Avaluació

ORDRE D’AVALUACIÓ DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.doc

Ordre d’avaluació de l’Educació Primària (document elaborat per la Inspecció de Girona)

Decret-avaluacio-primaria. DOGC 5155 del 18-6-2008.pdf

Regulació del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DEROGA les Ordres de 12 de novembre de 1993, sobre el procés d’avaluació a l’educació primària i de 25 d’agost de 1994, per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització de modificacions d’elements prescriptius del currículum de l’etapa d’educació infantil i primària).

Presentació del decret

(Document elaborat per la inspectora Manuela Rubio)

Currículum i organització

CURRÍCULUM I ORGANITZACIÓ és un portal de la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat que recull informacions i documents de caire pedagògic, normatiu i també d’organització i qualitat per al professorat d’educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i per a la formació de persones adultes.

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/

(WEB ACTUALMENT EN FASE DE DESENVOLUPAMENT)

El meu Portfoli Europeu de les Llengües

L’aprenentatge significatiu i l’aprenentatge al llarg de tota la vida:

El Portfolio Europeu de les Llengües és una proposta didàctica del Consell d’Europa, que seguint les Orientacions del Marc Europeu Comú de Referència, proposa que cada habitant europeu disposi d’un document personal en què s’inclogui informació sobre les llengües i les cultures que coneix a fi de potenciar el plurilingüisme i el respecte a la diversitat. (més informació)

Material i documentació aportada pel CEIP Mas Clarà