PROJECTE DE FÍSICA I QUÍMICA: COM PODEM SEPARAR MESCLES? – Descripció i Metodologia

Una altra manera de treballar els projectes al nostre institut és dintre de cada matèria. Diferents professors fan projectes a la seva matèria, i a continuació tenim l’exemple de Toni Arjona, un professor que també pertany al grup impulsor de Competències Bàsiques, que ens il·lustrarà com ho ha portat a terme:

Els alumnes de 2n d’ESO des de la matèria de Física i Química han aprés a identificar mescles homogènies i heterogènies, i ara han d’aprendre a separa-les. Com ho poden fer al laboratori? Es per això que hem dissenyat aquest projecte, que pretén, en tot moment que els alumnes aprofiten un experiment dut a terme en el laboratori per aquest fi, amb l’aportació que ells seran qui ho desenvolupin, expliquin, enregistrin i després ho exposin a la resta del grup.

Llavors, una vegada acabat el projecte, els alumnes hauran diferenciat correctament una mescla heterogènia d’una homogènia, hauran fet una decantació, una filtració i una cromatografia en paper i entès com es fan i per a què serveixen. A més, hauran après a treballar en equip (fent diferents tasques, organitzant-se, coordinant-se…), a redactar un informe correctament seguint unes instruccions per tal de que altres ho puguin entendre, i finalment comunicaran als seus companys en una exposició oral tot el procés de separació que han desenvolupat al laboratori.

Per desenvolupar l’experiment hauran de fer una mica de cerca de informació, doncs, es tracta de separar la clorofil.la de fulls d’espinacs, i per tant, han de saber que és la clorofil.la, per a què li serveix a les plantes, saber en quins dissolvents és més soluble, i també com portaran a terme tot el procés, en aquest cas, serà el docent qui els doni les instruccions adients.

Els alumnes treballaran en grups de 4 i porten a terme tot el procés seguint les instruccions del professor, però s’hauran d’organitzar bé, doncs, tenen diferents tasques a desenvolupar durant l’experiment ja que ho han d’enregistrar gràficament fent fotos de tots els passos que fan, els han d’explicar al diari de laboratori, han de manipular el material correctament, i prendre decisions com a grup.

Una vegada hagi finalitzat l’experiment, hauran de realitzar un document Power Point amb tot el procés que han enregistrat, explicar-lo pas a pas de forma que després comunicaran els seus resultats a la resta de companys del curs com si fos un informe d’una pràctica de laboratori. Tot això, seguint les instruccions penjades al Moodle de la matèria, on es detalla quins són els punts més importants a desenvolupar.

PROJECTE DE MEDIACIÓ – Generació 4

Per a dur a terme el projecte s’han realitzat diferents sessions de formació en drets humans i tècnica audiovidual. On els nois i noies aprenen els diferents tipus de plans en una filmació i els elements que configuren un rodatge.

Pel que fa a la formació hem tingut la col·laboració d’un tècnic expert en comunicació audiovisual que ens ha facilitat diferents eines per realitzar el curt.

El tema de la mostra és “Generació 4” donat que estem en alerta 4 des dels atemptats de Barcelona l’estiu passat.

El projecte s’ha realitzat interdisciplinarment entre el Departament d’Orientació i el Departament de Tecnologia. Les competències que s’han treballat són la competència digital, competència social i ciutadana.

Vam presentar dos films” La Mirada” i “Prejuicios”. Es poden visualitzar els curtmetratges al següent enllaç:

Curtmetratges

PROJECTE DE MEDIACIÓ – Descripció

Un altre projecte que s’ha dut a terme a l’institut ha estat a la matèria optativa  de Mediació que s’imparteix al centre des de 2n d’ESO fins a 4t d’ESO .Aquest any els alumnnes  de 2n d’ESO de Mediació de l’Institut Marianao han participat durant el curs escolar 2017-2018 en la 3a Mostra local de cinema i convivència de Sant Boi. L’objectiu de la mostra és la realització d’un curtmetratge sobre els drets humans. Tres docents que pertanyen al grup de millora de Competències Bàsiques han participat i ens explicaran en què ha consistit el projecte: Mónica Espino, Núria Farràs i Olivia Sacrest.

PROJECTE: PREVENCIÓ DE RESIDUS – Educació Física i Educació Visual i Plàstica

A la classe d’educació física els alumnes van fer sessions on es van conscienciar en el respecte l’ambiental, el consum, el malbaratament de recursos i la vida ecològica dels productes. Seguidament van gravar una sèrie de vídeos proposant solucions concretes per capgirar aquesta situació i aconseguir un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

A l’assignatura d’educació visual i plàstica, els grups de 3r es van centrar en la prevenció de la generació de residus que creen els alumnes a l’hora del pati. Primer es va analitzar la situació amb l’alumnat i després se’ls va proposar dissenyar un conjunt de cartells amb l’objectiu de conscienciar els altres companys del centre. Es va plantejar una dinàmica per grups per dur a terme les diferents propostes.

Finalment, els alumnes van fer una coavaluació reflexionant sobre les propostes presentades.

PROJECTE: PREVENCIÓ DE RESIDUS – Ciències Socials

A la classe de ciències socials els alumnes van fer dues sessions on es van assenyalar les problemàtiques que genera l’acumulació de residus a nivell mundial, i com afecta això al medi ambient. Es va posar èmfasis que la incidència humana com el factor determinant alhora de generar residus.

Es va reflexionar amb aspectes com la producció de bens, el comportament quotidià de la ciutadania o el consum i la vida útil dels productes que es compren.

També es van donar a conèixer estratègies per reduir el numero de deixalles socialment acumulades mitjançant accions sostenibles. Es van mostrar tasques en aquest sentit dutes a terme pels diversos col·lectius, iniciatives particulars i ciutadanes. Posteriorment es va fer un debat on els alumnes van parlar de com gestionaven els residus tant a les seves cases com a l’institut.

Finalment en una tercera sessió els alumnes van fer una recollida de brossa al pati equipats amb guants de làtex que després van separar i reciclar. Els alumnes van identificar la brossa i van prendre consciència de la magnitud del numero de residus que es generaven dia a dia. De nou van debatre la temàtica tot fent autocrítica i buscant diferents solucions.

 

PROJECTE: PREVENCIÓ DE RESIDUS – Descripció

Al nostre centre hi ha diferents grups de millora, uns dels grups de millora és el grup de Competències Bàsiques i un altre dels altres grups és el grup d’Escola Verda. Aquest grup ha portat a terme un projecte per la prevenció de residus. Dos professors que també pertanyen al grup de millora de Competències Bàsiques han participat i ens faran el relat del mateix: Antonio Abad i Esteve Costa.

Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus els alumnes de 3er d’ESO van fer a les assignatures d’educació física, ciències socials i educació visual i plàstica un seguit d’activitats coordinades destinades a prendre consciencia sobre aquesta temàtica.

 

PROJECTE TIL: BENVINGUTS AL MARIANAO – Avaluació

Avaluació

El dia de les exposicions a classe 2 professors mínim dels 3 (català, castellà i anglès) seran els que avaluaran l’exposició i posaran una nota del projecte. A aquesta nota cal comptar també la de co-avaluació. Seran els seus companys també els que avaluïn la presentació, la seva comunicació verbal i no verbal o el contingut de la presentació.

Per fer-ho s’utilitza una rúbrica elaborada per aquesta tasca en què els alumnes poden puntuar numèricament diferents aspectes de la presentació segons el barem que se’ls presenta. És una simplificació de la rúbrica que s’ha creat a l’institut per fer les exposicions orals, la qual ells ja coneixen i ja han utilitzat.

Finalment es revisa el projecte, la feina feta, el resultat final i l’exposició amb la co-avaluació i es posa una nota al projecte els professors conjuntament.

Aquí teniu la rúbrica simplificada per coavauluar les presentacions orals:

Rúbrica oral simplificada

PROJECTE TIL: BENVINGUTS AL MARIANAO – Producte Final

Producte final

El producte final és la preparació d’un power point on els alumnes han de presentar el seu institut incloent les diferents parts de les que consta cada tasca de cada llengua: a català han de fer una entrevista a un professor de l’institut a qui fan preguntes de la seva vida com a docent al centre i com va decidir ser professor per exemple; a castellà han de fer un “romance del ciego” que descrigui com és la vida a l’institut; a anglès han de descriure el dia a dia a l’intitut, les seves parts etc.

Les presentacions primer es faran en hora lectiva a dins de classe i s’avaluarà la feina feta, l’aprenentatge i el resultat. Posteriorment, amb les notes de les coavaluacions i les dels professors s’escollirà la millor de cada classe per a què presenti l’institut als alumnes de 6è de la zona el dia de portes obertes amb l’objectiu final és que el públic que vegi la presentació vulgui venir a l’institut.

Exemple d’una presentació dels alumnes

PROJECTE TIL: BENVINGUTS AL MARIANAO – Metodologia

Metodologia

El projecte té l’objectiu de treballar transversalment les tres llengües que s’estudien a l’institut a 1er d’ESO.

La metodologia que es fa servir està basada en l’aprenentatge per tasques o per projectes. Tot i que als alumnes no són qui decideix com es duu a terme el projecte i les diferents parts, la tasca o resultat final és elaborar una presentació del seu institut i  es duran a terme diferents activitats facilitadores amb el fi últim de donar als alumnes les eines per a poder elaborar-la. És una metodologia productiva i no pas reproductiva, en la què els alumnes han de crear un producte final.

Pel que fa a com es gestiona la diversitat en el marc d’un sistema inclusiu, les activitats són adaptables als diferents necessitats educatives, ja que el projecte permet diferents nivells de concreció i avaluació.

A més, el projecte es duu a terme en grups heterogenis de 5 persones d’una banda per treballar de manera cooperativa uns amb els altres però també per treballar l’educació inclusiva a l’aula. Els alumnes tenen un sol grup amb el que treballaran tan a la classe de català com a castellà i anglès. Mitjançant grups, s’aconsegueix reduir les dificultats que poden sorgir per molts alumnes durant el procés d’aprenentatge i s’incrementen les habilitats de cada alumne. Als alumnes se’ls assigna diferents rols per a responsabilitzar-se de la feina que s’ha fet a més de per poder solucionar fàcilment els diferents problemes que sorgeixin.

Implementació

La implementació del projecte va molt lligada amb el què s’està fent a classe en aquell moment, de manera que els alumnes poden relacionar la informació nova amb els coneixements previs.

Pel que fa la part de català, els alumnes han treballat què és una entrevista, les parts, les preguntes que són idònies i les que no, etc. En la part del català, doncs, els alumnes elaboren una entrevista a un professor, a qui fan preguntes de la seva vida com a docent al centre i com va decidir ser professor.

Pel que fa al castellà, els alumnes han treballat els “romances de ciego” així que el què han de fer és elaborar un poema d’aquest tipus on presentin l’institut i la vida a l’institut.

Finalment pel que fa a la part d’anglès els alumnes han treballat el vocabulari de l’escola i les descripcions així que aquesta llengua serà l’encarregada de descriure l’institut físicament i el seu dia a dia.

Cada dia els alumnes tenen unes tasques concretes per fer i se’ls revisarà que s’hagin dut a terme. Els alumnes van documentant el seu procés de producció, ja que cada dia se’ls recull el què s’ha fet aquell dia i d’aquesta manera es poden anar autoregulant depenent del què els queda per fer per arribar al producte final i el temps que els queda.

Aquí tenim un exemple d’activitat comparativa de vocabulari:

Vocabulary

PROJECTE TIL: BENVINGUTS AL MARIANAO – Descripció del Projecte

Aquest és el segon curs que portem a terme aquest projecte amb l’alumnat de primer d’ESO, hi ha hagut alguns canvis respecte a l’organització i preparació del projecte per intentar millorar-lo.

A continuació, Roser Saperas, una de les professores del grup impulsor de la Xarxa de Competències que ha participat en el projecte, ens farà una descripció del mateix.

Descripció del projecte:

El projecte Benvinguts al Marianao es va dur a terme durant el segon i tercer trimestre a tots els cursos de 1er d’ESO a les classes de català, castellà i anglès. Benvinguts al Marianao és un projecte TIL, (tractament integrat de llengües) on els alumnes havien de preparar una presentació de l’escola i cada una de les parts era en una llengua diferent: català, castellà o anglès. Al final, tots els alumnes feien les seves exposicions i la millor de cada classe es farà servir per presentar l’institut als alumnes de 6è de diferents centres que venen a veure el centre el dia de portes obertes.

Planificació:

Aquest projecte es planeja juntament amb tots els professors de 1r d’ESO de les assignatures de català, castellà i anglès i amb un professor extra que és el que cap del projecte LIC de 1r d’ESO. El projecte sorgeix de la necessitat de fer activitats transversals de tractament de llengües ja que actualment, moltes de les competències i els continguts claus de llengua catalana, castellana i anglesa són compartits o transversals a totes les llengües.

La planificació del projecte es fa ja des de principi de curs. Els professors de llengües es troben una vegada a la setmana per a preparar primer les parts de les que consta el projecte i la presentació, després per a planificar cada una de les sessions, preparar el material i finalment per decidir quan es durà a terme, ja que el projecte es treballa simultàniament a les tres llengües però cada professor el treballa a la seva hora lectiva.

S’elabora un document on es descriuen les tasques de cada departament didàctic, la temporització i l’avaluació.

Aquí teniu la planificació per la matèria d’anglès:

Planificació anglès