MÒDUL 4


 1. Triar una de les dues opcions i descriure-la ja com ho faríeu en el vostre context; quin nivell educatiu ho aplicaríeu, quins temes treballaríeu, de quins recursos disposeu i quin accés hi teniu (sala d’informàtica o ordinador a l’aula…

JO TRIARIA L’OPCIÓ 1:

La idea seria treballar  La unitat Formativa (tema) de les “Malalties infeccioses en la infància” del Mòdul “Autonomia personal i salut Infantil” del Grau Superior de Formació Professional Tècnic en Educació Infantil .

Per tant realitzariem grups de 3  o 4 alumnes màxim, degut que si són més sempre hi ha qui fa menys feina que altres i a més a més tenen més dificultats per trobar-se, tot i que la idea seria fer-ho en hores de classe.

la feina consistiria en realitzar un Power Point en el que totes les enfermetats infecioses de la Unitat tinguessin aquest esquema:

   • fotos, vídeos, articuls, notícies etc realcionades amb la malaltia.
   • Característiques de la malaltia.

   • Símptomes de la malaltia.

   • Tractament.

   • Prevenció.

   • Altres.

Aquest esquema de treball és el mínim podent afegir tot allò que vullguin.

com exemple:

imagen-1

Aquest Power Point es penjaria en el bloc del/la professor/a i també prodria servir de manual ràpid per conèixer qualsevol característica de les enfermetats infecioses en el lloc de treball, es a dir, en la llar d’infants  o en l’aula d’educació infantil.1. Malalties infeccioses exantemàtiques.

– Xarampió.

– Rubèola.

– Varicel·la.

– Exantema sobtat.

– Parotiditis.


2. Malalties respiratòries.

– Refredat comú.

– Grip.

– Tuberculosi.

– Diftèria.

– Tos ferina.

– Bronquilolitis.

– Pneumònies agudes.

– Asma bronquial.

– Legionel·losi.


3. Malalties digestives.

– Gastroenteritis aguda infecciosa.

– Lambliosi.


4. Altres malalties.

– Meningitis.

– Sida.

– Conjuntivitis

– Otitis mitjana.


Eveidenment afegiriem les enfermetats “de moda” com la grip “A” i el E coli i d’altres que per efectes de la globalització tornen a ser entre nosaltres.

 • 2. Definir la temporalització: quan durarà, com es repartirà el temps per treballar en aquesta activitat…

EL repartiment en el temps a lo millor no podria durar tres mesos però sí dos mesos:

Si suposem que tenim 4 hores setmanals durant dos mesos de classe treballariem de la següent forma:

_ 1 hora d’explicacions del profesor per treballar conceptes bàsics relacionats en la matèria com puguin ser concepte de patògen, virus, síndrome, morbilitat, infestació .

També tindriem que explicar conceptes bàsics per poder treballar en el bloc del professor i saber com penjar la feina feta i els comentaris.

– 2 hores seguides de treball en equip en la sala d’ordinadors o algun lloc on hi haja WIFI…. més una tercera un altre dia de la setmana fins que dediquem les útimes 8 hores de classe (dos últimes setmanes) per a exposar el treball.

    • Aquestes 8  hores últimes que dedicariem a presentacions grupals les realitzariem en una classe amb canó i altaveus .

    • Cada grup tindria un hora per presentar el seu treball, donariem uns 45 minuts de presentació més 15 minuts finals de debat, preguntes, dinàmiques, jocs  etc… que deurien de preparar i gestionar els/les alumnes. EL professor/a avaluarà aquesta presentació (fins un 40% de la nota final 20% contingut + 20% forma individual d’expressar-se fron al públic).

    • També es pot deixar algun hora per comentar i puntuar el treball dels grups entre ells, i per realitzar els comentaris d’allò que més els ha agradat i mijançant la graella posar la nota del 1 al 10 a cada grup. (més detalls en punt següent)

D’aquesta manera treballariem també el fet d’exposar en classe i parlar en públic.


3. Si contempleu fer ús dels comentaris, quina utilitat li voleu donar i quines consignes donareu als estudiants per què ho facin.

Pel que fa als comentaris serien més bé una avaluació del Power Point que fa cada grup de la resta dels grups de la classe:

 • Cada grup valoraria el Power Point dels altres grups mitjançant comentaris en el que cal recollir:
    • Comentari global del que ens ha semblat el treball.

    • M’agradat, no m’agradat i perquè?

    • Recursos utilitzats, si han servit per al coneixement de la malaltia etc..

    • Propostes de millora.

    • Apariencia del Power.

    • Contingut.

    • Resposta oberta.

   4.  Quin paper hi juguen les categories i les etiquetes. Com s’organitzarà la informació dins del blog?

Podriem fer servir les etiquetes per a diferenciar les 5 o 6 parts que hem de fer servir per explicar cada malaltia, per exemple:

    • etiqueta de recursos multimedia de la malaltia.

    • Etiqueta de característiques de la malaltia.

    • Símptomes.

    • Etc…

    També podriem etiquetar a cada grup de la classe.

Hem de tenir en compter que és important donar un esquema mínim però que sigui obert, en el sentit de que puguin afegir tot allò que creguin important i relevant per al tema i per a la pràctica professional.

5. Com avaluareu cada una de les activitats proposades (recordeu que teniu opcions d’autoavaluació, avaluació entre iguals, etc.) que podeu aprofitar utilitzant el blog.

Per avaluar farem servir dos maneres:

Primerament en el bloc mitjançant l’opció de coavaluació:

Els/les alumnes avaluaran de manera objectiva del 1 al 10 als altres grups i també posaran un comentari d’allò que més els ha agradat de cada un dels grups, comentaris de millora, recursos que han fet servir… etc…. La puntuació es realitza de manera grupal i consensuada. Aquesta part tindrà un 60% de la nota final.

La resta del 40% com hen dit abans, serà la suma d’un 20% del contingut de l’exposició més l’altre 20% que serà la nota individual del cada exposició, on valorarem la soltura a l’hora de parlar en públic, el lleguatge no verbal i postural etc… Aquesta última part (el 40%) la valoraria el/la professor/a.

Lo ideal seria penjar una excel en el bloc en la que estiguessin tots els grups amb les puntuacions que els han assignat. D’aquesta  manera podem saber la puntuació de cada grup (del màxim del 60%). Aquesta puntuació grupal la sumariem al 20% màxim del contingut de l’exposició més el 20% màxim de l’exposició individual.


6. Si una altra persona vol dur a terme un projecte com el vostre, quines són les tres idees bàsiques que per vosaltres cal tenir en compte.


Les tres idees bàsiques que caldria tenir en compte serien:


1. Que lo important és que sàpiguen buscar informació de qualsevol tema per Internet i altres fonts. Amb aquesta activitat de recerca trobe que s’aprèn molt més que estudiant d’un llibre, ja que se comparen informacions, s’assimilen, se poden veure vídeos, fotografies articles d’opinió etc… diga’m-ne que entren en joc molts més sentits i que la informació és molt més rica. A més després aprenen a estructurar la informació en el treball.
2. Al darrere de tot estem aprenent a part de la informació sobre un tema determinat, unes eines tecnològiques que ens poden servir en la vida professional i personal i així donar a la nostra feina un valor afegit i enriquidor.
3. Per últim destacar el treball en grup, que és fonamental per treballar en qualsevol lloc i el fet de parlar en públic.


ACTIVITAT Nº 2

EL LLEGUATGE NO VERBAL

LLENGUATGE NO VERBAL

LA KINESIA I PROXEMIA

LA KINÈSIA I LA PROXÈMIA

CLICA EN LA IMATGE PER VEURE ELS VÍDEOS

PREGUNTES DE L’ ACTIVITAT

Creus que el  llenguatge no verbal és igual en tot el mon?

Quina diferència hi ha entre KINESIA i  PROXEMIA?

Posa algun exemple que no hagi sortit al segon vídeo.

Introducció:
Aquesta és una activitat que consisteix  simplement en la visió de dos vídeos i després de contestar a unes preguntes. Altra tasca consistiria en per parelles realitzar-se fotos de la cara que expressessin les emocions bàsiques del ésser humà.

Aleshores el grup classe es dividiria en parelles i haurien de realitzar-se una foto de la cara que expressés un sentiment, com per exemple alegria, sorpresa, tristesa, sorpresa etc… prèviament a la realització de les fotos en classe es treballaria la teoria del llenguatge no verbal l’expressió de sentiments etc…, quans més sentiments i emocions es fassin millor.

Pel que fa al temps tindrien temps per fer l’activitat a classe.

Aquestes activitats estarien dirigides a alumnes de Formació professional del Grau Mitjà d’atenció Sociosanitària, aquestes alumnes tenen del voltant de 18 anys estudien per treballar amb gent gran i amb persones amb malalties mentals. Aquesta mateixa activitat la podrien fer elles en un futur per treballar-la amb els seus usuaris i millorar l’expressió de sentiments i el llenguatge no verbal.

Les fotos es presentaran en una taula on sigui la foto de la cara i a sota el sentiment o emoció que vol transmetre, conformat un mosaic de cares/sentiments, com el exemple de sota:

Exemple d'activitat

Objectius

Reconèixer e interpretar les emocions bàsiques en altres persones. Treballar la empatia.
Saber “llegir” la informació bàsica del llenguatge no verbal.
Millorar la comunicació verbal amb els altres i treballar i saber fer treballar la assertivitat.

Recursos
Alumnes per parelles o petits grups.
ordinador amb connexió a Internet.
Vídeos per a comentar.

Bloc del professor.
Càmera de fotos.

Temporalització:
Es pot plantejar com a una pràctica associada a un mòdul o crèdit teòric.

Avaluació

Amb les respostes individuals realitzades en el bloc i amb la quantitat i qualitat de fotos-sentiments penjades en el bloc per grups o parelles.

Les fotos es penjarien en el bloc i tots els alumnes haurien de puntuar del 1 al 10 cada treball. també haurien de dir quina és la fotografia-sentiment que més els ha agradat i perquè.

ACTIVITAT 1. SOPES

sopa

LA LLETRA “P”

Introducció:

Aquesta és una simple activitat per reforçar tot allò que hem pogut treballar d’una manera més tradicional amb paper i llapis i llegint amb algun nen/nena amb dificultats, com podrien ser nens d’USEE que comencen a llegir. Sembla una activitat molt senzilla però els agrada i amés a més treballes atenció concentració discriminació etc…

Els nens o nenes haurien de fer la feina amb el mestre/a davant ja que resultaria molt difícil que obressin el Bloc, el que si que es podria fer és lligar una foto seva directament a la activitat que volguéssim, (cosa que encara no ho he experimentat), d’aquesta marera cada nen clicaria i faria les seves activitats. Hem de pensar que els alumnes de la unitat de suport a l’educació especial solen tenir moltes dificultats i porten altres ritmes de treball.

Objectius

1.      Treballar el vocabulari del nivell on som.
2.      Treballar la atenció, concentració, discriminació etc…
3.      Exercitar i treballar la percepció ocular responsable de la lectura.
4.      Motivar a l’alumne

Recursos:

Ordinador amb connexió a Internet.

Temporalització:

Es pot plantejar com a una activitat complementària a la lectoescriptura, com a un reforç.

Avaluació

Mitjançant el temps que l’alumnat triga en trobar totes les paraules.
També veurem quines paraules no ha trobat, bé per la dificultat deguda a la disposició de la mateixa o bé per que no sap llegir-la encara.

un bloc més!!!!

El meu bloc!!!

Me decideixo a fer un bloc de recursos que vas necessitant i trobant segons les moltes substitucions que vaig fent pels diferents nivells del nostre sistema educatiu.

Perquè?

Perquè tot no està inventat.

Perquè tot pot ser útil als demés i au mateix.

Per agraïment a la gent que ho dona tot.

Per seguir aprenent.

Per compartir.

per…………