Estat ecològic del riu Onyar

onyar1 Núria Ayuso Carreras (alumna)
Xavier Sàbat (tutor)
Institut Vicens Vives
Girona

El treball de recerca que he realitzat aquest curs és l’estudi de l’estat ecològic de l’Onyar.

Els objectius que he volgut assolir amb la realització del treball són: conèixer millor l’Onyar, determinar l’estat ecològic de l’ecosistema fluvial, veure com l’estat de l’Onyar evoluciona al llarg del seu recorregut, observar l’impacte humà en el riu, saber treballar amb els macroinvertebrats com a indicadors biològics per tal de determinar l’estat del riu, i  analitzar els paràmetres fisicoquímics.

La Directiva Marc de l’Aigua promulgada per la Unió Europea considera els rius com a sistemes naturals, i l’estat de les ribes determina el seu estat ecològic.

onyar2Per fer l’avaluació de l’estat ecològic he  utilitzat  índexs biòtics com el  BMWPC, que té en compte la comunitat de macroinvertebrats; i el QBRISI, que observa el bosc de ribera. També he considerat els indicadors tradicionals, paràmetres fisicoquímics com la terbolesa, la conductivitat, l’amoni, els clorurs, els fosfats, els nitrats, els nitrits i el carboni orgànic total.

Metodologia
La metodologia seguida en els índex biològics consistí en prendre mostres a tres punts del curs fluvial, i fer un mostreig dels macroinvertebrats que trobem al riu per l’índex BMWPC i fer una observació de la vegetació de ribera per l’índex QBRISI.
En els paràmetres fisicoquímics he utilitzat les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua que realitza controls periòdics de l’aigua del riu.

Conclusions
La conclusió general del treball és que el riu Onyar està fortament condicionat per les activitats humanes i presenta un bon estat ecològic en la seva capçalera, però ràpidament és produeix una davallada en la seva qualitat.
També s’ha de considerar que la seva conca és petita i molt humanitzada. El cabal és baix  en absència de precipitacions i això produeix una concentració dels contaminants. El contrast entre l’estat del riu en el tram de Brunyola i el riu al pas per Girona és molt accentuat.