10 DE MAIG: ANEM A COMPRAR PLANTER

Un cop vam tenir les jardineres construïdes va arribar el moment de decidir què hi plantàvem? Per tant, abans d’anar a comprar planter vam preparar per l’alumnat una fitxa de recerca relacionada amb els planters.

En aquesta fitxa, per una banda  havien de buscar informació sobre els diferents tipus de planters i complementar-ho amb una exposició oral, i per l’altra havien d’elaborar el pressupost dels planters que havien comprat.

La fitxa és la següent:

Fitxa nº5. Anem a comprar planter

 

 

 

 

L’AUTOAVALUACIÓ I LA COAVALUACIÓ

La graella de l’autoavaluació és una eina més que aporta informació a les persones  docents sobre allò que creu l’alumnat que ha après al llarg del desenvolupament del projecte (comprovació de si s’han assolit els objectius i identificació del que queda per aprendre). Per tant, l’autoavaluació és entesa com l’avaluació que es fa una persona sobre ella mateixa en una activitat o bé procés personal que ha tingut lloc en la pràctica educativa.

Al finalitzar el projecte l’alumnat va haver d’omplir dues graelles: La graella de l’autoavaluació i la graella de la coavaluació en l’exposició oral.

La graella de l’autoavaluació que van omplir va ser la següent:

graella autoavluacio

La puntuació que proporcionava cadascun dels emoticons era la següent:

 • Si sense cap problema: 4 punts
 • Tindria alguna dificultat: 3 punts
 • Tindria moltes dificultats: 2 punts
 • No ho sabria fer: 1 punt

Aquesta nota que sortia de l’autoavaluació, posteriorment s’incorporava a tots els ítems de l’avaluació del projecte.  Tenia un percentatge sobre la nota final del projecte del 5%.

Des del nostre punt de vista la coavaluació és un dels models de participació de l’alumne/a en l’avaluació, és a dir, entre iguals.

La primera graella de coavaluació que vam utilitzar  va ser la graella per avaluar el treball col.laboratiu. La rúbrica ha estat elaborada per la Carme Barba i ha estat obtinguda de la següent pàgina web:

Rúbrica per avaluar el treball col.laboratiu

La segona  graella de coavaluació va ser per avaluar l’exposició oral de cada grup de treball davant dels altres grups.  Aquesta vegada l’alumnat no va participar en l’elaboració dels criteris d’avaluació.

Va ser utilitzada tant per l’alumnat com pel professorat.  A continuació es mostra la graella:

graella exposicó 

 

 

 

 

 

 

 

TOT UN PROBLEMA L’AVALUACIÓ!

L’alumnat ha estat avaluat quantitativament en veure la dificultat de fer una avaluació qualitativa.  Les activitats avaluades de l’alumnat de 1r ESO D han estat les que es mostren a la següent imatge:

graella avaluacio

Els percentatges de l’avaluació d’aquest projecte han estat (alumnat de 1r ESO D):

 • 35% mitjana de totes les fitxes (fitxes completades individualment tot i treballar en equip).
 • 25 % mitjana de l’observació diària del treball realitzat a l’aula de tecnologia per transformar els palets en jardineres.
 • 25 % mitjana de l’observació diària de la plantació del planter.
 • 5% la coavaluació
 • 10 % l’autoavaluació

Les activitats que ha realitzat l’alumnat d’ampliació d’anglès s’han avaluat des de la pròpia matèria.

 

LES FITXES TÈCNIQUES DE LES PLANTES

En aquest apartat del projecte novament tenim la implicació de l’alumnat de 1r d’ESO que realitza l’ampliació d’anglès. Se’ls proposa l’elaboració de les fitxes de cada planta diferent (amb grups de dos) que s’ha plantat a l’hort vertical. El contingut de cada fitxa és el següent:

 • Common name:
 • Scientific name:
 • Family:
 • Origin and geographic distribution within Catalonia:
 • Type of irrigation:
 • Characteristics:

Tot seguit cada fitxa tècnica s’enganxa a la fila del palet corresponent.

 

INICIEM LA PLANTACIÓ

El dia 16 de maig vam iniciar la plantació. Els passos van ser els següents (cada grup s’encarregava de plantar un palet):

 • Omplir tots els palets de terra.
 • Fer un solcs a cada filera. La distància entre solc i solc era aproximadament de 20 cm.
 • Plantar-hi el planter o bé les llavors.
 • Regar-ho.

La distribució de les files del palets ha estat la següent:

Primer nivell (el de la primera fila de dalt): plantes de flor decoratives

Segon nivell: plantes d’hort

Tercer nviell: Plantes aromàtiques i medicinals

Quart nivell: Més plantes d’hort

Cinquè nivell (el de baix): aquí serà el viver per plantar llavors i fer-nos el planter per auto-reposar els altres quatre nivells superiors i així poder ser autosuficients de planter.

A continuació es poden veure algunes fotos del dia que vam plantar.

 

EL SISTEMA DE REG

Després de plantar tots els nivells de l’hort vertical s’ha de regar. Les primeres setmanes es rega amb un sistema de reg tradicional. Tot i així, la intenció és realitzar un muntatge d’un sistema de reg per canonada amb degoteig que regui 5 minuts al matí i i 5 minuts al vespre.

Novament, amb el muntatge del sistema de reg hi col.laborarà l’alumnat del cicle formatiu de fabricació mecànica, manteniment i instal.lacions de fred i calor.

20170516_103752

HOW TO MAKE A VERTICAL GARDEN?

L’alumnat de 1r d’ESO que realitza ampliació d’anglès es va sumar al projecte. Una de les activitats més destacades va ser la creació d’uns pòsters amb anglès  tot fent ús de les eines 2.0  explicant com es construeix un Hort Vertical/ Jardí Vertical.

A continuació es pot observar una mostra d’un dels pòsters.

How to make a vertical garden

 

CONSTRUCCIÓ DE LES JARDINERES (Alumnat de 1r ESO -D)

Com que som a la comarca del Segrià, vam construir les jardineres amb palets reutilitzats de les indústries que es dediquen a la comercialització de fruita.  Per tant, el cost d’adquisició va ser zero, recollint-los nosaltres mateixos amb furgoneta i remolc.

 

A continuació es pot observar una imatge dels palets amb els quals va treballar l’alumnat.

Hort vertical Guindavols 2017 (5)

En aquests palets vam fer les modificions pertinents,  consistents en:

 • Deixar 5 nivells de fustes en lloc dels 7 nivells que teníem.
 • Clavar una fusta pel darrera de cada nivell.
 • Clavar una fusta pel davall de cada nivell.

Hort vertical Guindavols 2017 (7)

Hort vertical Guindavols 2017 (2)

Hort vertical Guindavols 2017 (8)

 

Un cop modificats els 14 palets de 1,2 m d’ample cadascun i de 5è nivell de plantació, ens va donar un total de 84 metres linials de jardineres en hort vertical (Déu n’hi do per omplir-les després!.)

Hort vertical Guindavols 2017 (16)

Tot seguit hem pintat els palets per protegir-los de l’exterior i de la humitat del reg.  Hem usat oli de llinosa, barrejat amb tint negre Judaic Sudan per donar-los un color trencat entre grogós i negre i així dissimular les diferències de color de les fustes dels diferents palets.

Molts cursos de l’institut hi han participat, incloent unes alumnes alemanyes que formaven part de l’intercanvi anual amb Heidenheim.

Hort vertical Guindavols 2017 (14)

Hort vertical Guindavols 2017 (12)

Hort vertical Guindavols 2017 (13)

Tot seguit hem procedit a acollar els palets a la paret (amb l’ajut d’alumnes dels cicles formatius).

Hort vertical Guindavols 2017 (56)

Hort vertical Guindavols 2017 (54)

Hort vertical Guindavols 2017 (53)