QUI SOM

                                                                                                   

ESCOLA Horitzó

Dades del centre:

CEE Horitzó

Camí de Can Martorell s/n
Apart. correus 99
08397 Pineda de Mar
Tel.i Fax: 93/767 1321
Mòbil: 656 83 19 68
e-mail: ceehoritzo@xtec.cat

 
 

QUI SOM?

L’escola Horitzó és una escola pública d’Educació Especial que va estar fundada el Setembre de l’any 1976 com a centre privat i convertint-se en un centre públic a partir de l’any 1988.

El CEE Horitzó és un centre d’àmbit comarcal de l’Alt Maresme que està situat a les afores de la població de Pineda de mar, allunyada del nucli urbà. Això comporta que tots els alumnes siguin usuaris del transport i menjador escolar.

 

Tipologia de l’alumnat:

Enguany l’escola acull 70 alumnes (d’entre 3 i 20 anys). Aquests alumnes són matriculats per Resolució de la Delegació Territorial.

 

Organització Pedagògica i Projecte de centre:

Els alumnes s’agrupen en 4 etapes educatives i un 5è grup que formen part del Programa de Diversificació Curricular (PDC).

Les 4 etapes educatives s’estructuren en diversos grups –aula, que es revisen i es formen (depenent de les noves matriculacions i l’avaluació de final de curs) cada inici de curs tenint en compte els següents criteris:

  • Edat cronològica i interessos socials

  • Nivell d’autonomia personal i social

  • Nivell d’aprenentatges

L’objectiu final es que l’organització de l’escola s’adapti a les necessitats reals i actuals dels alumnes per tal de poder donar una resposta el màxim adequada possible a les seves necessitats.

Les característiques que defineixen i diferencien les etapes són:

  • Primera etapa: alumnes compresos entre 3-12 anys. El treball es centra bàsicament en l’adquisició i consolidació d’hàbits d’higiene i autonomia personal, de relació social, i adquisició i/o desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.

  • Segona etapa: alumnes compresos entre 6-12 anys. La tasca que es prioritza és el treball interdisciplinar de les àrees instrumentals, els hàbits de treball i l’autonomia personal i social. La majoria dels alumnes fan escolaritat compartida.

  • Tercera etapa: alumnes compresos entre 13-20 anys. El treball curricular és interdisciplinari i persegueix l’objectiu de desenvolupar les capacitats dels alumnes per tal de que guanyin el màxim d’autonomia i iniciativa personal, alhora que els faciliti la seva inserció al món social i laboral.

  • Quarta etapa: alumnes compresos entre 13-20 anys, amb necessitat de desenvolupar els hàbits d’autonomia personal i social, la comunicació i el llenguatge i l’adquisició d’habilitats de formació de tipus laboral. Aquesta etapa està organitzada per treballar els continguts curriculars de forma funcional mitjançant diferents tipus de càrrecs de serveis cap a l’escola.

  • El Programa de Diversificació Curricular: el formen alumnes entre 16-20/21 anys, que han acabat l’escolaritat obligatòria (amb adaptació curricular en l’àmbit ordinari, USEE,…). Des d’aquest programa es pretén donar una formació professionalitzadora que els capaciti per la seva inclusió en el món social i laboral.

 

Escolaritat Compartida:

 Enguany 16 alumnes imparteixen escolaritat compartida. Tenim establert un calendari i un protocol on s’hi contemplen les coordinacions amb els professionals de les diferents escoles.

Recursos:

RECURSOS PERSONALS : Actualment l’equip de professionals està format per 17 mestres d’educació especial, 2 mestres d’audició i llenguatge, 1 especialista d’educació física, 6 educadores, 1 fisioterapeuta que enguany pertany a l’Equip de Serveis Educatius de la zona.

RECURSOS MATERIALS: L’escola, en general, disposa d’una gran varietat de materials. La major part del material pedagògic es elaborat per nosaltres mateixos.

RECURSOS INFORMÀTICS: Disposem d’una pantalla tàctil per cada etapa, 1 al PDC i una altra a l’aula d’informàtica i un PC per cada aula.

Actualment i per tal de posar-nos al dia amb les noves tecnologies s’està iniciant un treball de comunicació amb tablets particulars per tal d’ajudar aquells alumnes que tenen dificultat en l’expressió oral.

EQUIPAMENTS: Cal destacar que el centre disposa d’una aula d’estimulació multisensorial ben equipada amb un llit d’aigua, fibres òptiques lluminoses, aparell que desprèn diferents olors, làmpada de diferents colors, làmpades de diversos colors, ….

 

Metodologia:

La metodologia emprada a l’escola és funcional, pràctica, vivencial, relacionada amb la vida quotidiana. Partint de les necessitats, capacitats i interessos que tenen els nostres alumnes es treballen les competències bàsiques per tal de desenvolupar l’autonomia personal i social, i a través dels SAAC’s (Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació) per afavorir la comunicació.

Una part important d’aquests hàbits es treballa en el menjador escolar, per aquest motiu considerem que aquest servei té caràcter educatiu i es contempla dins l’horari lectiu per tal de ser tutelat pels tutors i especialistes amb el vist-i-plau del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Projectes i Programes del CEE Horitzó:

 Estem portant a terme el Programa de Diversificació Curricular tal i com ja he mencionat anteriorment.

En el curs 2012- 13 vam iniciar el Programa de Consum d’aliments saludables.

A nivell de centre cada any realitzem un Projecte d’escola on participen totes les etapes educatives. Les activitats educatives estan incloses en la programació setmanal d’aula. La cloenda del projecte és la representació teatral per a les famílies i per altra banda oferir aquest mateix espectacle als alumnes de 4art de primària de les escoles del municipi i a una aula de l’escola d’un dels nens/es que realitzen escolaritat compartida.

 

Relació de l’Escola amb les famílies i l’exterior:

Les famílies les convoquem vàries vegades al llarg del curs, a inici de curs per presentar la tutoria i aula on anirà el seu/va fill/a (iniciat aquest curs), a la Jornada de Portes obertes, durant el mes de desembre, durant les 3 entrevistes (una cada trimestre) per fer seguiment del procés d’aprenentatge, a través de l’agenda i a la festa de fi de curs.

 Procurem mantenir relació amb les escoles d’infantil i primària i els IES del municipi compartint activitats, per tant de donar-nos a conèixer i integrar-nos en la comunitat educativa (cantata a Pineda).

D’altra banda, també mantenim relació i ens coordinem periòdicament amb les escoles de compartida, per tal de donar sentit a l’escolarització d’aquest alumnat.

També mirem de mantenir relació amb les diverses escoles d’educació especial de Catalunya per tal de compartir experiències i recursos.

Finalment ens coordinem amb altres serveis externs específics ( UTAC, Serveis Socials dels diferents municipis, CSMIJ, Serveis Educatius, CDIAP, Ajuntaments de la zona…) quan es necessari.

 

Finalització de l’escolaritat a CEE Horitzó:

Un cop finalitzada l’ escolaritat dels nostres alumnes al CEE Horitzó, partint de l’EVO laboral i juntament amb l’EAP, se’ls procura orientar cap a la sortida més adequada. Cal que des de l’escola es faci un seguiment del procés i donar recolzament a les famílies.

La major part dels nostres alumnes ingressen en els Tallers Ocupacionals de la zona.

      organigrama

 

 

 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2014-2015

calendari~1

 

 

 

Deixa un comentari