Implementació

A la nostra escola el Cicle Inicial cada dos anys realitza una visita guiada al Cim d’Àligues, centre d’aus rapinyaires. Els nens i nenes de segon ja compten amb aquesta sortida i vam aprofitar aquesta motivació.

Abans de la sortida…
– Què sabem? (gran grup)
– Què volem saber? (petits grups)
– L’àliga per dins (individual)
– Repassar què volem saber abans de la sortida (petits grups)
– Contestar a algunes preguntes que ja sabien (en grups)
– Visionar fotos del Cim d’Âguiles (gran grup)

Procediment: La casa ideal

L’equip impulsor de l’ Institut Joan Brossa ens reunim els dimecres per la tarda per preparar el projecte globalitzat.

El primer punt de l’ ordre del dia és compartir la informació de les sessions formatives de la  Xarxa CB.

A l’ hora de planificar el Treball Globalitzat, el primer que vam fer va ser decidir si el tema/projecte el decidiríem el grup impulsor o bé deixaríem que el triessin els alumnes entre diferents opcions.

En aquest cas, i essent aquest el segon TG que fèiem a l`escola, vam pensar que seria més adequat que es decidís en la sessió de l’ equip impulsor.

Un cop decidit el projecte: LA CASA IDEAL, es decideix com es presentarà als alumnes i se’ls acompanyarà en la consecució del producte final.

Es fa servir la plataforma moodle per penjar tota la informació que necessiten els alumnes per anar fent el procés del TG.

Es fa de la següent manera:

 1. Es marquen una sèrie d’ objectius als alumnes, per que ells vagin dissenyant el seu projecte

Els Objectius del TG:

 1. Cercar i seleccionar d’informació rellevant per resoldre problemes.
 2. Valorar les diferents opcions energètiques i de sostenibilitat implicades en el funcionament dels habitatges.
 3. Valorar els diferents materials implicats en el procés de construcció d’un habitatge.
 4. Integrar la geometria i la proporció en el disseny d’uns plànols.
 5. Practicar la construcció de maquetes a partir d’uns plànols.
 6. Descobrir com es fa un hort i una petita pràctica de conreu.
 7. Desenvolupar estratègies per treballar en grup de forma eficient

 

 1. Es proposen una sèrie d’ activitats en un ordre que marca el ritme de treball dels alumnes.

Els alumnes treballen en sessions de 2h i durant 2  dies a la setmana. Estan guiats pels professors que integren l’ equip docent de 1er de la ESO.

Els alumnes van entregant les activitats a mida que les van fent a través de la plataforma moodle.

Els alumnes treballen en grups de 3 ó 4 alumnes, amb diferents responsabilitats dins del grup.

En el procés d’ elaboració de les maquetes, els alumnes introdueixen alguns elements interessants  com patis interiors amb parets de vidre per aportar lluminositat a les vivendes, parets de vidre per afavorir l’ estalvi energètic. Recollida d’ aigües pluvials per regar l’ hort i el jardí. Jardins de vegetació autòctona, mediterrània, que tenen baix consum d’ aigua. Els alumnes expliquen les seves idees i els avantatges estètics i pràctics que impliquen els trets diferencials que han posat al seu projecte.

El projecte s’ avalua de manera contínua, donant tant de valor al procés com al producte final.

Els alumnes fan una exposició final on parlen de la seva CASA IDEAL i de per què ho és i de per què han triat les diferents opcions de la casa.

Els resultats obtinguts, mostren clarament les habilitats plàstiques dels nostres alumnes i la seva originalitat i creativitat.

Estem molt contents de com han treballat el TG i malgrat hem pensat moltes coses per millorar i polir el TG, hem aconseguit motivar als alumnes i això es reflexa en els resultats.

Producte final:

UNA MAQUETA DE LA CASA IDEAL, FETA A PARTIR DELS PLÀNOLS ELABORATS PEL GRUP

-Què entenem per treballar per projectes?

 • Experimentar amb els continguts (treball per competències) i noves metodologies
 • Buscar l’equilibri entre el currículum experimental i el normatiu
 • Compartir entre docents
 • Procés més creatiu (centre d’interès, preguntes, reptes…)
 • Aprendre d’experiències quotidianes
 • Arribar a un producte final
 • Avaluació formativa lligada al procés i coavaluació
 • Autoavaluació per part dels alumnes (llibreta, diari o portfolio)

-Com incorporem els interessos dels alumnes?

 • La idea surt dels alumnes.
 • Les idees surten del grup de professors.
 • La idea surt del professorat però ells poden fer-hi aportacions i mirar com la desenvolupen.
 • Com creem una bona pregunta per un projecte?

-Com podem introduir les rúbriques a l’institut? Amb quins problemes i dificultats ens hem trobat? I avantatges?

Els debats que es generen són cada vegada més interessants i l’institut va introduint petits canvis.

Núria Trias Adroher

PLANIFICACIÓ DEL TREBALL Escola Mare Nostrum

L’objectiu principal del nostre projecte serà que els alumnes entenguin la successió del temps, i l’evolució que genera en diferents àmbits aquest pas del temps.

Per tal d’aconseguir això partim d’uns objectes. Objectes que estan posats en unes caixes tenint en compte la classificació de les diferents etapes de la història. A les caixes només hi ha posades les dades entre les quals es situa cada etapa. L’escola ha rebut la demanda d’un col.leccionista que ens ha cedit aquests objectes amb l’encàrrec d’organitzar una exposició amb ells.

Per tot això comptarem també amb l’ajuda d’un parell d’experts en museus: el Miquel Molist (arqueòleg de la UAB) i la Muntsa Guash, que ens explicaran coses interessants sobre els museus i les diferents etapes de la història.

Les primeres sessions que vam realitzar l’equip impulsor van ser teòriques, un cop decidit el tema sobre el qual giraria el nostre projecte ens vam dividir en dos grups per tal de fer una pluja d’idees sobre com ho voliem plantejar. Sabent que d’aquesta forma ens sortirien dues propostes diferents. Després vam posar en comú les dues propostes i vam consensuar i triar el que més ens agradava de cada una, així és com va sorgir el nostre projecte EXPLORADORS DEL TEMPS. Un cop vam tenir triat el leit motiv i perfilat els objectius vam dedicar les sessions següents a preparar el material necessari per tal d’iniciar-lo: creació de les caixes -selecció d’objectes, classificació d’objectes i decidir el nombre de caixes … Després vam decidir quins continguts curriculars es podrien treballar a partir d’aquest tema: llengua: rondalles, llegendes, temps verbals. Matemàtiques: segles, els tant per cent, piràmides de població. Medi: etapes de la història i ens vam dividir en comissions de les diferents àrees per tal de plantejar els diferents reptes que proposariem als alumnes i fer una selecció de materials de consulta que ofeririem als nostres alumnes.