Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació cicle mitjà (3r i 4t)

Llengua catalana i literatura

 1. Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries.
 2. Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques.
 3. Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant els recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que sigui convenient.
 4. Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre altres).
 5. Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, distingint entre idees principals i secundàries.
 6. Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals.
 7. Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos.
 8. Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió.
 9. Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals treballats.
 10. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.
 11. Valorar els avenços en escriptura i tenir consciència de les mancances.
 12. Mostrar seguretat en l’ortografia de base i coneixement de les normes ortogràfiques que responen a lleis constants.
 13. Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat quan s’hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació i sentit o el llenguatge literari.
 14. Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge: reflexió en el procés, organització i planificació del treball, acceptació de l’error, autocorrecció.
 15. Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari.
 16. Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge.
 17. Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.
 18. Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.
 19. Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

Llengua castellana i literatura

 1. Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, missatges audiovisuals), diferenciant entre idees principals i secundàries.
 2. Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les normes d’interacció oral.
 3. Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament preparades, amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics, si escau.
 4. Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relació del que diu el text i els coneixements dels alumnes.
 5. Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a la seva edat.
 6. Escriure textos descriptius, expositius, narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió.
 7. Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu ús amb diferents significats (polisèmia).
 8. Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les seves produccions. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.
 9. Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió.
 10. Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes.
 11. Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé.
 12. Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.
 13. Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.
 14. Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades.
 15. Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

Primera llengua estrangera

 1. Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals més habituals que es produeixen a l’aula.
 2. Emprar oralment la llengua estrangera en situacions pròpies d’aula.
 3. Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme, entonació per explicar fets i conceptes relacionats amb un mateix i el món que l’envolta o per transmetre informació d’altres àrees curriculars.
 4. Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes familiars, coneguts i d’interès.
 5. Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat comunicativa concreta.
 6. Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a partir de models amb una finalitat determinada i amb un format establert, tant en suport paper com digital.
 7. Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació.
 8. Comprendre oralment poemes, cançons, llegendes, refranys o dites.
 9. Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits.
 10. Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.
 11. Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres persones i cultures, i participar amb interès en les activitats en què s’usa la llengua estrangera.
 12. Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, comunicar amb gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats, i identificar alguns aspectes personals que ajudin a aprendre millor.
 13. Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre les situacions d’aprenentatge.
 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.
 15. Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes

Matemàtiques

 1. Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la unitat) i divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de vida quotidiana i en altres àrees.
 2. Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència, descriure-les i continuar la seqüència. Classificar i establir criteris de classificació.
 3. Comprendre situacions-problema de l’entorn proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes, taules…), xifres i signes adients per representar situacions-problema. Cercar i seleccionar les dades necessàries i estimar una resposta. Desenvolupar estratègies de solució. Expressar el procés de solució i la resposta.
 4. Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes. Comunicar oralment i per escrit, de forma clara, coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, construccions geomètriques, resolució de problemes). Reconèixer la validesa de diferents processos de solució d’una situació-problema.
 5. Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els fraccionaris i decimals com a expressió concreta de l’aproximació de la mesura.
 6. Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els nombres naturals de forma apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: càlcul mental (descomposició additiva i factorial dels nombres, producte i divisió per la unitat seguida de zeros); ús dels algorismes de càlcul escrit, i de la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar propietats dels nombres i operacions. Seleccionar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics.
 7. Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis d’un itinerari, plànol d’una pista…) utilitzant referents concrets de l’entorn proper.
 8. Identificar, reconèixer i descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn. Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, angles). Utilitzar les TAC i els instruments de dibuix per representar models geomètrics.
 9. Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps. En contextos quotidians i en altres àrees, realitzar l’estimació prèvia, efectuar la mesura, comprovar-la i expressar el resultat amb precisió. Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud.
 10. Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenar-les i expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), usant les TAC si s’escau.
 11. Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada en forma gràfica.

Naturals

 1. Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes, i mostrar una actitud de respecte pel medi.
 2. Classificar animals i plantes de l’entorn proper i reconèixer les característiques bàsiques d’acord amb criteris científics.
 3. Identificar les parts del cos que permeten el moviment, relacionar-les amb altres òrgans i comprendre el funcionament del cos humà des d’un sentit global. Relacionar la nutrició amb l’obtenció d’energia i el creixement.
 4. Valorar positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació, l’exercici físic i el descans com a hàbits saludables que és recomanable mantenir, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut.
 5. Saber muntar, desmuntar i utilitzar algunes màquines senzilles, analitzant el seu funcionament, posant atenció especial a l’energia que utilitzen. Valorar la importància de fer un ús responsable de les fonts d’energia.
 6. Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-los amb els seus usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants

Comuns a altres àrees

 1. Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i del recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.
 2. Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma eficient.
 3. Valorar el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable, acceptant les diferències amb respecte i tolerància envers les idees i aportacions dels altres en els diàlegs i els debats.

Socials

 1. Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes i mostrar una actitud de respecte pel medi.
 2. Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn proper i establir comparacions amb altres tipus de paisatges.
 3. Utilitzar plànols i mapes, així com mecanismes d’orientació espacial per situar-se en l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.
 4. Conèixer i valorar el funcionament bàsic de les institucions municipals i comarcals i els mecanismes democràtics de participació, utilitzant-los per participar activament al centre escolar.
 5. Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn, identificar algunes manifestacions culturals, valorar la seva diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni comarcal natural i cultural.
 6. Analitzar les situacions que poden comportar risc a nivell viari i proposar mesures de prevenció.
 7. Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de la vida quotidiana de les societats humanes i situar alguns fets històrics rellevants, d’acord amb els criteris de successió i duració temporals. Utilitzar fonts documentals i patrimonials per justificar aquests canvis i continuïtats.
 8. Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les conseqüències que se’n deriven. Analitzar l’impacte d’algunes activitats humanes sobre els recursos i en particular sobre l’aigua.

Música i Dansa, i Plàstica

 1. Identificar i verbalitzar amb la terminologia adequada les possibilitats plàstiques, sonores i corporals que utilitzen els artistes i els mitjans de comunicació.
 2. Expressar i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística, individual o col·lectiva.
 3. Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant de les manifestacions artístiques.
 4. Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals senzilles que representin idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments diversos, inclosos els recursos digitals.
 5. Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius.
 6. Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu, dels instruments i del moviment corporal.
 7. Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos.

Educació Física

1. Orientar-se a l’espai en relació amb la posició de persones i d’objectes utilitzant les nocions topològiques.
2. Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de moviment.
3. Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa mitjançant un moviment corporal coordinat.
4. Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per a la salut, mostrant interès per la cura del propi cos.
5. Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment.
6. Representar emocions i històries reals o imaginàries utilitzant els recursos expressius del cos.
7. Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les normes.
8. Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud d’acceptació vers els companys.

Competència digital

 1. Seleccionar i utilitzar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.
 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos i tractament de dades numèriques.
 3.  Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa.
 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
 6. Realitzar comunicacions virtuals interpersonals i publicacions digitals.
 7. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
 8. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC.

Educació en Valors

 1. Conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.
 2. Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i motivació.
 3. Mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats quotidianes.
 4. Argumentar i defensar les pròpies opinions.
 5. Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i objectiu.
 6. Actuar amb creativitat i capacitat crítica.
 7. Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions.
 8. Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.
 9. Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud col·laborativa i comprensiva.
 10. Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup.
 11. Identificar els valors cívics de la societat democràtica i establir un paral·lelisme amb els mecanismes de participació a l’aula i a l’escola.
 12. Descriure els mecanismes bàsics del funcionament democràtic.
 13. Comprendre i valorar de manera crítica la informació dels mitjans de comunicació.
 14. Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació, injustícia social i violació dels drets humans.
 15. Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de gènere.
 16. Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum responsable.

Deixa un comentari