CONCLUSIONS

A nivell de centre hem vist, en primer lloc, que tot el que fa referència a l’experimentació i a l’ús de màquines ho treballem molt poc i en aquest sentit ens proposem establir una programació dedicada a poder fer un treball més intensiu d’aquests aspectes.

En segon lloc, hem fet un nou repartiment d’altres continguts que potser hem detectat que es podien treballar millor encabint-los dins projectes d’altres cursos, o que es treballaran en més d’un curs però amb diferents nivells d’aprofundiment.

Alguns dels continguts que hem decidit canviar són:

 • L’hort: sempre l’havien treballat els alumnes de 5è però aprofitant que es fa un projecte de plantes a 6è, a partir d’ara seran els més grans de l’escola els encarregats de l’hort.
 • Des d’Educació Física es proposa incidir en el treball dels sentits a cicle inicial i en el dels músculs i sistema locomotor a cicle mitjà.
 • Es detecta que a Cicle Mitjà només es treballa el sistema nerviós i el locomotor però com que a Cicle Superior ja es treballen la resta de sistemes del cos humà, considerem que és adequat seguir fent-ho així.
 • A 4t que actualment es treballen els animals, es centrarà el projecte en els vertebrats ja que els invertebrats es treballaran a 5è aprofitant que es participa en el projecte entorn del mosquit tigre.
 • També a 4t es treballarà l’alimentació saludable i equilibrada ja que a nivell de cicle mitjà es detecta que no es treballava.
 • S’inclou a 5è tot el que té a veure amb el bloc que matèria i energia que també hem vist que treballàvem poc durant els tres cicles de primària.
 • Les màquines i els engranatges es treballaran a cicle superior i des d’Educació Física, sobretot, aprofitant que es fa una sortida anual amb bicicleta amb tot el cicle superior.

Després d’aquesta revisió creiem que amb els canvis realitzats, durant els tres cicles de primària, es treballaran tots els continguts que estableix el currículum de medi. A més, els que es treballen de manera recurrent ho faran amb diferents nivells de dificultat i profunditat en funció de l’edat dels alumnes.

Finalment, també tenim clar que no sempre els continguts es determinaran a priori sinó que serà amb l’evolució dels diferents projectes que anirem detectant i trobant els diferents continguts a treballar.

 

MEDI A CICLE SUPERIOR

Després de treballar a nivell de cicle els continguts de medi, anotant en les graelles el que es treballa i l’aprofundiment de cada bloc de continguts, hem observat que no es treballen tots els blocs i que en alguns blocs tampoc es treballa tot. A partir d’aquesta observació hem començat a treballar per fer un nou repartiment, de moment a nivell de cicle, diferent a l’actual que provenia d’un acord de claustre anterior on es va repartir el medi a tota la primària. Però també hem demanat que es faci extensiu a tot el claustre el coneixement del que treballa cada curs per poder saber el bagatge el grup que t’arriba i poder ajustar el que es treballa. Encara que sigui el mateix tema es pot aprofundir i enfocar diferent, en funció de la maduració del grup i del moment.

Hem apreciat que cal incloure medi natural a cinquè i esponjar la part d’història entre els dos cursos, a ser possible.

Aprofitant que els alumnes de cinquè són els responsables de l’hort de l’escola es planteja aprofitar-ho com a programació i així treballar medi natural , a l’igual que incloure els insectes ja que es treballa el mosquit tigre i es treballaria éssers vius a cinquè i el mateix però plantes a sisè.

També hem vist que cal treballar en tot el cicle l’activitat científica, matèria i energia i entorn , tecnologia i societat, tots de medi natural. Aquest fet que ens porta a pensar en algun projecte d’intercicle de cara al proper curs per poder-ho treballar. Tot i que també hi ha la possibilitat de treballar-ho en tallers a tota la primària.

MEDI A CICLE MITJÀ

En cursos anteriors ja ens havíem repartit els continguts de medi per nivells. Així preteníem evitar que hi haguessin repeticions innecessàries i que determinats continguts, per contra, no es treballessin suficientment.

Ara, debatent sobre el treball sense llibres i l’aprenentatge per projectes, ens adonem que:

 • En primer lloc, a nivell de cicle ens queden alguns blocs de contingut que no treballem o que, tot i fer-ho, és de manera superficial i no els avaluem.

Continguts de medi natural:

Les persones i la salut:

 • Cos humà: no treballem la funció de nutrició i els aparells respiratori, digestiu, circulatori i excretor i la relació entre ells.
 • Alimentació variada i equilibrada. Avenços en la ciència alimentària.

Hi ha alguns continguts d’aquest bloc que es treballen de manera transversal en altres moments de la vida escolar: valors, projecte de convivència….

Matèria i energia:

 • D’aquest bloc només fem el treball de l’aigua i per tant ens queden la majoria de continguts pendents.

A nivell de centre treballem en la vida quotidiana les tres R.

El món dels éssers vius:

 • Treballem tots els continguts del bloc repartits en els dos nivells del cicle. (3r plantes, 4t animals).

Entorn, tecnologia i societat:

 • No treballem res d’aquest bloc (plantegem més endavant una proposta de millora).

Iniciació a l’activitat científica:

 • Fem petits experiments tot i que comptem amb poc material i infraestructura (potser ens hauríem de plantejar una inversió en aquest sentit).

 

Continguts de medi social:

El món que ens envolta:

 • Aquest curs ens ha faltat treballar el Sistema Solar. Però tenim clar que és un contingut de 4t.

Persones, cultura i societat:

 • Hi ha alguns continguts d’aquest bloc que es treballen de manera transversal en altres moments de la vida escolar: valors, projecte de convivència….

Canvis i continuïtats en el temps:

 • Anàlisi diacrònica i sincrònica de l’evolució d’alguns aspectes de la vida quotidiana. (creiem que és un tema molt puntual).

 

 • En segon lloc, a nivell d’escola creiem que no hi ha una delimitació clara (sobretot els temes més recurrents) i que dóna la sensació que tots ho treballem tot però en realitat no està clar ni estructurat el nivell d’aprofundiment que es persegueix i exigeix a cada curs.

 

Per això creiem que és molt important tenir estructurats els projectes a treballar a cada un dels cursos i quins continguts es tocaran (dins de cada projecte) i fins a quin nivell d’aprofundiment per facilitar que en cicle posterior puguin ampliar coneixements en funció dels que ja tenen els alumnes quan els arriben.

A més a més,  tenim la sensació que els blocs que tenim poc treballats són els mateixos al llarg de tots els cicles i per tant creiem que s’ha de plantejament a nivell d’escola per incidir en el treball específic d’aquests blocs de contingut a través, per exemple, de tallers d’experimentació intercicle, etc.

MEDI A CICLE INICIAL

En finalitzar el curs valorem positivament el treball fet a Medi i hem pogut fer la majoria dels continguts a través dels diferents projectes. Tal com ja havíem dit al començament de curs els projectes que hem treballat han estat: Mascota, El nostre arbre, Els oficis, Les abelles i Els animals de muntanya i granja.

Altres continguts els hem treballat de manera transversal al llarg del curs: reciclatge, electricitat, materials,…

Un cop revisat el currículum ens hem adonat que hi ha alguns continguts que durant aquest curs no s’han pogut treballar gaire:

A 1r.: -Família/entorn – L’espai

A 2n.:- Invents al llarg de la història- Ens orientem- Diferents plans i punts de vista

Propòsit de millora

De cara al proper curs intentarem que els diferents continguts ens quedin englobats dins dels diferents projectes de classe.

També ens agradaria fer un projecte triat per l’alumnat, tant a primer com a segon.

 

 

 

MEDI A EDUCACIÓ INFANTIL

Una vegada revisats tots els continguts de l’àrea de descoberta de l’entorn que es treballen durant l’etapa d’educació infantil hem vist que queden bastant coberts al llarg de tot el cicle.

No obstant, ens cal reforçar el treball d’experimentació (ús de lupes, balances… ), la representació gràfica per a la recollida i posterior anàlisi de dades i la interpretació dels resultats.

També hem d’incidir en la part de mesura (longitud, massa, temperatura… fent estimacions i prediccions).

De cares al curs vinent ens plantegem introduir un taller d’experimentació per resoldre aquesta mancança tenint en compte el treball cooperatiu i no donant tant èmfasi al treball i resultat final individual.

En quant a la mesura, veiem que anem escassos en material manipulatiu a nivell de cicle i hem decidit fer una comprada de material (balances, termòmetres, sacs de pes i cintes mètriques) per treballar-ho en els racons amb els grup classe o a nivell de tallers intercicle.

REVISIÓ DE CONTINGUTS DE MEDI

Després de posar en comú la metodologia utilitzada pels diversos cicles de l’escola i els temes més recurrents dels projectes de medi, hem arribat a la conclusió que de manera majoritària, els projectes els escollim els tutors (sobretot a primària) basant-nos en currículum de Coneixement del Medi que hi ha establert.

És per això que hem cregut necessari fer una revisió dels continguts que s’estableixen en aquesta àrea per tal de veure si, en general, els treballem tots i a quin nivell.

A partir d’una graella, cada cicle ha analitzat quins són els continguts que treballa en els diferents projectes que realitza. A partir del buidatge d’aquestes graelles, hem pogut veure que hi ha continguts que es treballen repetidament (ens cal analitzar si a diferent profunditat o no) i en canvi n’hi ha d’altres que gairebé no treballem durant tota la primària. Aquí és on, evidentment, ens cal incidir.

CLAUSTRES PEDAGÒGICS

Per tal d’aprofundir en el debat i formació que fem des de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques del centre, vam veure la necessitat d’ampliar-lo d’ampliar-lo i fer-lo extensiu a tot el claustre.

Trobàvem doncs a faltar un espai on poder debatre, posar en comú i finalment arribar a acords entorn de la manera de treballar i el què i com fer-ho a cada un dels cursos i cicles de l’escola.

És per això que vam decidir establir el que hem anomenat “Claustres Pedagògics de la Xarxa”, espais de reflexió i intercanvi en els quals, a més de transmetre les informacions derivades de la Xarxa de Competències Bàsiques a tot el claustre, treballem sobre la realitat del nostre centre  i sobretot, analitzem quins són els elements sobre els quals pensem que hem d’incidir per canviar-los.

I A CICLE SUPERIOR, COM TREBALLEM?

A cicle superior els temes dels projectes que es treballen venen donats pel mestre, partint dels temes de medi en relació al currículum.

Els projectes es treballen de manera interdisciplinària. A partir dels temes de medi el mestre programa intentant relacionar les altres àrees. Són projectes tancats. Un cop es presenta el projecte, sorgeix o es parteix d’una pregunta per tal de començar a treballar-lo.

Es dóna el material necessari, però són els alumnes que per grups, per parelles o individualment comencen un treball de recerca i identificació.

Els alumnes utilitzen diferents mitjans com internet, llibres de recerca, gent al seu voltant, per tal de dur a terme la tasca encomanda, i finalment tenir tot el treballat a la llibreta de camp.

D’altra banda, cada projecte que es fa s’intenta relacionar amb una sortida per portar a la pràctica el que s’ha treballat.

Al final de cada projecte es fa una posada en comú.

COM TREBALLEM A CICLE MITJÀ?

En un principi, a cicle mitjà treballem els projectes en funció dels temes de medi que tenim adjudicats a nivell d’escola i que venen marcats pel currículum.

Esporàdicament, però, fem algun petit projecte relacionat amb temes que tenen a veure amb el dia a dia a l’aula: biblioteca d’aula, l’entorn proper … o que proposen directament els alumnes.

Pel que fa al plantejament dels projectes, intentem sempre que s’iniciï a partir d’una pregunta que els alumnes podran respondre a través de les seves investigacions. Això no vol dir que altres vegades, haguem donat un altre format als projectes, plantejant-los en forma de concurs, pluja d’idees inicials, etc.

Habitualment durant el projecte els alumnes treballen majoritàriament en activitats de grup, aportant informacions que recullen de diferents mitjans (de casa, d’internet, de la biblioteca d’aula, del que ells ja coneixen, de preguntes que fan a la gent del seu voltant, etc).

Tota aquesta informació la recullen en diferents formats: presentacions PPT, murals, dossiers, i la comparteixen amb els companys a través d’exposicions orals.

En altres ocasions, per temes més puntuals, els alumnes reflexionen i debaten en grup una qüestió o dubte concret per, posteriorment, fer una posada en comú i arribar a unes conclusions conjuntes.

Pel que fa a l’origen de la informació, a vegades la donem limitada (en forma de fotocòpies, pàgines web concretes,..) i en altres ocasions fan la recerca lliurement.

 

ELS PROJECTES A CICLE INICIAL

Els projectes a cicle inicial els proposa el professorat a partir del currículum de medi. Aquest curs hem treballat: la mascota, l’arbre, els oficis, les abelles, animal de granja/muntanya.

Es fa una pluja d’idees per saber quin és el nivell inicial, d’on partim,…. i també preguntem què en volen saber.

Es demana que busquin material amb la col·laboració de les famílies i també el cicle n’aporta.

Un cop tenim el material, s’exposa a l’aula i s’utilitza com a material de consulta i es va mirant i explicant.

El sistema de treball inclou: fitxes, treball en equip, elaboració de murals, exposicions orals i altres (lapbooks si s’escau,…)

S’intenta fer-ho el més transversal possible, implicant-hi el màxim d’àrees.

El sistema d’avaluació es basa en fer una observació diària de com treballen, de les aportacions que fan i esporàdicament fem servir alguna de les fitxes per fer una avaluació més específica. Puntualment s’usen rúbriques.

Quan acabem el projecte els alumnes s’autoavaluen.

Com a proposta de millora, de cara el proper curs, tenim pendent que siguin els propis nens que triïn la temàtica.