La convivència en els entorns educatius

Saber conviure és la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, de compartit, cooperar, respectar, d’autoregular-se i de saber comunicar-se de manera positiva amb l’entorn.Educar per a la convivència vol dir educar per conèixer-se i per conèixer, per interactuar positivament amb els altres i amb l’entorn. En realitat, es tracta d’un doble aprenentatge, en primer lloc, la convivència s’aprèn i per altra banda, la convivència ensenya, ja que gràcies a ella s’aprenen continguts actitudinals, disposicions enfront de la vida i al món que possibiliten l’aprenentatge d’altres continguts conceptuals i procedimentals.  Continue reading