Plantem cara a la pobresa. Producte final

Sense data, vàrem programar i planificar una exposició final, per a les famílies, dels següents projectes d’aula al voltant de la pobresa:

A. FER PARADA DE LLIBRES – 4CE
B. FER CRÒNICA DE LES TASQUES DEL PROJECTE (ST JORDI, …) – 3CE
C. FER CERCA I CONTACTE AMB ENTITATS -4CE
D. FER EXPOSICIÓ / WEB – SENSE DETERMINAR
E. FER CARTELLS INFORMATIUS – 1EE i 2EE
F. FER EL PASSACLASSES INFORMATIU DE LES TASQUES (ST JORDI …) – 4AE
G. FER VENDA DE ROSES I PUNTS DE LLIBRE – 4AE i 1EE
H. FER UN BANC DE LLIBRES PER A LA VENDA – 4CE
I. FER UNA CANÇÓ PER COMBATRE LA POBRESA – 2BE
J. FER UN MAPA DE LLATINOAMÈRICA / MAPAMUNDI DE LA POBRESA (?) – 2EE

Els alumnes, després de haver treballat en grups cooperatius base en els seus grups-classe, es reorganitzaran en tres funcions per atendre les necessitats d’aquesta exposició:

 1. COMISSARIS
 2. TÈCNICS DE DIFUSIÓ I DE COMUNICACIÓ
 3. GUIES

Plantem cara a la pobresa. Qui som ?

En els curs 2017-18, el grup impulsor ha decidit treballar un dels Objectius del Mil·lenni signats el 2015 per tots els països en el marc de les Nacions Unides.

La tria l’han feta els grups d’alumnes que participen en el projecte: un grup de primer ESO, dos segons de l’ESO, dos quarts de l’ESO, un grup de matèria de modalitat de Batxillerat.  La decisió la prenen a partir de la sensibilització pel visionat d’uns vídeos temàtics seleccionats pel grup impulsor.

El tema triat ha estat: “LA POBRESA. Erradicar la pobresa extrema i la fam”.

El projecte es realitzarà en la matèria de tutoria, tot i que rebrà una tractament transversal i globalitzat.

A – SALUT. Reduir la mortalitat infantil. Millorar la salut materna. Combatre la sida, la malària i altres malalties (Vídeo Derecho a la salut)

 

 

 

 

 

 

 

 

B – POBRESA. Erradicar la pobresa extrema i la fam (Vídeos El bocadillo mágico i La abuela no tiene hambre)

C – IGUALTAT DE GÈNERE. Promoure la igualtat de gènere (Vídeos “48 cosas que escuchan las mujeres” i “48 cosas que escuchan los hombres”)

D – EDUCACIÓ. Assolir l’educació primària (Vídeo “La verdadera Malala”)

E – MEDI AMBIENT. Incentivar el desenvolupament sostenible i tenir cura del medi ambient (Vídeo “Man”)

DOSSIER TREBALL

A mesura que anàvem avançant en el desenvolupament del projecte, els alumne han anat elaborant un petit dossier de tot el treballat. Permeten als alumnes demostrar l’adquisició de determinats aprenentatges i als professors comprovar la progressió de l’estudiant de manera individualitzada, personalitzada i continuada. Això també ens permet anar reorientant el treball segons les valoracions i aportacions dels alumnes per tal d’assolir els objectius proposats

DOSSIER PROJECTE INVENTS- CM Montesquiu

Dossier -els invents- La Baumeta

IDEES SOBRE L’AVALUACIÓ

Aran de l’avaluació, ens hem plantejat 10 idees que pensem que caldria abordar per millorar l’avaluació cap a un enfocament competencial.

 1. Lligar metodologies i avaluació. Una avaluació competencial implica canvis metodològics. Calen metodologies que potenciïn la funcionalitat, l’aprenentatge actiu, l’autonomia, la globalització, la integració, la comunicació del què s’ha après…Les metodologies i l’avaluació han d’anar lligades.
 2. Tenir instruments i tècniques d’avaluació coherents i de qualitat: Els instruments i les tècniques d’avaluació són les eines necessàries que utilitza el professorat per obtenir evidències de les habilitats de l’alumnat en un procés d’ensenyament i aprenentatge. Els instruments constitueixen un ajut per obtenir dades i informacions respecte a l’alumnat, per això el professorat ha de posar molta atenció en la qualitat d’aquests instruments. El rendiment de l’alumnat es pot documentar de moltíssimes maneres.
 3. Implicació i responsabilització dels estudiants en els processos avaluatius i formatius. L’avaluació hauria de ser un procés continu de reflexió, tant per part de qui aprèn com de qui ensenya.
 4. En l’avaluació s’ha de partir de l’anàlisi dels diferents components sobre com es porta a terme una acció, i no de com es respon un exercici o qüestionari que requereix escriure una sola paraula o frase, o que són reproductives del text.
 5. Per fer una bona avaluació, cal lligar l’avaluació dels coneixements i les competències. No té cap sentit avaluar-les de manera independent. Conèixer és un component bàsic de la competència i sense saber utilitzar adequadament aquest tipus de sabers és impossible “ser competent”.
 6. Cal treballar per introduir el canvi en l’avaluació a nivell de centre. El nou enfocament competencial del currículum condiciona al docent ja que afecte a la manera de treballar, a les metodologies, a l’avaluació , a com s’interactua amb els alumnes i companys, i amb l’organització escolar. El treball en equip és un factor imprescindible a tenir en compte
 7. L’alumnat ha de conèixer prèviament els objectius que ha d’assolir i els indicadors que s’utilitzaran en l’avaluació dels seus aprenentatges, això l’ajudarà a organitzar-se
 8. L’avaluació hauria de ser contínua i global. Caldria observar tot el procés d’aprenentatge amb l’observació sistemàtica de l’adquisició de continguts. Alhora que també hauria de ser integradora, tenint en compte les valoracions de totes les àrees. I globalitzadora, tenint en compte el procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques
 9. El professor hauria d’adoptar el rol de cogestor del procés d’aprenentatge i d’avaluació. El metre ha d’ajudar als alumnes a construir coneixement. Cal que ofereixi les eines perquè l’alumnat pugui formular i posar a prova les seves idees, treure’n conclusions i transmetre els seus coneixements.  També cal que els ajudi a avaluar-se per poder millorar el seu aprenentatge.
 1. L’avaluació ha de permetre animar, donar suport i facilitar la reflexió de l’alumnat sobre els resultats obtinguts i del seu propi esforç.L’avaluació hauria de tenir com a finalitat oferir múltiples formes d’evidències sobre l’aprenentatge dels alumnes

Algunes dels instruments utilitzats per a l’autoavaluació dels alumnes són: AUTOAVALUACIÓ 

QR INVENTS- El Rocal

Tens un problema? Inventa una solució!

Així de fàcil ho han vist els nens i nenes de l’escola treballant el projecte dels invents:

-Si no t’agrada la verdura… inventa’t unes ulleres que només vegin gelats i hamburgueses.

-Si et costa tallar la carn… inventa’t un ganivet que tingui més d’una fulla i aniràs més ràpid!

-Si no t’agrada seure a la cadireta del cotxe… inventa’t un cinturó ben bonic i guarneix-la perquè sigui ben bonica!

…I així, fins a 93 invents diferents!

Tots aquests, es va poder  visitar l’exposició d’invents a l’escola i comprovar que la imaginació dels nens i nenes és infinita. Cada invent portava un QR. Així , els familiars podien sentir i veure com explicaven el seu invent els nens i nenes, com l’havien fabricat i per què servia.

  

  

QR INVENTS – La Baumeta

Arran de la presentació d’una maleta misteriosa, els alumnes van anar descobrint petits objectes/invents mitjançant els sentits. A través d’ells van coneixent i raonant el motiu pel qual creien que eren important.

A partir de molts d’aquests invents i de diverses lectures es van presentar les màquines simple i compostes. Fins i tot, se’n van observar, manipular i construir alguna. Per acabar, finalment, a fer d’inventors. Cada alumne/a va crear un invent de manera individual, havent-ho de presentar als companys i creant un QR per a l’exposició final del projecte.

invents nens+QR