Benvinguts

En aquest Bloc trobareu informació sobre quelcom relacionat amb els treballs de Recerca.

ELS TREBALLS DE RECERCA

El treball de recerca es realitza a 2n de batxillerat i consisteix a realitzar una petita investigació sobre una determinada qüestió. Més que un tema, un treball de recerca hauria de ser un problema: una pregunta o hipòtesi que mereix ser estudiada i sobre la qual hem de trobar evidències per donar respostes. Això no sempre estarà a l’abast de les nostres possibilitats , de manera que el treball de recerca pot ser també un aprofundiment sobre un motiu força específic. En qualsevol cas ha de ser una interpretació , no una simple transcripció de la informació obtinguda.

La recerca està orientada per un tutor/a. Al final del treball, l’alumne/a presenta una memòria escrita i defensa el treball oralment, en públic (principalment, els companys i companyes), davant d’un tribunal composat per tres professors/es, un dels quals és el tutor/a.

Per al treball de recerca cal fer servir tot un conjunt de coneixements adquirits des de diferents matèries al llarg de l’etapa. El treball mesura també la maduresa pel que fa a la iniciativa, l’ordre, el rigor, la constància i la capacitat de recórrer a les fonts d’informació més adients.

Els principals objectius del treball de recerca són els següents:

– Plantificar de manera rigorosa la feina d’acord amb els objectius inicials establerts i les pròpies disponibilitats.

– Seleccionar les fonts d’informació adequades.

– Utilitzar de manera interdisciplinar les diverses metodologies i tècniques apreses en anys anteriors.

– Observar els fets de forma crítica i objectiva.

– Identificar les qüestions i dades fonamentals o valuoses per a l’elaboració del treball.

– Analitzar, classificar i donar el tractament adient a la informació obtinguda.

– Interpretar la bibliografia consultada i els resultats obtinguts amb esperit crític, tot formulant hipòtesis i comparant dades
i opinions contraposades.

– Exposar les pròpies idees amb coherència i estructuració correcta utilitzant un llenguatge adient.

– Elaborar un calendari de treball ajustat a la realitat i seguir-lo.

– Mostrar iniciativa en l’organització del procés de treball.

– Manifestar interès en la recerca d’informacions i en la resta d’activitats del treball.

– Fer una presentació correcta en l’aspecte formal i coherent en el contingut dels resultats obtinguts.

El treball de recerca compta un 10% sobre la nota final del batxillerat. ÉS imprescindible aprovar-lo per superar l’etapa. Els repetidors de 2n que hagin aprovat el treball de recerca el curs anterior no han de repetir-lo.

L’elaboració del treball és responsabilitat de l’alumne; la funció del tutor és orientar l’enfocament i la metodologia del treball. Les reunions entre l’alumne i el tutor es fan amb una periodicitat setmananal. Al començament caldrà reunir-se més sovint per concretar l’enfocament del treball, i al final també , per revisar-lo i donar-li forma definitiva.

ELECCIÓ DEL TEMA

Per triar el tema del treball l’alumne/a ha de tenir en compte els aspectes següents:

1 Interessos i preferències

2 Currículum que està realitzant (modalitat de batxillerat)

3 Perspectives professionals i d’estudi quan s’acabi el batxillerat

4 Nivell de preparació i recursos disponibles en relació a la dificultat del treball

Cal que el tema escollit sigui concret, i que permeti fer un treball de recerca experimental (laboratori, treball de camp, enquestes, etc.) o bibliogràfic. Un bon mètode per triar-lo és anar-lo “enfocant” progressivament a partir d’un camp d’interès ampli cap a motius cada cop més específics

El treball es pot centrar en l’experimentació, en el treball de camp (enquestes, entrevistes…) o bé en la recerca bibliogràfica i documental. Tanmateix, en la majoria dels casos serà una combinació d’ambdós procediments.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Benvinguts!

En aquest espai trobareu les orientacions i informacions que us facilitaran la vostra feina.

Publicat dins de General | Deixa un comentari