OFFICE 365

Benvolgudes famílies, 

Aquest curs posem en marxa una nova eina a l’escola que ens ajudarà a gestionar noves formes de treball, tant a l’escola com a casa. 

Oferim a l’alumnat la plataforma Office 365 A3 Education. És un servei de Microsoft, contractat per l’escola, que ofereix dins l’àmbit d’educació i que el centre posa a disposició dels estudiants i personal.  

Per tal de fer-ne un bon ús, caldrà seguir les indicacions que us facilitem: 

https://www.office.com

PROTOCOL D’ÚS DE LES EINES DIGITALS CORPORATIVES 

 • Per fer ús dels comptes d’Office, els pares/mares o responsables legals dels alumnes han de manifestar que estan d’acord amb la política d’ús i privacitat de comptes de Microsoft Office 365, signant una autorització expressa. 
 • L’ús de Microsoft Office 365 és exclusivament per a l’àmbit escolar i educatiu. Els alumnes només poden enviar correus a docents i alumnes del centre. 
 • Salesianes Terrassa es reserva el dret de condicionar el desplegament de les aplicacions en funció de criteris pedagògics i l’edat de l’alumnat.  
 • L’ús del compte haurà de respectar les normes de convivència escolars vigents. 
 • En cas que hi hagi indicis que el compte d’un alumne es pugui veure involucrat en casos greus de disciplina, com ara el ciberassetjament, la direcció del col·legi podrà intervenir, suspendre i/o supervisar els comptes pertinents.  
 • El correu electrònic és una eina per a l’intercanvi d’informació entre persones, no un mitjà de difusió massiu i indiscriminat d’informació.  
 • La Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) estableix que les adreces de correu electrònic constitueixen una dada de caràcter personal, per la qual cosa el seu tractament ha de ser confidencial. En el cas que en una comunicació múltiple s’introdueixin les adreces de correu electrònic per fer-ne l’enviament a terceres persones, cal inserir-les al camp CCO (missatge amb còpia oculta) per no infringir el que disposa l’article 10 de la LOPD i, d’aquesta manera, la llista de destinataris del correu electrònic no serà visible per a qui el rebi. 
 • L’usuari no haurà d’acceptar documents ni arxius adjunts que provinguin de desconeguts o que tinguin un origen poc fiable, ni seguir enllaços a formularis on es demanin claus o noms d’usuari.  
 • Recomanem des del centre que l’ús d’aquestes eines siguin supervisades per la família. 
 • Haureu de comunicar a la direcció (titularterrassa@salesianes.org) qualsevol incidència, com ara l’ús indegut o no autoritzat del vostre compte de correu electrònic.  

 

ÚS DE LES APLICACIONS 

 

COMUNITAT DE MITJANS (1r, 2n  3r)  

 • En aquesta comunitat es proporciona el correu electrònic corporatiu de cada alumne a la família per tal que el gestioni en cas de confinament. 
 • Es farà servir la plataforma Teams per a les connexions a les videoconferències tant en les reunions que convoqui l’escola com en les tutories telemàtiques. 
 • El correu electrònic es farà servir com a accés de la plataforma Innovamat. 
 • Possibilitat d’ús de la versió online de Power Point o Word per a les presentacions i treballs que es demanin des de l’escola. 

 

COMUNITAT DE GRANS (4t, 5è i 6è) 

 • En aquesta comunitat es proporciona el correu electrònic corporatiu a cada alumne per tal que el gestioni al llarg del curs. 
 • Es farà servir la plataforma Teams per a les connexions a les videoconferències tant en les reunions que convoqui l’escola com en les tutories telemàtiques. 
 • El correu electrònic es farà servir com a accés de la plataforma Innovamat, així com a correu de registre per altres plataformes educatives que l’escola consideri oportunes. 
 • Possibilitat d’ús de la versió online de totes les aplicacions que ofereix la plataforma Office 365 (Word, Excel, Outlook, Power Point, Onedrive, Teams, Forms, Calendar…)* 

*La utilització d’aquestes eines digitals s’anirà introduint progressivament, practicant i fent-ne ús durant el curs segons les necessitats i oportunitats que es vagi generant. Des del curs passat s’ha introduït l’ambient digital en aquesta comunitat per tal de tenir un espai on poder conèixer i aprendre l’ús d’aquestes aplicacions.