Projecte final curs telemàtic

Ja arriba el final del curs telemàtic i per demostrar tot el que hem après he fet aquest projecte.
El nom de la classe: LLEONS I LLEONES.
Tot seguit faig un enllaç per donar-vos totes les activitats que faig servir incloses les TIC.

PROJECTE DE CURS

Seria bo, per tal de controlar que realment es compleixen els requisits del projecte i que, alhora, us serveixi de guia per la seva realització, que tingueu davant aquesta graella. És simplement una guia orientativa del vostre treball. Recordeu que heu d’incorporar un mínim de cinc activitats que corresponguin als mòduls fets al llarg del curs.

Títol del projecte: Som la classe dels lleons
Adreça del bloc: http://blocs.xtec.cat/blocmestramerchepuerto
Definició conceptual (activitat, centre d’interès, etc,…): Es tracta d’un centre d’interès a partir del nom de la classe.
Recursos TIC que hi seran presents en el projecte:
1. Imatges lleons
2. Power point lleons i lleones.
3. Cançó del lleó no em fa por.
4. Lambert el león cordero
5. Conte el lleó i el ratolí

Tema curricular que treballarà el projecte: Centre d’interès del nom de la classe.
Àrea (o àrees) d’ensenyament que treballarà el projecte: Totes les àrees.
Nivell a qui s’adreça: P4
Objectius: Endinsar als alumnes al món de les Tic a partir d’un centre d’interès proper a
ells.
(Tots els objectius que surten a la programació adjuntada a sota)
Altres recursos i activitats no TIC que creieu oportú destacar:
Atenció a la diversitat: Treball en petit grup atenent la diversitat.
Peculiaritats que aporta el projecte: Combinació de treball tradicional amb noves tecnologies
Elements didàctics de millora –previsibles- amb l’aplicació del projecte: Apropar d’una manera més lúdica i ampliada els objectius plantejats.
Avaluació: Avaluació continua amb totes les activitats
Altres elements que considereu importants d’assenyalar: Aprofitar tots els recursos dels que disposem a l’escola.

UNITAT DIDÀCTICA NÚMERO 1: SOM LA CLASSE DELS LLEONS

JUSTIFICACIÓ
Aquesta unitat es basa en el treball per projectes ja que es fonamenta en la comunicació com una eina per desenvolupar el coneixement de l’alumne, crear l’esperit de recerca i iniciar-se en el mètode científic. El projecte procura que la realitat dels infants sigui més significativa i propera, de manera que vagin construint el seu aprenentatge a partir de la pròpia experiència i la vagin modificant a mida que descobreixen nou coneixements. Així se’ls proporciona un treball en continu procés de canvi.
En donar prioritat a les converses col•lectives, els nens i nenes aprenen a escoltar ja que descobreixen que si es distreuen perden el fil de la conversa. També ajuda a que facin una estructuració correcta del que volen expressar abans d’exposar-ho als companys per fer-ho entenedor.
Durant tot el procés d’aprenentatge l’infant adquireix l’hàbit de preguntar-se el perquè de les coses i a confrontar opinions diferents, reflexionant sobre els fets i elaborant el seu propi pensament.

METODOLOGIA
La unitat didàctica està pensada per a ser duta a terme durant tres setmanes, a l’inici del primer trimestre. Es treballa en gran grup i en agrupaments flexibles en petit grup.
OBJECTIUS DIDÀCTICS (Extrets del 2 NC –PCC- i elaborats per la tutora. Són les fites a aconseguir)
• Manifestar els propis estats anímics i fisiològics.
• Identificar a partir del contacte directe les qualitats perceptibles d’alguns elements del marc natural.
• Comprendre, i complir ordres senzilles que comportin dues o tres accions.
• Expressar-se de forma ordenada.
• Comparar quantitats per establir relacions.
• Distingir diversitat de colors i materials plàstics.
• Reconèixer de l’estructura d’un conte.
• Participar en diàlegs col•lectius.
• Ampliar del vocabulari.
• Iniciació al reconeixement del nombre natural.
• Coordinació motora i visual amb vistes a la precisió del traç.
• Memorització i interpretació de cançons.

CONTINGUTS

ÀREA I ÀREA II ÀREA III
PROCEDIMNETALS – Realització de marxes en diferents direccions i velocitats.
– Manifestació dels estats d’ànim. – Denominació dels espais i dels objectes de l’escola.
– Respecte i cura dels materials comuns.
– Pràctica d’expressions de salutació i presentació.
– Reconeixement de l’estructura d’un conte.
– Participació en diàlegs col•lectius.
– Memorització del nom dels nens i nenes de la classe.
– Discriminació del silenci i els sons.
– Memorització i interpretació d’una cançó.
– Pràctica de pintura amb ceres.
– Expressió mitjançant el color.
– Relació cap/zero. Reconeixement dels nombres naturals fins al 5.
– Comparació de mesures: gran/petit.
– Distinció d’agrupacions entre molts i pocs elements.

CONCEPTUALS
– El propi cos.
– Hàbits d’autonomia personal. – Descoberta de l’escola. – Fórmules de salutació i presentació.
– La descripció, el conte, el diàleg i les instruccions.
– Els noms dels nens i nenes de la classe.
– Pràxies bucofonadores
– Discriminació del so/silenci.
– La cançó: “El lleó no em fa por”
– Materials bàsics: la pintura, les ceres.
– Nocions quantitatives: molts/pocs.
– Mesures: gran/petit.
– Els nombres naturals fins al 5.

ACTITUDINALS
– Participació activa en les activitats.
– Valoració dels altres i les seves aportacions.
– Iniciació a l’hàbit d’escoltar els/les altres, esperar el torn de paraules i valoració de les seves aportacions..
– Interès en escoltar i memoritzar la cançó de la classe.
– Bona disposició a l’activitat plàstica
– Interès en la utilització del llenguatge i dels procediments matemàtics.

• Llenguatge verbal • Llenguatge musical • Llenguatge plàstic • Llenguatge matemàtic

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
RECURSOS AVALUACIÓ
1. BENVINGUTS LLEONS! El primer dia surt de la capsa màgica un lleó, (de peluix) de la classe. Es presenta i ens pregunta si sabem coses d’ell i de la seva família. ENS PRESENTEM I SALUDEM!! NOMS DE LA CLASSE .
Com que ha sentit que els nens i nenes han mostrat curiositat pel nom de la classe els ofereix la possibilitat de treballar més intensament qui són aquests lleons que donen nom a la classe de P 4. Ens invita a presentar-nos i a explicar coses nostres. El lleó ens pregunta si sabem com s’escriu “lleó”. Busquem les lletres en els noms de la classe. Assenyalarem les lletres ens les etiquetes dels penjadors i després deixarem la paraula LLEÓ escrita a la pissarra perquè la tinguin de referent i la puguin copiar en el full.
QUÈ SABEM DELS LLEONS?
QUÈ VOLEM SABER DELS LLEONS?
En aquesta activitat inicial esbrinarem què sabem del tema i què en volem saber. És important acotar bé el tema i deixar constància dels acords presos: primer els anotarem a la pissarra i després n’elaborarem un índex estructurat i l’escriurem en una cartolina que tindrem penjada a la paret durant tot el procés. L’índex és un instrument d’avaluació i de motivació inicial alhora, ja que estableix les previsions sobre els diferents aspectes del projecte, preveu la implicació de cada alumne i permet senyalitzar els aspectes que es van resolent .
Activitat avaluativa de coneixements previs: dibuixar com es pensen que és un lleó. També es treballa l’escriptura de la paraula LLEÓ copiada de la pissarra. Sempre es dóna un referent (aquí el punt) per evitar l’escriptura de mirall.
Lleó
Capsa màgica
Fitxa “Dibuixar un lleó”

Diferents imatges de lleons amb l’ordinador

http://ceipdrassanes.ravalnet.org/fotos/displayimage.php?album=20&pos=3

(activitats Tic) Avaluació Inicial
2. Corona de LLEÓ. Es pinten amb ceres toves les orelles de lleó. Corones fotocopiades en paper de dibuix. Avaluació Inicial
3. El pati és dels lleons. Un cop muntades les corones de lleons, maquillades les cares i estrenant bigotis, la classe sencera surt al pati. Ens aprenem la cançó del lleó:
“El lleó no em fa por
Pan i pipa, pan i pipa,
El lleó no em fa por perquè sóc bon caçador…”
Presentarem els instruments de percusió (cròtals, panderos, claves, maraques, triangles i picarols). Cada nen i nena podrà triar-ne un i conjuntament interpretarem la cançó fent sonar l’instrument per marcar la pulsació.
Cançó del lleó
TIC
http://blocs.xtec.cat/barrachinamusica/2008/05/23/el-lleo-no-em-fa-por/ Avaluació Formativa
4. QUÈ FAREM ARA? En conversa col•lectiva establirem un debat mitjançant:
• Recollida d’observacions, reforçades amb raonaments.
• Recollida de respostes i creació de situacions de contradicció, paradoxa, simulació, exclusió,…
• Descripció de la realitat amb un raonament basat en causalitat i funcionalitat.
• Reafirmació o modificació de criteris potenciant el propi pensament.
Aquesta activitat és de planificació i realització. S’implica a les famílies mitjançant el quadern viatger per a que col·laborin deixant que els nens i nenes portin de casa seva vídeos, llibres, fotos, ninots… La informació rebuda es classificarà entre tots (en gràfics, murals), mantenint sempre una conversa per a contrastar les informacions i fer-les significatives. Tots els infants ja coneixen el quadern viatger de l’any passat, per això triarem el de la nena de nova incorporació per explicar-ne entre tots l’ús i fer-li el lliurament directament. El quadern ja s’havia presentat als pares en la reunió a principis de curs. Tothom penjarà el quadren amb la cartera per endur-se’l a la tarda com una maleta.
Les sessions que venen a continuació són per anar desenvolupant els apartats senyalats a l’índex. Els continguts poden variar en funció del que hagi proposat la classe per això aquí s’han desenvolupat els que han sortit enguany.

Power point de la recollida d’informació

TIC

Avaluació Formativa

5. Activitat de psicomotricitat. Aprendrem a córrer com ho fan els lleons, fent ziga-zagues, quan volen escapolir-se. Dibuixarem en el terra del gimnàs amb cinta adhesiva de color camins de ziga-zaga. Hi farem passar els infants per dins vigilant de no sortir-se’n.
Després parlarem dels salts dels lleons i de les seves potes. Buscarem diferències amb les nostres. Farem notar que no salten com els cangurs ni com les granotes. Han de saltar com a lleons, ajupits, amb els palmells de les mans al terra i estirant les cames. Finalment farem el recorregut dins el circuit de ziga-zaga.
Senyalarem al terra la distància de 4 metres amb dues cintes adhesives per indicar com arriben a ser de fortes les cames del lleó per poder fer un salt d’aquesta distància d’una sola vegada. Practicarem salts amb i sense carrera.
Gimnàs
Recorreguts dibuixats amb cinta adhesiva.
Avaluació Formativa

6. Grafisme. Sempre treballarem el traç a partir de l’experimentació amb el propi cos i els objectes, per això recordarem la sessió anterior en el gimnàs i provarem de dibuixar els salts que vam donar. Fitxa grafisme. Han de resseguir el puntejat que indica el camí en semi-cercle i en ziga-zaga que fa el lleó.

Avaluació Formativa

7. Conte del lleó i el ratolí . Escenificarem el conte amb els dos personatges:
El lleó, i el ratolí. Treballarem les prediccions (què pot passar amb el ratolí i el lleó) . Reflexionarem sobre la importància de fem fer alguna cosa. Conte el lleó i el ratolí

Està en anglès però ho poden explicar en català mentres visualitzem el video

8. El nas dels lleons. Explicarem que tenen un nas molt desenvolupat. El moviment serveix per captar olors i els bigotis són pels molt sensibles sobretot per a l’orientació. Els bigotis dels lleons són com les nostres mans: li serveixen pel sentit del tacte.
Provarem a escriure la paraula NAS a la pissarra. Farem que tothom es toqui el seu nas. Ens empassarem la paraula i la deixarem anar a poc a poc (fem fonemes) N – A – S. Buscarem el reconeixement de la paraula amb els noms dels nens i nenes. Un cop escrita a la pissarra la buscarem en el full i l’encerclarem.
Fitxa “El nas de lleó”, hauran de pintar el lleó amb ceres i enganxar el nas de plastilina negra i els bigotis de fils de plàstic.
Avaluació Formativa

9. El nas. Pràxies bucofonatòries. Farem que tothom es toqui el nas. Primer el seu i després el del company o companya. Moviments de nas: a un costat i a l’altre, arrugant el nas, tocant el nas amb la llengua, moure les aletes del nas davant un mirallet…
Exercicis de respiració: aspirar lenta i profundament el perfum d’una flor, ensumar l’olor del mar, imaginar que la panxa és un globus que s’infla i desinfla, aguantar un paperet de seda en el nas mentre inspirem, fer curses de boletes de paper de seda bufant, mocar-se…
Per a què serveix el nostre nas? Quines olors ens agraden o ens desagraden? Com ens pot servir per avisar de perills (olor a cremat, avís de foc). Les famílies de lleons es reconeixen per l’olor que fan. Farem proves amb els olors: de cafè, de colònia…
Podríem reconèixer a un company o companya amb els ulls tancats només per l’olor que fa? Ens olorem.
Avaluació Formativa

10. Grafisme. Situació a l’espai i lateralitat.
Senyalar, amb retolador gruixut, el camí que ha de recórrer el lleó per arribar a la pressa.
Fitxa “Laberint”. Han de senyalar, amb retolador gruixut, el camí que ha de recórrer el lleó per arribar a la pressa. Avaluació Formativa

11. La Marieta Cuacurta ens explica avui on viuen els lleons. Pregunta on viuen els nens, i parlem de pisos i cases. Els lleons viuen a la selva o la sabana. Marieta Cuacurta.
Fitxa “la selva”. Han de retallar, ordenar i enganxar les lletres fotocopiades en un full verd i formar la paraula SELVA. Sobre la fotografia fotocopiada d’una selva han d’enganxar sorra.
Avaluació Sumativa

12. Grafisme vertical. Es treballa el traç vertical, el control de la direccionalitat i la reproducció de línies verticals. Abans però, és important treballa amb l’experimentació corporal per tal d’ajudar al desenvolupament psicomotriu i orientació en l’espai. Primer es treballa en l’aire i després, amb el dit pintor es fa resseguir les línies, a poc a poc, sense que el dit s’escapi, des del punt d’inici fins el final. Finalment ho marquen amb retolador gruixut. Fitxa ”La gàbia”. Han de resseguir les línies que simulen els barrots de la gàbia. Sumativa

13. Vídeo: Lambert el león cordero. Los leones. En aquesta sessió treballarem en primer lloc els hàbits d’ordre. Explicarem que com que hem d’anar a la sala d’audiovisuals, hem de pensar primer el que podem i el que no podem fer. Com hem d’anar ? (en fila, agafats a la barana de l’escala, fent “el tren” sense desenganxar-nos del de davant… ) Com haurem d’estar allà? En silenci! Per què?. Després de visualitzar el vídeo conversarem sobre el que hem vist i ho compararem amb el que sabem fins ara.
Lambert el león cordero


AMPLIACIÓ:
Podem provar d’endevinar de quin company o companya és la veu que escoltem.
Juguem al joc de la campaneta amb la cançó “La campaneta fa ning, ning”. Es col•loquen els nens i nenes en cercle i es van passant la campaneta pel darrere. Quan s’acaba la cançó el infant que té la campana la fa sonar i el que para ha d’endevinar qui és..
El rei del silenci. Els nens i nenes formen una rotllana amb els ulls tapats i han d’endevinar per on ve l’infant que està al mig del cercle.

20. La Marieta Cuacurta ens explica avui com neixen els lleons. La reproducció. Els lleons mascles tenen un penis com els nens però no es veu perquè el tenen amagat dins. Les lleones tenen una vulva com les nenes.
Marieta Cuacurta.
Fitxa “La reproducció”. Fotografia de lleó

21. Serà una activitat que ens permetrà saber què és el que ha après cada nen i nena així com l’evolució que ha seguit, tan en procediments com en conceptes.
Finalment recollirem tots els treballs en un dossier que serà una mostra de tot el procés dut a terme i que cada infant es quedarà un cop acabat el tema. A nivell de classe farem un àlbum del projecte que inclourà les fotografies de les activitats que no han quedat reflectides en fulls.
Es fa una sortida al zoo de Barcelona podrem veure els lleons de prop.
Fitxa resum i dibuix de lleó. Sumativa

AVALUACIÓ
Com que es fa una avaluació sumativa, contínua i cíclica, cada activitat podrà ser utilitzada com una eina avaluativa. Tot i ser conscient que materialment no és possible valorar totes les activitats dels infants en un mateix moment sí que es procura fer una observació sistematitzada i avaluar una activitat de cada tipus un cop a la setmana i anotar-ne les observacions a les graelles d’avaluació.
En aquesta UD es fa servir:
AVALUACIÓ INICIAL Activitat de sessió 1.
AVALUACIÓ FORMATIVA. Activitats de les sessions 3, 13, 18, 24
AVALUACIÓ SUMATIVA. Es valoren totes les avaluacions formatives que s’han fet mitjançant unes gralles d’observació que han de contemplar, entre d’altres, els ítems (concretats per l’àrea d’intercomunicació i llenguatges):
• Ha mostrat interès
• Ha participat
• Ha aportat material
• S’expressa amb claredat
• Pronúncia correctament tots els sons
• Agafa correctament el llapis
• Reconeix el seu nom
• Te cura dels materials
• Se l’entén quan canta
Al final de la unitat es fa una reflexió conjunta per autoavaluar el procés. Cada nen i nena haurà de fer una frase oral completant:
• He après…
• El que més m’ha agradat i el que menys…

Primers dies a l’escola dels alumnes de P3

 

Benvolugudes famílies,

Aquí teniu unes imatges de com s’ho van passar els vostres fills i filles a l’hora de l’esbarjo. No tot van ser plors…