boolean

En l’actualitat Internet ha arribat a ser una gran Base de Dades a on podem trobar qualsevol informació de tots els àmbits. Informació que en moltes ocasions pot arribar ser tant elevada que es fa difícil de filtrar per aconseguir els resultats esperats. És necessària, doncs, proveir-nos d’eines per optimitzar aquestes cerques d’informació de tal manera que només ens arribi allò que realment ens interessa.

Una manera de poder acotar les nostres cerques a internet és mitjançant la utilització d’operadors booleans, tal i com va definir George Boole a través de l’àlgebra que porta el seu nom (àlgebra booleana). Aquesta àlgebra ens permet definir una teoria de conjunts simple però efectiva.

Les tres operacions bàsiques que es poden utilitzar en les cerques són AND, OR i NOT.

AND

Aquest operador representa la conjunció “i”. Es pot utilitzar per reduir el nombre de resultats i que només se’ns mostri aquells que compleixin, alhora, tots els termes buscats. Tant es

pot utilitzar els símbols “&” com “+” com l’operador “AND”.

and2

Per exemple, podem buscar el terme begudes + ensucrades i només trobarem els resultats de totes aquelles begudes que són ensucrades, en cap cas ens mostrarà altres begudes i altres conceptes d’ensucrades.

OR

Aquest operador representa la disjunció “o”. Es pot utilitzar per ampliar en les cerques tots els resultats  que compleixin un dels termes buscats i no tots com en el cas anterior. S’utilitza l’operador “OR” i els símbols “|” i “O”.

or2

Per exemple, en els cas de les begudes OR ensucrades, se’ns mostraran totes les entrades en que hi surti un dels termes, tant totes les begudes com tot allò que te relació amb ensucrades, siguin o no begudes.

NOT

Per últim, l’operador NOT ens permet reduir les cerques excloent alguns dels termes buscats, de tal manera que només es mostraran aquelles que compleixin
únicament la condició. S’utilitza l’operador “NOT” i el símbol de negació “-“.

not2

Per exemple, si únicament volem buscar les begudes que no són ensucrades, utilitzaríem la sentència begudes NOT ensucrades.

 

Autor: Pedro Margolles
Darrera actualització: 6 d’abril del 2014.