Càlcul mental

ESTRATÈGIES DE CÀLCUL MENTAL

1. SUMA
1.1 A un nombre sumar progressivament les unitats, desenes, centenes … l’altre en aquest ordre o en l’invers.
Exemple 1: 53 +44 = 53 + (4 +40) = (53 +4) +40 = 57 +40 = 97
Exemple 2: 125 +114 = 125 + (100 +14) = (125 +100) +14 = 225 +14 = 239

1.2 Sumar d’esquerra a dreta.
Exemple 1: 35 +48 = (30 +40) + (5 +8) = 70 +13 = 83
Exemple 2: 438 +328 = (400 +300) + (30 +20) + (8 +8) = 700 +50 +16 = 766
Exemple 3: 670 +552 = (600 +500) + (70 +50) + (0 +2) = 1100 +120 +2 = 1222

1.3 Si un dels nombres és proper a una desena, completar fins a aquesta desena sumant o restant unitats de l’altre número.
Exemple 1: 48 +35 = (48 +2) + (35-2) = 50 +33 = 83
Exemple 2: 195 +266 = (195 +5) + (266-5) = 200 +261 = 461
Exemple 3: 51 +85 = (51-1) + (85 +1) = 50 +86 = 136.

1.4 Si un dels nombres és proper a una desena, completar fins a aquesta desena i sumar o restar unitats del resultat final.
Exemple 1: 48 +35 = (48 +2) +35-2 = 50 +35-2 = 85-2 = 83
Exemple 2: 127 +45 = (127 +3) +45-3 = 130 +45-3 = 175-3 = 172

1.5 Per tres o més sumands dividit per tal que les sumes siguin més senzilles.
Exemple 1: 35 +24 +5 = (35 +5) +24 = 40 +24 = 64
Exemple 2: 160 +26 +38 = (160 +38) +26 = 198 +26 = (200 +26) -2 = 224

2. RESTA
2.1 Restar del minuend les uniudades, desenes, centenes … del subtrahend, en aquest ordre o en l’invers.
Exemple 1: 96-42 = 96-2-40 = 94-40 = 54
Exemple 2: 96-42 = 96-40-2 = 56-2 = 54
Exemple 3: 652-431 = 652-400-30-1 = 252-30-1 = 221

2.2 Si un dels números és proper a una desena, completar fins a aquesta desena i sumar o restar unitats del resultat final.
Exemple 1: 57-19 = 57-20 +1 = 37 +1 = 38
Exemple 2: 89-15 = 90-15-1 = 75-1 = 74

2.3 Utilitzar la prova de la resta per buscar el resultat.
Exemple 1: 37-25 = 12 perquè 25 +12 = 37
Exemple 2: 120-13 = 107 perquè 107 +13 = 120

3. MULTIPLICACIÓ
3.1 Si un dels dos números és pròxim a una desena, completar fins a aquesta desena per utilitzar el producte per un número acabat en zero i la propietat distributiva.
Exemple 1: 22 x 15 = (20 +2) x 15 = 20 x 15 + 2 x 15 = 300 +30 = 330
Exemple 2: 59 x 8 = (60-1) x 8 = 60 x 8 – 1 x 8 = 480-8 = 472

3.2 Per multiplicar per una potència de dos fer el doble successivament.
Exemple: 35 x 8 = 35 x 2 x 2 x 2 = 70 x 2 x 2 = 140 x 2 = 280

3.3 Per multiplicar un nombre per 5 multiplicar per 10 i dividir entre 2.
Exemple: 47 x 5 = 47 x 10: 2 = 470: 2 = 235

3.4 Per multiplicar un nombre per 6 multiplicar per 3 i per 2 successivament.
Exemple: 13 x 6 = 13 x 3 x 2 = 39 x 2 = 78.

3.5 Per una multiplicació de diversos factors utilitzar la commutativa per obtenir productes més senzills.
Exemple: 25 x 13 x 4 = 25 x 4 x 13 = 100 x 13 = 1300

4. DIVISIÓ
4.1Para dividir entre una potència de dos, dividir entre dues successivament.
Exemple: 440:8 = 440:2:2:2 = 220:2:2 = 110:2 = 55

4.2 Per dividir entre 5 multiplicar el dividend per 2 i dividir entre 10.
Exemple: 640:5 = (640 x 2): (5×2) = 1280: 10 = 128

4.3 Si dividend i divisor acaben en zero eliminar el màxim d’ells.
Exemple 1: 80:40 = 8:4 = 2
Exemple 2: 3600:40 = 360:4 = 90

4.4 Per dividir un nombre acabat en un o diversos zeros, dividir el nombre sense els zeros i afegir els zeros al quocient.
Exemple 1: 120:4 = (12:4) x 10 = 3 x 10 = 30
Exemple 2: 6400:32 = (64:32) x 100 = 2 x 100 = 200

Activitat per practicar

Encreuats numèrics

Font

One thought on “Càlcul mental

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *