Reflexió final

Recordem com va començar tot això:

Durant el primer trimestre els professors de 4t de primària, vam decidir d’introduir el joc dels escacs a les seves classes de matemàtiques.

Després d’algunes preguntes sorgides per part dels alumnes, vam creure que seria interessant obrir un debat i encetar un projecte. I així ho vam fer. Els dos tutors de 4t i la tutora de 3 B que formàvem part del projecte de xarxa que es desenvolupava a l’escola van trobar oportú iniciar-lo conjuntament ja que d’aquesta manera el podríem aprofitar pel curs.

Un cop realitzat i exposat, vam comprovar que no només els alumnes havien obtingut uns coneixement sobre curiositats sinó que la motivació i implicació amb el joc havia pujat considerablement.

Per aquest motiu, tant els alumnes com el professorat, valorem molt positivament l’elaboració d’aquest projecte.

Valoració i reflexió final

Aquesta va ser la última sessió que es va portar a terme del projecte.

Vam realitzar una taula rodona per debatre i reflexionar sobre totes les aportacions i tasques que s’havien fet fins el moment.

També vam realitzar una autoavaluació, per tal de que els propis alumnes poguessin donar-se compte de quins objectius i compromisos havien assolit i que podien millorar de cara a altres treballs cooperatius.

GRAELLA AUTOAVALUACIO

Exposició i debat

Aquí els alumnes van realitzar una presentació Power Point per explicar als seus companys els resultats obtinguts de la investigació.

Aquesta tasca va tenir una durada de dues sessions, ja que els alumnes no només exposaven el material obtingut, sinó que a més a més, proposàvem un debat per  que la presentació fos més enriquidora.

Exemples de presentacions:

Preparar la presentació

Preparació de la presentació: un cop trobada, seleccionada i ordenada la informació, els va tocar preparar el material per presentar-ho i explicar-ho a la resta del grup-classe.

Aquestes són unes recomanacions per preparar i fer l’exposició oral:

  1. Pensa que la teva exposició ha de tenir títol.
  2. Fes un guió amb l´ordre del que vols explicar.
  3. Recorda que l´exposició ha de tenir un inici i un final. Tingue-ho en compte!
  4. Utilitza un vocabulari variat (no et repeteixis gaire) i precís (no utilitzis moltes paraules comodí)
  5. Pensa que l´exposició és en un únic idioma. No utilitzis paraules d´una altra llengua.
  6. Mantén una postura natural i mira al públic.
  7. Utilitza un volum de veu (ni massa alt ni massa baix), ritme(ni massa ràpid ni massa lent), vocalització i entonació adequats.
  8. Controla el temps que dura l´exposició
  9. Un cop tinguis clar el que vols explicar assaja. Grava´t, explica-ho davant un amic, família…
  10. Pensa si necessitaràs algun suport visual (mural, objecte,….). No és obligatori.

Cinquena sessió – Més recerca e investigació

Aquesta va ser la última sessió de reseca.

Aquí els alumnes amb l’ajuda del professor, van seleccionar tota la informació trobada i la van classificar per tal d’obtenir aquella que venia de fonts més fiables i descartar tota aquella que sospitaven de no ser del tot verídica.

Aquesta va ser una tasca més complicada, ja que buscar informació és fàcil, el que van trobar més difícil va ser el fet de seleccionar-la, resumir-la i entendre-la.

MOSTRA DE LA RECERCA

Quarta sessió – Recerca e investigació

En aquesta classe es van repartir les preguntes ja realitzades anteriorment i vam començar a investigar per trobar les respostes.

Repartició de les preguntes: Un cop seleccionades les 6 preguntes, es van repartir pels grups establerts, i aquests va ser el punt de partida.

Recerca i investigació d’informació: als alumnes se’ls va facilitar aquest esquema per poder realitzar de forma satisfactòria la recerca d’informació.

Tercera Sessió – Realització d’un diari de sessió

Aquest procés del diari,  el vam iniciar a la tercera sessió, encara que com es pot entendre és una tasca a realitzar al llarg del projecte.

Diari de sessions: recull que han fet, què poden millorar, què ha funcionat i tota aquesta reflexió ha d’ajudar en la propera sessió. Aquest ha d’anar signat pels membres del grup, perquè amb aquest acte demostren un compromís i que estan d’acord amb les propostes de millora.

MOSTRA DE TREBALL EN EQUIP