Ones Electromagnètiques

23 abril 2012

Què són les ones electromagnètiques?

Les ones electromagnètiques són vibracions o oscil·lacions periòdiques (que es van repetint) que tenen un component elèctric i un altre de magnètic. Tractades adequadament són l’element portador d’informació, sonora en el cas de la ràdio, d’imatges i so en el cas de la televisió, o digital en el cas de les dades informatitzades.

Les ones electromagnètiques són el canal a través del qual podem transmetre informació a distància sense la necessitat de la connexió amb cable.

Magnituds físiques de les ones:

  • La part d’ona que es va repetint periòdicament s’anomena cicle i la seva durada rep el nom de període (T).
  • El període es mesura en unitats de temps: segon (s), mil·lisegon (ms), i microsegon (ms).
  • La freqüència es defineix com el nombre de cicles que es realitzen en l’interval d’un segon. La unitat de mesura en el sistema internacional és l’Hertz (Hz). Així, en una ona d’1 Hz, el cicle fonamental es repeteix una vegada cada segon.
  • Un altre paràmetre important de les ones és la seva amplitud, que indica el valor instantani de la vibració o oscil·lació. En una ona sonora equivaldria al volum del so. El seu valor es representa en l’eix de les ordenades.
  • Una altre manera d’expressar el període d’una ona és la longitud d’ona i s’expressa en m.

Les ones electromagnètiques tenen freqüències molt elevades; per aquest motiu, cal emprar els múltiples de l’Hertz:

  • el quiloHertz (kHz) equival a 1.000 Hz, o .103 Hz
  • el megaHertz (MHz) equival a 1.000.000 Hz, o 106 Hz
  • el gigaHertz (GHz) equival a 1.000.000.000 Hz,  o 109 Hz
La longitud estarà en metres si la freqüència (f) és en quiloHertz (kHz).La longitud i la freqüència estan relacionades inversament: a les ones de longitud curta els corresponen freqüències elevades i a les ones llargues els corresponen freqüències baixes.

Edu3.cat

Per què són tant importants les ones electromagnètiques?

És la forma de transportar energia per l’aire, no té barreres. Podem emetre un senyal des d’un emissor i rebre’l en un receptor. Aquesta ona pot contenir informació que primer s’ha codificat en forma d’ona electromagnètica i el receptor la descodificarà i rebrà la mateixa informació que ha emès l’emissor, sense cables o elements físics.

Les ones electromagnètiques s’utilitzen per la radio, la televisió, internet… Però com les diferenciem?

Per les seves freqüències: número de vegades que es repeteix una ona. Com més gran és la freqüència , menor és la longitud d’ona.

.

Ja tenim les ones diferenciades per la seva longitud d’ona o per la seva freqüeència, és el que anomenem Aspectre Electromagnètic, depenent del tipus d’ona pertenyerà a un aspectre o un altre.

A una certa freqüència les ones són visibles

 

 

Cada aparell emet unes ones de diferents freqüències i si volem emetre ones de telefonia mòbil les haurem d’emetre a una banda de freqüència determinada per no confondre’s amb altres.

 

espectro electromagnetico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Són perjudicials les ones electromagnètiques? Vídeo