EL TÈCNIC D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN TASQUES D’ANIMACIÓ: L’ ANIMADOR I LA SEVA RESPONSABILITAT

Com a responsables de les persones al seu càrrec estan subjectes a una responsabilitat professional en les seves actuacions que s’estableix en tres fronts:

– RESPONSABILITAT CIVIL

– RESPONSABILITAT ÈTIC-PROFESSIONAL

– RESPONSABILITAT PENAL

RESPONSABILITAT CIVIL
: Ens compromet a respondre dels nostres actes i dels de les persones que estan al nostre càrrec, compensant a un tercer pels danys i prejudicis ocasionats mitjançant una indemnització econòmica. Per fer front a aquesta responsabilitat haurem de contractar una assegurança de responsabilitat civil, a traves de la qual és la companyia asseguradora la que es fa càrrec de qualsevol eventualitat en aquest sentit.

RESPONSABILITAT ÈTIC-PROFESSIONAL: Consisteix en l’obligació de respondre dels nostres actes professionals i els d’aquelles persones que per la nostra professió depenguin de nosaltres.

Mesures i responsabilitats d’aquests tipus:

– Conèixer la legislació vigent.Dependrà de cada comunitat autònoma

– Disposar de les autoritzacions dels pares o persones responsables dels usuaris

– Haver contractar assegurances de responsabilitat civil i accidents

– Disposar de l’autorització de l’ús de la zona, tant si és pública (ajuntament) com si és privada

– Haver pres les mesures de seguretat i prevenció de riscos: coneixement de la zona i del nivell d’esforç i risc, atenció a les prediccions meteorològiques, farmaciola d’emergència, comunicacions, etc.

RESPONSABILITAT PENAL

Es considera com a tal l’obligació de respondre dels nostres actes personals si aquests són considerats per llei com a delictes (greus) o faltes (lleus)
.

COMUNICACIÓ I HABILITATS SOCIALS EN TASQUES D’ANIMACIÓ

El tècnic en Atenció Sociosanitària haurà de tenir facilitat per a a compenetrar-se amb els usuaris i posar-se en el seu lloc per entendre quines són les seves necessitats

També serà important que conegui algunes tècniques de comunicació bàsica per relacionar-se amb ells quan tinguin limitades la seva capacitat sensorial o motriu. En aquests casos hi han estratègies adequades: parlar de front, prop de l’usuari i vocalitzar lentament, parlar a poc a poc i articulant correctament les paraules amb un volum de veu prou alt, ajudar-se del llenguatge no verbal i fins i tot del contacte físic i utilitzar sistemes augmentatius o alternatius de comunicació

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Capacitat de resolució de conflictes: Conjunt d’habilitats tant personals com professionals que ajuden en la resolució de situacions problemàtiques o conflictives. Inclou tant la forma d’afrontar-les com la de resoldre-les

Hi ha unes situacions conflictives que apareixen amb més freqüència en col.lectius amb necessitats específiques que són degudes a les causes següents:

– Mediambientals: es produeixen en el mitjà en el qual es desenvolupa l’activitat, com a canvis de llocs o espais que no són habituals, canvis en el mobiliari o la decoració, quedar-se a les foques, etc. donant lloc a conductes o comportaments inadequats en l’usuari.

– Fisiològiques: deriven de la malaltia, discapacitat o trastorn de l’organisme i afecten al benestar de la persona. Es poden manifestar en conductes o comportaments físics i verbals com insults, irritabilitat. En alguns casos poden estar causats pels efectes secundaris de la medicació

– Psicològiques: es manifesten amb nerviosisme o irritació excessiva davant situacions que no la requereixen, ansietat, depressió, etc.

– Socials: deriven de la dificultat per parlar, comunicar el que succeeix,expressar sentiments.

PROTOCOL A SEGUIR:

– Parar l’activitat que s’està duent a terme si és necessari tot i que en la majoria d’ocasions no cal, ja que els incidents solen ser lleus i es poden solucionar amb una petita reflexió o un simple toc d’atenció respectuós.

– Calmar i tranquil·litzar a les persones que estan implicades, ja sigui a través del contacte físic (agafar la mà, posar la mà a l’espatlla…) i suavitzant la situació (utilitzant un to de veu tranquil i convidant a la relaxació).

– Esbrinar quins factors físics, psíquics o mediambientals han desencadenat la situació de conflicte.Una vegada les persones estan calmades i tranquil.les, podem intervenir per esbrinar què és el que ha passat i quins factors o elements han originat el conflicte.

Una vegada tenim clar que és el que ha desencadenat la situació de conflicte, com s’ha desenvolupat i quines conseqüències s’han manifestat, passarem a aplicar la tècnica de resolució de conflictes més adequada.

Benvinguts i Benvingudes a la classe virtual d’Oci de TASS del Miquel Tarradell!

Aquesta és una nova singladura per altres camins que ens permetran conèixer què fa altra gent, compartir i publicar els nostres propis recursos i fer extensiva a altres àmbits la formació de l’aula teòrica.
El principi bàsic és compartir les nostres recerques amb la resta de la classe i tenir un recull d’activitats, idees i eines virtual confeccionat entre tota la classe.
Bona Feina!!