Producte final – Exploradors del temps

L’encàrrec era elaborar una exposició que ordenés segons el criteri decidit pels alumnes (cronològic, per àmbits … ) els objectes rebuts. Per tot això vam comptar amb la col.laboració del Miquel Molist (arqueòleg de l’UAB) i la Muntsa Guasch (historiadora del Museu de la Pell d’Igualada) els quals els hi van explicar questions relatives a l’anàlisi de la història i quins criteris es podien seguir a l’hora d’elaborar una exposició a un museu. També se’ls hi va oferir una selecció de materials on documentar-se i investigar.

Els alumnes reunits en grup de sis experts (un de cada àmbit: societat, art, comunicació … ) van fer una visita guiada pel seu “museu” al alumnes de 4t i 5è. També es va presentar als pares el projecte i l’exposició.

molist

molist 2

Producte final: La casa ideal

El nostre projecte ha implicat diferents activitats en grup i, com a resultat, s’han obtingut uns materials desenvolupats pels alumnes. En conjunt, no caldria oblidar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Segurament, el material més important creat pels alumnes ha estat la maqueta de l’habitatge. Per a poder arribar a dissenyar i construir la maqueta, els alumnes han hagut de desenvolupar diverses tasques.

Inicialment, a partir d’una plantilla proporcionada als alumnes per a dissenyar el plànol de l’habitatge, la superfície havia de ser inferior a 200 m2. Els alumnes, en grup, han dissenyat un croquis i, posteriorment, un plànol de l’habitatge.

View post on imgur.com

Per a construir la maqueta, s’ha utilitzat una base de contraplacat i, també, cartró ploma per a les façanes, parets i envans. També, se’ls ha proposat dissenyar el mobiliari, en 3D, amb cartolina.

Els alumnes han hagut de plantejar quin o quins tipus de recursos energètics subministrarien energia a l’habitatge i han reflexionat sobre la sostenibilitat i el medi ambient al nostre planeta.

View post on imgur.com

A més, els alumnes han hagut de dissenyar un hort hipotètic, el qual, idealment, hauria de permetre un autoconsum de fruites, verdures,…

A la part final del projecte, els alumnes, en grup, han hagut de realitzar una presentació oral en la qual han explicat les característiques de l’habitatge dissenyat i les decisions preses en relació a aspectes com els recursos energètics de l’habitatge, quines espècies han escollit per a conrear l’hort,…

(Maria García)

Procediment: La casa ideal

L’equip impulsor de l’ Institut Joan Brossa ens reunim els dimecres per la tarda per preparar el projecte globalitzat.

El primer punt de l’ ordre del dia és compartir la informació de les sessions formatives de la  Xarxa CB.

A l’ hora de planificar el Treball Globalitzat, el primer que vam fer va ser decidir si el tema/projecte el decidiríem el grup impulsor o bé deixaríem que el triessin els alumnes entre diferents opcions.

En aquest cas, i essent aquest el segon TG que fèiem a l`escola, vam pensar que seria més adequat que es decidís en la sessió de l’ equip impulsor.

Un cop decidit el projecte: LA CASA IDEAL, es decideix com es presentarà als alumnes i se’ls acompanyarà en la consecució del producte final.

Es fa servir la plataforma moodle per penjar tota la informació que necessiten els alumnes per anar fent el procés del TG.

Es fa de la següent manera:

 1. Es marquen una sèrie d’ objectius als alumnes, per que ells vagin dissenyant el seu projecte

Els Objectius del TG:

 1. Cercar i seleccionar d’informació rellevant per resoldre problemes.
 2. Valorar les diferents opcions energètiques i de sostenibilitat implicades en el funcionament dels habitatges.
 3. Valorar els diferents materials implicats en el procés de construcció d’un habitatge.
 4. Integrar la geometria i la proporció en el disseny d’uns plànols.
 5. Practicar la construcció de maquetes a partir d’uns plànols.
 6. Descobrir com es fa un hort i una petita pràctica de conreu.
 7. Desenvolupar estratègies per treballar en grup de forma eficient

 

 1. Es proposen una sèrie d’ activitats en un ordre que marca el ritme de treball dels alumnes.

Els alumnes treballen en sessions de 2h i durant 2  dies a la setmana. Estan guiats pels professors que integren l’ equip docent de 1er de la ESO.

Els alumnes van entregant les activitats a mida que les van fent a través de la plataforma moodle.

Els alumnes treballen en grups de 3 ó 4 alumnes, amb diferents responsabilitats dins del grup.

En el procés d’ elaboració de les maquetes, els alumnes introdueixen alguns elements interessants  com patis interiors amb parets de vidre per aportar lluminositat a les vivendes, parets de vidre per afavorir l’ estalvi energètic. Recollida d’ aigües pluvials per regar l’ hort i el jardí. Jardins de vegetació autòctona, mediterrània, que tenen baix consum d’ aigua. Els alumnes expliquen les seves idees i els avantatges estètics i pràctics que impliquen els trets diferencials que han posat al seu projecte.

El projecte s’ avalua de manera contínua, donant tant de valor al procés com al producte final.

Els alumnes fan una exposició final on parlen de la seva CASA IDEAL i de per què ho és i de per què han triat les diferents opcions de la casa.

Els resultats obtinguts, mostren clarament les habilitats plàstiques dels nostres alumnes i la seva originalitat i creativitat.

Estem molt contents de com han treballat el TG i malgrat hem pensat moltes coses per millorar i polir el TG, hem aconseguit motivar als alumnes i això es reflexa en els resultats.

Producte final:

UNA MAQUETA DE LA CASA IDEAL, FETA A PARTIR DELS PLÀNOLS ELABORATS PEL GRUP

-Què entenem per treballar per projectes?

 • Experimentar amb els continguts (treball per competències) i noves metodologies
 • Buscar l’equilibri entre el currículum experimental i el normatiu
 • Compartir entre docents
 • Procés més creatiu (centre d’interès, preguntes, reptes…)
 • Aprendre d’experiències quotidianes
 • Arribar a un producte final
 • Avaluació formativa lligada al procés i coavaluació
 • Autoavaluació per part dels alumnes (llibreta, diari o portfolio)

-Com incorporem els interessos dels alumnes?

 • La idea surt dels alumnes.
 • Les idees surten del grup de professors.
 • La idea surt del professorat però ells poden fer-hi aportacions i mirar com la desenvolupen.
 • Com creem una bona pregunta per un projecte?

-Com podem introduir les rúbriques a l’institut? Amb quins problemes i dificultats ens hem trobat? I avantatges?

Els debats que es generen són cada vegada més interessants i l’institut va introduint petits canvis.

Núria Trias Adroher