M2: Implementació a l’aula

Projecte STEAM en Física i Química: “Avaluació de la Qualitat de l’Aire a l’Entorn Escolar”

 

1. Objectiu Principal:

Explorar la qualitat de l’aire a l’entorn escolar mitjançant la recopilació i anàlisi de dades utilitzant aparells de mesurament.
2. Activitat Principal:

Nom de l’Activitat: “Mòbils Sensors d’Aire: Investigant la Salut Ambiental”
Els estudiants dissenyaran, construiran i utilitzaran mòbils sensors d’aire per recopilar dades sobre la qualitat de l’aire en diferents zones de l’escola. Aquest projecte integrarà conceptes de física, química i tecnologia.
Nivell educatiu: 2n d’ESO
3. Distribució dels Recursos:

Aules:
– Aula 1: Introducció als aparells de mesurament i als conceptes teòrics.
– Aula 2: Laboratori per a la creació dels sensors i anàlisi inicial de les dades.
Equips:
– 8 grups de 4 alumnes per línia (classe).
– Cada grup disposarà d’un docent referent i d’un docent de recolzament.
Docents:
– Matemàtiques (1 docent): Suport amb els càlculs i interpretació de gràfics.
– Ciències (2 docents): Orientació en els conceptes de física i química relacionats amb la
qualitat de l’aire.
– Tecnologies (1 docent): Ajuda amb la construcció i programació dels sensors.
4. Cronograma:
Nombre d’hores: 30h
Setmana 1-2:
– Introducció als conceptes de física, química i tecnologia aplicats a la qualitat de l’aire.
– Formació dels grups i planificació dels sensors.
Setmana 3-4:
– Sessions pràctiques de laboratori per a la construcció dels sensors d’aire.
– Instruccions sobre la recopilació de dades i la programació dels sensors.
Setmana 5-6:
– Sortides a diferents àrees de l’escola per recopilar dades.
– Sessions d’anàlisi de dades i identificació de tendències.
Setmana 7:
– Preparació de presentacions amb els resultats.
– Sessió de presentacions finals amb interpretacions.
5. Avaluació:
– Presentació final: Anàlisi de dades i conclusions.
– Documentació: Informe amb els procediments, resultats i interpretacions.
– Participació: Col·laboració efectiva dins del grup i amb altres grups.
6. Coordinació:
– Un docent coordinador facilita les reunions setmanals.
– Reunions de coordinació del projecte STEAM del centre una hora a la setmana.
7. Tutorització:
– Cada docent tutoritza 4 grups.
– Sessions setmanals de seguiment i resolució de dubtes.
8. Comunicació:
– Ús d’una plataforma digital (classroom o moodle) per a la comunicació entre docents i estudiants.
– Grup de correu electrònic per a consultes ràpides.