ILEC al projecte Saving Gameworld

Els projectes que duem a terme a l’Institut Joan Solà estan estructurats en fase prèvia, fase de realització i fase de mostra. La fase prèvia es realitza un mes abans d’iniciar les activitats pròpiament del projecte i té com a objectiu introduir el context als alumnes i dotar-los de diferents eines que els puguin ser útils en el seu desenvolupament. És en aquesta fase, doncs, que s’introdueixen activitats ILEC i eines TIC.

En el projecte Saving Gameworld es va introduir una activitat de llegir per aprendre relacionada amb el jocs. Concretament parlava de l’Alquerc, una variant del tres en ratlla que es jugava durant l’Edat Mitjana al claustre de diverses catedrals, entre elles, La Seu Vella de Lleida. La seqüència va permetre treballar diversos aspectes de comprensió lectora i elaboració de resums en grup cooperatiu.

 

En el següent dossier es poden veure les activitats proposades.

 

El quadern d’equip

Autora: Carmen Casanovas

El quadern d’equip és una eina important per a l’organització del grup i per a l’aprenentatge del treball cooperatiu. En aquest projecte, el quadern d’equip rep el nom de “Guia per vèncer Galactus”.

En aquest document, els grups han de recollir les normes de funcionament del seu planeta,  els fulls de planificació i de revisió de les tasques i els càrrecs que exerciran els membres de l’equip. En definitiva, la “Guia per vèncer Galactus” ha de servir a l’alumnat per assegurar el bon funcionament de l’equip i per saber què ha de fer en cada fase del projecte.

A més a més, al final del document, es facilita una rúbrica que servirà als grups com a base d’orientació a l’hora d’elaborar el producte final del projecte: el joc de taula.

GUIA PER VÈNCER GALACTUS. ENLLAÇ

 

La carpeta d’aprenentatge

Autora: Judith Justribó

És un document individual, que s’ha d’entregar el darrer dia del projecte, al professor/a que tinguin a l’aula.

Format de la carpeta: llibreta, fulls subjectats amb altres sistemes, etc. Es valora la cura i originalitat en la presentació.

Continguts:

 1. Índex
 2. Introducció: objectius i propostes individuals sobre el que m’agradaria aprendre
 3. Diari de treball personal – Carnet de punts
 4. Reflexió sobre els aprenentatges assolits i evidències de les aportacions personals al projecte
 5. Fotografies, dibuixos, gràfics, etc.
 6. Reflexió final i propostes de millora

La carpeta individual s’ha d’anar elaborant a l’aula durant la realització del projecte. S’ha de fer diàriament. Un bon moment per dedicar-hi una estona pot ser al final del matí. Per ajudar a l’alumnat a reflexionar sobre si està assolint el que s’espera d’ell, se li recomana que utilitzi la rúbrica següent:

Expert Avançat Aprenent Novell
Participació i compromís Participa activament en les tasques del projecte, organitza i aporta noves idees. Participa amb el grup en les tasques del projecte. Participa de forma poc constant i aporta poques idees. Li costa molt participar en les tasques i aportar idees.
Conciliació i resolució de conflictes Preveu els conflictes que poden aparèixer al grup i actua per evitar-los i/o resoldre’ls a través de la mediació. Actua de mediador/a sempre que hi ha un conflicte. Queda al marge dels conflictes que sorgeixen al grup, tot i que no en genera. Genera conflictes dins el grup.
Col·laboració i inclusió Col·labora amb tots els companys/es de forma positiva i igualitària per assolir els objectius del grup. Col·labora amb tots els companys/es, tot i que li costa fer-ho de manera positiva i igualitària. Col·labora bastant amb els companys/es, però tendeix a imposar la seva opinió. Col·labora molt poc amb els companys/es de grup o n’exclou alguns.
Treball Inverteix les hores de classe en treballar al màxim per assolir els objectius del grup. Aprofita la major part del temps i col·labora en l’assoliment dels objectius. Hi ha estones en què no aprofita prou el temps. Participa de manera irregular i amb ajuda. Aprofita molt poc les hores de classe per treballar en el projecte.
Esforç i esperit crític S’esforça al màxim per realitzar les tasques amb correcció i qualitat. S’esforça per realitzar les tasques correctament. S’esforça per entregar les tasques, però ho fa amb baixa qualitat. S’esforça molt poc en entregar les tasques o les entrega de manera incompleta.
Autonomia personal És capaç de treballar de forma autònoma, proposant-se objectius i assumint reptes personals. És capaç de treballar de forma autònoma un cop se li encomana una feina. Necessita referències per saber el que ha de fer. Cal assignar-li tasques molt concretes i acotades, sense marge de decisió.

 

La rúbrica per avaluar la carpeta d’aprenentatge és la que mostrem a continuació:

RÚBRICA CARPETA D’APRENENTATGE

CARPETA D’APRENENTATGE. ENLLAÇ

 

Torneig final

El Torneig Interplanetari exigirà als participants que demostrin el domini de les qualitats pròpies de cada un dels planetes per tenir accés als diferents tipus de recursos que permetran construir la missió espacial que s’enfronti i venci Galactus.

Cada planeta haurà elaborat 6 jocs. 2 dels integrants del grup es quedaran fixos a la taula del seu joc i els altres 2 aniran a jugar per guanyar recursos. Els recursos s’acumularan a la Base de Construcció de la Missió Espacial Anti-Galactus.  Allí s’aniran rebent els recursos a mesura que es vagin obtenint.

Normes del torneig

Cada planeta prepararà l’aula per rebre als jugadors.

A cada un dels planetes es muntarà una taula per a cada joc. A la taula hi haurà d’haver dos membres del grup que ha construït el joc. El que hauran de fer és dinamitzar les partides, donar dues peces al guanyador i recollir les valoracions que es facin del seu joc (gomets que portaran els jugadors). En cap cas podran rebre peces del propi planeta. Caldrà registrar a la graella de registre el nom de la persona que ha guanyat les peces a cada partida

Els Fantàstics de cada planeta distribuiran les peces de recursos a cada partida: dues peces cada cop.

Els altres dos membres del grup seran jugadors. Els jugadors portaran 10 gomets del color del seu planeta per valorar els jocs que juguin. Un cop acabada la partida cada jugador decideix el nombre gomets que atorga al joc (1 o 2 màxim). El jugador guanyador de la partida rebrà dues peces que haurà de portar a la Base de Construcció de la Missió Espacial Anti-Galactus (passadís). Si s’acaben els gomets, els jugadors poden adreçar-se al Fantàstic del seu planeta i demanar de forma raonada que els en doni més.

En el canvi de 4a a 5a hora, els jugadors es canviaran pels que estaven fixos a les taules.

Important: els jugadors no poden obtenir recursos del seu propi planeta, han d’anar a jugar als altres seguint les normes següents:

 • Caminar tranquil·lament, sense córrer ni cridar.
 • No entrar al planeta si les taules de joc estan plenes.
 • Intentar explorar tots els planetes.
 • Atendre les instruccions i consells dels Fantàstics.
 • MOLT DE COMPTE!! Si no es segueixen les normes, els Fantàstics et poden retirar part dels gomets i no podreu jugar. Si això passa heu de tornar al propi planeta i restar-hi fins que el teu comportament permeti al Fantàstic adjudicar-te nous gomets per continuar jugant

Serà imprescindible que cada jugador jugui amb una polsera del seu planeta que l’identifiqui.

Els jugadors juguen per un objectiu comú: aconseguir recursos. No hi ha grups.

MOLTA SORT!!

 

Com ha de ser el joc?

La rúbrica del joc es construeix durant la fase prèvia conjuntament amb l’alumnat en una sessió de posada en comú en què es van apuntant a la pissarra les característiques fonamentals del joc a partir del treball previ fet en el grup,

 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL JOC DE TAULA

SAVING GAMEWORLD NIVELL EXPERT: Es pot jugar al joc i, a més, és un exemple per als gamers NIVELL AVANÇAT: Es pot jugar al joc i conté tots els aspectes essencials NIVELL PRINCIPIANT: Es pot jugar al joc, tot i que falten aspectes essencials NIVELL NOVELL: No es pot jugar al joc
Regles del joc Les regles permeten una dinàmica del joc, estan ben redactades i presentades. Es poden entrendre només llegint les instruccions del joc. Les regles permeten una dinàmica del joc, estan ben redactades i presentades. També són fàcils d’entendre Les regles permeten una dinàmica del joc, encara que costa d’entendre-les. Les regles o bé no s’han inclòs o bé no tenen sentit.
Bon rotllo i diversió Els gamers volen jugar moltes partides més i tots s’ho passen molt bé. El joc genera bon rotllo i els gamers no es barallen. Els gamers juguen però no volen repetir. El joc genera conflictes.
Contingut educatiu El joc permet adquirir competències i aprendre valors positius per a la vida. El joc afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques en els jugadors. El joc permet aprendre algun contingut relacionat amb el curriculum. El joc transmet valors negatius.
Precisió del contingut Tota la informació que apareix al joc (tauler, peces, targetes, etc.) és correcta. La informació que apareix al joc (tauler, peces, targetes, etc.) és en general correcta, només hi ha alguna errada lleu. La major part de la informació que apareix al joc (tauler, peces, targetes, etc.) és correcta, tot i que hi ha diverses errades, alguna de greu. La informació que apareix al joc és incorrecta i conté errades greus.
Creativitat El grup ha realitzat un gran esforç per fer que el joc sigui divertit mitjançant preguntes originals, peces singulars i molts altres elements creatius. El grup ha realitzat un esforç per fer que el joc sigui divertit mitjançant preguntes originals, peces singulars o altres elements creatius. El grup ha intentat que el joc sigui interessant i divertit, però algunes de les coses varen fer que el joc difícil d’entendre o de gaudir. S’ha fet poc esforç per tal que el joc sigui creatiu.
Atractiu S’han utilitzat colors contrastats i més de 3 gràfics originals o altres elements per fer que el joc sigui molt atractiu visualment. S’han utilitzat colors contrastats i 2 o 3 gràfics originals o altres elements per fer que el joc sigui atractiu visualment. S’han utilitzat colors contrastats, però només un gràfic original o algun altre element per fer que el joc sigui atractiu visualment. El joc no incorpora elements en color, i/o menys de tres gràfics.
Implementació i millora El joc incorpora totes les millores suggerides a partir del prototip. El joc mostra una clara millora en presentació i dinàmica respecte al prototip, tot i que no s’han implementat tots els suggeriments rebuts. El grup ha millorat o modificat un dels aspectes del joc en base a les millores suggerides a partir del prototip. El grup no ha mostrat cap esperit de millora del seu joc i/o no ha presentat el prototip.

 

La rúbrica es presenta dins el quadern d’equip, el professorat tutor de cada grup fa que es llegeixi a classe abans de la planificació del joc i en diferents ocasions durant l’elaboració del joc. Hi ha d’insistir molt per tal que no passin per alt dels condicions que es demanen per a un bon joc.

La rúbrica serà també el referent per a l’avaluació del producte final.

Calendari i horari

Autora: Núria Pérez

El calendari per la realització del projecte és del 16 al 27 d’abril. Les quatre últimes hores del dia es dediquen al projecte, les dos primeres es farà l’horari normal de classes. Durant aquest dies hi haurà diferents activitats per tal de donar una mica més de contingut al projecte.  La primera setmana els alumnes faran els prototips dels jocs, per tal que la setmana següent els companys els puguin avaluar i millorar cada joc. Les últimes sessions són les que corresponen al torneig final.

Durant la realització del projecte s’han implementat activitats de gamificació, aquestes es realitzaven diferenciades segons el planeta dels alumnes, és a dir, segon el perfils escollit per ells com a prioritari. Aquestes activitats s’han realitzat per diferents professors durant la primera setmana de forma heterogènia. Cada dia es dedicarà l’ultima hora del projecte per a fer una carpeta d’aprenentage d’alumne.

Horari alumnat

 

L’horari del professorat s’ha mantingut i s’ha adaptat al projecte dels alumnes.

Horari del professorat

Reunions del professorat

 

Autora: Núria Pérez

Cada setmana els professors implicats s’han reunit per tal de donar-li forma al projecte, tant abans, durant i després. En aquestes reunions s’han anat concretant tots els detalls i polint la estructura del projecte final.

Els integrants del grup impulsor de projectes s’han reunit en una franja horària diferent i han donat el suport necessari als professors

 

 

 • Formació del professorat: curs

 

Aquest any hi ha hagut un formació de professorat orientada a la gamificació especificament. En aquest curs han donat pautes de com treballar les unitats didàctiques a traves del joc, jocs de rol, representació escènica…

 

El treball en els grups. La taula àgil

Autora: Gemma Torrent

Es tracta d’una cartolina del color que té assignat el planeta en qüestió. Així, Esperanto té assignat el color lila , olímpics és de color groc, anímic, taronja i auris és de color verd.

Cada grup personalitzarà el tauler al seu gust i el penjarà a la paret en un lloc on sigui còmode treballar-hi. Serà el principal sistema d’organització de cada grup.

En primer lloc caldrà enganxar-hi l’avatar amb el qual s’identifica cada membre del grup. També s’hi afegirà l’ànima de cada jugador, el nom i la insígnia del grup.

A més, el tauler constarà de 4 columnes corresponents a les tasques per per, tasques en procés, tasques per validar i, finalment, les tasques fetes. Cada dia, quan es comença a treballar en el projecte, el grup decideix amb l’ajut del fantàstic que es trobi a l’aula a aquella hora, quines tasques farà aquell dia i distribueix qui les farà. Les tasques s’escriuen en un post-it i es pengen al tauler àgil. Hauran d’anar passant per les diferents columnes, primer seran a la columna de “per fer”, després a la de “en procés”, després, un cop acabades a la de “per validar” i, finalment, un cop validades, a la columna de “fetes”. El professorat (fantàstics) són els qui van validant les tasques quan consideren que ja estan acabades dia rere dia.
P1170990
taula àgill

Amenaça Galactus!!

Galactus ha iniciat ofensiva per escampar l’avorriment arreu de l’univers i actualment amenaça els planetes Auris, Esperanto, Olympus i Animic.
savinggameworld
Cada planeta disposa d’una capsa tancada on hi ha una part (25%) dels recursos necessaris (aliments, peces mecàniques, combustible, tèxtils) per enfrontar-se i vèncer Galactus (viatge espacial)  però és imprescindible que aquests recursos es combinin adequadament i en els proporcions adients perquè l’aniquilació de Galactus sigui efectiva.

Ara bé, per accedir als recursos cal que els habitants del planeta superin 4 proves que els permetran obrir les capses de recursos

 • 3 proves lúdiques
 • l’última prova seria l’aprovació del joc. Quan els 6 jocs del planeta siguin aprovats pels jutges (tutors), s’obtindrà l’última clau per obrir la capsa de recursos.

Els jugadors obtindran punts individuals que guardaran als seus àlbums. Aquests punts els guanyaran cada cop que un dels seus post-its del tauler àgil arribi a la columna final.

Un cop obtingut el codi els habitants del planeta disposaran de la seva maleta de recursos però l’hauran de posar a disposició de la resta de planetes en el Torneig Interplanetari..

 

Com hem fet els grups?

Autora: Gemma Torrent Pellicé

Durant la fase prèvia del projecte es va elaborar un test, a partir del qual s’extreia l’ànima del jugador/a.  L’ànima queda dibuixada en una plantilla i cal recuperar-la en la fase de realització del joc. D’acord amb l’ànima resultant, un jugador/a pot ser: KILLER, ACHIEVER, SOCIALIZER o  EXPLORER. Les característiques de cadascun dels tipus de jugador són les següents:

Killer: sempre vol guanyar i  gaudeix competint

Achiever: la seva prioritat és guanyar estatus i aconseguir objectius de manera eficient

Socializer: la seva prioritat és divertir-se a l’hora d’interactuar amb la resta de jugadors.

Explorer: per damunt de tot s’interessa per explorar allò desconegut.

A més, per a cada planeta (ESPERANTO, AURIS, ANIMIC I OLYMPIC) s’han elaborat unes preguntes relacionades amb el saber propi del planeta. Aquestes preguntes formen part d’un formulari on line que serà contestat individualment durant la fase prèvia. Com a resultat de l’esmentat qüestionari se sap si cada jugador/a té més o menys habilitats per formar part d’un planeta o un altre. Així, per exemple, si el qüestionari on s’han encertat més respostes és el d’esperanto, això significarà que el jugador/a té més facilitat o més coneixements dins el món de les llengües i la literatura i, per aquest motiu, se li assignarà aquest planeta. El planeta olímpics està relacionat amb el món de l’esport i la història. El planeta anímic amb el món de les arts i els valors. El planeta auris és el de la natura i l’univers.

Una vegada, cada alumne/a té definida la seva ànima i se li ha assignat un planeta, el professorat formem grups de 4 o 5 alumnes dins de cadascun dels planetes de manera que a cada grup hi hagi representades diferents ànimes de jugadors. Entenem que així la manera d’entendre el joc que han de crear i de jugar-hi serà més rica i variada donat que cada jugador/a hi incorporarà la seva manera particular d’entendre el joc.