobol.-

El Cobol és un joc que consisteix en agrupar-se amb criteris heterogenis de diversitat, per parelles o per trios, combinant tres rols (Direcció (D), Actes (A) i Intendència (I)) en torns seqüencials i amb el temps limitat al voltant d’un minut en les intervencions orals. Per a facilitar el record d’uns coneixements que després és posaran a prova jugant partits entre grups diferents.

Per tant és un joc que combina els tres rols en la conversa oral per a buscar (B), organitzar (O) i limitar (L). Buscar informació, alternatives i expressar els acords per escrit. Organitzar els recursos de l’entorn o creats pel mateix grup (CRD: cartes, representacions, dòminos) a la fi d’aprendre a aprendre, tractar la informació i recollir les iniciatives personals i col.lectives. I també Limitar: tot això és possible gràcies a les limitacions del temps, dels espais i de les tasques.

El joc consta d’un sistema múltiple de puntuació. Jugant es guanya i es perd punts a nivell personal i col.lectiu. I es poden organitzar clubs, federacions i confederacions de Cobol i es poden celebrar maratons, campionats i lligues dins de l’entorn territorial.

El Cobol és el nucli del mapa sistèmic competencial COOPERIS: Cobol C.R.I.S.E.T..-

C.- Nucli de les 8 competències bàsiques transversals: les comunicatives (orals, digitals, culturals, artístiques), les metodològiques (aprendre a aprendre, tractament de la informació i matemàtiques)  i  de les iniciatives personals i col.lectives.

R.- Nucli dels 8 dels 12 Remeis Aprendre a Aprendre i el joc nus dels jocs. Àmbits dels jocs i entre parentesi els Remeis existents i els que incideixen en el Cobol:

Dos familiars (2-2): (Full de Ruta en Família (FRF) i Carpeta fils (KRf),

 Un sobre espais socials (2-1) per a compartir i jugar.

 Un Màster (1-1).

Dos docents (3-2): Full de Ruta a l’Aula i al Centre (FRAC) i Carpeta de l’alumne/a (KRP).

Un d’ organitzacions suports : COOPERIS i RadiOral (2-1)

I un de jocs psicosocials i psicofísics (2-2), on el Cobol o la sevavariant principal el Tríbol és el nucli competencial.

I.- Nucli de la selecció d’activitats de les 8 intel.ligències múltiples.

S.- Nucli dels 8 estils i respostes d’aprenentatge i gestió del coneixements davant la supervivència. Cinc estils: agrícola (pagesia), caça, mina, pesca i ramaderia (pastoral). Tres respostes de supervivència: enfrontament, fugida i quietud.

E.- Nucli dels 8 jocs EDU.Curts.

http://blocs.xtec.cat/cooperisremeis/12-convoquem-el-primer-edu-curts/

Més informació a:

http://blocs.xtec.cat/educurts

http://blocs.xtec.cat/cooperisremeis

T.- Nucli de les 8 tasques competencials.

http://blocs.xtec.cat/educurts/09-treball-i-condicions-previes-a-edu-curts/

Cobol C.R.I.S.E.T. és el personatge que presenta el seu mapa on viu (COOPERIS.polis) i explica en quatre llenguatges: infantil, adolescent, jove i adult els principis científics i filosòfics i ajda a interpretar l’observatori de les conductes a tota persona o grup de persones que se li demana. Cobol C.R.I.S.E.T. ho fa per la ràdio dins dels nostres programes.

El Cobol es fonamenta i s’inspira en els principis de l’aprenantatge de models pràctics reflexius, en el foment d’equips cooperatius, del desenvolupament dels processos cognitius actius i interactius. I també com a eina fàcil d’incloure dins dels manuals i aplicatius per a la convivència i per a la inclusió.

CERADAI de Catalunya l’ensenya a les persones per a jugar i també a agents educatius, socials,… per a ensenyar-loa altres persones en l’exercici de la seva professió i/o del voluntariat social.

Més informació. Escrivim-nos: info@cooperis.cat

En conclusió el Cobol és la conversa formalitzada en joc per la combinació de rols i tasques seqüencials, que es pot jugar en totes les edats i és eina indispensable per a construir la cooperació i la inclusió social.