Millorem l’avaluació del projecte?

Enguany a l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve de Sesrovires hem realitzat el projecte Welcome Refugees, basat en el disseny i l’aplicació d’una campanya de suport als refugiats, com a crèdit de síntesi corresponent al curs de 3r d’ESO.
Pel que fa a l’avaluació del projecte s’han tingut en compte els següents aspectes (en parèntesi la ponderació corresponent):

  • Actitud de treball a l’aula (Nota individual de seguiment diària – 20%)
  • Mapa conceptual sobre el conflicte de Síria (Nota de grup – 10%)
  • Presentació de l’activitat de la maleta RedCross en anglès (Nota de grup – 10%)
  •  Presentació de la campanya i de l’acció realitzada documentada davant del tribunal:
    • Objectius i motivació. Materials i productes utilitzats/realitzats (Nota de grup – 30%)
    • Execució i conclusió. (Nota individual – 30%)

Un cop acabat el projecte, en una reunió de l’equip docent responsable, s’ha portat a terme el procés de reflexió sobre quins aspectes podríem millorar. Un dels apartats més profitosos va ser l’avaluació, però com millorem l’avaluació del projecte?
En primer lloc, es va considerar oportú la possibilitat de realitzar una prova en iniciar el projecte on es pogués determinar les idees prèvies de l’alumnat sobre els refugiats. Fent una prova similar al final, es podria avaluar l’aprenentatge durant el projecte.
També es va veure innecessari portar a terme una nota individual de seguiment diària de l’actitud de treball a l’aula, es va considerar que amb una nota d’actitud de treball a l’aula global de cada docent és suficient. En canvi, es va pensar a introduir un qüestionari d’autoavaluació i de coavaluació dels companys de grup de treball.
Una altra cosa que es va trobar a faltar va ser una avaluació del treball en equip, tant per part dels docents com en l’autoavaluació.
Per finalitzar, també es va dir que era necessari, de cara a l’avaluació del projecte del curs vinent, elaborar rúbriques més específiques per facilitar l’avaluació de la presentació de la campanya i de l’acció realitzada davant del tribunal.

Equip impulsor de la XCB de l’INS Montserrat Colomer

Rosa M Albareda Carreras, Marta Junyent Arnau, Núria Sariñena Domènech, Anna Tarafa Mata, Laura Serra Font, Carmen Torres Piñango, Montse Amblàs Nolla, Jordi Romero Díaz, Josep M. Cascante Oreña, Lidia Vidal Madrid, Judit Figueres Casellas, Sergio Martínez Caselles, Natàlia Mayor Miret, Jordi Ferrer Ramírez, Elena López Sànchez, Rodolfo Valero Ruíz, Magda Gonzàlez Castellví, Gemma Ajenjo Rodríguez, Xavi Montagut Benítez, Marta Carlos Carrasquilla

PRODUCTE FINAL – WELCOME REFUGEES

El producte final

El producte final consisteix en La planificació i execució  duna campanya  d’ajuda als refugiats del tipus:

a.-  Campanya de sensibilització en el nostre entorn social( tríptics, vídeos, performance…)

b.- Campanya de captació de fons  per col·laborar amb alguna de les ONGs  que treballen per pal·liar els efectes d’aquesta crisi humanitària ( recollida de diners, roba, estris de primera necessitat, material escolar, menjar, etc.)

Les campanyes hauran  de ser factibles de portar a terme, i  s’ha de documentar  totes les accions que es portaran a terme.

Projecte Welcome Refugees – Metodologia

Metodologia:

El material de consulta així com els guions de les activitats proposades es troben en el Moodle de l’institut. El treball s’estructura en activitats grupals i individuals, així com d’un producte final (campanya) que haureu de presentar davant un tribunal. Aquest producte ha de ser una realitat, alguna cosa que portareu realment a terme i que per tant heu de saber exposar davant el tribunal des de l’inici de la idea, fins la seva planificació i per últim la seva execució. Cada dia de treball els alumnes estaran distribuïts en grups i la seva feina i actitud serà avaluada cada hora pel professor/a que estigui amb ells a l’aula, de forma que part de l’avaluació del projecte serà continuada.

Projecte Welcome Refugees (Ins. Montserrat Colomer – 3r d’ESO)

Projecte Welcome Refugees (Ins. Montserrat Colomer – 3r d’ESO)

Logo campanya Welcome Refugees

Objectius:

La intenció d’aquest crèdit de síntesi, és sensibilitzar i mobilitzar l’alumnat del nostre institut respecte a la crisi humanitària de refugiats que estem patint en aquests moments.

L’objectiu és que els alumnes portin a terme la planificació i execució d’una campanya d’ajuda als refugiats. O bé per a sensibilitzar el seu entorn, o bé per a recaptar fons per a alguna de les ONGs que col·laboren a pal·liar els efectes d’aquesta crisi humanitària sense precedents des de la segona guerra mundial.

Les campanyes que han de portar a terme els alumnes poden ser de qualsevol tipus, per exemple: Poden organitzar una recollida de roba, estris de primera necessitat, material escolar, menjar …  O bé poden fer una campanya de sensibilització realitzant un vídeo, cartell, tríptic, o inclús algun tipus de perfomance. Cal que tinguin present que hauran de portar a terme aquesta campanya i per tant s’ha de garantir de que sigui factible. És a dir, si fan una recollida de roba, menjar, …  s’han de preocupar de com ho enviaran o a qui li donaran; o si fan una campanya de sensibilització, l’hauran de portar a terme i documentar la seva acció (vídeo, fotos, …).