La veu dels alumnes

Després de tot el procés els alumnes han elaborat una rubrica en la que valoraven tot el procés. La rúbrica tenia dues parts: individual i de grup.

Hem valorat la importància que tant a nivell individual com de grup la percepció fos molt semblant.

Els nens i nenes valoren molt el treball en grup, en general diuen que s’ han posat d’acord i que ha estat fàcil repartir-se les tasques.

 

En un mapa mental els alumnes han resumit el que creuen que han après amb el projecte, han hagut de fer un treball de síntesi de tot el procés.Ha estat molt positiu.

Producte Final

Després de decidir com compartíem el nostre projecte, vam parlar de fer:

 • Una exposició convidant alumnat de l’ escola i families , en la qual explicaríem que havíem après de la tecnologia i dels avenços tecnològics i com la nostra societat havia canviat.
 • Un video per conscienciar a la societat dels residus tecnològics i explicant el procés d’ investigació que hem fet, parlant dels macroabocadors, dels metalls pesants i com ens afecten aquests residus.

 

Video dels residus tecnologics

Com hem treballat?

La nostra escola ja té implementat el treball cooperatiu des de fa molts cursos, per tant pels nens i nenes és molt fàcil treballar les diferents estructures cooperatives amb els seus respectius grups.

Aquests grups els forma la mestra a principi de curs i responen a una organització en la que cadacú té un rol assignat. Els alumnes tenen un full de treball cooperatiu on posen els seus objectius i es revisa cada cert temps   . Model pla de l’ equip de cicle Superior

En el nostre projecte vam començar a treballar per grups segons les noticies que havien portat i vam fer una classificació en diferents àmbits: social, sanitari, motor, domèstic, industrial.

Vam diferenciar entre ciència i tecnologia arribant a entendre que la ciència és coneixement i que la tecnologia és com els humans apliquen els coneixements científics.

Després d’això individualment vam buscar un invent que hagués canviat la societat. cadascú va exposar el seu invent i els vam anar col·locant en la seva etapa històrica. Un cop tots repartits ens va sorgir una pregunta:

Què havia passat a la societat per tenir la necessitat d’ evolucionar, de millorar tecnològicament?

Ens vam repartir per grups de treball, que es van formar depenent l’ etapa en la que estava situada el nostre invent. Vam fer recerca d ‘informació per veure com era cada etapa i que hi passava en cadascuna i el més important perquè la societat havia necessitat aquells avenços tecnològics.

 

 

OBJECTIUS I CRITERIS_XCB12_18-19

OBJECTIUS:

1.Reflexionar sobre què entenem per treball per projectes, de manera competencial. A partir de la reflexió i la posada en comú, valorem, consensuem i acordem crear, posar en marxa i avaluar un projecte educatiu, de manera competencial, per a 3r ESO.

2.Treballar de manera competencial, tot aplicant coneixements , de manera que la utilitat dels aprenentatges es fa més palesa..

3.Fomentar l’autonomia de l’alumnat i que l’alumne sigui protagonista dels seus aprenentatges.

4. Utilitzar una avaluació formativa (compartir amb els alumnes els objectius i criteris d’aprenentatge i fomentar autoregulació).

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 1. Hem estat capaços de consolidar el treball en equip del professorat del grup impulsor. Hem aconseguit dissenyar el marc de treball dels docents que generen, posen en marxa i avaluen el projecte.
 2. Hem estat capaços de treballar transversalment, incorporar activitats competencials a la pràctica docent i hem acordat i posar en pràctica una nova manera d’avaluar.
 3. Cada alumne disposa d’una carpeta de recull dels diferents documents treballats, les fitxes de les pràctiques del laboratori, els vídeos i les fotografies realitzades durant la sortida formativa. Tot i que el projecte ha estat elaborat pel grup impulsor, l’alumnat ha estat agent actiu, en aspectes relacionats amb l’organització del treball de continguts i en l’elaboració del producte final (força creatiu). A més, al final del dia, a la reflexió i autoavaluació ha aportat suggeriments, que han estat recollits pel professorat.
 4. Elaboració, implementació i seguiment de diferents documents per l’avaluació competencial i l’autoavaluació de l’alumnat i del professorat.

METODOLOGIA: Informació per l’alumnat

EL TREBALL EN EQUIP
Durant els quatre dies que dura l’elaboració del treball de síntesi, cal començar cada dia fent una planificació del que s’ha de fer. Es pot fer, per exemple, una llista. Al dossier trobareu, a l’annex, un “Full de tasques diari”, que incloureu al final del dossier que lliurareu l’últim dia.

A continuació cal repartir les tasques a realitzar, de forma pactada i equitativa, de manera que ningú senti que el grup li està imposant el que ha de fer, ni que li toca fer més feina que a la resta, ni que el grup no el té massa en compte.

En el treball en equip és tan important tenir iniciativa com saber ser flexible a l’hora d’acceptar les idees dels companys/es.

Cal establir un secretari o una secretària que porti el control per escrit, al “Full de tasques diari”, de tots els acords que va prenent el grup: quina feina cal fer aquell dia, qui l’ha de fer cada cosa… El/La secretari/a pot variar cada dia, de forma rotatòria.

Al del dia, és important dedicar l’última hora a posar en comú tant la feina feta com la informació recollida.

AVALUACIÓ: Informació per l’alumnat

4. Com s’avalua?

Durant tot el dia, observarà i avaluarà el vostre treball, individual i com a part d’un grup.
La darrera hora del dia, abans d’acabar la feina, heu d’emplenar una fitxa d’autoavaluació i reflexió del grup. L’últim dia haureu de presentar el dossier i el vostre producte final davant un tribunal. De vegades, en cada fitxa d’activitats, tindreu una rúbrica per tal d’avaluar la feina que esteu fent.
5. Quin és el producte final?

En acabar el dossier d’activitats, s’espera que el producte final que heu de presentar i defensar davant el tribunal sigui el següent:
6. Producte final

a) Dossier d’activitats realitzat a classe, durant la sortida al barri de mar i al laboratori.

b) Fer un vídeo explicant que s’ha fet durant el projecte, quin ha estat el contingut, etc.

c) Fer un tríptic o flyer per informar del contingut. Ha de tenir:
Títol suggeridor
Imatge representativa i atractiva
Indicar llocs a visitar, interessos, etc.
Podeu posar fotos del dia de la sortida

d) Fer un power point, si el necessiteu, per explicar durant l’exposició oral del grup, com us heu organitzat:

Expliqueu conceptes i continguts treballats
Com us heu organitzat i repartit les tasques
Explicar com heu elaborat el tríptic o flyer

PLANIFICACIÓ: Informació per l’alumnat

1. Context:

Benvinguts i benvingudes al projecte Smart VnG.

Com a bons vilanovins i vilanovines, es tracta de posar en valor la nostra ciutat, conèixer-la i ensenyar-la al món.

Durant aquesta setmana heu de treballar en equip per tal de dissenyar un campanya publicitària que doni a conèixer VnG com a una Smart City, sempre disposats a donar idees de com millorar i desenvolupar de manera sostenible la ciutat en la que vivim.
2. Què hem de fer?

Durant una setmana treballareu en equips de 5 alumnes com a màxim, que organitzareu vosaltres mateixos, per tal de fer la feina que es demana. Cada alumne del grup ha de tenir un rol, que mantindrà durant tota la setmana.

En acabar cada jornada, un de vosaltres, l’alumne/a assignat/da com a coordinador/a del grup, omplirà un fitxa per tal de fer el seguiment de les tasques fetes i de l’aprofitament del temps.

3. Com està distribuït el dossier?

El dossier, i per tant la feina que s’ha de fer, està distribuïda en tres blocs, on treballareu diferents àrees de coneixement aplicades a promocionar i conèixer la nostra ciutat.

Aquests tres blocs principals d’activitats estan distribuïts en funció del treball de camp, que realitzareu al barri de mar de la nostra ciutat.

1r. Activitats abans de la sortida

2n. Activitats durant la sortida

3r. Activitats després de la sortida

SEGUIMENT I REFLEXIÓ DIÀRIA

 

SEGUIMENT I REFLEXIÓ DIÀRIA
DADES IDENTIFICATIVES DEL GRUP D’ALUMNES:

GRUP Núm.:           NIVELL: ….ESO

DATA: ……./06/19

NOM I COGNOM (en majúscules) GRUP: A, B, C, D
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
OBJECTIUS PER AVUI:  

 

ALUMNE/-A RESPONSABLE RESULTAT:
TASQUES A FER:  

 

   
OPINIÓ SOBRE LES TASQUES:  

 

   
REFLEXIÓ:  

 

   

La reflexió és molt important per:

 1. Ser conscients del vostre paper dins d’un grup de treball. És a dir, valorar com ha funcionat el treball de cadascú dels membres el grup,
 2. Pensar quines dificultats heu tingut i com les heu resolt.
 3. Saber que heu fet i que caldrà fer el dia següent.
 4. Recordar si us falta qualsevol material, organitzar qui el portarà.
 5. Tenir present el temps que teniu per concloure amb èxit el vostre treball.

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓ

La metodologia que es fa servir està basada en l’aprenentatge per tasques o per projectes. Tot i que els alumnes no són qui decideixen com es duu a terme el projecte ni les diferents parts que el formen, hi ha cabuda per la creativitat i la personalització de la tasca i del resultat final del projecte.

A més del dossier d’activitats d’aprenentatge i les tasques plantejades,  cal elaborar una presentació (vídeo, PowerPoint) i defensar-la oralment, per tal de demostrar que han assolit els diferents coneixements i són capaços de relacionar-los amb el seu entorn més proper i quotidià. És, doncs, una metodologia productiva i no pas reproductiva, en la què els alumnes han de crear un producte final.

Pel que fa a com es gestiona la diversitat en el marc d’un sistema inclusiu, les activitats són adaptables als diferents necessitats educatives, ja que el projecte permet diferents nivells de concreció i avaluació.

A més, el projecte es duu a terme en grups heterogenis de 5 persones d’una banda per treballar de manera cooperativa uns amb els altres però també per treballar l’educació inclusiva a l’aula. Mitjançant grups, s’aconsegueix reduir les dificultats que poden sorgir per molts alumnes durant el procés d’aprenentatge i s’incrementen les habilitats de cada alumne. Als alumnes se’ls assigna diferents rols per a responsabilitzar-se de la feina que s’ha fet a més de per poder solucionar fàcilment els diferents problemes que sorgeixin.

La capacitat de saber col·laborar amb els altres per contribuir a un projecte comú es considera una competència clau que, per una banda, té efectes molt positius en la qualitat dels aprenentatges i en el creixement personal dels estudiants i, per l’altra, és imprescindible per poder actuar de forma eficaç en contextos acadèmics i professionals.

LA VEU DELS ALUMNES

LA VEU DE L’ALUMNAT

Per tal de fer un feedback amb l’alumnat i fer-lo partícip del projecte i millorar les activitats en els cursos següents, s’ha obert un espai de debat, a la darrera hora lectiva de cadascun dels dies de realització del TdS_IN, per tal de recollir l’opinió dels alumnes i les seves sensacions vers les diferents tasques i activitats.