BASES

 1. Hi pot participar l’alumnat de 2n curs de batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament pel centre de secundària on està matriculat, de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
 2. Els treballs presentats han d’estar redactats en català i correspondre al curs 2016-2017. Poden ser individuals o col·lectius.
 3. Cada centre docent pot presentar un màxim de tres treballs.
 4. Els treballs es lliuraran en el format següent:
  1.  S’han de presentar dues còpies en paper (a doble cara) amb una extensió màxima de 70 fulls, sense comptabilitzar en aquesta xifra els annexos, i una en format digital (CD, DVD o memòria USB). Els annexos i tot aquell material que no formi part del cos del treball es presentarà únicament en format digital. El treball podrà anar acompanyat de diferents suports: maquetes, material visual, material audiovisual… Aquest material, juntament amb una de les còpies en paper, es retornarà un cop finalitzada la valoració dels treballs. La còpia en format digital quedarà en dipòsit a la biblioteca de la Fundació Bosch i Cardellach i la de paper a la biblioteca del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental I.
  2. S’ha d’entregar en suport digital (CD, DVD o memòria USB) un resum del treball, on s’expliquin les motivacions i els resultats aconseguits. Ha de tenir una extensió màxima de 45 línies i cos 11 arial. S’hi adjuntarà una fotografia dels autors/es. Aquest resum juntament amb la fotografia es publicarà en format digital.
 5. Cada treball haurà d’anar signat únicament amb un pseudònim. Les dades dels autors i autores, les del professorat i les del centre constaran en la fitxa de participació que s’haurà de lliurar, en un sobre tancat, juntament amb el treball.
 6. El jurat estarà format per representants de la Fundació Bosch i Cardellach, de l’Ajuntament de Sabadell i de Sant Quirze del Vallès, dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental, del món universitari, del professorat dels instituts, de la Companyia d’Aigües de Sabadell, d’un familiar de la senyora Montserrat Miró Marimon i d’un membre del CRP que actuarà com a secretari/a.
 1. Es concediran tres premis. En   la   seva   concessió   es   tindran  en  compte  els criteris següents: correcció científica  en  el tractament  dels   temes  (claredat en el plantejament  inicial de la hipòtesi o objectius inicials del treball, claredat en l’exposició de les conclusions i correspondència entre el  plantejament  inicial i  les conclusions), presentació del treball (estructura, presentació correcta, ús  adequat  de  la  llengua), capacitats desenvolupades  per  l’alumnat  en  l’elaboració  del  treball  (capacitat de síntesi, valoració   crítica,  creativitat,   idoneïtat   de   les  fonts  d’informació  i  capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball).
 1. La data límit de lliurament dels treballs serà el dijous 16 de març de 2017 a les 2 del migdia. Tots els treballs s’han de lliurar al Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell, carrer Mare de les Aigües, núm. 35, cantonada Lusitània, de Sabadell.
 2. Es convocarà un acte públic de lliurament de premis i diplomes corresponents on també els autor i autores dels treballs guanyadors hauran de fer una exposició oral de la seva recerca. Hi assistiran, el jurat, el tutor o tutora del treball i totes les persones interessades.
 3. El fet de participar en aquest premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel jurat.

La participació en aquest premi implica l’acceptació, per part dels participants, que les entitats organitzadores puguin captar imatges, veu i/o continguts durant l’acte de lliurament de premis i també implica la cessió gratuïta d’aquest material perquè pugui ser publicat en el web, xarxes socials i publicacions de les entitats organitzadores en relació al premi.


PREMIS

Es farà una publicació amb una fitxa de cadascun dels treballs presentats  i, a més, es contemplen els següents premis:

 • Premis per a l’alumnat
  • Primer premi : Beca de matrícula d’estudis de 700 €.
  • Segon premi: Beca de matrícula d’estudis de 500 €.
  • Tercer premi: Beca de matrícula d’estudis de 300 €.

Tots els premis seran dotats econòmicament per la Fundació Bosch i Cardellach.

Així mateix a l’acte de lliurament de premis es farà menció específica dels treballs finalistes i es lliurarà  un obsequi als seus autors.

 • Premis als centres

Els centres docents, als quals pertanyin els alumnes premiats, rebran un premi de la Fundació CASSA (Companyia d’Aigües de Sabadell SA), el qual s’haurà de destinar a la compra de material educatiu pel centre.


Informació

Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Vallès Occidental I
Carrer Mare de les Aigües, 35 – 08206 Sabadell
937277699
crp-sabadell@xtec.cat
http://www.xtec.cat/crp-sabadell/