Avaluació d’actituds envers la lectura

Avaluació d’actituds envers la
lectura

En el Marc conceptual per a l’avaluació PISA 20091 s’esmenta la implicació
dels alumnes en la lectura com un dels factors que més incideixen en la millora
de la seva competència lectora. Aquesta implicació amb es correlaciona:
· La possibilitat dels alumnes de triar les seves pròpies lectures
(autonomia).
· El fet que els lectors implicats tenen gèneres o temes de lectura
preferits.
· La possibilitat de parlar sobre les lectures que fan.
En diversos estudis recents s’ha demostrat que la competència lectora està
fortament lligada amb les habilitats, actituds, interessos, hàbits i comportaments
relacionats amb la lectura. Per exemple, a PISA 2000 es va observar que el
vincle entre la competència lectora i la implicació en la lectura, que inclou
actituds, interessos i pràctiques, era més gran que no pas el vincle entre la
competència lectora i la situació socioeconòmica (OCDE, 2002b). Altres estudis
han demostrat que la implicació en la lectura té una influència més gran en el
rendiment lector que no pas qualsevol altra variable diferencial (que no sigui el
rendiment previ) (Guthrie i Wigfield, 2000).
Competència lectora: Marc conceptual per a l’avaluació PISA 2009 (Op.cit.)
L’èxit lector dels alumnes depèn per tant en bona part de l’actitud2 que mostren
envers la lectura i de la seva implicació. Jones3 defineix les actituds envers la
lectura com “un sistema de sentiments referents a la lectura, els quals
influencien un estudiant a apropar-se o allunyar-se de la situació lectora”.
Dins dels currículums d’educació Infantil i de primària (cicle inicial) podem
trobar continguts i criteris d’avaluació relacionats amb les actituds envers la
lectura.

17_avaluacio actituds_lectura

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *