El quadern d’equip

Autora: Carmen Casanovas

El quadern d’equip és una eina important per a l’organització del grup i per a l’aprenentatge del treball cooperatiu. En aquest projecte, el quadern d’equip rep el nom de “Guia per vèncer Galactus”.

En aquest document, els grups han de recollir les normes de funcionament del seu planeta,  els fulls de planificació i de revisió de les tasques i els càrrecs que exerciran els membres de l’equip. En definitiva, la “Guia per vèncer Galactus” ha de servir a l’alumnat per assegurar el bon funcionament de l’equip i per saber què ha de fer en cada fase del projecte.

A més a més, al final del document, es facilita una rúbrica que servirà als grups com a base d’orientació a l’hora d’elaborar el producte final del projecte: el joc de taula.

GUIA PER VÈNCER GALACTUS. ENLLAÇ

 

La carpeta d’aprenentatge

Autora: Judith Justribó

És un document individual, que s’ha d’entregar el darrer dia del projecte, al professor/a que tinguin a l’aula.

Format de la carpeta: llibreta, fulls subjectats amb altres sistemes, etc. Es valora la cura i originalitat en la presentació.

Continguts:

  1. Índex
  2. Introducció: objectius i propostes individuals sobre el que m’agradaria aprendre
  3. Diari de treball personal – Carnet de punts
  4. Reflexió sobre els aprenentatges assolits i evidències de les aportacions personals al projecte
  5. Fotografies, dibuixos, gràfics, etc.
  6. Reflexió final i propostes de millora

La carpeta individual s’ha d’anar elaborant a l’aula durant la realització del projecte. S’ha de fer diàriament. Un bon moment per dedicar-hi una estona pot ser al final del matí. Per ajudar a l’alumnat a reflexionar sobre si està assolint el que s’espera d’ell, se li recomana que utilitzi la rúbrica següent:

Expert Avançat Aprenent Novell
Participació i compromís Participa activament en les tasques del projecte, organitza i aporta noves idees. Participa amb el grup en les tasques del projecte. Participa de forma poc constant i aporta poques idees. Li costa molt participar en les tasques i aportar idees.
Conciliació i resolució de conflictes Preveu els conflictes que poden aparèixer al grup i actua per evitar-los i/o resoldre’ls a través de la mediació. Actua de mediador/a sempre que hi ha un conflicte. Queda al marge dels conflictes que sorgeixen al grup, tot i que no en genera. Genera conflictes dins el grup.
Col·laboració i inclusió Col·labora amb tots els companys/es de forma positiva i igualitària per assolir els objectius del grup. Col·labora amb tots els companys/es, tot i que li costa fer-ho de manera positiva i igualitària. Col·labora bastant amb els companys/es, però tendeix a imposar la seva opinió. Col·labora molt poc amb els companys/es de grup o n’exclou alguns.
Treball Inverteix les hores de classe en treballar al màxim per assolir els objectius del grup. Aprofita la major part del temps i col·labora en l’assoliment dels objectius. Hi ha estones en què no aprofita prou el temps. Participa de manera irregular i amb ajuda. Aprofita molt poc les hores de classe per treballar en el projecte.
Esforç i esperit crític S’esforça al màxim per realitzar les tasques amb correcció i qualitat. S’esforça per realitzar les tasques correctament. S’esforça per entregar les tasques, però ho fa amb baixa qualitat. S’esforça molt poc en entregar les tasques o les entrega de manera incompleta.
Autonomia personal És capaç de treballar de forma autònoma, proposant-se objectius i assumint reptes personals. És capaç de treballar de forma autònoma un cop se li encomana una feina. Necessita referències per saber el que ha de fer. Cal assignar-li tasques molt concretes i acotades, sense marge de decisió.

 

La rúbrica per avaluar la carpeta d’aprenentatge és la que mostrem a continuació:

RÚBRICA CARPETA D’APRENENTATGE

CARPETA D’APRENENTATGE. ENLLAÇ