PRODUCTES FINALS

CONGRÉS DE CIÈNCIES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

A banda dels productes parcials que esdevenen al llarg del projecte, des de la primera edició del Congrés de Ciències hi som presents 1r, 2n, 3r i 4t de primària. Us mostrem alguna de les ponències del projectes que hem presentat a l’edició d’enguany, tot facilitant el vincle per accedir a visitar les ponències d’edicions anteriors.

Curs 2017/18

Projecte: Petits oceonógrafs (1r Primària)

Presentació

Ponència

On es troba la força i l’equilibri perquè s’aguanti un castell? (2n Primària)

Presentació

Ponència

Com és que el fum de les guspires dels petards se’n va sempre cap amunt? (3r Primària)

Presentació

Ponència

Com és que els diables no es cremen quan fan els correfocs? (4t Primària)

Presentació

Ponència

 

Com avaluem els projectes?

A l’escola utilitzem diferents instruments d’avaluació segons el moment o la intenció didàctica. Aquí us mostrem una petita mostra amb indicació dels moments concretes en que la fem servir i dels objectius pretesos.

KPSI

Al començament dels projectes el KPSI és un instrument per a compartir objectius i per diagnosticar les idees o coneixements previs sobre un fet o fenomen.

DIBUIX INICIAL I FINAL

Útil per autoregular l’aprenentatge en adonar-se els propis alumnes dels canvis experimentats entre el dibuix inicial (idees prèvies) i el dibuix final (aprenentatge).

A més a més és un instrument d’avaluació inclusiu ja que permet avaluar els aprenentatge d’aquells alumnes poc competents lingüísticament.

CONVERSA COL·LECTIVA

Diganòstic dels coneixements inicials entre iguals.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA

Després d’una seqüència d’aprenentatge aquest tipus d’activitat esdevé una eina avaluativa en comprovar la significació i transferència dels aprenentatges en situacions reals.

EXPOSICIONS ORALS

Esdevenen en diferents moments:

  1. Comunicació de les descobertes fetes a partir de l’experimentació en equips cooperatius.
  2. Comunicació dels aprenentatges a final d’un projecte o d’una seqüència d’aprenentatge dins del triangle: PENSAR-FER-COMUNICAR I SENTIR.

MAPA CONCEPTUAL

Eina mitjançant la qual els alumnes van plasmant gràficament l’esquema mental a mida que van construïen els coneixements. Aquesta construcció del coneixement esdevé a partir de la conversa col·lectiva en la que es contrasten les idees individuals, arribant a el concepte clau. És aquest concepte clau el que es va ordenant i plasmant gràficament,  organitzant d’aquesta manera els aprenentatges.

MAQUETA

Imaginar-se com funciona la realitat a partir d’una visió micro tot contrastant les hipòtesis inicials amb el comportament dels diferents materials i llur assemblatge.

Destaquem que l’elecció dels materials necessaris per a construir-la, formen en un aprenentatge en sí mateixa, ja que han de deduir les seves propietats i característiques aïlladament fins a trobar una similitud amb la realitat.

CARPETA D’APRENENTATGE

DRAMATITZACIONS

Representacions corporals per equips emprades per entendre la mirada micro, per exemplificar estats de la matèria, enllaços químics (forts i dèbil) i partícules de la matèria, entre d’altres.

RÚBRIQUES

Utilitzem les rúbriques per avaluar i/o autoavaluar el nivell d’assoliment dels alumnes d’acord a uns criteris d’avaluació prèviament definits.

BASES D’ORIENTACIÓ

Instrument que serveix a l’alumne tant per planificar una tasca, com per ajudar-la a fer de forma autònoma com finalment, també per autoavaluar-se. 

Hem inclòs com exemple de base d’orientació de l’àmbit de llengües ja que l’orientació dels nostres projectes és treballar de la manera més globalitzada possible.

PROVES ESCRITES COMPETENCIALS

Finalment, també emprem les proves escrites però aquestes estan formulades per tal d’avaluar si l’alumne és competent i en quin grau d’acord a uns supòsits i casos pràctics en els que ha de mobilitzar els seus coneixements per a resoldre-la.

Us proporcionem un exemple:

Primera part

Segona part

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grups cooperatius

Perquè la nostra escola opta per l’aprenentatge cooperatiu?

 

1. Per principi ideològic, tal i com exposem en el Projecte educatiu de l’escola (PEC ) som una escola inclusiva. Com a tal, la manera de fer possible aules inclusives, en les quals puguin aprendre tots els alumnes, és l’aprenentatge de forma cooperativa.

2. Per valors. Treballem els valors de la solidaritat, el respecte per les diferències, aprenentatges més significatius, funcionals.

3. Per què afavoreix el treball per competències.

Aquesta metodologia ens ajuda a treballar competències comunicatives: expressar, argumentar, interpretar, respectar opinions…. i també les  competències socials: diàleg, negociació per a resoldre conflictes, …

4. Treballem els projectes amb Agrupaments heterogenis.

Aquest tipus d’agrupament garanteixin una participació equitativa i simultània.

Per tant necessitem garantir un doble aprenentatge:

a) Cooperar per Aprendre( treball en equip com a recurs per ensenyar):

Per aprendre junts

-per ajudar-se.

b) Aprendre a cooperar (treball en equip com a contingut a ensenyar.

Treballem dinàmiques de grup i assemblees per fomentar la participació, el debat i consens ….., interrelació, coneixement mutu,

5.  Emprem tècniques de treball cooperatiu que garantitzin la participació de tots els alumnes.

1-2-4. Individualment , en parelles i en grup de 4.

Foli giratori

Llapis al mig

Trencaclosques , grups d’experts,( equip base)

-Grup d’investigació

5. Autoregular el funcionament del grup.

Davant d’un problema, es determina una norma i s’encarrega una persona.

Ed Infantíl C.I C.M C.S
secretari secretari secretari secretari
Material Material Material Material
portaveu portaveu portaveu portaveu
lector coordinador coordinador
Moderador