Projecte Roma – Avaluació

En aquest apartat, es poden trobar els diferents tipus d’avaluació que s’han realitzat al llarg del projecte.

Per tal de que l’alumnat pugui assolir els objectius plantejats, es planteja el projecte en fases. A cada fase es farà una revisió del material que entreguin i es donaran les indicacions oportunes per a que puguin millorar. Se’ls explicarà què necessiten per poder acabar de completar o aprofundir les feines entregades.

Tot el grup de professorat és avaluador de l’alumnat, és a dir, cada professora és tutora de 2 o 3 grups d’alumnes i és a aquesta professora a qui li han de lliurar les diferents feines per tal de poder-ne fer un retorn, i així donar l’oportunitat a l’alumnat de millorar-les.

Al final del projecte es tornaran a entregar totes les feines amb les millores incorporades, i la professora farà una valoració final de totes aquestes.

Respecte al treball amb grup analitzarem les rúbriques d’autoavaluació i coavaluació.

S’obtenen dades individuals a partir de l’execució d’un mapa conceptual,

Producte final

El producte final del projecte correspon amb

 • Exposició museu Veni Vidi Colomeris, on es mostren tots els productes finals realitzats al llarg del projecte:
  • Tríptic trilingüe (castellà, català, anglès) amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’estand.
  • Memòria tècnica del disseny d’un instrument de música, i creació d’aquest.
  • Guia turística sobre l’antiga Roma en anglès.
  • Activitats en castellà.
  • Ambientació musical de l’estand
 • Tríptic trilingüe (castellà, català, anglès) amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’estand.
 • Memòria tècnica del disseny d’un instrument de música, i creació d’aquest.
 • Guia turística sobre l’antiga Roma en anglès.
 • Activitats en castellà.
 • Ambientació musical de l’estand
 • Dissenyar i elaborar l’estand.

Projecte Roma – Implementació

En aquest apartat trobareu articles que responen a preguntes com: Com i a on s’obté la informació? Com es relaciona la nova informació amb els coneixements previs? Com es relacionen i es tracten els resultats que van obtenint els alumnes per crear coneixement? Com s’autoregulen els alumnes? Com documenten els alumnes el propi procés de producció?…

Punt de partida

Des de les diferents matèries, hem estudiat com era la societat  de l’Antiga Roma.

A partir de la recerca sobre un personatge, els alumnes s’han endinsat en la composició de l’Antiga Roma i, han ampliat els coneixements mitjançant l’estudi i representació d’un mite clàssic.

Al final, els alumnes van fer un museu romà, amb una parada sobre el personatge de l’antiga roma que havien estudiat.

També vam aprofundir en els instruments per fer música a l’antiga Roma.

El projecte s’ha dividit en diferents fases.

 • Fase 1: escollir el personatge i mitjà de representació.
 • Fase 2: Recerca d’informació sobre el personatge.

1) Des de cada matèria s’incentiva la recerca d’informació sobre el personatge.

Podem utilitzar fitxes que després ajudin a escriure un informe documental sobre el personatge.

2) Els alumnes poden començar a preparar la manera d’exposar el personatge ( conte, teatre, còmic, entrevista, etc  ) i les maquetes que vulguin realitzar.

 • Fase 3: tríptic i invitació.
  • Realitzar el tríptic informatiu del seu stand en tres llengües ( castellà, català i anglès )
  • Realitzar la invitació per al museu.

 

 • Fase 4: Realització de l’stand.

–  Acabar l’stand, acabar les maquetes, els murals, les presentacions PWP, teatre.

– Preparar el museu per a la seva presentació final.

El projecte ha durat 2 mesos.

Projecte Roma – Metodologia

En aquest apartat es respondran preguntes com: Com es formen els grups? Com s’autogestionen els grups? Quines tasques dissenyem? Amb quina intenció? Com introduïm la recerca? Quins espais crearem per compartir el procés (dubtes, intercanvi d’idees, revisió dels objectius inicials, resolució de problemes, presa de decisions per tal d’avaluar-se i coavaluar-se, etc)?

El treball per projectes és una metodologia que ajuda als alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i encerts. És a dir, els ajuda a ser crítics. Per tant, mitjançant aquesta metodologia, perseguim la creació d’una educació interdisciplinària amb un significat. L’aprenentatge per projectes fa repensar tot el procés d’aprenentatge perquè aquest esdevé més competencial que disciplinar

En funció de l’objectiu, el treball per projectes ens permet combinar tot tipus de metodologies i estratègies:  intervencions tradicionals, treball per tasques, grups d’experts, aprenentatge basat en problemes, activitats orals…

L’ús de les TAC està integrat en tot el projecte. Les eines col·laboratives i virtuals i un gran ventall de diferents recursos digitals s’apliquen i es treballen de manera transversal durant tot el procés del projecte.

En aquest projecte, els grups han estat formats pel professorat. Es tracta de grups de 4 alumnes on cada membre té un càrrec al grup per autogestionar-se. Les tasques han estat dissenyades per a que aprenguin com era la vida a l’antiga Roma i com es va formar i com va evolucionar la societat. De manera interdisciplinar. Cada grup representa un personatge de l’antiga Roma com ara els legionaris, els comerciants, etc.

Projecte Roma – PLANIFICACIÓ

El projecte “Veni Vidi” s’inicia a partir d’una història fictícia, en la qual els personatges del present demanen ajuda als nostres alumnes romans perquè viatgin al futur i recuperin la memòria històrica mitjançant una exposició sobre Roma. Cada grup ha de crear un estand per l’exposició amb l’objectiu d’explicar Roma a partir d’un personatge escollit, com per exemple, el patrici, l’emperador, el gladiador, etc.

Es demana que es realitzi una recerca sobre el personatge escollit: Qui és? Com és? On viu? Com es vesteix? A què es dedica? Amb qui es relaciona? Quina és la seva funció a la societat? A quina part de la ciutat el podem trobar? ( Tota la informació relativa al personatge i el seu entorn).

Per incorporar els interessos dels alumnes, es tenen en compte diferents i variades activitats relacionades amb el tema principal del projecte que aniran elaborant a mesura que avanci el projecte: elaboració d’un tríptic trilingüe amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’stand, creació d’un instrument de música de l’època, juntament amb la fitxa tècnica d’aquest, buscar una ambientació musical per l’stand i dissenyar l’elaboració de l’stand. Amb cadascuna d’aquestes activitats es treballen una a una les matèries que l’alumnat de 1er d’ESO imparteix, totes elles amb un objectiu final, conèixer l’antiga Roma.

Abans del producte final del projecte (presentació de l’stand), els alumnes de 1er de la ESO, fan una estada al camp d’aprenentatge de Tarragona. Aquest, els apropa durant durant 3 dies a un entorn romà, visitant l’anfiteatre, el circ romà, etc. Fan tallers d’escriptura, els expliquen la història de la Tarraco romana, participen en una gimcana medieval, etc. Son 3 intensos dies on veuen a través dels seus propis ulls tot el que setmanes abans han anat descobrint mitjançant la recerca.

Projecte Roma – Qui som

Som la Núria Sariñena, Orientadora, l’Anna Tarafa, professora de Ciències de la Naturalesa, la Laura Serra, professora de Tecnologia, la Marta Junyent, professora de Llengua Anglesa, a l’igual que la Carmen Torres, i la Rosa M. Albareda, professora de Visual i Plàstica. Totes som professores de l’INS Montserrat Colomer a Sant Esteve Sesrovires, una petita població molt a prop de Martorell. Som professores de 1r de l’ESO, de diferents matèries  interessades en treballar de manera interdisciplinar.

Millorem l’avaluació del projecte?

Enguany a l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve de Sesrovires hem realitzat el projecte Welcome Refugees, basat en el disseny i l’aplicació d’una campanya de suport als refugiats, com a crèdit de síntesi corresponent al curs de 3r d’ESO.
Pel que fa a l’avaluació del projecte s’han tingut en compte els següents aspectes (en parèntesi la ponderació corresponent):

 • Actitud de treball a l’aula (Nota individual de seguiment diària – 20%)
 • Mapa conceptual sobre el conflicte de Síria (Nota de grup – 10%)
 • Presentació de l’activitat de la maleta RedCross en anglès (Nota de grup – 10%)
 •  Presentació de la campanya i de l’acció realitzada documentada davant del tribunal:
  • Objectius i motivació. Materials i productes utilitzats/realitzats (Nota de grup – 30%)
  • Execució i conclusió. (Nota individual – 30%)

Un cop acabat el projecte, en una reunió de l’equip docent responsable, s’ha portat a terme el procés de reflexió sobre quins aspectes podríem millorar. Un dels apartats més profitosos va ser l’avaluació, però com millorem l’avaluació del projecte?
En primer lloc, es va considerar oportú la possibilitat de realitzar una prova en iniciar el projecte on es pogués determinar les idees prèvies de l’alumnat sobre els refugiats. Fent una prova similar al final, es podria avaluar l’aprenentatge durant el projecte.
També es va veure innecessari portar a terme una nota individual de seguiment diària de l’actitud de treball a l’aula, es va considerar que amb una nota d’actitud de treball a l’aula global de cada docent és suficient. En canvi, es va pensar a introduir un qüestionari d’autoavaluació i de coavaluació dels companys de grup de treball.
Una altra cosa que es va trobar a faltar va ser una avaluació del treball en equip, tant per part dels docents com en l’autoavaluació.
Per finalitzar, també es va dir que era necessari, de cara a l’avaluació del projecte del curs vinent, elaborar rúbriques més específiques per facilitar l’avaluació de la presentació de la campanya i de l’acció realitzada davant del tribunal.

Equip impulsor de la XCB de l’INS Montserrat Colomer

Rosa M Albareda Carreras, Marta Junyent Arnau, Núria Sariñena Domènech, Anna Tarafa Mata, Laura Serra Font, Carmen Torres Piñango, Montse Amblàs Nolla, Jordi Romero Díaz, Josep M. Cascante Oreña, Lidia Vidal Madrid, Judit Figueres Casellas, Sergio Martínez Caselles, Natàlia Mayor Miret, Jordi Ferrer Ramírez, Elena López Sànchez, Rodolfo Valero Ruíz, Magda Gonzàlez Castellví, Gemma Ajenjo Rodríguez, Xavi Montagut Benítez, Marta Carlos Carrasquilla

PRODUCTE FINAL – WELCOME REFUGEES

El producte final

El producte final consisteix en La planificació i execució  duna campanya  d’ajuda als refugiats del tipus:

a.-  Campanya de sensibilització en el nostre entorn social( tríptics, vídeos, performance…)

b.- Campanya de captació de fons  per col·laborar amb alguna de les ONGs  que treballen per pal·liar els efectes d’aquesta crisi humanitària ( recollida de diners, roba, estris de primera necessitat, material escolar, menjar, etc.)

Les campanyes hauran  de ser factibles de portar a terme, i  s’ha de documentar  totes les accions que es portaran a terme.

Projecte Welcome Refugees – Metodologia

Metodologia:

El material de consulta així com els guions de les activitats proposades es troben en el Moodle de l’institut. El treball s’estructura en activitats grupals i individuals, així com d’un producte final (campanya) que haureu de presentar davant un tribunal. Aquest producte ha de ser una realitat, alguna cosa que portareu realment a terme i que per tant heu de saber exposar davant el tribunal des de l’inici de la idea, fins la seva planificació i per últim la seva execució. Cada dia de treball els alumnes estaran distribuïts en grups i la seva feina i actitud serà avaluada cada hora pel professor/a que estigui amb ells a l’aula, de forma que part de l’avaluació del projecte serà continuada.

Projecte Welcome Refugees (Ins. Montserrat Colomer – 3r d’ESO)

Projecte Welcome Refugees (Ins. Montserrat Colomer – 3r d’ESO)

Logo campanya Welcome Refugees

Objectius:

La intenció d’aquest crèdit de síntesi, és sensibilitzar i mobilitzar l’alumnat del nostre institut respecte a la crisi humanitària de refugiats que estem patint en aquests moments.

L’objectiu és que els alumnes portin a terme la planificació i execució d’una campanya d’ajuda als refugiats. O bé per a sensibilitzar el seu entorn, o bé per a recaptar fons per a alguna de les ONGs que col·laboren a pal·liar els efectes d’aquesta crisi humanitària sense precedents des de la segona guerra mundial.

Les campanyes que han de portar a terme els alumnes poden ser de qualsevol tipus, per exemple: Poden organitzar una recollida de roba, estris de primera necessitat, material escolar, menjar …  O bé poden fer una campanya de sensibilització realitzant un vídeo, cartell, tríptic, o inclús algun tipus de perfomance. Cal que tinguin present que hauran de portar a terme aquesta campanya i per tant s’ha de garantir de que sigui factible. És a dir, si fan una recollida de roba, menjar, …  s’han de preocupar de com ho enviaran o a qui li donaran; o si fan una campanya de sensibilització, l’hauran de portar a terme i documentar la seva acció (vídeo, fotos, …).