Valoracions dels alumnes

Els nostres alumnes han valorat positivament el fet de treballar en grup, tot i que no accepten fàcilment els criteris d’agrupament (prefereixen treballar amb els seus amics). També valoren molt bé la utilització diària de mitjans digitals.

Els alumnes no fan una valoració tan positiva del treball previ d’elaboració, de redacció i correcció del guió escrit. I alhora el fet de parlar en públic, per a molts, és una dificultat afegida, que només la podran resoldre justament fent aquest tipus d’activitats.

En general, la valoració és bona perquè han pogut treballar d’una manera diferent i s’hi han trobat protagonistes.

LA VEU DELS ALUMNES

Aprendre a partir d’escoltar la veu dels aprenents

Durant tot el projecte que ha tingut una durada d’un quatrimestre, hem anat escoltant totes les veus dels nostres alumnes, tant sigui per crear, discutir, proposar, valorar i sobretot per crèixer gràcies al coneixement que hem anat adquirint.

Les seves veus s’han deixat veure en el procés d’avaluació, tant en la coavaluació com en la autoavaluació. Així mateix, han anat valorant cada activitat, tant de forma escrita com oral i des d’una vessant constructiva.

Totes les veus han sigut escoltades i respectades.

Ens hem adonat que JUNTS CREIXEM!!

AVALUACIÓ

ENS AVALUEM I ENS AVALUEN

Ja tenim els nostres vídeos, els nostres portafolis i els nostres textos corregits.

QUÈ AVALUEM?

Per posar nota al vostre treball ens fixarem en:
El procés de treball en equip a l’aula. Posarem nota cada dia.
La realització del guió.
El portafoli.
La gravació del programa.

A l’inici de cada tasca del projecte, us mostrarem els criteris d’avaluació que tindrem en compte.

A l’aula us avaluarem el procés de treball amb una rúbrica que us mostrarem.

El professorat valorarà la realització de les activitats.

Per a la realització del guió, consulteu el llibret de tècniques d’estudi, en els apartats de presentació escrita de treballs.

Finalment, aquí teniu les graelles que us ajudaran a autoavaluar-vos i coavaluar-vos. Us seran útils en qualsevol moment del projecte i, sobretot, al final per fer la vostra valoració del treball realitzat, tant individualment com en grup.

Tots plegats hem fet una tasca d’avaluació molt important!

IMPLEMENTACIÓ

Anem a dur a terme els nostre projecte.

Ja tenim els grups base fets.

A totes les nostres hores tindrem ordinadors per poder treballar i també podrem fer ús del mòbil, sempre a nivell pedagògic.

Els alumnes cercaran la informació de totes les seccions, primer en grups base i després en grups d’especialistes.

Prèviament posen en comú què en saben de les notícies que volen treballar, i després de la recerca d’informació, tot el grup tria les seves quatre seccions.

Tot el procès és un creixement continuat i autoregulador.

Els alumnes crean un portafoli on van escribint de manera personal i grupal el treball fet, i alhora el moldegen.

Són moltes hores de saber coordinar-se entre ells, sempre amb la supervisió del professor.

Els resultats son molt enriquidors per a tots i totes!!

METODOLOGIA

Recordem que el treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques atès que:

• Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
• Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
• Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
• Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
• Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
• S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

COMENCEM…

Som membres d’un equip de treball, per aquest motiu és important seguir unes normes de conducta que resumim en un decàleg que el llegim tots junts.

Hem treballat dinàmiques de grups cooperatius per arribar a formar grups base de quatre persones.

Cada programa consta de quatre seccions i cada participant en tria una i es comença a buscar informació, primer a nivell grupal i després de manera individual.

Preparem les 4 seccions:

Qui és? Heu de trobar un personatge rellevant de Lloret de Mar, informar-vos sobre la seva vida. Heu de fer-li una entrevista (gravada), per donar a conèixe’l professionalment i la seva vessant humana. Prepareu bé les preguntes de l’entrevista (el format el podeu consultar als llibres de Llengua catalana i Lengua castellana). Aquesta entrevista us servirà de base per fer la presentació del personatge als espectadors; per tant, haureu de resumir els aspectes més importants i redactar el que finalment serà el guió de la vostra secció. Acompanyeu aquest guió amb talls de l’entrevista (les respostes que considereu més importants), amb imatges que us cedeixi aquesta persona, amb la música que li agradi…

Què ha passat? Heu de trobar una notícia d’actualitat de Lloret de Mar, de qualsevol àmbit: cultura, economia, esports, política, social… (ha de ser positiva). Heu de redactar el guió de la vostra secció (el format el podeu consultar als llibres de Llengua catalana i de Lengua castellana). Busqueu imatges i música adients per aquesta notícia.

En vols saber més? Heu de buscar un tema (actual o no) d’un àmbit diferent a la notícia anterior. Heu de cercar-ne tota la informació possible sobre l’origen, les causes, les conseqüències…., amb imatges i música adients. Finalment, extreure’n el més important i fer-ne el guió que llegireu davant la càmera.

Com ho fem? Heu d’explicar el procés (des de l’inici fins al final) d’alguna activitat (escolar, municipal, comarcal…), tradició (gastronomia, tradicions culturals…), etc. Busqueu imatges i música adients al tema (podeu incorporar talls de veu de persones que us han ajudat en la recerca). Redacteu el guió d’aquesta secció.

Cada membre del grup és responsable d’una secció. Es reunirà amb els especialistes de la mateixa secció dels altres grups (grup d’especialistes), per triar 2 o 3 propostes i presentar-les als seus companys d’equip de redacció (grup base).
Tots els membres de l’equip de redacció heu de consensuar la proposta definitiva de cada secció (han de ser d’àmbits diferents).

Cada especialista ha de treballar la seva secció i presentar-la a l’equip. Fer les correccions entre tots.
Cada especialista fa la redacció final del guió.
L’equip de redacció ha de fer el guió (l’escaleta) del programa.
Ha de buscar un nom per a la televisió i per al magazine.
Finalment, heu d’assajar, gravar i editar el programa. Per editar el programa us podeu ajudar d’aquest tutorial:


https://www.youtube.com/watch?v=oUszvAMHIjM

PLANIFICACIÓ

Planifiquem…

Som l’equip de redacció d’un magazine d’una televisió local (ámbit de Lloret de Mar i comarca).

Ens diguem MAGAZINE TV.

Presentem els membres de l’equip. (l’equip base)

Qui és? (individual, l’especialista)

-Cerca de 3 persones per entrevistar, argumentant-ne la tria.
-Tria definitiva de la persona. Cerca d’informació sobre la seva vida (aficions, gustos, vida familiar…) i la seva professió.
-Preparació de l’entrevista: tria adequada de les preguntes.
-Correcció del professor/a. Redacció de les preguntes.
-Gravació de l’entrevista.
-Resum de l’entrevista i tria de les parts que es volen reproduir al magazine, i/o de les imatges i la música adients.
-Bibliografia i webgrafia.

Què ha passat? (individual, l’especialista)

-Cerca de 3 notícies d’actualitat de Lloret de Mar (de diferents àmbits, argumentant-ne la tria.
-Tria definitiva d’una de les notícies.
-Cerca d’informació sobre la notícia triada.
-Primera redacció.
-Redacció amb les correccions dels companys.
-Redacció definitiva amb les correccions del professor/a.
-Bibliografia i webgrafia.

En vols saber més? (individual, l’especialista)

-Tria de 3 temes, d’actualitat o no, relacionats amb Lloret de Mar, argumentant-ne la tria.
-Tria definitiva d’un dels temes.
-Cerca d’informació: origen, causes, conseqüències… i de les imatges i música adients al tema.
-Primera redacció.
-Redacció amb les correccions dels companys.
-Redacció definitiva amb les correccions del professor/a.
-Bibliografia i webgrafia.

Com ho fem? (individual, l’especialista)

-Cerca de 3 activitats o tradicions de Lloret de Mar, argumentant-ne la tria.
-Tria definitiva d’una de les activitats o tradicions.
-Cerca d’informació sobre el tema i cerca d’imatges i música adients.
-Primera redacció del guió d’aquest apartat.
-Redacció amb les correccions dels companys.
-Redacció definitiva amb les correccions del professor/a.
-Bibliografia i webgrafia.

Tot seguit, preparem el guió del Magazine. (l’equip base)

-Redacció del guió complet del programa.
-Tria de la música i les imatges que acompanyaran la gravació.
-Redacció i ubicació dels crèdits del programa.
-Tria del nom de la televisió i del programa.
-Assaig del programa.
-Gravació i edició del programa.
-Bibliografia i webgrafia.

Farem totes les valoracions que calguin.

OBJECTIUS I CONTINGUTS

L’objectiu d’aquesta optativa és escriure i gravar un magazine de televisió amb notícies locals.

Els vostres objectius són els següents:

-Treballar en equip.
-Cercar informació sobre esdeveniments locals de diferents àmbits.
-Elaborar un portafoli digital.
-Elaborar el guió d’un magazine de televisió.
-Gravar el programa.

Els continguts que treballareu són els següents:

-Expressió escrita i oral.
-Cerca i selecció d’informació.
-Transmissió de la informació.
-Presentació de temes amb mitjans digitals.

Presentació

L’Institut Ramon Colli Rodés és un centre públic d’educació secundària on s’imparteix l’ESO, el Batxillerat i CFGM i CFGS de la famílies professionals d’Hoteleria i Turisme i Indústries Alimentàries.

Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques des dels seus inicis. Hem començat a implementar el treball per projectes, primer, en la revisió del treballs de síntesi de l’ESO. Posteriorment, en grups reduïts amb necessitats educatives especials de 2n d’ESO. Simultàniament, vam programar projectes per implementar a les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO.

Actualment continuem en la mateixa línia, revisant, creant i enriquint les matèries optatives de l’ESO. El nostre objectiu és programar totes les optatives com a projectes.

En aquest bloc, documentarem l’optativa MAGAZINE TV, que fem a 2n d’ESO.