Valoració de l’alumnat: Professor àmbit cientfictecnològic

La meva nota a l’activitat de formació és “d’assoliment notable de les competències”, pel que fa a mi ha tingut de bo el debat entre els diferents grups que hi havia al curs i que et permetia comparar el teva idea del que és la formació i avaluació per competències amb el que entenien els altres, de manera que tothom es tornava professor i alumne a la vegada. Com passa sempre que confrontes idees, hi havia moments en que la diferència d’opinions i formes d’aplicar les activitats trobaves elements de reflexió i millora de les teves propostes i d’altres que no veies clar quina aportació positiva extreure. Però això últim també tenia de bo que et posaves en el paper d’alumne i entenies perquè sovint el que et sembla tan clar a tu a l’altre li sembla tan complex i viceversa. Com a proposta de millora m’hauria agradat el curs amb la programació d’una didàctica transversal multinivell que haguessin experimenta a l’aula, per aplicar el criteri d’assaig i error, però vista la dificultat de calendaris, puc entendre que ja s’ha avançat tant com ha estat possible.

Valoració de l’alumnat: Professora àmbit lingüístic

La formació ha estat ben organitzada i planificada. La metodologia ha estat molt adequada, afavorint la conversa i la reflexió, però també la producció necessària per a crear el projecte. El tema és prioritari, així que em sembla una bona elecció per a l’objectiu concret de la formació. Personalment no he pogut seguir bé la formació i no he pogut aportar massa, per això penso que ha falta per la meva part més implicació i seguiment del curs, per tal d’haver pogut avançar més en la construcció del projecte.

Avaluació de l’alumnat: Professora d’àmbit lingüístic

La formació ha estat ben organitzada i planificada. La metodologia ha estat molt adequada, afavorint la conversa i la reflexió, però també la producció necessària per a crear el projecte. El tema és prioritari, així que em sembla una bona elecció per a l’objectiu concret de la formació. Personalment no he pogut seguir bé la formació i no he pogut aportar massa, per això penso que ha falta per la meva part més implicació i seguiment del curs, per tal d’haver pogut avançar més en la construcció del projecte.

Avaluació de l’alumnat: Professora d’orientació

Aquest curs m´ha semblat molt interessant. Vull destacar un aspecte que considero rellevant i és el fet de treballar tot un grup de professores i professors amb un objectiu comú: l´atenció al nostre alumnat. A més, crec que aquesta manera de treballar, a banda de compartir punts de vista i opinions diverses, és una manera dinàmica de treballar el currículum competencialment parlant. Ens ha faltat alguna sessió per acabar de concretar l´activitat final que ens plantegem, però també és possible que aquesta tasca la continuem de cara al curs vinent amb l´objectiu d´implementar-la.

Valoració de l’alumnat: Professor àmbit lingüístic

En aquesta formació penso que hi ha faltat continuïtat. Les sessions han estat molt separades. Tampoc hi havia un fil conductor clar. Les sessions per elles mateixes eren correctes però no s’acabaven de tancar, la qual cosa crec que és el que ha faltat en aquesta formació: acabar de concretar i arribar a un lloc.

Valoració de l’alumnat: Professora àmbit social

La meva valoració de la formació és positiva: – He après a elaborar un projecte amb els companys, tot compartint els diferents punts de vista i trobant punts en comú. – La tasca individual m’ha servit per fer un primer apropament a la nova ordre d’avaluació i em servirà per poder plantejar millor l’avaluació el dia que toqui aplicar-la a l’aula

Valoració de l’alumnat: Professor àmbit lingüístic

La formació de les XCB rebuda durant aquest curs 2017-18 ha estat molt positiva des d’un punt de vista individual, pel conjunt del professorat i pel centre com a ens col·lectiu. El tema proposat per intentar elaborar un projecte interdisciplinari i en els diferents nivells d’ESO ha sigut un encert per la seva importància social i per la seva incidència en les relacions socials i efectives entre el nostre alumnat del centre. També pot ser una via per desmuntar una sèrie de prejudicis i d’idees de caràcter masclista que es veuen massa sovint entre el nostre alumnat. També ha estat una experiència molt enriquidora compartir diferents punts de vista, activitats, conceptes i metodologies de treball amb les companyes i companys del curs. Pel centre en general, ha estat molt productiu i positiu que un gran nombre de professors de l’equip docent hagi participat, aportat i conegut la metodologia de treballar per projectes i aportar els seus coneixements des de les seves àrees de coneixement. L’únic element negatiu d’aquest curs és que no hem aconseguit crear un projecte que es pugui aplicar o treballar al curs 2018-19. Crec que la raó principal ha estat la falta de temps i la càrrega de treball que tenim el professorat. Hauríem d’intentar trobar espais i moments on poguéssim treballar de forma més intensa i concentrats en aquest projecte.

Valoració de l’alumnat: Professora àmbit lingüístic

Aquesta formació ha estat molt útil ja que per a mi ha sigut una primera presa de contacte amb l’elaboració d’un projecte de manera transversal. Pensar i redactar una programació amb els seus objectius i criteris d’avaluació m’ha ajudat a tindre una visió més clara sobre què es un projecte (i què no), com es podria portar a terme a classe i com s’avalua l’aprenentatge dels alumnes. També m’ha fet pensar en com es poden ensenyar els continguts de la meva matèria agafant com a punt de partida la motivació dels alumnes i no, per exemple, un bloc gramatical o de vocabulari. La metodologia (en grup, dinàmica) que heu usat ha sigut ideal per al moment del dia en el qual tenia lloc la formació. Gràcies a això, les sessions no s’han fet pesades. La temàtica del projecte m’ha semblat interessant i necessària. Fer-nos reflexionar sobre qüestions de igualtat de gènere ens ha ajudat a ser més crítics i proactius amb els comportaments dels alumnes i amb la manera d’enfocar les nostres respectives matèries. Suggeriments per a millorar la formació: guiar-nos una mica més a l’hora de fer la programació (potser mostrant-nos un model?), estaria bé tenir un espai de feedback col·lectiu sobre la programació que ha fet cadascú: mostrar-nos-les dins del nostre grup, aportar i agafar idees, preguntar-vos dubtes a vosaltres… I finalment (per al vostre bé també), ser més estrictes en les dates d’entrega dels treballs i posar les tasques al Calendar de l’Institut, (així ens sentim més pressionats!). Merci!

Valoració de l’alumnat: Professora àmbit social

La meva opinió serà una mica parcial perquè no he pogut assistir a totes les sessions. M’ha agradat que hagi estat un curset pràctic i ens haguem enfrontat directament en com fer una unitat didàctica, tant la individual com la grupal. Així hem pogut comprovar les dificultats i intentant solucionar-les, però potser he trobat a faltar una mica de complement teòric per acompanyar-ho. Però repeteixo lamentablement he hagut de faltar a alguna sessió i potser és va donar i ho desconec.

Valoració de l’alumnat: Professor àmbit artístic

La formació esta ben plantejada. però crec que per part nostre ( o sigui els/les alumnes), no hem donat la resposta que esperàveu. M’explico , potser s’ha de fer en un altre horari, i poder dedicar-hi temps a reflexionar, repensar a treure un producte final pel centre real, treballar-lo aprofundir… . Potser arribàvem cansats (o jo arribava cansada) i no he pogut dedicar-li d’alguna manera el temps que això necessita i ha sigut a salto de mata.