PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021-2022

1.      INTRODUCCIÓ

 La finalitat d’aquest pla és definir l’organització del centre pel Curs 2021-2022 , en la situació de pandèmia que seguim vivint, tenint en compte les directrius que se’ns han donat per part del Departament d’Educació, per tal d’obrir de nou el centre garantint la seguretat de tota la comunitat.

Tanmateix és un pla que es revisarà i modificarà al llarg del curs, sempre que es cregui necessari, tant per adaptar-lo a la situació sanitària de cada moment com per fer canvis de tot allò que s’ha previst i, que un cop posat en pràctica, no proporciona els resultats esperats per un bon funcionament del centre.

Valorarem el manteniment d’aquesta organització, o part d’ella, per tot el curs 2021-2022 encara que millorés la situació sanitària, sempre tenint en compte el més beneficiós per l’alumnat i la resta de comunitat educativa.

Aquest pla, és una revisió del Pla d’organització del curs 2020-2021 introduint els canvis establerts en el “PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19”. Per aquest motiu hi poden haver parts d’aquest pla i dels seus annexos que siguin còpia íntegra dels documents facilitats pel Departament d’Educació.

 

 2.      ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE

 Organització en cas de confinament general

 EDUCACIÓ INFANTIL – Etapa Petits:

 •  Setmanalment s’entregaran diverses propostes a les famílies. Aquestes seran de caràcter voluntari, tot i que s’aconselli fer com a mínim algunes d’elles.
 • Connexió setmanal de 30’ amb els/les alumnes (grups de 8/9).
 • Quinzenalment es tindrà comunicació amb la família, per tal de donar suport en l’acompanyament que hauran de fer al seu fill/a perquè pugui realitzar les tasques i, també, per poder fer un seguiment emocional (Videotrucada Teams, xat de Teams, correu electrònic o trucada telefònica).

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – Etapa mitjans (1r, 2n i 3r)

 Propostes quinzenals:

 • Aquestes consistiran en petits reptes que englobaran diverses àrees.
 • Els coneixements necessaris per resoldre el repte podran ser presentats de diferents maneres (videotrucada, vídeos fets pels mateixos mestres, vídeos d’internet, activitats interactives,…)
 • Hi haurà activitats autoavaluatives.
 • L’alumne/a presentarà el repte resolt i rebrà un retorn per part del professorat.
 • El termini de lliurament de tasques serà flexible en funció de la situació personal de cada alumne.
 • S’adaptaran les activitats a aquells alumnes que ho necessitin.
 • Les propostes s’enviaran el dilluns a primera hora per Correu Educamos i quedaran sempre visibles en els arxius de Teams. En la connexió del dilluns es presentaran les tasques a l’alumnat.

Es realitzaran 3 connexions setmanals de 45 minuts (Teams o Google Meet) amb tot el grup classe. Aquestes connexions es gravaran per tal que l’alumnat que no hi pot assistir-hi les pugui visualitzar en el moment que a ell/a li sigui possible. Es farà una connexió per l’àrea d’anglès setmanalment.

Seguiment més proper d’aquells/es alumnes que ho necessitin, ja sigui per motius d’aprenentatge o motius emocionals.

Quinzenalment es tindrà comunicació amb la família, per tal de fer un suport en l’acompanyament en les tasques del seu fill/a que hauran de fer i, també, per poder fer un seguiment emocional (Preferentment videotrucada Teams, opcional xat de Teams, correu electrònic o trucada telefònica).

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – Etapa grans:

 Propostes quinzenals:

 • Aquestes consistiran en petits reptes que englobaran diverses àrees.
 • Es procurarà incloure alguna activitat en grup o parelles (sempre que hagin estat pou temps a l’escola per poder treballar-ho).
 • Els coneixements necessaris per resoldre el repte podran ser presentats de diverses maneres (videotrucada, vídeos fets pels mateixos mestres, vídeos d’internet, activitats interactives, ).
 • Hi haurà activitats autoavaluatives.
  • L’alumne/a presentarà el repte resolt i rebrà un retorn per part del professorat.
  • El termini de lliurament de tasques serà flexible en funció de la situació personal de cada alumne.
  • S’adaptaran les activitats a aquells/es alumnes que ho necessitin.
  • Les propostes, així com altres document necessaris, es presentaran mitjançant la plataforma educativa de Teams els dilluns i en la connexió del mateix dilluns es complementarà aquesta presentació.
  • Es crearan xats de consulta.
   • Es realitzaran 5 connexions setmanals de 45 minuts (Team o Google Meet) amb tot el grup classe. Aquestes connexions es podrien gravar per tal que l’alumnat que no hi pot assistir-hi les pugui visualitzar en el moment que a ell/a li sigui possible. Es faran dues connexions per l’àrea d’anglès setmanalment.Seguiment més proper d’aquells/es alumnes que ho necessitin, ja sigui per motius d’aprenentatge o motius emocionals.Quinzenalment es tindrà comunicació amb l’alumne/a (Preferentment videotrucada Teams), per tal de fer un suport en l’organització de les tasques i per poder fer un seguiment emocional.

    Es tindrà una comunicació amb la família sempre que es consideri convenient, tant per part de la família com de l’escola.

     

    AVALUACIÓ:

    • S’adaptarà els criteris d’avaluació a l’ensenyament a distància. Alumnes i familiars sabran com i quan es fa l’avaluació.
    • S’utilitzaran diversos recursos d’avaluació (Tasques realitzades, connexions online, observacions de les famílies,..). Totes les activitats realitzades seran elements d’avaluació.
    • Es tindrà en compte l’interès mostrat, compromís, autonomia,… Sempre tenint present la realitat familiar de cada alumne/a.
    • Es farà un retorn personalitzat de les tasques.
    • Una tasca no realitzada mai serà motiu per baixar nota, ja que no sabem amb seguretat quina és la realitat de cada alumne/a i, per tant, si poden o no realitzar amb facilitat les tasques que se’ls encomani.

     

    Organització en cas de confinament de 10 dies per positiu en un grup estable:

     

    • Les tasques a realitzar podran ser les preparades per cas de confinament o, si es creu més adient, es podrà seguir amb algun dels projectes que s’estiguin treballant en aquell moment.
    • Les connexions setmanals seran les mateixes que en cas d’un confinament general. En aquestes connexions es faran:
     • Aclariments de possibles dubtes de les tasques a realitzar.
     • Activitats interactives per tal de consolidar alguns coneixements.
     • Correccions d’activitats.
     • Ampliació de continguts (depenent de l’alumnat que es pugui connectar).
    • Entre el 1r-2n dia de confinament, es farà arribar a les famílies un breu escrit indicant les tasques proposades a l’alumnat i els horaris de les connexions que es faran.
    • Sempre que es consideri necessari es realitzarà una comunicació privada o col·lectiva amb les famílies, ja sigui sol·licitada per part d’elles o per part del professorat.
    • Les activitats presentades per l’alumnat podran millorar les qualificacions finals, mai no es podrà baixar una qualificació per no haver realitzat un treball en confinament.

     

    FAMÍLIES:

     Les vies de comunicació amb les famílies seran:

    • Xat de Teams
    • Videotrucada Teams o Google Meet.
    • Correu electrònic (corporatiu del centre personalitzat i comunicat amb antelació a les famílies).
    • Trucada telefònica (aquesta es demanarà amb antelació via xat o correu electrònic, la trucada el professorat la realitzarà amb número ocult).

     

    3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS

     

    a)      Organització dels grups estables:

    Cada grup estable tindrà un mestre/a tutor referent però el mestre/a tutor/a podrà donar classe a altres grups estables, sempre procurant que aquests siguin les mínimes possibles.

    Quan un o una mestre/a tutor/a doni classe a un grup que no sigui el seu assegurarà un distanciament amb l’alumnat, una ventilació correcta de l’aula i portarà, com sempre, la mascareta posada.

    S’organitzen grups estables d’alumnes amb un tutor/a i un espai referent. Es respecta la ràtio original de cada grup. Cada grup estable correspon a un nivell a excepció d’Educació Infantil.

    Els/les alumnes de P3, P4 i P5 estaran distribuïts equitativament formant dos grups estables. El professorat no tutor donarà classe a un màxim de 3 grups estables.

    Els especialistes d’anglès, música i educació física es procurarà que passin pels menys grups possibles.

    Els grups estables es mantindran sempre junts en totes les activitats al llarg de la jornada lectiva dins l’aula, en el pati podran ajuntar-se amb altres grups sempre i quan portin la mascareta posada.

    Tots els docents o personal de suport educatiu que es relacionin amb més d’un grup estable, portaran mascareta i mantindran la distància de seguretat de 1,5 metres.

    En el cas d’Educació Infantil, valorant molt positivament l’experiència del curs passat, es farà una barreja de nivells, sobretot per aconseguir unes experiències més enriquidores per a tot l’alumnat d’aquesta etapa.

    Tot i així també veiem la necessitat d’un temps d’adaptació per l’alumnat de P3.

    Així doncs es formaran dos grups estables amb alumnes dels tres nivells, repartits de forma equitativa, tenint en compte les característiques individuals de tot l’alumnat que ja coneixem.

    Els alumnes de P3, les primeres setmanes de curs, formaran un grup bombolla fins que s’hagin adaptat i es consideri ja adient barrejar-los amb la resta d’alumnat d’infantil. Aquest temps d’adaptació també servirà perquè les mestres puguin valorar en quin grup estarà millor cada un/a dels/les alumnes de P3.

    Les mestres d’Educació Infantil circularan per les aules observant, guiant i estimulant a tot l’alumnat d’aquesta etapa, dedicant alguns moments més específics als/les alumnes que tutoritzen.

    *Aquests dos grups estan formats, cada un d’ells, per alumnes dels tres nivells d’Educació Infantil.

    * * Les primeres setmanes de curs, l’alumnat de P3 formarà un grup estable amb la seva tutora.

    Les tasques a realitzar podran ser les preparades per cas de confinament o, si es creu més adient, es podrà seguir amb algun dels projectes que s’estiguin treballant en aquell

b)      Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Les mestres d’educació especial d’atenció a la diversitat, generalment la realitzaran dins l’aula, pel que hauran de portar la mascareta i respectar la distància de 1,5 metres de seguretat.

Si fan l’atenció fora de l’aula, al igual que altres especialistes de fora del centre, s’hauran d’assegurar que l’espai està degudament desinfectat i airejat, i en acabar la sessió desinfectaran i airejaran de nou l’espai utilitzat.

L’atenció de l’alumnat nouvingut generalment es farà a l’espai de la biblioteca i puntualment dins de l’aula. En acabar la sessió s’haurà de desinfectar i airejar l’espai.

 

c)     Organització d’espais

 Cada grup tindrà el seu espai de referència (aula).

L’ús d’espais comuns serà esporàdic, fent les desinfeccions oportunes sempre que s’utilitzin.

Els grups estables seran d’un màxim de 25 alumnes. Les aules del nostre centre permeten mantenir les distàncies amb els ràtios d’alumnes que proposem.

En el cas d’Educació Infantil, al ser espais molt específics, igual que el curs passat seran rotatius setmanalment. D’aquesta manera, cada grup estable ocuparà dues aules contínues cada setmana que es canviaran la setmana següent. El vestíbul serà un espai compartit on s’hi farà poca activitat, fent la desinfecció d’aquest espai sempre que es consideri necessari.

 

4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

 

a)      Organització entrades i sortides:

Les entrades i sortides del centre es faran esglaonades, però no serà necessari un interval de temps mínim entre grups. Així doncs, a les 8,55h del matí i a les 14’55h de la tarda es faran files per nivells al pati, mantenint la distància de seguretat necessària entre cada grup. Un cop s’obri la porta, aniran entrant un grup darrere l’altre. Les sortides es faran també per nivells, com ja és habitual en el nostre centre.

Els/les alumnes que arribin tard s’esperaran al pati, en el lloc assignat al seu curs, fins que hagin entrat tots els cursos. Els/les acompanyants d’aquests/es alumnes en seran responsables fins que entrin al centre.

A la sortida, els nens/es que no hagin vingut a buscar s’esperaran al vestíbul i no podran sortir fins a finalitzar la sortida de tots els grups.

Preguem que els familiars que s’endarrereixin a buscar els nens/es, no s’apropin a la porta fins que hagin sortit tots els cursos, per tal d’evitar aglomeracions.

Aconsellem que sigui un únic adult el que acompanyi als infants a les entrades i sortides, per tal d’evitar una excessiva acumulació de persones a les portes del centre.

En les esperes d’entrades i sortides, els/les acompanyants dels/les alumnes sempre hauran de respectar el distanciament de seguretat i, si aquesta no es pot mantindre, s’hauran de posar la mascareta.

A LES ENTRADES I SORTIDES, AIXÍ COM, EN ELS DESPLAÇAMENTS PELS PASSADISSOS DE L’ESCOLA, TOT L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA HAURÀ DE FER ÚS DE LA MASCARETA. ÉS NECESSARI QUE LES MASCARETES ESTIGUIN MARCADES AMB EL NOM DEL NEN/A.

Aconsellem que les mascaretes portin una cinta per tal de poder-la penjar al coll. TOTS ELS/LES ALUMNES HAURAN DE PORTAR UNA BOSSETA, TAMBÉ AMB EL NOM, PER PODER

GUARDAR-HI LA MASCARETA. A més serà necessari portar una mascareta de recanvi.

Tota la comunitat educativa a les hores de les entrades i sortides de l’Escola haurà de mantenir les distàncies de seguretat o portar mascareta.

 

 b) ADAPTACIÓ P3 :

Amb la finalitat de que els primers dies l’alumnat de P3 pugui vindre acompanyat dels seus progenitors, aquest curs també es faran uns dies d’adaptació.

Es divideix la classe en 2 grups: A i B. Abans d’iniciar les classes s’indicarà a les famílies a quin grup pertany el seu fill/a.

A partir del dia 21 l’horari serà de 9’00 a 12’00 i de 14’00 a 17’00.

 A partir del dia 16 i durant la resta del mes de setembre, l’assistència dels/les alumnes de P3 a les tardes serà opcional, segons el desig o necessitat de les famílies.

·    Familiars acompanyants P3

 Podrà entrar a les aules un màxim de dos acompanyant per alumne/a. Serà obligatori l’ús de mascareta de seguretat.

A l’entrar al centre serà obligat rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica.

Agrairem es segueixin les recomanacions de la tutora, reduint o allargant l’estada a l’aula segons cregui convenient aquesta.

 

a)      Organització de l’espai d’esbarjo

Aquest curs, a l’hora d’esbarjo es permetrà la interacció entre diversos grups de convivència estable, si bé caldrà que facin ús de la mascareta. Aquells/es alumnes o grups que no vulguin o puguin portar mascareta no es podran relacionar amb alumnes d’altres grups estables.

L’alumnat d’Educació Infantil podrà fer l’esbarjo al patí 1 de davant l’escola o a la zona infantil del Parc de Sant Martí.

L’alumnat de 1r, 2n i 3r faran l’esbarjo en el pati 2 i 3 davant de l’escola. L’alumnat de 4t, 5è i 6è anirà al Parc de Sant Martí a fer l’esbarjo.

 

 5. SERVEIS

 a)      Menjador

El menjador s’utilitzarà per l’alumnat d’Educació Infantil i algun grup d’Educació Primària. La resta d’alumnat dinarà a les seves aules.

Al pati compartiran un mateix espai diferents grups estables, sempre portant mascareta de seguretat. Aquells alumnes que no vulguin o no puguin dur la mascareta podran estar amb companys/es del seu grup estable però no amb alumnat d’altres grups.

b)     Acollida matinal

L’acollida matinal es farà com és costum a les instal·lacions d’Educació Infantil. Es mantindrà la distància de seguretat entre els/les alumnes de diferents grups estables, en els moments que no es pugui assegurar aquesta distància, els/les alumnes faran ús de la mascareta.

 c)      Extraescolars

Les activitats extraescolars que proposi l’AMPA també es duran a terme amb totes les mesures de seguretat necessàries.

 

6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 Les activitats complementàries es portaran a terme amb normalitat, ja que es realitzaran sempre amb els grups estables.

Per fer els desplaçaments a educació física serà obligatori l’ús de mascareta. Aquest curs es reprendrà l’activitat de natació.

Es duran a terme totes les excursions programades pel curs 2021-22, sempre respectant les mesures de seguretat indicades en el moment que es realitzin.

 

7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

REUNIONS INICI DE CURS:

Aquest any les reunions d’inici de curs es faran en format híbrid, presencial i virtual mitjançant Google Meet.

Les dates de les reunions són:

REUNIONS INDIVIDUALS DE SEGUIMENT:

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per videoconferència. També es podran fer per telèfon o Teams. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat adients i sempre sol·licitada prèviament.

 

PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES:

Sempre hem presumit del contacte diari amb les famílies, especialment a les sortides i més a Educació Infantil. Aquest curs, a mesura del possible, tornarem amb aquesta dinàmica, tot garantint les mesures de seguretat necessàries.

Els canals de comunicació que podran utilitzar les famílies seran:

 • Xat de Teams
 • Correu electrònic.
 • Videotrucada amb Teams
 • Trucada telefònica. Es sol·licitarà amb antelació, ja sigui per part de la família o de l’escola, mitjançant xat o correu electrònic.
 • Entrevista presencial en el cas que es consideri Aquesta es programarà mitjançant xat o correu electrònic i es portarà a terme prenent totes les mesures de seguretat adients. Pot ser sol·licitada tan per part de la família com per part del centre.

 

FUNCIONAMENT SECRETARIA:

Fins a nou avís, secretaria no podrà atendre a ningú sense cita prèvia.

 

8. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID

Quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19, s’aplicarà el protocol vigent. Gestió de casos de covid-19 als centres educatius per al curs 2021- 2022 (actualització de setembre de 2021

 

9. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

DISTANCIAMENT FÍSIC:

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).

 

HIGIENE DE MANS:

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent.

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 • Abans i després dels àpats
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores

A totes les aules, menjador i vestíbul hi haurà un dosificador amb solució hidroalcohòlica.

Es realitzaran diverses activitats, segons edats, per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.

També es posaran pòsters i cartell informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

 

EQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE:

 •  Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.
 • **Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:

 • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
 • Malalties cardíaques
 • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors).
 • Altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en ..).

 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l’alumnat no reincorporat als centres educatius. Així s’estableixen aquests criteris* per a l’atenció personalitzada de l’alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:

a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19.

b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d’elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada.

*En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d’atenció a aquest alumnat.

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals, propi o extern, de cada titularitat. També caldrà preveure els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l’actitud a prendre.

 

CONTROL DE SÍMPTOMES:

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:

 • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures

El centre facilitarà a totes les famílies el document de declaració responsable.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes compatibles amb Covid-19. La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.

El centre disposarà de termòmetres de distància per si un infant o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre.

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures addicionals.

No es pot anar a l’escola, si l’infant o adolescent presenta alguna de les següents situacions:

 •  Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge de tota l’escola).
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular per ser un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat o identificada com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
 • Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a dir, aquells infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills o filles del professorat en quarantena o els germans o germanes d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas
 • En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu (vegeu Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria).

 

ÚS DE MASCARETA:

En entrar al centre els/les alumnes de primària i el personal del centre han de portar sempre la mascareta posada.

 A l’estona d’esbarjo, sempre que s’estigui amb el grup estable, no serà necessari dur la mascareta posada.

 ÉS NECESSARI QUE LES MASCARETES ESTIGUIN MARCADES AMB EL NOM DEL NEN/A. TOTS ELS/LES ALUMNES HAURAN DE PORTAR UNA BOSSETA, TAMBÉ AMB EL NOM, PER PODER GUARDAR-HI LA MASCARETA.

Aquest article ha estat publicat en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *