AVALUACIÓ DEL PROJECTE PATI

L’avaluació ens la vam plantejar de la següent manera:

Avaluació del treball en grup: 50 %

 • Memòria escrita 20 %
 • Producte final 20 %
 • Actes grupals 10 %

Avalaució del treball individual:50 %

 • Exposició oral 20 %
 • Diari individual 30 %

A continuació hi ha desglossat cada un dels apartats amb els documents i les rúbriques corresponents.

Avaluació del treball en grup: 50 %

 • Memòria escrita: 20 %
Observacions Expert (10) Avançat (7,5) Aprenent (5) Novell (2,5)
Redacció Excel·lent en ortografia i expressió.

Bona coherència en els paràgrafs.

Bona ortografia i expressió. Mediocre redacció. Hi ha algun tipus d’error tant d’ortografia com d’expressió. Deficient ortografia i expressió. Fa ús d’un llenguatge informal o un estil abreviat al text.
Organització Segueix completament una estructura ordenada. Segueix quasi en la seva totalitat una estructura ordenada. Pràcticament no té ordre ni estructura. No té estructura.
Contingut La memòria escrita està completa. Presencia parcial de tot el contingut. Falta d’alguns apartats. Falta de molts apartats.
Reflexions La memòria escrita mostra reflexió, profunditat i comprensió. El contingut mostra reflexió. El contingut evidència algun grau de reflexió. El contingut manca de reflexió.

Producte fnal: 20 %

(document 12)

 

Observacions Expert (10) Avançat (7,5) Aprenent (5) Novell (2,5)
Tema principal Conté tots els elements visuals descriptius relacionats amb el tema principal. Conté alguns dels elements visuals descriptius relacionats amb el tema principal. Conté pocs elements visuals descriptius relacionats amb el tema principal. No conté elements visuals descriptius relacionats amb el tema principal.
Creativitat El model representatiu és únic, original i conté aportacions. El model representatiu és únic i original. El model representatiu és original. El model representatiu manca d’originalitat.
Qualitat i presentació El model es troba perfectament net i ordenat. (elements ben organitzats, ben proporcionats,…) El model es troba net.(elements bastant organitzats, bastant ben proporcionats,…) El model presenta algunes deficiències de qualitat.(elements poc organitzats, i poc proporcionats,…) El model es troba sense qualitat de presentació.(elements mal organitzats, mal proporcionats,…)

Actes grupals 10 %

NOM DEL GRUP:

NOM DELS MEMBRES DEL GRUP:

ACTA GRUPAL 19.03.2018

 

TASQUES QUE HEM REALITZAT DURANT EL DIA D’AVUI
QUÈ ENS HA FUNCIONAT?
QUÈ NO HA FUNCIONAT?

 

QUÈ PODEM MILLORAR?
ACORDS PRESOS
TASQUES PER DEMÀ

Puntuació obtinguda segons la rúbrica:

Rúbrica per avaluar:

CRITERIS EXPERT (3 punts) AVANÇAT (2 punts) APRENENT (1 punt) NOVELL (0 punts)
1 Participació Tot el grup s’ha implicat molt en el treball diari Tothom ha col.laborat amb el grup però a diferents nivells i no sempre El grau de participació ha estat irregular i depenent dels dies Cadascú ha anat a la seva
2 Gestió del temps Tot el grup es posa a treballar de seguida Tot i que costa començar finalment el grup es posa a treballar El grup només treballa en algunes hores El grup perd temps constantment
3 Resolució de conflictes Els conflictes han estat solucionats dins el grup i les solucions les han trobat entre tots Gairebé sempre els conflictes s’han solucionat dins el grup El professor ha hagut d’intervenir sovint en els conflictes del grup Els conflictes no s’acaben de resoldre i el grup no funciona
4 Relacions socials Tots els membres del grup es respecten i valoren En general hi ha respecte per tothom. Algun membre del grup pensa que és millor que els altres El grup està clarament dividit, manca cohesió Es components no actuen com a grup si no individualment
5 Clima de grup Hi ha molt bona sintonia dins el grup. S’hi treballa bé Hi ha molt bona sintonia amb alguns membres del grup. S’hi treballa bé. No hi ha bona sintonia. No es treballa gaire bé Hi ha mala sintonia. No s’hi està bé
6 Valoració general Aquest grup m’ha agradat i m’ha ajudat molt Aquest grup gairebé sempre m’ha agradat i m’ha ajudat Aquest grup no m’ha agradat ni m’ha ajudat Aquest grup no m’ha agradat gens

Avaluació del treball individual:

Exposició oral 20 %

AVALUACIÓ DE

L’EXPOSICIÓ ORAL

INSUFICIENT SUFICIENT-BÉ (2-3 punts) NOTABLE-EXCEL.LENT (4 -5 punts)
I. Comunicació no verbal Postura massa rígida Moviments poc naturals Postura i moviments naturals
No ha gesticulat Pocs gestos o poc adequats Gestos adients
Mirada indefinida o absent Mirada poc repartida Mirades ben repartides
II. Veu i pronunciació Ritme i entonació monòtons Monòton en alguns moments Ritme i entonació adequats
Pronúncia deficient

Problemes de comprensió

Alguns errors de pronúncia Pronúncia clara i correcta
III. Ús del codi lingüístic Molts errors de lèxic Algun error de lèxic Vocabulari correcte i adequat
Frases incorrectes i mal organitzades Algun error en la construcció de les frases Sense errors en la construcció de frases
Tics lingüístics Ha usat sovint mots crossa i

coixins fonètics.

Ha usat algun mot crossa i algun coixí fonètic
IV.Elements textuals Varietat i registre: massa col·loquial o massa formal Algun error d’adequació

(varietat o registre)

Varietat i registre adequats i constants
Discurs desordenat i incoherent Algun error en la selecció o en l’ordre de la informació Discurs ben estructurat, ordenat i coherent
Sense introducció Introducció incompleta o poc adequada Bona introducció. Ha pre- sentat el tema i ha motivat
Arguments o exemples poc adequats Algun exemple o algun argument era poc adequat Bona presentació de dades, exemples i arguments.
Sense conclusió Conclusió incompleta o poc adequada Conclusió de síntesi i amb elements motivadors
Valoració global
No s’ha fet entendre ni ha interessat Deficient: Ha estat molt irregular Millorable en alguns aspectes Ben feta: S’ha entès, ha captat i ha mantingut l’interès

Diari individual: 30 %

DIARI INDIVIDUAL. DIA 19.03.2018

NOM:

 

Explica què has (heu) fet avui amb el màxim de detall possible.

 

Què has après avui? Com podries demostrar que ho has après?

 

Quins dubtes has de resoldre per poder continuar demà?

 

Quines tasques concretes has de fer per demà?

 

Quin material necessitaràs per treballar demà?

 

Com t’està resultant el projecte? Fàcil, difícil, assequible,…

 

Fes una reflexió sobre el treball que estàs fent.

Rúbrica per avaluar-lo:

Expert

(3 punts)

Reflexions clares, correctes, profundes, amb bona competència lingüística (imperdonables)

Avançat

(2 punts)

Reflexions prou clares, correctes, prou profundes, amb una adequada competència lingüística (imperdonables)

Aprenent

(1 punt)

Reflexions prou clares, correctes, prou profundes però amb una inadequada competència lingüística (imperdonables)

Novell

(0 punts)

Reflexions poc clares, incorrectes i poc profundes amb una inadequada competència lingüística (imperdonables)

 

PRODUCTE FINAL DEL PROJECTE PATI

Com hem anat explicant a les anteriors entrades el nostre projecte consistia en fer propostes per millorar el nostre pati. L’excusa era la participació en un concurs. El producte final havien de triar-lo ells.

És un repte pels alumnes perquè en primer lloc han de fer una proposta basada en un diagnòstic i, a més, ells han de decidir què faran. Si partim de la base que normalment els hi diem sempre què, com i quan ho han de fer… el repte està servit!!!

Per tal d’oferir un ventall de possibilitats hem comptat amb l’ajut d’alguns experts externs:

 • Professors de l’escola d’art d’Olot van venir i ens van explicar com havien desenvolupat alguns dels seus projectes. D’aquí els alumnes havien d’extreure les fases que segueix un projecte des que neix fins que s’acaba. També ens van mostrar diferents idees de com presentar-lo.
 • Vam comptar amb l’ajut d’un “graffitero” que té bastant anomenada a la ciutat. També ens va explicar com neix un projecte, com podem partir d’idees descabellades que anem modelant, com l’anem desgranant, fem i desfem fins que es conclou.
 • Vam comptar també amb l’ajut d’alumnes de batxillerat que havien participat a un concurs molt semblant i havien guanyat el primer premi. Va ser una experiència molt bonica perquè els alumnes es coneixien d’una manera o una altra i la trobada va ser útil per tots.

 • Vam comptar també amb un dissenyador que va explicar com muntar un video.
 • La directora es va trobar amb els coordinadors per explicar com havia de ser un bon líder.
 • Un professor expert en fotografia va explicar nocions bàsiques de fotografia i sobretot diferenciar una bona fotografia d’una que no ho és.

Com també hem dit més endavant (com ho farem), les presentacions van ser públiques.

Ens falta encara atorgar el premi. Estem pensant que en aquest moment sí puguin venir les famílies i tenir en exposició els productes dels alumnes. Pensem en el local social del barri però encara no ho tenim lligat.

I la direcció té el compromís de posar en marxa la proposta més viable. Tenim la intenció que al setembre estigui fet.

Aquí teniu alguna mostra del que anaven fent:

Al llarg del projecte hem anat recollint imatges però com que no hi havia ningú encarregat i tots hem estat molt capficats… no tenim recull de tota la feina feta!!!

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE PATI

El tema curricular ha estat de gran debat a totes les reunions de l’equip impulsor des del principi. I és segurament on tenim més dificultats per trobar solucions satisfactòries per a tothom.

Com hem dit a una entrada anterior al nostre institut fem un únic projecte al llarg del curs. I com també hem dit, a nosaltres com a docents, ens costa organitzar l’alumnat, les activitats, les estratègies… contínuament anem d’un extrem a l’altre: de plantejar activitats molt pautades o massa lliures, ens costa molt decidir si els alumnes s’organitzen com volen o no…

Durant molt temps hem estat treballant als departaments quins aspectes curriculars es treballarien al projecte. Finalment hem pres la decisió de plantejar un projecte a cada curs que abastés un àmbit diferent. Com que és el crèdit de síntesi no pretenem tant que aprenguin nous continguts si no que posin sobre la taula els que ja saben. Així:

 • 1r ESO aprenent de mags (prioritza els continguts de ciències i matemàtiques. Cal tenir en compte els aspectes musicals)
 • 2n ESO projecte pati (prioritza els continguts de tecnologia i visual i plàstica)
 • 3r ESO – previst crear-lo el curs vinent (prioritzarà els continguts de CCSS)

A tots ells estan presents les llengües i l’expressió corporal.

Però la  nostra prioritat a l’hora d’implementar el projecte és treballar les competències transversals (autonomia i iniciativa personal, aprendre a aprendre  més el treball en grup) i aquestes són les que avaluem. La nostra prioritat és l’autoregulació del treball i la planificació.

Per fer-ho plantegem als alumnes -tal i com es va explicar a l’entrada anterior- un concurs: hauran de presentar propostes per millorar el pati. Hauran de presentar-lo en un format determinat; nosaltres els hi donem alternatives: maqueta, vídeo, rol-up… però ells hauran de decidir com ho faran. Al llarg de la setmana hi ha sessions d’experts externs que els expliquen diferents possibilitats i diferents eines. I els alumnes hauran de posar sobre la taula els seus coneixements previs i informar-se sobre el que no saben.

A nivell de docents cal coordinar-nos per establir els objectius d’aprenentatge i les competències que treballarem. I ens cal definir cada una d’elles per tal que tots parlem el mateix llenguatge. Els professors a l’aula hem de ser acompanyants (procurem que hi hagi sempre dos professors a l’aula). Som allà per acompanyar l’alumne i també per guiar-lo; a vegades s’estanquen i cal ajudar-los a reemprendre el camí.

Documentem el projecte al drive compartit. Anem afegint el material que creiem pot ser útil en algun moment. Hem procurat que hi hagués un banc extens per tal que les puguéssim fer servir quan ens calgués.

La valoració que hem fet és positiva. Ens falta encara la darrera sessió de tancament que serà quan tot estigui corregit i atorgarem el premi.

D’entrada, però, ja sabem que hem de millorar l’avaluació i fonamentalment, una darrera reunió just abans de començar el projecte.

COM HO FAREM?

Havíem fet un gran avenç deixant l’escaleta com a definitiva.

Com és d’imaginar tots els acords als que arribem són fruit de discusions interessants i sobretot fruit de l’esforç d’uns i altres de cedir i acceptar. Sovint ens costa acceptar que les nostres idees (quan les veiem clares) es rebutgin i hàgim d’acceptar altres amb les que no hi creiem massa. Cada vegada que això succeeix cal que pensem que l’equip… sempre SUMA.

Als projectes anteriors hem passat d’un extrem a l’altra: el primer any els hi vam donar llibertat total: havien de triar el tema, havien de triar els companys, el producte final,… masses decisions per uns alumnes jovenets i amb poca experiència en aquesta metodologia de treball (i, també, amb experiències diverses ja que els nostres alumnes vénen de diferents escoles de Primària). Els resultat no va ser frustrant però va ser un projecte que avançava fora del nostre control.

Per solventar aquest problema vam crear el projecte Aprenent de mags, molt més pautat… massa!!!. Cal buscar el terme mig.

Aquest curs el nostre objectiu era: que els alumnes treballin de forma autònoma però amb una guia clara, que els alumnes sàpiguen a cada moment què han de fer i què s’espera d’ells però que puguin anar fent i arribar seguint el seu propi camí.

Desenvolupament de l’escaleta (entrada anterior)

Prèviament a l’inici del projecte havíem comunicat als alumnes quins serien els membres del seu grup. (No cal dir que va crear descontent en alguns alumnes).

El primer dia del projecte vam presentar el tema a partir d’un video que havíem elaborat els professors (l’adjunto tot i que és una mica llarg).

Després es van posar nom al grup i vam repartir unes xapes que els alumnes de taller obert (alumnes amb dificultats de conducta) havien fet per l’ocasió. Val a dir que això que sembla una tonteria va crear un sentit de pertinença a un projecte.

Vam repartir les carpetes que contenien el material inicial. La carpeta contenia dos tipus de materials: els del grup (eren grocs) i els individuals (eren blancs).

I va començar la primera reunió d’experts. A les aules determinades hi havia una conferència per a cada grup d’experts. El que preteníem en aquest moment era que quedés clar quin era el rol de cada un, què s’esperava que fes i amb quines eines comptava.

Vam crear el projecte insistint en dos aspectes bàsics i fonamentals: La planificació del dia i el tancament. Cada dia a primera i darrera hora dedicaríem una hora per a tal fi. I havia de fer-se així. Pensàvem que si obligàvem a estar una estona en silenci i treballar de manera tranquil.la sortiríem de les reflexions: he après molt.  Cada un d’aquests moments tenia unes pautes a seguir. També adjuntàvem les rúbriques de cada un dels asepctes que avaluaríem posteriorment. La planificació del grup i el diari personal constituïen dos productes fonamentals a l’hora d’avaluar.

Van haver de fer la diagnosi del pati. I abans de tancar el dia es trobaven els experts per tenir oportunitat de compartir, solventar dubtes… i també perquè així els grups que no funcionaven tan bé tinguessin moments d’oxigenació.

Dimarts començavem el dia amb un seguit de conferències que donarien idees sobre les possibilitats que tindrien a l’hora de formular la seva proposta. Aquest segon dia era molt important, havien de decidir la proposta que formularien, quina part proposarien millorar, i haurien de començar-se a distribuir tasques i fer planificacions. Decidir quin seria el format amb que presentarien la seva proposta,…

I a partir de dimarts havien de treballar per lliure sobre la seva proposta i la memòria escrita. Anàvem alternant amb activitats d’experts o col.lectives per trencar les llargues estones de treball.

Va ser admirable veure com treballaven. Els alumnes es movien per l’institut de manera tranquil.la, amb un objectiu: al taller, a la seva aula, a l’aula d’informàtica…

Havíem distribuït les aules d’informàtica de manera que tots els cursos tinguessin garantida una aula per treballar, vam afegir, a més, les tablets i els ordinadors de l’aula d’acollida i laboratoris. Tots els ordinadors a disposició dels alumnes (prèviament havíem avisat als professors de CF sobre el projecte).

Vam arribar a divendres. Havien de presentar el producte final i fer l’exposició oral.

Vam organtizar les exposicions orals barrejant els grups de 2n i 3r . El dia anterior els alumnes van triar quins grups volien anar a escoltar i vam fer un horari d’exposicions on  cada grup comptava amb mitja hora per fer l’exposició i respondre les qüestions que els professors els hi feien. Durant aquesta mitja hora s’havia de respectar el silenci i ningú no podia sortir al passadís. Quan sonava el timbre podien canviar. Això feia que els alumnes puguessin descansar després de cada exposició i poguessin estar atents a la següent exposició.

Prèviament a les exposicions orals els alumnes havien hagut de consultar al vestíbul quines exposicions tenien, finalment, adjudicades.

Model de distribució de les exposicions orals

Aula 2.1 Aula 2.2 Aula 2.3 Aula 2.4 Aula 2.5 Aula 2.6 Aula 2.11
12’15 – 12.45 BMPXEM CHOCOBOLLOS FORMIGUETES L@S M@RIES INNOVADORS ASOGRATIT ACADEMY THE SIMPSONS
Professors Toni

Maria

Nadina

Dani

Pep

Ernest

Jordi

Sandra

Georgina

Rosa

Laura

Cristina

Xavi

Txell

12’45 – 13’15 ALL STARS ENJOY THE PLAYGROUND ELS TREMPATS JOHNS C.A.M.P.O LOS HIJOS DE EINSTEIN LOS EINSTEIN
Professors Toni

Sandra

Nadina

Dani

Alba Pedrosa

Ernest

Teresa

Esther Pi

David R Gemma

Cristina

Núria

Txell

13’15-13’45 ABCLM GROUND PLAYERS LOS NARANJOS LOS PINGÜINOS LOS MMG FLAWERS IDEALISTES MONTURIOL
Professors Toni

Sandra

Nadina

Dani

Ernest

Pep

Teresa

Esther Pi

David D

Alba

Gemma

Cristina

Núria

Txell

13’45 – 14’15 LES FORMIGUES PINGÜS TEAM FIFTEEN ECOPROJECT GIRONA TIPEX AND COMPANY
Rosa

Cristina

Nadina

Dani

Ernest

Alba

Jordi

Esther

David

Núria

Gemma

Laura

NEIX EL PROJECTE PATI

Aquest curs ja vam agendar al calendari general d’inici de curs les reunions de l’equip impulsor. Al llarg dels anys hem vist que tot allò que hi figura al calendari es compleix excepte que hi hagi una causa de  força major. Així que com al mes de juliol ja teníem les dates de les reunions de xarxa, vam fer coincidir aquestes amb les reunions de l’equip impulsor. Així que ens hem reunit cada dilluns de la mateixa setmana que hi havia reunió de xarxa. Quan ja s’acostava la data d’iniciar el projecte hem hagut de reunir-nos més sovint i, no cal dir, que hem fet ús del whatsap com a eina de comunicació.

Com he dit a l’entrada anterior ens hem distribuït en dos grups: els professors de 1r anirien a treballar sobre el projecte aprenent de mags (de 1r) i la resta ens quedaríem a treballar sobre el projecte de 2n i 3r.

A les reunions de xarxa, a l’espai cocreació de projectes, jo formo part d’un grup que va començar a treballar sobre el pati des d’una visió de coeducació. A mi aquella idea em va agradar perquè li veia moltes possibilitats i, sobretot, una oportunitat  perquè els alumnes s’impliquessin. El nostre pati té moltes mancances i moltes possibilitats.

Així és que vam posar sobre la taula diverses idees i finalment vam optar per proposar el Projecte Pati.

El vam plantejar com un concurs que convocava la direcció.

BASES DEL CONCURS PROJECTE PATI
BASES DEL CONCURS. PROJECTE PATI

La directora de l’Institut Narcís Monturiol convoca el primer concurs de projectes d’espais de l’institut.

Bases del concurs del projecte pati 2018:

Introducció:

L’Institut Narcís Monturiol disposa d’una zona de pati que té un gran potencial i que s’ha observat que no està ben aprofitat.

Sovint, ens arriben demandes de la comunitat educativa per millorar aquest espai i fer que aquest espai sigui útil per als  usuaris.

Per això neix aquest projecte, per tal que els alumnes de 2n i 3r desenvolupin les seves idees de millora d’aquest espai.

Objectiu:

Imaginar com hauria de ser el pati que volem. El concurs ofereix la possibilitat als estudiants de 2n i 3r imaginin d’imaginr, proposar i desenvolupar propostes de millora de les instal·lacions del pati de l’institut. Els estudiants poden presentar la proposta en qualsevol suport: maquetes, videos, murals,…

Participants

Alumnes de 2n i 3r d’ESO agrupats en grups de 5 estudiants. Cada membre del grupdesenvoluparà un dels següents rols:

–       Coordinador

–       Reporter

–       Tècnic

–       Arquitecte

–       Dissenyador gràfic

Desenvolupament del concurs

El concurs consisteix en presentar treballs originals i inèdits realitzats per petits grups d’estudiants, (màxim 5 estudiants). Aquests treballs deuran mostrar com serà el pati que volen així com tots els elements que comportarà portar a terme aquesta millora.

Això inclou la creació d’espais exteriors com: lectura, relax, dansa, classe, joc, hort, espais sostenibles, conversa,…

El treballs poden presentar-se en el format que cada grup consideri més adequat per expressar visualment la seva proposta del pati que volen. Això inclou maquetes, vídeos, esquemes, mapes, reportatge, fotografies, fotomuntatges, pòsters, pàgines web, programes informàtics, plafons…

Els treballs, a més a més de la forma de representació (maqueta, vídeo, etc), hauran d’adjuntar una memòria escrita on s’expliqui la proposta. Aquest document tindrà una extensió màxima de 20 pàgines, amb lletra Arial o Times New Roman 11 i interlineat simple i tindrà el següent contingut:

–          Títol del projecte.

–          Autors (noms i cognoms) i nom de l’equip.

–          Curs

–          Memòria  del projecte que contindrà:

o   Antecedents

o   Objectius

o   Descripció de la proposta

o   Valoració dels aspectes positius i negatius de la proposta

o   Anàlisi de la seva aplicabilitat

o   Conclusions

Ús dels treballs

Els treballs quedaran a disposició de l’institut i es podran exposar públicament en exposicions, a través de la pàgina web o altres mitjans de difusió.

Per qualificar els treballs el jurat (professors del centre) tindrà en compte els següents criteris:

 • Adequació del projecte a les bases.
 • Qualitat de l’estudi previ (diagnosis) a la proposta final.
 • Presentació visual.
 • Presentació de la memòria explicativa.
 • Presentació oral.
 • Treball de grup.
 • Procés de realització de la proposta

Premis

Exposició dels treballs seleccionats, difusió a les xarxes socials, pàgina web i participació en  projectes educatius i/o convocatòria de premis.

Es valorarà la possibilitat que el projecte es faci realitat.

Abans de parlar sobre el tema vam parlar  de la distribució de l’alumnat. La primera voluntat era barrejar tots els alumnes de 2n i 3r. Aquesta idea la vam descartar perquè tenia algunes dificultats que, d’acord a la nostra minsa experiència, només ens afegiria dificultats. Això sí, vam quedar que tots els alumnes de 2n (de les classes A, B, C) es podrien barrejar i igualement els alumnes de 3r.

Com distribuïem els alumnes? Vam posar sobre la taula diverses idees i, també, diverses tendències. Va sorgir els tòpics: bons amb bons, com ells vulguin, els agrupem nosaltres, fem parelles, … i finalment va sorgir la idea que vam portar a terme i que ens va agradar a tots: els agruparíem amb la idea d’eficàcia.

Vam crear uns perfils. Cadascun dels quals havia d’estar representat a cada grup. Vam lliurar als alumnes un full de tria. L’alumne havia de triar el perfil que volia ser perquè considerava que aquest paper el podria fer molt bé. Després els tutors s’encarregarien d’unir els diferents perfils.

 

PROJECTE PATI ROLS (ordena per ordre de preferència)
COORDINADOR

Estableix el pla de treball del dia

Fa l’acta del treball grupal

Recull les informacions que es van generant

REPORTER

Recull d’imatges de tot el procés

Apunta la font

Les ordena i les etiqueta

Pregunta als altres grups

TÈCNIC

Pren mides

Dóna fe que els croquis, maquetes són correctes

“Manetes”

Domina el tema de les escales

ARQUITECTE

Busca la informació necessària per fer-ho bé

Elaboració dels plànols i materials

DISSENYANDOR GRÀFIC

Seguiment de la memòra escrita i de la presentació

Vam decidir, també, crear una carpeta compartida al drive on aniríem penjant els diferents materials que anàvem creant o bé que algú suggeria que ens podríem ser útils.

A continuació vam fer la primera escaleta del que seria el projecte.

Ara ja calia materialitzar cada un dels moments de l’escaleta.

PRESENTACIÓ DE L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL DE FIGUERES

Som l’equip impulsor de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres. Som un grup de professors de tots els cursos, de 1r a 4t. Tots intervenim en algun dels cursos on tenim previst fer projecte aquest curs: 1r, 2n i 3r.

És el 3r any que formem part de la xarxa i aquest serà el nostre 3r projecte. Tot i que creiem en la metodologia per projectes, de moment, fem un únic projecte per curs, el que seria el crèdit de síntesi. Sabem que per consolidar les estratègies que treballem hauríem de fer més projectes al curs però, de moment, ens conformem amb un; això sí,  amb la implicació de tot l’equip docent. Hem d’aprendre més perquè un únic projecte ens porta molta feina i fer més d’un de la mateixa manera seria materialment  inviable.

Aquest any al calendari general del curs hem dedicat una setmana al projecte. Al mateix temps els alumnes de 4t i 2n de Batxillerat gaudiran del viatge de fi d’etapa i els alumnes de 1r de Batxillerat faran les Jornades de Treball de recerca. D’aquesta manera disposarem de quasi tot el professorat per poder treballar en els projectes.

La data també és adient: la setmana abans de setmana santa. No suposa cap trencament. Tothom acabarà el trimestre, farem el projecte i, tornant de vacances, seguirem amb la normalitat.

Aquest curs farem dos projectes diferents: a 1r repetirem el projecte aprenents de mags incorporant les aportacions que van sorgir a la revisió. I a 2n i 3r farem un de nou.

Comença el curs i fem la primera trobada de l’equip impulsor. Aquest any s’han afegit professors nous. Comencem per visualitzar el blog del curs passat: http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte242/ . La veritat és que fa patxoca. Una cosa és anar fent la feina i una altra visualitzar la feina. Visualitzant el blog recordem el projecte del curs passat. Fem, també, una passada ràpida al blog del primer curs http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte120/

Comentem com ho vam millorar i…  com hem de millorar encara!!!

Decidim distribuir-nos en dos grups: un per treballar sobre el nou projecte i un altre per treballar sobre el projecte aprenent de mags.

Aquest blog farà referència al nou projecte ja que el d’aprenents de mags ja està referenciat.