Guía didàctica

Educació en valors civics i socials

 AREA DE L’EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 
 UD: CARNET DE CONVIVÈNCIA   TEMPORALITZACIÓ : Tot el curs 
 Nivell: Primària  Mestra/e

 

 JUSTIFICACIÓ
Al centre  tenim implantat el carnet de comportament per punts que consisteix en un sistema de control i correcció de conductes disruptives que té l’objectiu de millorar la convivència al centre.Consisteix a penalitzar determinades conductes restant punts i donar la possibilitat de recuperar-los amb la realització d’activitats a favor de la comunitat educativa, de tasques acadèmiques o de treballs per fomentar els valors com la solidaritat, el respecte, la resolució de conflictes, etc.Tots els alumnes parteixen, a principi de curs, amb  15 punts que han de mantenir durant tot el curs.
OBJECTIUS  de l’Area EVCS
  1. Aprendre a ser i a pensar.
  2. Aprendre a conviure.

 

 

 

OBJECTIUS del Carnet de Convivència 
  • Millorar el clima de convivència en el centre reduint el nombre de conductes disruptives i, en general, les conductes contràries a la convivència de caràcter lleu en el context del centre.

 

  • Corresponsabilitzar l’alumnat de la seva pròpia formació.

 

  • Sensibilitzar l’alumnat de les seves pròpies conductes i actuacions contràries a les normes del Centre.

 

  • d) Disminuir l’elevat nombre d’amonestacions que s’imposen en el centre i agilitzar així el funcionament.
 CONTINGUTS
Intel·ligència Interpersonal: Habilitats socials bàsiques, respecte, comunicació (receptiva i expressiva), el comportament prosocial (de cooperació i de treball en equip) , la gestió dels conflictes, la negociació i l’ assertivitat. –  Intel·ligència Intrapersonal: Realitzem activitats que afavoreixin poder conèixer-nos millor, saber què volem, quins són els nostres sentiments, i aprendre a controlar-los. Realitzem activitats que afavoreixin la responsabilitat, el judici propi, l’ autonomia, l’ auto estima i la iniciativa personal (a fi capacitar-los per poder afrontar diverses situacions).
ACTIVITATS
– Realització de jocs en què es posin de manifest i s’acceptin les diferents maneres de ser de cadascú.-  La identificació dels fets i les conductes que ens produeixendiferents sentiments, creences, perjudicis.- Les converses i diàlegs què els alumnes comparin fets, estableixin relacions, contrastin opininions i vagin construint coneixement.

–  La pràctica de rutines que incorporen l’expressió dels sentiments .

–  Jocs que estimulin l’esperit de superació i el pensament alternatiu.

– L’ús de recursos que ens ajuden a reduir els nivells de tensió (respiració, músicarelaxant…)

–  Visionat de vídeos i pel·lícules en les quals es manifestin situacions de conflicte.

 METODOLOGIA
Promoure la interiorització dels hàbits més que no la memorització de coneixements; s’ha de basar en activitats de simulació, de reflexió, de joc, de lectura, i ha d’utilitzar els recursos audiovisuals i digitals com a elements de debat i contrast d’opinions.El treball en equip i cooperatiu és una metodologia que en si mateixa ja promou valors de col·laboració i unes relacions personals d’empatia.El docent  crearà un clima de tranquil·litat, de diàleg i de confiança que faciliti la comunicació i l’expressió de sentiments. Haurà de posar en valor les conductes i actituds positives que es produeixen en e el marc de l’aula o de l’escola i que serveixen de model i d’exemple.
 CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ
– Mostrar una conducta inspirada en una série de valors que afavoreixen el seu creixement personal i de convivència.- Compartir amb la família informació  i coordinar-se.
 INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
Utilitzarem pautes d’observació,que pot omplir el mateix docent o pensades per ser utilitzades com a elements d’autoavaluació o coavaluació.

 

EDUCACIO INCLUSIVAÉs una tasca per portar a terme  amb tot l’alumnat de l’escola de primària per tal de:

  • Funcionar d’acord amb els valors i principis democràtics.
  •  Compartir un entorn educatiu comú en el qual cada persona sigui valorada per igual.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *