PROJECTE: SHARING TO LEARN

Durant aquest curs 2017-18, s’ha continuat amb el projecte Sharing To Learn encetat el curs 2015.

Enguany, 18 alumnes de primer de Batxillerat han estant fent d’assistents lingüístics en tres centres de primària. Han ajudat el professorat de primària en totes les seves tasques un cop per setmana al llarg del curs.

Ha estat un projecte molt motivador per als alumnes, ja que han après molt no només en el fet de treballar i dirigir nens sinó també han millorat la seva fluidesa en l’anglès parlat. Totes les parts implicades, els assitents lingüístics, el professorat de primària i els alumnes dels centres han valorat el projecte molt positivament i tothom destaca el valor humà que aporta i la implicació, responsabilitat i compromís del assistents lingüístics.

El procés de tutorització d’aquests “language assistants” ha estat dut a terme pe la cap de departament Eva Méndez, qui va assitir a diverses sessions del seminari per la coordinació i desenvolupament del projecte i feia el seguiment dels alumnes per tal de constatar la seva evolució. Per tal de fer aquest seguiment, hem utilizat un “Diary” en format paper on els Language Assistants descriuen cada classe i els mestres de primària valoren la seva actuació.

Totes les parts implicades consideren adient continuar amb aquest mètode per la seva immediatesa i objectivitat. Aquest curs acadèmic ha millorat la practicitat dels seminaris i l’acte de cloenda. La majoria dels seminaris han tingut lloc a diferents centres de la localitat de Sant Boi, fet que ha ajudat al desplaçament dels docents i ha facilitat la coordinació entre els docents de primària i la tutoria dels Language Assistants. També es valora molt positivament el nou model de l’acte de cloenda a l’Institut Marianao.

Enguany han participat a l’acte de cloenda tant els alumnes de primària, Language Assistants (alumnes de primer de Batxillerat), mestres de primària i coordinadors, tothom s’ha sentit implicat com a part important del projecte i acollit amb un acte més íntim i més proper.

Està previst continuar-hi el curs vinent 2018-19 amb un nou grup d’alumnes a primer de Batxillerat.

PROJECTE: DE L’AIGUA, QUÈ EN SABEM? – Avaluació

PRODUCTE FINAL I AVALUACIÓ

Tots els punts treballat s’han recollit en el dossier del Treball de Síntesi i els alumnes han realitzat una exposició oral per tal de demostrar que han assolit els diferents coneixements i són capaços de relacionar-los amb el seu entorn més proper i quotidià.

LA VEU DE L’ALUMNAT

Per tal de fer un feedback amb l’alumnat i fer-lo partícip del projecte i millorar les activitats en els cursos següents, s’ha obert un espai de debat per tal de recollir l’opinió dels alumnes i les seves sensacions vers aquesta pràctica.

PROJECTE: DE L’AIGUA, QUÈ EN SABEM? – Descripció i planificació

A continuació, José Luis Villanueva i Núria Farràs, professors del grup impulsor de la Xarxa de Competències, ens descriuran un altre tipus de projecte que es fa al centre. Ens comentaran com han treballat des de les seves matèries al treball de síntesi que es fa a segon d’ESO:

PLANIFICACIÓ

Per concloure el primer cicle de la ESO, amb motiu del Treball de Síntesi, l’alumnat de segon d’ESO de manera transversal han treballat des de diferents vessants l’aprofitament de l’aigua, concretament de la conca del riu Llobregat, com a recurs de producció d’energia, com a aprofitament saludable del temps d’oci en forma d’activitats esportives, com a ús agrícola i consum humà, entre d’altres. Des d’un punt de vista tecnològic i d’educació física, els alumnes han realitzat dues sortides pedagògiques. Una al pantà de la Baells i l’altra al Canal Olímpic de Castelldefels.

METODOLOGIA

El desenvolupament de l’activitat en ambdós casos es va realitzar en petits grups de treball cooperatiu. En el cas de la sortida de la Baells l’alumnat va completar un dossier referit al funcionament de la presa i als diferents usos de l’aigua, mentre que realitzaven una visita guiada per les instal·lacions. En la sortida d’educació física l’alumnat va poder practicar tres esports aquàtics al Canal Olímpic de Catalunya, aquests esports van ser: Pàddel surf, caiac de dos i barca de rems per tal d’entendre i gaudir l’ús de l’aigua com a  ocupació del temps de lleure i d’una manera saludable. Prèviament es va treballar amb el dossier “Aspectes referits a la construcció del Canal, característiques del mateix, motius de la seva construcció i tota la seva relació amb les olimpíades de Barcelona’92”.

PROJECTE TIL: Telenotícies plurilingüe – Planificació i avaluació

Com ens organitzem? 

L’activitat es desenvoluparà al llarg de quatre sessions específiques de cada llengua (català, castellà, anglès i alemany) i una sessió compartida dedicada al visionat i avaluació del telenotícies plurilingüe. L’alumnat es distribuirà en grups de treball cooperatiu d’uns cinc components cadascun.

El treball a l’aula partirà de la lectura i comprensió de textos periodístics en diferents llengües. Es posarà especial èmfasi en el vocabulari i les estructures lingüístiques específiques de cada text. Aquests aprenentatges serviran per a l’elaboració del guió i posterior enregistrament del noticiari plurilingüe. 

Com avaluem? 

Utilitzarem un sistema de coavaluació entre el professorat i l’alumnat.

El professorat valorarà el treball a l’aula, el treball escrit i el telenotícies mitjançant un tribunal format per almenys dos professors.

Per afavorir la reflexió sobre el procés d’aprenentatge, l’alumnat avaluarà el treball propi i el dels companys. D’una banda, cada grup de treball lliurarà un full de seguiment on constaran les tasques que cada alumne ha realitzat i la nota que el grup li atorga. D’altra banda, mitjançant una rúbrica, cada grup de treball avaluarà els telenotícies dels companys.

La qualificació que rebrà cada alumne es fixarà en una sessió d’avaluació en què es tindran en compte totes les notes parcials.

A continuació es mostren algunes de les rúbriques i fulls d’autoavaluació que s’han utlitzat durant el projecte:

Rúbrica simplificada d’avaluació dels vídeos

Full d’autoavaluació del treball en grup

PROJECTE TIL: Telenotícies plurilingüe – Descripció i planificació

Aquest és el tercer curs que portem a terme aquest projecte amb l’alumnat de tercer d’ESO, hi ha hagut alguns canvis respecte a l’organització i preparació del projecte per actualitzar-lo respecte als interessos dels alumnes d’enguany.

A continuació, Andrea Viruel, una de les professores del grup impulsor de la Xarxa de Competències que ha participat en el projecte, ens farà una descripció del mateix:

Per afavorir la competència comunicativa, l’alumnat de 3r d’ESO realitza una activitat conjunta entre tots els departaments de llengües, que consisteix en l’elaboració d’un telenotícies plurilingüe.

Què ens proposem?

A través de la cooperació entre tots els departaments de llengües, volem millorar l’expressió i la comprensió oral i escrita de l’alumnat. Partim del principi que, en el desenvolupament de la competència comunicativa, les llengües es relacionen entre si i interactuen.

Dins del projecte comú del noticiari plurilingüe, cada idioma treballarà tipologies textuals diverses a través dels gèneres periodístics:

Català: El text narratiu (notícia i crònica) i el text conversacional (l’entrevista), dins de l’àmbit de l’esport.

Castellà: El text argumentatiu (article d’opinió).

Anglès: El text informatiu (resultats d’una enquesta).

Alemany: El text predictiu (previsió meteorològica).

A continuació es mostren algunes de les activitats realitzades des de la matèria de castellâ:

Castellà

 

PROJECTE: OLIMPÍADA DE CULTURA CLÀSSICA – Activitats amb 1 ESO

Dins del projecte Olimpíada de Cultura Clàssica, a 1r d’ESO els alumnes realitzen un petit projecte un cop hem finalitzat les Unitats Didàctiques de Grècia i Roma.

Objectius:

Saber fer la cerca de terminologia de les dues unitats didàctiques i ser capaç d’explicar els termes.

Aprofundir en el coneixement del món clàssic, d’una manera lúdica.

Ser capaç de treballar en grup: arribar a acords, repartir les feines, responsabilitzar-se de la part assignada i del treball final.

Metodologia: Treball cooperatiu.

A cada grup-classe formem 5 grups de 6 alumnes cadascú. Cada grup triarà un capità encarregat de coordinar l’activitat del grup i fer de portaveu.

Activitats prèvies:

Cada grup completarà un abecedari, cercant paraules d’objectes, llocs, noms de ciutats, vestimenta, trets d’Història… de Roma i  Grècia antigues (paraules que ,preferentment, comencin per cadascuna de les lletres de l’abecedari, o bé que continguin la lletra).

Al llistat, a més de la lletra i la paraula, s’ha d’escriure la definició o explicació amb la qual els concursants podran deduir la resposta correcta.

Amb els 6 llistats estem ja preparats per l’activitat principal.

Passa paraula:

Al grup classe es farà un torn de preguntes  fins a completar l’alfabet.

El grup amb més paraules encertades serà el guanyador.

Els guanyadors dels 4 grups classe de 1r d’ESO concursaran entre ells i el grup guanyador d’aquesta prova final serà el representant de 1r d’ESO a l’Olimpíada de Cultura Clàssica.

PROJECTE: OLIMPÍADA DE CULTURA CLÀSSICA – Descripció

Des dels àmbits social, humanístic i lingüístic s’ha realitzat un altre projecte al nostre centre. A continuació, dues professores que pertanyen al grup impulsor de la Xarxa de Competències i hi participen, Teresa Gutiérrez i Virgínia Pérez, ens explicaran el projecte:

QUI SOM?

Som un grup de tres professors de diverses matèries (Història, Grec, Llatí) que van decidir fer  un projecte transversal que impliqués a tots els nivells acadèmics de l’Institut Marianao des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat.

OBJECTIUS

Els objectius principals del projecte són:

 • Cercar i processar informació sobre la cultura clàssica grecoromana des d’un  vessant lúdic.
 • Potenciar el treball interdisciplinari i transversal.
 • Estimular l’aprenentatge i l’esforç des de tots els nivells.
 • Fomentar el treball cooperatiu entre els alumnes de diferents nivells acadèmics per tal que siguin uns coneixements complementaris.

METODOLOGIA

Treball cooperatiu

Participen un màxim de sis grups.

Els grups estan integrats per sis components escollits per sorteig: 1 de cadascun dels nivells educatius que van des de 1r ESO a 2n BATX.

Cada grup tria un portaveu i un nom que els identifica.

FASES DEL CONCURS

 • Primera fase: 25 Preguntes.
 • Segona fase: Superpregunta: composta d’una sèrie de preguntes la inicial de la resposta de les quals forma en acròstic una altra paraula. Aquesta paraula en acròstic també té la seva pròpia pregunta.

ÀMBIT DE LES PREGUNTES

Tot allò relacionat amb la cultura clàssica, el llatí i el grec. Concretament, els temes poden ser la història, la civilització, la filosofia, la literatura, la mitologia i l’etimologia.

CLASSIFICACIÓ

– El guanyador serà l’equip que més puntuació global obtingui.

– En cas d’empat, serà guanyador l’equip que més puntuació hagués obtingut a la primera fase.

PROJECTE: LA REVISTA – Producte Final i Avaluació

La revista sempre és un repte, no saps com sortirà el número. No sempre queda tan perfecte com t’agradaria, però habitualment el resultat és satisfactori.

La participació en el projecte de la revista agrada i engresca els alumnes, doncs els alumnes tenen l’opció de canviar-se d’optativa en el segon quatrimestre, i tothom sol continuar el següent quatrimestre.

És una feina en equip i tothom es responsabilitza en fer la feina, tots treballen. Segueixen ritmes diferents, però fins i tot els que tenen més dificultat fan coses molt interessants i aprenen.

L’avaluació es fa utilitzant una graella de seguiment on es recull el treball diari, també s’avaluen els continguts de les activitats presentades (les pàgines fetes per la revista).

Hi ha una coavaluació conjunta reflexionant com ha sortit la revista, comenten els punts forts i els punts a millorar, els alumnes són molt crítics amb els seu propi treball, i localitzen i comenten qualsevol petit detall que considerin que s’ha de millorar, ja sigui a la part gràfica com al contingut.

A continuació teniu el link de l’últim número publicat:

Revista núm 51

PROJECTE: LA REVISTA – Descripció i Implementació

Un altre projecte que es porta a terme al centre és el projecte de la revista. Es realitza durant dues hores a la setmana en una matèria optativa de tercer d’ESO que es fa quatrimestralment. El professor encarregat del projecte és Carles Ribó. Ja porta més de 18 anys de publicacions ininterrompudes.

En un començament es publicaven tres números de revistes durant el curs, però actualment es fan dos números durant el curs.

El tema principal del projecte és elaborar un parell de números de la revista que estigui al servei del centre, pensant en els seus destinataris: alumnat, família, professorat, empleats auxiliars del centre…, és a dir, pensant en la comunitat educativa.

En primer lloc, a les sessions de treball es fa una introducció al disseny de les revistes i el gènere periodístic. Treballen agrupats en parelles, i són grups reduïts d’alumnes (de 20 a 25 alumnes per classe). Es fa una mica de teoria i es practica el que han après a l’ordinador. Per exemple, si s’ha comentat com es realitza la paginació o el disseny d’alguna pàgina de la revista, els alumnes ho posen a la pràctica començant a dissenyant les pàgines de la seva futura revista. Es fa l’aprenentatge de tècniques que després han d’utilitzar per elaborar i compaginar la revista.

Durant tot el curs són els mateixos alumnes, i així poden posar en pràctica tots el coneixements, primer la part més tècnica: el disseny gràfic, al primer quatrimestre. I després al segon quatrimestre es treballa més el contingut: la part periodística.

Hi ha secció fixes, com entreteniments, articles sobre activitats al centre, notícies del centre, enquestes, entrevistes a alumnes o professors o altres empleats de l’institut. Però també els alumnes proposen altres articles en un “consell de redacció”: reportatges o entrevistes fora del centre o altres temes.

A continuació teniu l’enllaç del número 50:

Revista número 50

.

PROJECTE DE FÍSICA I QUÍMICA: COM PODEM SEPARAR MESCLES? – Implementació i Avaluació

Aquest projecte es va dur a terme durant 3 sessions amb els quatre grups de 2n ESO a la classe d’hora partida:

 1. A la primera sessió es va desenvolupar la part experimental al laboratori, van treure fotos de tots els passos i van anotar totes les explicacions dels mateixos al diari de laboratori.
 2. Van començar a elaborar el power point amb les fotos i les explicacions del diari de laboratori seguint les instruccions del Moodle. Finalment van fer les qüestions finals i conclusions. La resta l’havien d’acabar a casa, i lliurar-lo al Moodle.
 3. Exposició oral a classe a la resta de companys.

L’avaluació d’aquest projecte consta de tres parts:

 1. Treball desenvolupat al laboratori, on s’avalua el seu treball correcte seguint les instruccions, manipulació correcte del material i neteja, presa de dades ( fotos i explicacions), treball coordinat amb la resta de companys i ordre.
 2. PowerPoint elaborat, on s’avalua que contingui tots els apartats indicats, explicacions i passos del procediment, resultats, i conclusions. Correcte ús del llenguatge i expressions, i qualitat de les diapositives amb intercalació d’imatges i explicacions. Es fa una avaluació com a grup
 3. Exposició oral, on s’avalua la seva correcta utilització del llenguatge, capacitat de comunicació, domini del tema i coordinació amb la resta. Cal dir que cada membre exposa una part.

Després de fer totes les exposicions, vaig demanar als alumnes la seva opinió de tot el projecte. Els alumnes estaven molt motivats, ho van valorar molt positivament, i van reconèixer que van aprendre molt, tot i què, el que més els va costar va ser saber planificar-se i organitzar-se com a grup, i repartir-se les tasques.

A continuació us deixo un Powerpoint de mostra d’un parell del grups.

Extracció de la Clorofil·la

Extracció de la Clorofil·la 2