Festa de Nadal 2012

Què és l’AMPA?

Que és     l’AMPA?

Es     una associació integrada pels pares i mares d’alumnes que assisteixen a     la nostra escola.

Objectius     de L’AMPA

 • Promoure       la intervenció de les famílies i, en el seu cas, dels alumnes, en       el control i en la gestió del Centre, i a tal efecte, proposar candidats       al Consell Escolar en representació de les famílies i tutors.
 • Donar suport i assistència       a les famílies i tutors membres de l’Associació i, en general, a       tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern       i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o pupils.
 • Cooperar       en les activitats educatives del Centre, escoltant i informant al Consell Escolar       pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats       culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials       que es puguin prestar.
 • Presentar       i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites,       viatges, serveis de guarderia i esplai, menjadors i colònies, així       com participar en la seva realització i gestiò.
 • Programar i realitzar activitats       pròpies de l’Associació, així com organitzar l’adquisició       col·lectiva, i en el seu cas, la distribució dels llibres i roba       escolar, dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec       dels pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.
 • Informar els membres de       l’Associació de les activitats i afers de la mateixa i del centre, impulsant       el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.
 • Fer       de nexe entre el centre d’Ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració       del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu       àmbit.
 • Realitzar activitats culturals i de formació de pares, organitzant-ne també d’altres de tipus esportiu i recreatiu per l’esbarjo dels associats.
 • D’altres anàlogues       i que s’emmarquin dintre la normativa vigent en matèria d’ensenyament.

Organs     de representació, govern i administració

Assemblea     General: constitueix l’òrgan sobirà de l’AMPA i està formada     amb igualtat de drets, per a tots els socis i sòcies que hi assisteixin.     Correspon a l’Assemble general, entre altres coses:

 • Aprovar       l’estat de comptes, les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar       pels socis.
 • Elegir       la Junta directiva, decidir en darrer terme les qüestions de disciplina dels       socis.
 • Acordar la modificació dels estatuts o aprovar la dissolució de       l’Associació.
  Junta       Directiva: es l’òrgan integrat per pares i mares interessats en la       participació de la gestió, representació i administració       de la nostra Associació.

  L’horari d’atenció de l’AMPA és:

 • Dilluns: de 11:30 a 12:30 h.
 • Dimecres i divendres: de 9:00 a 10:00 h.
 • Dimarts i dijous: de 15:30 a 16:30 h.
 • Les quotes anuals aprovades     a la Assemblea General de Socis de L’AMPA pel curs 2011-2012 són:

  QUOTA ANUAL

  1         Fill/a 31 €
  2         Fills/es 56 €
  3         Fills/es 69 €
  4 Fills/es 82 €