NORMES D’ ORGANITZACIÓ SORTIDES

SORTIDES

 

Normes d’organització per les sortides:

Sempre que es realitzi una sortida d’ Educació Infantil s’han de seguir les pautes que a continuació es detallen:

-La sortida s’abonarà en el rebut del mes .

-Cal  entregar l’autorització el més aviat possible  i en cas de no assistir-hi cal avisar a la mestra –tutora a l’ agenda.

-Si la sortida és de tot el dia s’ha de dur esmorzar i dinar . Als alumnes que utilitzen el sevei de menjador escolar se´ls prepararà els corresponents pícnics .

El dia  de la sortida cal ser molt puntual a les 9:00 H.

-Si la sortida és només de matí caldrà que vinguin esmorzats de casa .

-És aconsellable que els nens /les nenes portin una ampolla d’aigua petita i algun suc. Prohibit portar objectes de vidre .

– La motxilla on duguin l’entrepà i les coses necessàries ha de poder penjar-se a l’ esquena .

-Els alumnes de llar d’infants convé que portin una bossa amb roba de recanvi dins de la motxilla .

– No cal portar l’ agenda.

 

Agraint la seva col.laboració , rebin una salutació ben cordial .

 

 

Inmaculada Gadea

(Mestra-tutora Infantil 1 i Coordinadora d’ Ed.Inf.)