IDEES SOBRE L’AVALUACIÓ

Aran de l’avaluació, ens hem plantejat 10 idees que pensem que caldria abordar per millorar l’avaluació cap a un enfocament competencial.

 1. Lligar metodologies i avaluació. Una avaluació competencial implica canvis metodològics. Calen metodologies que potenciïn la funcionalitat, l’aprenentatge actiu, l’autonomia, la globalització, la integració, la comunicació del què s’ha après…Les metodologies i l’avaluació han d’anar lligades.
 2. Tenir instruments i tècniques d’avaluació coherents i de qualitat: Els instruments i les tècniques d’avaluació són les eines necessàries que utilitza el professorat per obtenir evidències de les habilitats de l’alumnat en un procés d’ensenyament i aprenentatge. Els instruments constitueixen un ajut per obtenir dades i informacions respecte a l’alumnat, per això el professorat ha de posar molta atenció en la qualitat d’aquests instruments. El rendiment de l’alumnat es pot documentar de moltíssimes maneres.
 3. Implicació i responsabilització dels estudiants en els processos avaluatius i formatius. L’avaluació hauria de ser un procés continu de reflexió, tant per part de qui aprèn com de qui ensenya.
 4. En l’avaluació s’ha de partir de l’anàlisi dels diferents components sobre com es porta a terme una acció, i no de com es respon un exercici o qüestionari que requereix escriure una sola paraula o frase, o que són reproductives del text.
 5. Per fer una bona avaluació, cal lligar l’avaluació dels coneixements i les competències. No té cap sentit avaluar-les de manera independent. Conèixer és un component bàsic de la competència i sense saber utilitzar adequadament aquest tipus de sabers és impossible “ser competent”.
 6. Cal treballar per introduir el canvi en l’avaluació a nivell de centre. El nou enfocament competencial del currículum condiciona al docent ja que afecte a la manera de treballar, a les metodologies, a l’avaluació , a com s’interactua amb els alumnes i companys, i amb l’organització escolar. El treball en equip és un factor imprescindible a tenir en compte
 7. L’alumnat ha de conèixer prèviament els objectius que ha d’assolir i els indicadors que s’utilitzaran en l’avaluació dels seus aprenentatges, això l’ajudarà a organitzar-se
 8. L’avaluació hauria de ser contínua i global. Caldria observar tot el procés d’aprenentatge amb l’observació sistemàtica de l’adquisició de continguts. Alhora que també hauria de ser integradora, tenint en compte les valoracions de totes les àrees. I globalitzadora, tenint en compte el procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques
 9. El professor hauria d’adoptar el rol de cogestor del procés d’aprenentatge i d’avaluació. El metre ha d’ajudar als alumnes a construir coneixement. Cal que ofereixi les eines perquè l’alumnat pugui formular i posar a prova les seves idees, treure’n conclusions i transmetre els seus coneixements.  També cal que els ajudi a avaluar-se per poder millorar el seu aprenentatge.
 1. L’avaluació ha de permetre animar, donar suport i facilitar la reflexió de l’alumnat sobre els resultats obtinguts i del seu propi esforç.L’avaluació hauria de tenir com a finalitat oferir múltiples formes d’evidències sobre l’aprenentatge dels alumnes

Algunes dels instruments utilitzats per a l’autoavaluació dels alumnes són: AUTOAVALUACIÓ 

QUINS ASPECTES TENIM EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ.

Aquest én un dels aspectes que ja fa temps que estem treballant a l’escola. Hem acordat quins són els aspectes que volem treballar i per tant avaluar dels projectes i hem arribat als següents: treball en equip,  competència informacional, actitud, expressió oral i els continguts de l’àrea de medi que es treballin en el projecte. A cada bloc li hem donat un pes de la nota global i hem elaborat unes eines marc (rúbriques, exercicis individuals, fulls d’observació…) que després el professorat s’adapta a la realitat del projecte que desenvolupa.

Enguany hem substituït la tradicional prova escrita i individual per un kahoot geogràfic.

COM AVALUEM?

Els intercanvis i les explicacions entre classe, així com el corresponent retorn dels companys, permeten valorar competències comunicatives (adaptat a l’auditori, al contingut i a la forma).

Diferents maneres de comunicar els aprenentatges:

Ens imaginem l’erosió de les roques. La sorra.

“L’aigua, les roques, el fang…”

Amb  material- els alumnes exposen el producte final de la seva indagació  amb la intenció que els que els observen  puguin comprendre part de la seva investigació.

Altres fòrmules…

Rebem a les famílies per explicar els diferents recorreguts on s’exposen els projectes de cloenda de Descobrim Bordils.

Exposició in situ, per part dels alumnes, a les famílies d’una peça documental sobre les pomeres.


Les xarxes de coneixements que produeixen els alumnes mostren la selecció de conceptes i quines relacions estableixen entre aquests i altres sabers. Complementar la pròpia xarxa a través del treball en equip, i interpretar i explicar xarxes diverses son propostes d’aprenentatge i alhora eines d’avaluació.

La llibreta d’aula mostra i recull el procés que ha seguit l’alumne i representa una eina d’autoavaluació pel nen/a però també un instrument d’avaluació pel docent.  L’avaluació es materialitza a través de textos escrits i orals, representacions, dibuixos, gràfics i fotografies.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Pel que fa a l’avaluació , peça clau en tot aprenentatge. Creiem que l’alumne/a i les famílies en tot moment, van ser conscients de tot el que van aprendre. Vam realitzar una avaluació fonamentalment formativa, on l’alumne/a va ser conscient de la seva trajectòria (progressos, errors..) i del sentit de la seva qualificació.

A mesura que anàvem avançant, els alumnes van anar rebent un feedback. Que va ajudar a compartir trajectòria i evolució. Tenim clar que van ser capaços de transmetre tot el que havien après mitjançant diverses arts i mitjans .

AUTOAVALUACIÓ DEL PROFESSORAT

Els alumnes en tot moment han estat conscients de l’objectiu final del projecte: conèixer diferents inventors/res de la història i tenir capacitats creatives per desenvolupar-ne un.
Durant tot el projecte s’han anat fent activitats d’avaluació diverses: rúbriques, autoavaluacions, co avaluacions, debats…
Els docents també ens hem anat trobant i coordinant per avaluar i adaptar les activitats realitzades.
Les famílies han pogut valorar els resultats obtinguts mitjançant les exposicions realitzades.

Per tal de tenir clar els objectius i els continguts treballats en aquest projecte amb grup impulsor tenim un debat de “ Com avaluem els projectes”. Ens plantegem fer servir el diari curricular per tenir més clar allò treballat ja que trobem que és una eina molt útil.

Paral·lelament durant el projecte hem realitzat una avaluació de totes les tasques que l’alumnat ha anat fent però ens ha interessat més fixant-se en el procés de l’alumnat.  Per tal d’avaluar el procés ens ha ajudat molt fer un Diari de Projecte

Per tal de poder fer un bon diari de projecte l’alumnat i els mestres consensuen  una Base d’Orientació per assegurar que tothom tingués clar el procés. Després de cada sessió han hagut de realitzar un petit diari reflexiu per tal que l’alumne pogués autoregular el seu aprenentatge. Un cop a l’aula es compartia aquest diari amb el grup.

També ha ajudat en l’avaluació fer ús d’instruments d’auto-avaluació i co-avaluació sobretot en ajudar a la regulació del treball en equip i l’expressió oral.

BERTA ALBI

HEM VISCUT LA PREHISTÒRIA?

Un cop vam tenir clar cap a on volíem anar, els objectius d’aprenentatge que ens vam plantejar són els següents:

– Saber organitzar-se com a grup i prendre decisions.

– Adquirir habilitats en la cerca d’informació utilitzant diferents fonts.

– Planificar i escriure un text expositiu.

– Fer de guies turístics.

– Conèixer les diferents etapes de la Prehistòria i els canvis que es van produir en cada una d’elles.

Per saber si havien assolit o no els objectius plantejats, vam utilitzar diferents eines:

– Una graella de coavaluació per tal de que prenguessin consciència del treball que estava fent el seu grup, per així poder anar millorant els aspectes que els sortien més poc valorats. A cada sessió hi havia un responsable del grup encarregat de fer aquesta valoració. A més a més, els mestres feien una observació directa del funcionament de cada grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Observació directa dels mestres per veure quines estratègies utilitzaven i quin era el rol de cada infant dins del grup. Després d’unes quantes sessions fent cerca d’informació per grup d’experts, van posar en comú dins la seva tribu les característiques principals de cada etapa, i per realitzar-ho van omplir aquesta graella:

 

 

 

 

 

 

 

– Per tal de valorar la planificació i la producció del text expositiu, vam fer servir una base d’orientació que va elaborar l’alumnat i una rúbrica per compartir els criteris d’avaluació:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Es va realitzar una coavaluació per avaluar el text expositiu, en què cada infant avaluava el textd’un company fent ús dels criteris de la rúbrica.

– L’eina que vam fer servir per tal d’avaluar les exposicions orals va ser una gravació, que posteriorment vam visualitzar amb els alumnes per fer una valoració conjunta.

Projecte Roma – Avaluació

En aquest apartat, es poden trobar els diferents tipus d’avaluació que s’han realitzat al llarg del projecte.

Per tal de que l’alumnat pugui assolir els objectius plantejats, es planteja el projecte en fases. A cada fase es farà una revisió del material que entreguin i es donaran les indicacions oportunes per a que puguin millorar. Se’ls explicarà què necessiten per poder acabar de completar o aprofundir les feines entregades.

Tot el grup de professorat és avaluador de l’alumnat, és a dir, cada professora és tutora de 2 o 3 grups d’alumnes i és a aquesta professora a qui li han de lliurar les diferents feines per tal de poder-ne fer un retorn, i així donar l’oportunitat a l’alumnat de millorar-les.

Al final del projecte es tornaran a entregar totes les feines amb les millores incorporades, i la professora farà una valoració final de totes aquestes.

Respecte al treball amb grup analitzarem les rúbriques d’autoavaluació i coavaluació.

S’obtenen dades individuals a partir de l’execució d’un mapa conceptual,

Producte final

El producte final del projecte correspon amb

 • Exposició museu Veni Vidi Colomeris, on es mostren tots els productes finals realitzats al llarg del projecte:
  • Tríptic trilingüe (castellà, català, anglès) amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’estand.
  • Memòria tècnica del disseny d’un instrument de música, i creació d’aquest.
  • Guia turística sobre l’antiga Roma en anglès.
  • Activitats en castellà.
  • Ambientació musical de l’estand
 • Tríptic trilingüe (castellà, català, anglès) amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’estand.
 • Memòria tècnica del disseny d’un instrument de música, i creació d’aquest.
 • Guia turística sobre l’antiga Roma en anglès.
 • Activitats en castellà.
 • Ambientació musical de l’estand
 • Dissenyar i elaborar l’estand.