Producte final: La casa ideal

El nostre projecte ha implicat diferents activitats en grup i, com a resultat, s’han obtingut uns materials desenvolupats pels alumnes. En conjunt, no caldria oblidar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Segurament, el material més important creat pels alumnes ha estat la maqueta de l’habitatge. Per a poder arribar a dissenyar i construir la maqueta, els alumnes han hagut de desenvolupar diverses tasques.

Inicialment, a partir d’una plantilla proporcionada als alumnes per a dissenyar el plànol de l’habitatge, la superfície havia de ser inferior a 200 m2. Els alumnes, en grup, han dissenyat un croquis i, posteriorment, un plànol de l’habitatge.

View post on imgur.com

Per a construir la maqueta, s’ha utilitzat una base de contraplacat i, també, cartró ploma per a les façanes, parets i envans. També, se’ls ha proposat dissenyar el mobiliari, en 3D, amb cartolina.

Els alumnes han hagut de plantejar quin o quins tipus de recursos energètics subministrarien energia a l’habitatge i han reflexionat sobre la sostenibilitat i el medi ambient al nostre planeta.

View post on imgur.com

A més, els alumnes han hagut de dissenyar un hort hipotètic, el qual, idealment, hauria de permetre un autoconsum de fruites, verdures,…

A la part final del projecte, els alumnes, en grup, han hagut de realitzar una presentació oral en la qual han explicat les característiques de l’habitatge dissenyat i les decisions preses en relació a aspectes com els recursos energètics de l’habitatge, quines espècies han escollit per a conrear l’hort,…

(Maria García)

Procediment: La casa ideal

L’equip impulsor de l’ Institut Joan Brossa ens reunim els dimecres per la tarda per preparar el projecte globalitzat.

El primer punt de l’ ordre del dia és compartir la informació de les sessions formatives de la  Xarxa CB.

A l’ hora de planificar el Treball Globalitzat, el primer que vam fer va ser decidir si el tema/projecte el decidiríem el grup impulsor o bé deixaríem que el triessin els alumnes entre diferents opcions.

En aquest cas, i essent aquest el segon TG que fèiem a l`escola, vam pensar que seria més adequat que es decidís en la sessió de l’ equip impulsor.

Un cop decidit el projecte: LA CASA IDEAL, es decideix com es presentarà als alumnes i se’ls acompanyarà en la consecució del producte final.

Es fa servir la plataforma moodle per penjar tota la informació que necessiten els alumnes per anar fent el procés del TG.

Es fa de la següent manera:

 1. Es marquen una sèrie d’ objectius als alumnes, per que ells vagin dissenyant el seu projecte

Els Objectius del TG:

 1. Cercar i seleccionar d’informació rellevant per resoldre problemes.
 2. Valorar les diferents opcions energètiques i de sostenibilitat implicades en el funcionament dels habitatges.
 3. Valorar els diferents materials implicats en el procés de construcció d’un habitatge.
 4. Integrar la geometria i la proporció en el disseny d’uns plànols.
 5. Practicar la construcció de maquetes a partir d’uns plànols.
 6. Descobrir com es fa un hort i una petita pràctica de conreu.
 7. Desenvolupar estratègies per treballar en grup de forma eficient

 

 1. Es proposen una sèrie d’ activitats en un ordre que marca el ritme de treball dels alumnes.

Els alumnes treballen en sessions de 2h i durant 2  dies a la setmana. Estan guiats pels professors que integren l’ equip docent de 1er de la ESO.

Els alumnes van entregant les activitats a mida que les van fent a través de la plataforma moodle.

Els alumnes treballen en grups de 3 ó 4 alumnes, amb diferents responsabilitats dins del grup.

En el procés d’ elaboració de les maquetes, els alumnes introdueixen alguns elements interessants  com patis interiors amb parets de vidre per aportar lluminositat a les vivendes, parets de vidre per afavorir l’ estalvi energètic. Recollida d’ aigües pluvials per regar l’ hort i el jardí. Jardins de vegetació autòctona, mediterrània, que tenen baix consum d’ aigua. Els alumnes expliquen les seves idees i els avantatges estètics i pràctics que impliquen els trets diferencials que han posat al seu projecte.

El projecte s’ avalua de manera contínua, donant tant de valor al procés com al producte final.

Els alumnes fan una exposició final on parlen de la seva CASA IDEAL i de per què ho és i de per què han triat les diferents opcions de la casa.

Els resultats obtinguts, mostren clarament les habilitats plàstiques dels nostres alumnes i la seva originalitat i creativitat.

Estem molt contents de com han treballat el TG i malgrat hem pensat moltes coses per millorar i polir el TG, hem aconseguit motivar als alumnes i això es reflexa en els resultats.

Producte final:

UNA MAQUETA DE LA CASA IDEAL, FETA A PARTIR DELS PLÀNOLS ELABORATS PEL GRUP

-Què entenem per treballar per projectes?

 • Experimentar amb els continguts (treball per competències) i noves metodologies
 • Buscar l’equilibri entre el currículum experimental i el normatiu
 • Compartir entre docents
 • Procés més creatiu (centre d’interès, preguntes, reptes…)
 • Aprendre d’experiències quotidianes
 • Arribar a un producte final
 • Avaluació formativa lligada al procés i coavaluació
 • Autoavaluació per part dels alumnes (llibreta, diari o portfolio)

-Com incorporem els interessos dels alumnes?

 • La idea surt dels alumnes.
 • Les idees surten del grup de professors.
 • La idea surt del professorat però ells poden fer-hi aportacions i mirar com la desenvolupen.
 • Com creem una bona pregunta per un projecte?

-Com podem introduir les rúbriques a l’institut? Amb quins problemes i dificultats ens hem trobat? I avantatges?

Els debats que es generen són cada vegada més interessants i l’institut va introduint petits canvis.

Núria Trias Adroher

Com hem avaluat?

Pel que fa als sistemes d’avaluació d’aquest projecte, hem fet ús sobretot de les rúbriques ja que un sistema que permet que l’alumnat prengui consciència dels continguts avaluats i de quina manera s’avaluaran, bé amb uns indicadors numèrics o bé ítems lingüístics.

Aprofitant aquest mètode hem aplicat la coavalució  i l’autoavaluació que permet que l’alumne tingui més implicació en el procés avaluador i sigui partícip directe d’aquests tipus de decisions.

(J. Pons Cardona)

Metodologia “La casa ideal”

Tots els continguts i tasques del curs “La Casa Ideal” s’han preparat per ser presentats i seguits a través de la plataforma Moodle del centre.

View post on imgur.com

Les activitats són de resolució en grups cooperatius de 3 o 4 membres, distribuïts en grups heterogenis. Els grups han estat pensats pel professorat (els tutors i les tutores de cada grup-classe), i s’ha evitat la formació de grups d’experts.Els grups s’autogestionen, s’assignen els rols en una de les sessions inicials i previ debat intern. En aquest sentit, s’han preparat dos documents que els mateixos nois i noies han de treballar. Així ho tenen a Moodle:

Les tasques estan pensades per aplicar gradualment, i acotant una mica el treball per matèries, però sense perdre mai el punt de vista global corresponent a l’elaboració del producte final “La casa ideal”.

La intenció és que puguin anar entrant en una visió global del projecte de forma gradual. Des del primer moment han de començar a fer recerca, sempre guiats pel professorat. Han de buscar diversitat d’informació sobre materials, tipus d’energia, dimensions i formes dels objectes i les estances de la casa, etc.

En tractar-se d’un treball en el qual la creativitat té un gran protagonisme, les activitats poden ser guiades fins a un cert punt, algunes més que d’altres, i el projecte pot tenir derivacions que responguin a les inquietuds i interessos dels alumnes, amb ganes de proposar solucions inusuals, noves i/o alternatives.

Per seguir i compartir el procés, a banda de moment espontanis d’intercanvi d’idees i de posta en comú de coneixements a la classe, es programen moments de reflexió conjunta, en les últimes sessions de la setmana, on també s’aprofitarà per fer els reculls de seguiment del treball a cada grup.

Ferran Cardenyes

Com elaborem un treball globalitzat?

L’equip impulsor del Joan Brossa ens reunim diversos dimecres a la tarda per gestionar, planificar, avaluar i decidir què i com volem treballar al nostre projecte.

View post on imgur.com

El tema principal

Després d’un temps de debat, acordem que el “leit motiv” del projecte quedarà fixat en el desenvolupament i creació d’una casa ideal (sostenible i ecològica) amb els alumnes de 1r d’ESO.

Fins a quin punt incorporem els interessos dels alumnes?

Intentem pensar activitats que puguin despertar l’interés i la creativitat dels nostres alumnes, mitjançant l’ús de tecnologies 2.0 o TIC, l’ús i implantació del treball en xarxa i la creativitat artística i manual, tals com realitzar maquetes, planificar i treballar en equip.

Equip impulsor IES Joan Brossa: qui som?

Som un grup de professores i professors d’ESO de l’Institut Joan Brossa -ubicat al barri del Baix Guinardó, a Barcelona- que volem encetar un grup impulsor del treball globalitzat (o treball per projectes) al nostre centre educatiu.

Experiència prèvia

Alguns de nosaltres ja hem treballat en diversos treballs globalitzats o per projectes, bé al propi centre educatiu (vam estrenar-ho el curs passat) o en altres centres docents. Alhora hi ha un gruix de docents que mai han treballat amb aquesta metodologia i s’apropen per primer cop a aquesta forma de treball a l’aula.

Expectatives i reptes

D’una banda volem aprendre i millorar la praxis docent mitjançant l’aprenentatge i el disseny d’un model de treball globalitzat, sense perdre de vista que la nostra motivació principal és arribar a millorar la qualitat i l’atenció que reben els nostres alumnes en un procés on els docents som acompanyants de l’aprenentatge -que intentarem esdevingui autònom- dels nostres alumnes.

View post on imgur.com

Dubtes

Com cada vegada que encetem un projecte nou ens envaixen diversos dubtes sobre què i com fer, i quines estratègies, metodologies, organitzacions dins l’aula i continguts són els més adequats per optimitzar el descobriment i l’aprenentatge dels nostre alumnes. A més cal dissenyar el treball amb un marc horari que a vegades ens dificulta l’acció docent, ja que no podem desdoblar els professors per estar a dues aules alhora.

Com ens coordinem per presentar els continguts procedents de diverses àrees/matèries de manera integrada?

Ens trobem físicament dues hores setmanals, aprofitem equips docents i mitjançant mail i Drive.

Programació: Com identifiquem a l’inici i al llarg de la posada en pràctica del projecte els objectius d’aprenentatge, les competències i els continguts treballats?

Treballem mitjançant un document Drive que confeccionem alhora.

Com consensuem el rol del professorat (guia per ajudar als alumnes a fer-se bones preguntes i superar dificultats)?

Creiem que els docents han d’acompanyar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.