La informació

La informació
El concepte informació és avui en dia usat en àmbits molt diversos passant per la física, la tecnologia, les ciències de la comunicació i el comportament humà. En cada un d’aquests àmbits la paraula té unes connotacions diferents fet que fa que sovint s’usi la paraula informació sense conèixer exactament a quin dels significats adquirits ens estem referint
D’una forma poc rigorosa podem definir informació com el fet de processar, manipular i organitzar dades d’una forma que produeixin coneixement i esvaeixin desordre.
En canvi en termes humans i en un sentit més ampli es defineix informació com tot allò que un ser humà és capaç de percebre passant doncs per les comunicacions escrites i orals, les fotografies, l’art o la música.

La infoxicació
La infoxicació és l’excés d’informació que provoca un col•lapse en el receptor.
L’arribada de les noves tecnologies ha transformat completament la classificació, emmagatzematge i ús de la informació. Avui dia estem sotmesos contínuament a estímuls informacionals: la televisió, la premsa, la radio i, sobretot, Internet són constants fonts d’informació que ofereixen informació de manera continuada. Tanmateix, aquesta informació ens arriba sense processar i sense cap tipus de criteri de selecció, som nosaltres els que hem de destriar-la i seleccionar allò que ens pot ser útil. Aquesta tasca, que ocupa ja avui dia gran part del nostre temps, s’està convertint en quelcom insostenible que ens porta de cap a la Infoxicació. Alfons Cornella, encunyà aquest terme per explicar el fet que tenim un excés d’informació que haurem de pal•liar si volem mantenir la productivitat personal. La infoxicació és un estat on el receptor no pot comprendre ni assimilar la informació que rep i es veu abocat a un estat de desconcert i inoperància personal a nivell laboral, formatiu o simplement cultural.
Tot i que Alfons Cornellà, va pensar el terme enfocat principalment a l’àmbit laboral i d’empresa, el pas del temps ha estès l’ús de la paraula a altres àmbits del coneixement, principalment la ètica i la filosofia, on resulta especialment útil per explicar els fenòmens als que es veu sotmesa la societat actual; però també a tot l’ampli ventall de les TIC per explicar els nous fenòmens: l’spam, els popups, i totes les altres formes d’infoxicació moderna que traspassen ja l’àmbit del simplement privat i esdevenen un problema general.

–> Continguts extrets de la Vikipèdia.